Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 249
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka transportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Wspólna Polityka Transportowa jest jedną z trzech najstarszych, fundamentalnych polityk wspólnotowych. Przeprowadzona analiza dokumentów strategicznych oraz wyników realizacji pro-gramów i działań wskazała, iż Wspólna Polityka Transportowa określona w Traktacie Rzymskim z 1957r. o powstaniu Europejs[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2001 Z.6 87-98
PL Artykuł 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że RP zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Prawną konsekwencją takiego zapisu jest opracowanie dokumentu Nowa polityka ekologiczna, która ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka, zarówno materia[...]
EN Article #5 of the Constitution of the Polish Republic ensures the preservation of the environment on the principle of sustainable development. A legal application of this principle is the document entitled New ecological policy. The new policy should serve to fulfil the increasing needs of man both [...]
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Plany zrównoważonej mobilności miejskiej są istotnym instrumentem urzeczywistniania celów europejskiej polityki transportowej. Mają one przyczyniać się do poprawy dostępności obszarów miejskich, zapewnienia wysokiej jakości transportu publicznego oraz kreowania zrównoważonej mobilności. W artykule p[...]
EN Sustainable urban mobility plans are an important instrument for achieving the objectives of European transport policy. The plans are an instrument for improve the accessibility of urban areas, to en-sure high quality public transport and creating sustainable mobility. The paper presents the most im[...]
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Tekst opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury dokumentu, przygotowanego do przedstawienia Parlamentowi. Cele i założenia Polityki Transportowej Państwa. Trendy i problemy do rozwiązania. Prognozy popytu na usługi transportowe. Priorytety krajowej polityki transportowej. Kierunki rozwoju transpor[...]
EN Text of a document elaborated in Ministry of Infrastructure for presenting in Parliament. Objectives and assumptions of National Transport Policy. Trends and problems to solve. Prognosis of demand for transport services. Priority of national transport policy. Directions of transport development. Ins[...]
5
80%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 9 24-30
PL Unijna polityka w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych. Klasyfikacja kosztów transportu. Szacowanie kosztów zewnętrznych transportu. Propozycja rozwiązań w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych.
EN The European Union policy towards internalization of external costs. Classification of costs in transport. Evaluation of transport external costs. Proposal of solutions in the field of internalization of external costs.
6
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Logistyka odgrywa dziś niezwykle istotną rolę nie tylko w funkcjonowaniu pojedynczych przedsiębiorstw. Coraz częściej wskazuje się na jej bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania na gospodarkę. Poza tym globalizacja produkcji i związanych z nią łańcuchów dostaw powoduje zwiększenie znaczenia lo[...]
EN Nowadays logistics plays a very important role, not only in the functioning of separate companies. More and more often one can point out its direct and indirect influence on economy. Beside this, globalization of production and associated supply chains makes it even more significant in international[...]
7
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono dyskusję nad polityką transportową UE w realizacji integracji transportu. Opisano rolę i lokalizację zintegrowanych węzłów logistycznych i transportowych. Przedstawiono istniejące i proponowane rozmieszczenie centrów logistycznych i dystrybucyjnych w sieci TEN-T. We wnioskac[...]
EN The paper presents UE transport policy discussion for realization of transport integration purpose. The role and localization of logistics and transport nodes were described. It was presented current and planned localization of logistics and distribution centres in TEN-T network. As the conclusion t[...]
8
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W Gdyni proces przystosowania transportu publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych rozpoczął się wraz z jego restrukturyzacją. Gdynia stała się wówczas miastem otwartym dla osób niepełnosprawnych w zakresie transportu także dzięki wprowadzeniu do eksploatacji nowoczesnych, niskopodłogowych autob[...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zaprezentowany w niniejszym artykule Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z programów wspierających rozwój transportu. W artykule skoncentrowano się na celach, zasadach i priorytetach ZPORR oraz obszarach wsparcia transportu z tego programu.
10
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule tym zaprezentowano cele, zadania i priorytety Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), zapowiadając jednocześnie kolejne artykuły dotyczące wsparcia UE dla sektora transportu.
11
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Każde zadanie badawcze służy jakiemuś celowi - w przypadku KBR są to cele: od dostarczenia wiedzy dla opracowania i ewaluacji strategii, przez modele dla planowania, studiów wykonalności i projektowania aż do podbudowania bieżącego zarządzania operacyjnego systemów transportowych. Każde z tych zadań[...]
EN Every research task is focused on some target - in case of CTS these targets are as follows: from delivery of knowledge for strategy elaboration and estimation through models for planning, feasibility study and designing to current transportation systems operational management. Every task demands ot[...]
12
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł prezentuje problematykę planowanych parkingów pod-ziemnych w Krakowie, cele inwestycji parkingowych wewnątrz i w rejonie drugiej obwodnicy miejskiej oraz założenia "Projektu pierwszego etapu realizacji parkingów". Zawiera charakterystykę wybranych, planowanych lokalizacji parkingów podziemny[...]
EN The problem of planned underground car parks m Kraków, aims of parking investments inside and m the middle of the second city ring road and assumptions of the "Project of the first stage o f car parks execution" have been presented in the paper. The characteristics of selected planned localizations [...]
13
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Autor opisuje powody słabnącej pozycji kolei i na tej podstawie przedstawia szereg technologii i systemów zarządzania w kolejnictwie. Przedstawia narzędzia prawne służące do osiągnięcia celów polityki transportowej. Omawia warunki potrzebne do rewitalizacji transportu kolejowego.
EN The causes of weakening position of railways and at these basis several technologies and management systems for railways have been described in the paper. Some legal remedies allowing to obtain the aims of transportation policy have been presented. The conditions necessary for railway transport rev[...]
14
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
2001 nr 1 61-81
15
80%
Logistyka
2004 nr 4 24-26
PL Użytkownicy mają prawo korzystać z systemu transportowego spełniającego ich potrzeby, zapewniającego bezpieczeństwo, racjonalnego ekonomicznie, elastycznego i przyjaznego dla środowiska. Wokół tych zagadnień koncentruje się dalsza część unijnej polityki transportowej.
16
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 11-29
17
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2003 nr 1-2 16-22
18
80%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 7/8 56-78
PL Tekst zawiera treść dokumentu "Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 - 2025" przyjętego przez Rząd Polski 29 czerwca br. Dokument przygotowano w celu przedstawienia go Parlamentowi tak, aby zgodnie z praktyką większości krajów Unii Europejskiej, polityka transportowa była sformułowana przez cia[...]
EN The text contains the essence of document "State Transportation Policy from 2006 to 2025 accepted by Polish government in June 29th, 2005. The document has been elaborated to present it in Parliament and according to the practice of the most of European countries to be formulated by the legislative [...]
19
80%
Logistics and Transport
EN This article deals with issues describing the conditions and chances of starting port activity in selected urban centres on the Polish section of the international E-70 waterway. In addition to the overall economic characteristics of the Lubuskie district, the economic conditions and an analysis of [...]
20
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Szacuje się, że wzrost gospodarczy produktu krajowego brutto o 100% automatycznie generuje większe potrzeby transportowe w zakresie transportu towarów o 138% a transportu osób - o 124% [10]. Prognozy przewidują, że w perspektywie 2010 r. natężenie przewozów przekroczy o 50% przewozy z 1998 r. Stawia[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last