Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 516
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polimery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Drewno jest materiałem wybitnie heterokapilarnym. Określenie "hetero" odnosi się w przypadku drewna do różnych kapilar, występujących w jego wnętrzu. W poszczególnych przekrojach poprzecznych do włókien drewna, wielkości oraz kształt kapilar zmienia się. Kapilary te pozwalają na wprowadzenie pewnego[...]
EN The paper presents results of calculations of stress in wood as a heterogeneous and anisotropic material and modified wood with methacrylate. It contains results of experimental examinations, which verify theoretical calculations.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Chemia
2001 z. 67 3-129
PL Głównym tematem moich badań w ostatnich latach były zagadnienia dotyczące polimerów, konkretnie poliarylanów, wykazujących właściwości fotoczułe i nieliniowo optyczne oraz biochemiczne przemiany podstawionego układu 4,5-dihydroizoksazolu. Z tego powodu niniejsze opracowanie składa się z dwóch obszer[...]
EN Polymers showing non-linear optical (NLO) phenomena of the second order became of interest in the eighties, when, for the first time, a method of directing the guest-host systems by means of an electrical field was presented. The method of directing polymers containing NLO chromophores is a simple o[...]
3
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2001 nr 6 25-27
4
100%
Chemik
1998 Nr 6 147-150
PL Opisano praktycznie wszystkie metody badań wodnych dyspersji polimerów jak też podstawowe metody badań błon polimerowych otrzymywanych po wysuszeniu wodnej dyspersji.
5
100%
Chemik
1998 Nr 5 119-125
6
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN In an industrial practice many polymeric materials with different properties are used. Nevertheless some new modified materials, very often-compostie materials are searched. In this paper shaped polyurethane-linear polymers and copolymers composites are presented. Material properties, receive proble[...]
7
100%
Inżynieria Biomateriałów
8
100%
Engineering of Biomaterials
EN Surface properties of poly(L-lactide-co-glycolide) (PLG), and two reference materials: hydrophobic polystyrene (PS) and hydrophilic tissue culture polystyrene (TCPS) were modified by collagen adsorption. The morphology of the obtained collagen film was observed by using atomic force microscopy. On P[...]
9
100%
Engineering of Biomaterials
PL Przy pomocy mikroskopu sił atomowych przeprowadzono analizę topografii powierzchni materiałów polimerowych w aspekcie badań adhezji i proliferacji komórek chondrocytów. Hodowle komórkowe prowadzono na płytkach opłaszczonych kopolimerami laktydu z glikolidem lub laktydu z trimetylenowęglanem. Kopolim[...]
EN The analysis of the surface topography of polymeric materials in aspect of chondrocyte adhesion and proliferation was performed using atomic force microscope technique. Dishes coated with biodegradable copolymers of lactide with glycolide and lactide with trimethylenocarbonate were used in cell cult[...]
10
100%
Inżynieria Biomateriałów
11
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Porównano zmiany mikrostruktury w odlewach młotków do kruszarek ze staliwa wysokomanganowego (1,2%C i 12% Mn), przesycanego z temperatury 1050°C w wodzie i roztworze wodnym polimeru o stężeniu 8%. Próbki pobrano z przekroju odlewu w odległości 5, 15 i 45mm od powierzchni odprowadzania ciepła(maksyma[...]
EN The changes in microstructure in castings of hammers for crushers made from high-manganese steel (1.2%C and 12% Mn), hyper-quenched from a temperature of 1050°C in water and in water solution of polymer (concentration 8%) were compared. The samples were taken from the cross-section of casting at the[...]
12
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN Poly(indenefluorene) belongs to the exotic and rare group of synthetic, photoactive, macromolecular compounds which may replace crystalline silicon in electronics in the future. Although the attempt of performance improvement it is highly probable that PIF itself is characterized by low exciton diff[...]
13
80%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2006 nr 4 157-172
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania polimerów przy produkcji "inteligentnych" wyrobów włókienniczych. Omówiono ich właściwości oraz zakres zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu.
EN A possibility ofutilizing some polymers in production of smart textiles has i described. Theirs properties and a rangę of application in different branches of try has been discussed.
14
80%
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
PL W ramach artykułu zbudowane zostały ogniwa fotowoltaiczne typu heterozłącze objętościowe ITO/organiczna warstwa aktywna/Al. Warstwę aktywną stanowiła mieszanina poli(3-oktylotiofenu), który pełnił funkcje donora oraz pochodnych z grupy pirazolochinolin, które były akceptorami. Na podstawie charakter[...]
EN Photovoltaic cells devices were fabricated on glass/ITO slides, which were thorougly cleaned in an ultrasonic bath using organic solvents. The photovoltaic cells were fabricated in the basic configuration: ITO/Mol+P3OT/Al. The active layer poly(3octylthiophene) P3OT with doped pyrazoloquinoline deri[...]
15
80%
Mechanik
2012 R. 85, nr 4 272-277
PL Charakterystyka metod infuzyjnych kształtowania w otwartej formie: VAP, SLI, DP-RTM, VARI, SCRIMP, RFI i Pressklav a także w zamkniętej formie: Press RTM i VARTM oraz pultruzji. Metody formowania wtryskowego, prasowania na gorąco i prasowania wysokociśnieniowego.
EN Characteristics of infusion forming methods: VAP, SLI, DP-RTM, VAR,I SCRIMP, RFI and Pressklav in open mold, and Press RTM and VARTM in closed mold, as well as of pultrusion. Also, account is given relevant to injection molding, hot press molding and high-pressure molding.
16
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 5 386-390
PL Problemy doboru obciążeń i parametrów wyjściowych do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych polimerowych wykładzin wzmacniających przewody kanalizacyjne. Błędy oceny stanu technicznego przewodów. Wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wybranych wykładzin z wykorzystaniem programu Cosmos. Zalety[...]
EN Problem of selection of loads and initial parameters for static and strength calculations of polymer linings reinforcing sewers. Errors in the evaluation of technical conditions in sewers. Calculation results of selected linings in terms of Cosmos software. Advantages of calculations based on finite[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2001 Z. 299 3-52
PL W pracy omówiono wyniki badań wpływu wewnątrzcząsteczkowych i między cząsteczkowych oddziaływań chromoforu związanego kowalencyjnie z polimerem na zanik energii wzbudzenia na podstawie analizy procesów emisji fluorescencji oraz zaników bezpromienistych. Celem badań było poszukiwanie korelacji między[...]
EN The influence of intramolecular and intermolecular interactions of chromophores covalently bound to the polymer on radiative and non-radiative excitation energy dissipation have been studied using steady state and time-resolved fluorescence spectroscopy. The aim of these studies was to correlate the[...]
18
80%
Recykling
2008 nr 10 32-32
PL Plastik jest wszechobecnym, dobrze znanym w codziennym życiu tworzywem. Do jego największych zalet należą – atrakcyjna cena, niska masa, wysoka wytrzymałość, nieprzepuszczalność dla gazów i wody, przeźroczystość, możliwość barwienia i nadrukowywania. Czyni to z niego użyteczny i uzasadniony z ekonom[...]
19
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2009 nr 12 36-38
EN In this work processes of incinerating of artificial materials with their utilization in shoe industry are presented. From the point of view of wide employment of artificial materials for upper and bottoms of footwear it described claims with reference to features of specialistic footwear (fireman f[...]
20
80%
Instal
2007 nr 10 30-33
PL W artykule omówiono ogólnie specyfikę tworzyw polimerowych stosowanych do produkcji rur. Podkreślono ich odmienność w stosunku do materiałów "tradycyjnych". Tym samym zwrócono uwagę na konieczność nowego podejścia do tych wyrobów, jak też uwzględnienia tego na wszystkich etapach realizacji i eksploa[...]
EN The generał characteristic of polymer plastics used in pipes productian was discussed in the article. Their dissimilarity in comparison with "traditional" materials was underlined. New approach towards these products as well as taking into consideration this fact during all stages of realization and[...]
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last