Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka energetyczna Polski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2008 nr 6 458-460
PL Przedstawiono problemy, z którymi zmierzy się polski przemysł energetyczny w przyszłości. Z jednej strony zasadnicze ograniczenia wynikają z dostępnych zdolności produkcyjnych, natomiast z drugiej - przewidywany gwałtowny wzrost gospodarczy kraju przyczyni się do znacznego wzrostu zapotrzebowania na[...]
EN Discussed are problems which the Polish power industry will have to face in future. On the one hand the essential limitations arise from available power generation capabilities, from the other - predicted rapid economic growth of the country will result in substantial power demand increase. It is ex[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W publikacji przedstawiono wskaźniki ekonomiczne branży węgla brunatnego w latach dziewięćdziesiątych w nawiązaniu do krajowych cen paliw konkurencyjnych. Przeprowadzono analizę wielkości i udziału produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego oraz ich cen hurtowych i kosztów wytwar[...]
EN The publication includes economic indices for lignite sector in the 90s in relation to domestic prices of competitive fuels. It presents an analysis of the market size and share for electricity production from lignite and brown coal, their wholesale prices and production costs. It discusses the oppo[...]
3
100%
Archiwum Energetyki
PL Zapewnienie dostaw gazu ziemnego jest sprawą krytyczną dla gospodarki Polski. PGNiG nie posiada prognoz zużycia gazu w przyszłości, a kieruje się znacznie zawyżonymi przewidywaniami zapotrzebowania. Zakontraktowało do dostaw z Rosji nadmierne ilości gazu, z obowiązkiem opłat za gaz nieodebrany, nat[...]
EN Ensuring the supply of natural gas critical for the Polish economy. The Polish Oil and Gas Company has no forecasts of gas consumption in the future, and follows the greatly overestimated prognosis of demands. The Company has contracted excessive quantities of gas from Russia with the obligation of [...]
4
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2015 nr 1 7--14
PL W sierpniu 2014 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku (wersja 0.1) (dalej: PEP2050). Wraz z tym dokumentem upubliczniono także ocenę realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 r. oraz wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki ene[...]
5
100%
Postępy Techniki Jądrowej
2013 z. 3 38--39
6
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 9 96--99
PL Szczegółowa prognoza cen na krajowym rynku energii elektrycznej w perspektywie do 2050 r., przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej, wskazuje m.in., że sektor wytwarzania energii elektrycznej w Polsce wkrótce będzie musiał zmierzyć się z wielomiliardowymi inwestycjami.
7
88%
Czysta Energia
2012 Nr 6 16-18
8
88%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 5 385--390
PL Rodzaje i charakterystyka odnawialnych źródeł energii w Polsce. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Rozwój odnawialnych źródeł energii – krajowy plan działań. Porównanie udziału energii z odnawialnych źródeł w Polsce i Unii Europejskiej.
EN Types and characteristics of renewable energy sources in Poland. Polish energy policy until 2030. Development of renewable energy sources – national renewable energy action plan. Comparison of the renewable energy share in Poland to the renewable energy share in the European Union.
9
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2010 nr 78 99-106
PL Oficjalna prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, będąca załącznikiem do "Polityki energetycznej Polski do roku 2030" zakłada w miarę łagodne zmiany w zapotrzebowaniu na kamienny węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej. W dokumencie tym brak jest jednak jednoznacznych a[...]
EN The official forecast of fuels and energy demand to 2030, which is the annex to "Polish Energy Policy to 2030", assumes moderate changes in steam coal demand from public energy production sector. However, this document is lacking of unequivocal analyses which would show the impact of the restrictive[...]
10
75%
Rynek Energii
2009 nr 2 32-35
PL Artykuł omawia problematykę związaną z zagadnieniami rynku energii elektrycznej w kontekście polskiej, europejskiej i światowej polityki energetycznej. Wskazuje aktualną tematykę oraz problemy do rozwiązania, z którymi w najbliższym czasie będzie musiało zmierzyć się środowisko energetyków.
EN The paper discusses the problems connected with the questions of energy market in the context of the Polish, European and world energy policy. It shows current subject matters and problems to the solution by power industry and research personnel.
11
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wykorzystanie biomasy drzewnej jako nośnika energii oraz uwarunkowania legislacyjne wynikające z polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski.
EN The paper presents utilization of wood biomass as an energy medium, and legal conditions arising from energy policy of EU and Poland.
12
75%
Energetyka
2015 nr 5 321--330
PL Przedstawiono strukturę wiekową i paliwową majątku wytwórczego energetyki zawodowej, ze wskazaniem dynamiki zmian i porównaniem międzynarodowym – na poziomie unijnym oraz dynamikę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wskazano na trendy i perspektywy związane z powstawaniem nowych instalacji[...]
EN Presented is the age and fuel structure of power generating assets belonging to the power industry, showing at the same time the dynamics of changes and comparing it on the international – the EU – level as well as the dynamics of development of renewable energy sources in Poland. Pointed out are tr[...]
13
75%
Energetyka
2015 nr 9 569--577
PL Zaprezentowano zastosowanie teorii kosztu termoekologicznego do analizy termodynamicznej założeń polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Wskaźnik kosztu termoekologicznego obejmuje sumę zużycia egzergii nieodnawialnych bogactw naturalnych na wytworzenie produktu użytecznego (również nośni[...]
EN Presented is the application of the thermo-ecological cost theory for the thermodynamic analysis of the Polish and the EU energy policy. The thermo-ecological cost index comprises the cumulative exergy consumption of the non-renewable resources for the creation of some useful product (including an e[...]
14
75%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 18--22
PL W artykule omówiono kwestię przyszłości węgla jako surowca energetycznego w Polsce i w Europie w odniesieniu do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przedstawiona w tekście próba prognozy mocy zainstalowanych w Europie potwierdza istotną rolę węgla w produkcji energii elektrycznej.
EN The article describes the future of coal as energy source in Poland and in Europe in respect of EU climate policy. The below stated analysis of installed capacities in Europe confirms the core role of coal in energy production.
15
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2016 Nr 4 (127) 19--22
16
63%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 4(57) 75-95
EN The article deals with the issues connected with choosing the sources used to produce energy and also their influence on natural environment. The energy security, energy legislation binding currently in Poland, European Union’s legislation and energy policy and global politics are also presented in [...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 3 212--222
PL Głównym celem artykułu jest przedstawienie reformy systemu handlu emisjami UE (EU ETS) zaproponowanego przez Komisję Europejską (KE) (2014) z punktu widzenia polskiego sektora elektroenergetycznego. Opisano zmiany w sposobie przydzielania pozwoleń na emisję w EU ETS i wpływ różnych czynników na cenę[...]
EN The main objective of this article is to present ongoing reform of the EU Emission Trading Scheme (EU ETS) from Poland’s power sector perspective. Focus has been put on the one proposed by the European Commission (EC) (2014). The evolution of the methods of allocation of the European Emission Allowa[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 125--129
PL W ostatnich latach obserwuje się wznowienie zainteresowania rozwojem i zastosowaniem reaktorów jądrowych małej i średniej mocy. Badania w tym zakresie prowadzą min. Japonia, Rosja, Stany Zjednoczone, Indie, Chiny, Argentyna, Korea Południowa. W pracy zaprezentowano kierunki polskiej polityki energet[...]
EN In recent years there has been renewed interest in the development and application of nuclear reactors of small and medium power. Research in this area leads min. Japan, Russia, the United States, India, China, Argentina, South Korea. The paper presents the directions of the Polish energy policy aga[...]
19
51%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2017 T. 5 107--119
PL Celem artykułu jest podsumowanie siedemdziesięciu lat obecności węgla brunatnego na krajowym rynku energetycznym, opisanie aktualnego udziału tytułowego surowca w produkcji energii elektrycznej w Polsce, dokonanie analizy możliwych skutków zmniejszenia jego wydobycia i zaproponowanie alternatywy w p[...]
EN Points of the article are: summarizing the seventy years of lignite presence on the national energetic market, describing current share of raw material in electricity production in Poland, analyzing possible effects of reduction of its output and proposing an alternative in case of burn-out of depos[...]
20
51%
Przegląd Górniczy
PL Polska posiada znaczące zasoby węgla kamiennego i brunatnego. Jest również liczącym się producentem tych surowców energetycznych. Z racji posiadanych zasobów - węgiel ma dominującą pozycję w polskim sektorze elektroenergetycznym. Troska Unii Europejskiej o ochronę klimatu i wynikająca z tego restryk[...]
EN Poland has significant reserves of hard coal and brown coal. Poland is also the significant producer of these energy raw materials. Because of big reserves possession coal has the predominant position in the Polish electric energy sector. European Union concern with climate protection and resulting [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last