Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 392
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 6 8-8
PL Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, każde państwo członkowskie do 30 czerwca 2010 r. opracuje i przekaże Komisji Europejskiej Krajowy plan działań[...]
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 9 16-16
PL Początek drugiej fazy rozliczeniowej emisji CO2 charakteryzował się wzrostem cen certyfikatów z 19 euro/t (luty 2008 r.) do rekordowej ceny nieco powyżej 30 euro/t w kwietniu 2008 r. Było to spowodowane głównie wzrostem cen na rynku paliw pierwotnych (ropa, węgiel, gaz) oraz na rynku energii elektry[...]
3
100%
Czysta Energia
2010 nr 3 22-23
PL Docelowo systemem wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych miało być objętych 30-50% wszystkich domów i budynków mieszkalnych wymagających znaczącej poprawy charakterystyki energetycznej.
4
100%
Czysta Energia
2010 Nr 11 18-19
PL Inwestycje w odnawialne źródła energii, pomimo ciągle istniejących trudności administracyjno-formalnych, napotykanych podczas realizacji, cieszą się dużym zainteresowaniem.
5
100%
Czysta Energia
2010 Nr 11 16-17
PL Kwalifikacja elektrowni wiatrowej jako urządzenia infrastruktury technicznej przede wszystkim zależy od tego, w jaki sposób organ administracji dokona interpretacji pojęcia "urządzenia infrastruktury technicznej".
6
100%
Czysta Energia
2010 Nr 11 14-15
PL Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE wyznaczyła dla zrzeszonych krajów cel przewidujący 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w całkowitym zużyciu energii. Dla Polski cel wynosi 15%, ale niezbędne są odpowiednie regulacje prawne, umożliwiające jego osiągnięcie.
7
100%
Izolacje
PL W związku z nowelizacją w maju 2010 r. dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] należy się spodziewać, że w najbliższym czasie dojdzie do nowelizacji prawa budowlanego lub opracowania zupełnie nowej drogi jej implementowania do polskiego prawa.
8
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 5 63-63
PL Kreowanie przez lokalne władze polityki energetycznej w regionie jest ważnym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego. Sprawny, zrównoważony system energetyczny istotnie wpływa na lokalny rozwój gospodarczy.
9
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/1 115-120
PL Artykuł przedstawia wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę energetyczną świata ze szczególnym uwzględnieniem państw rozwiniętych, które jako pierwsze wprowadzają w życie zasady proekologicznej polityki energetycznej. Pokazano zmiany w wykorzystaniu źródeł energii, jakie zaszły w obecnym stule[...]
EN The paper gives the influence of the idea of sustained development on the world's economic policy, especially the developed countries, which were the first to incorporate the environmental energy policy. The paper shows how the use of energy sources changed over this century. The consequences were s[...]
10
100%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
EN Published by CIGRE, the Technical Brochure (TB) No. 500 is focused on the issues which are the subject of interest of Study Committee C5 “Electricity Market and Regulations” and were analyzed in 2007-2011 by a team of 16 experts from 12 countries aided by 13 case studies. TB provides an overview of [...]
11
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 317-324
PL Rada Unii Europejskiej realizując politykę energetyczną kładzie ogromny nacisk na konieczność ograniczenia emisji CO2, o co najmniej 20% w porównaniu z rokiem 1990. Ponieważ podstawowym paliwem wykorzystywanym w energetyce zawodowej jest węgiel co oznacza, że ten sektor jest największym emitorem CO2[...]
EN European Commission expects CO2 emission reduction of at least 20% compared to 1990. Since the main fuel for energy production in Poland is coal, which causes this sector to be the biggest emitter of CO2, the research in the field of reduction of CO2 emission in this sector are reasonable. The main [...]
12
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu polityki energetycznej prowadzonej w Unii Euro-pejskiej na branżę izolacyjną w odniesieniu do istniejących lub projektowanych dokumentów i aktów prawnych. Opisano przewidywany wpływ zmian w budownictwie i sektorze ciepłowniczym na rynek materiałów termoizolacy[...]
EN The article presents an analysis of the influence of the European Union energy policy on the insulating industry with regard to existing or planned documents and legislative acts. It describes the estimated influence of the changes in construction and heat engineering industries on the market of he[...]
13
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 1 57-60
14
80%
Logistyka
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono ogólną charakterystykę sytuacji energetycznej państw Unii Europejskiej stanowiącą punkt odniesienia do działań związanych z zapewnieniem tej części Europy bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo to stanowi podstawowy kierunek działań w zakresie wspólnej e[...]
EN The paper presents the general characteristics of the energy situation of the European Union countries which is the point of reference for activities relating to the provision of energy security of this part of Europe. The security is a primary course of action for the common European energy policy.
15
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 9 90--91
PL Każdy samorząd powinien stawiać sobie za cel dobrobyt i bezpieczeństwo mieszkańców, wzrost gospodarczy oraz czyste środowisko przyrodnicze. Niestety, niewielu gminnych włodarzy docenia tu rolę planowania energetycznego. Wiadomo, że prąd, ciepło i gaz trzeba dostarczyć, ale żeby od razu widzieć w tym[...]
16
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
17
80%
Czysta Energia
2012 Nr 5 26-27
18
80%
Energetyka
2014 nr 3 149--154
PL Artykuł jest próbą usystematyzowania wiedzy oraz zasygnalizowania najważniejszych problemów. Obserwując trendy w kształtowaniu polityki energetycznej w Polsce i w Unii Europejskiej należy podkreślić, iż zmierzają one w tym samym kierunku, dostosowując jedynie poszczególne rozwiązania do specyfiki da[...]
EN An attempt is made to systematize everything we know about energy policy in Poland and in the EU and indicate the most important problems. Observing trends in shaping the above mentioned policy we must emphasize that both, the Polish and the EU ones, head in the same direction adapting only some of [...]
19
80%
Czysta Energia
2011 Nr 4 34-35
20
80%
Czysta Energia
2010 Nr 5 44-47
PL Do zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski w drugiej dekadzie tego wieku mogą wystarczyć biogazownie, farmy wiatrowe i kolektory słoneczne, uzupełnione skokowym wzrostem efektywności energetycznej. Natomiast w trzeciej dekadzie efektywnymi technologiami ochrony bezpieczeństwa będą te[...]
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last