Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polimery biodegradowalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 1 28-30
EN The melt-blown technique, despite its over 50-year-history, is continuously drawing attention and hence in the recent years its dynamic development is observed. Apart from applicational and construction works the focus is on modification of thermoplastic polymers according to melt-blown process. Thi[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Pierwsze informacje o zastosowaniach koniugatów polimer-lek w medycynie pojawiły się w końcu lat siedemdziesiątych. Ostatnio opublikowano pracę przeglądową, w której opisano 70 naturalnych i syntetycznych polimerów stosowanych jako nośniki leków. W prezentowanym obecnie referacie opisujemysynteze po[...]
EN The first information on application of polymer-drug conjugates in medicine appearedin the lateseventies and recently a review has been published on over 70-ty natural and syntetic polymers used as drug matrixes. In the present paper we describe synthesis of poly(3-hydroxybutyric acid) (PHB) as nove[...]
3
100%
Inżynieria Biomateriałów
4
100%
Inżynieria Biomateriałów
5
80%
Recykling
2008 nr 4 16-17
PL Czy toniemy w śmieciach? Taką tezę można było przeczytać w opublikowanym na łamach tygodnika „Polityka” (7/2008) artykule Piotra Pytlakowskiego. Niezależnie czy zgadzamy się z krytyczną oceną polskiego rynku utylizacji odpadów, czy też nie, należy przyznać, że dotychczasowe rozwiązania w tym zakresi[...]
6
80%
Przemysł Spożywczy
PL Postęp cywilizacyjny, zmiany demograficzne oraz wzrost poziomu zdrowotnego i higienicznego ludności wpływają na wzrost zapotrzebowania na opakowania. Na całym świecie, takie w Polsce, wzrasta ilość odpadów z tworzyw syntetycznych, które ze względu na ich trwałość stanowią problem gospodarczy i zagro[...]
EN The civilization progress, demographic changes and the advancement of health and sanitary levels of living influence upon the increase in demand for packaging. The amount of synthetic wastes has been increasing all over the world, including Poland. Used packages cause serious economic and environmen[...]
7
80%
Recykling
2006 nr 2 24-25
PL Nauka o polimerach stała się międzydyscyplinarną dziedziną, łączącą m.in. elelemnty chemii, fizyki, biologii, medycyny oraz nauki o materiałach (z uwzględnieniem nanomateriałów). Dlatego też Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu realizuje badania nad syntezą oraz relacjami pomiędzy właściwościami fi[...]
8
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Tworzywa polimerowe są powszechnie stosowane w życiu codziennym. Ze względu na niską cenę i specyficzne właściwości, zastępują tradycyjne materiały, jak np. szkło, drewno czy papier. Jednakże użytkowanie materiałów polimerowych generuje powstawanie trudnych do utylizacji odpadów. Przepisy prawne ora[...]
EN Polymers are common used in everyday life. Due to their low price and specific properties, they replace traditional materials such as glass, wood or paper. However, the use of polymeric materials generates waste, which disposal is difficult. Legislation and pressures on the use of pro-ecological mat[...]
9
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badania nad rozwojem nowych technologii dla systemów kontrolowanego dozowania, obejmujące między innymi zastosowania w agrochemii, były prowadzone już w latach 40-tych. Pomimo to stale poszukuje się nowych rozwiązań spełniających surowe normy ochrony środowiska, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz[...]
EN The aim of research is to developed novel biodegrdable polymeric hybrid materials suitable for controlled release of granulated mineral fertilizers. It is expected that coatings based on bio-inspired aliphatic polyesters and selected urea resins will increase efficiency of fertilizers and will minim[...]
10
70%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
PL Biomateriały z polimerów biodegradowalnych projektuje się tak, aby w określonym czasie uległy kontrolowanemu rozkładowi in-vivo. Biodegradowalne polimery nie muszą być usuwane operacyjnie i pozwalają na ciągłą stymulację leczonej tkanki. Dlatego polimery biodegradowalne mogą być użyteczne w wielu ro[...]
EN Biomaterials made of biodegradable polymers are designed to degrade in vivo in a controlled manner over a predetermined period. Biodegradable polymers do not have to be removed after use by secondary surgery and they may lead to a continuous simulation of the healing tissues. Therefore, biodegradabl[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2006 z. 11 105-109
PL Celem badań było przeprowadzenie kontrolowanej reakcji modyfikacji poli(tereftalanu etylenu), a dokładniej monomeru uzyskanego w wyniku glikolizy butelek PET, za pomocą oligomerów kwasu glikolowego oraz badanie degradacji hydrolitycznej wytworzonego polimeru. Strukturę uzyskanego produktu przed hydr[...]
EN The aim of this work was synthesis of degradable polymer obtained by melt polycondensation of bis-2-hydroksyethyl terephtalate (BHET) with oligomers of poly(glycolic acid). In this work the processes of poly(ethylene terephthalate-co-glycolide) hydrolytic degradation have been discussed. The propert[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2006 z. 11 13-16
PL W przemyśle opakowaniowym istotną rolę odgrywa powlekanie papieru tworzy-wami sztucznymi w celu lepszego zabezpieczenia materiału opakowaniowego. Biorąc pod uwagę fakt, iż bazę do wytworzenia papieru stanowi celuloza jako surowiec odnawialny, istotne staje się zastępowanie tradycyjnych tworzyw sztuc[...]
EN Application of a plastic film onto a paper for better protection of packaging material plays a crucial role in packaging industry. As raw material in paper production is cellulose, it is highly desirable to replace traditional plastics by biodegradable polymeric materials. The advantage of such mate[...]
13
61%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 8 679--691
PL Spośród biodegradowalnych poliestrów, alifatyczne biopoliestry (polihydroksyalkaniany, PHA), to materiał polimerowy pochodzenia naturalnego o szerokim spektrum zastosowań. Polihydroksyalkaniany są typowymi termoplastami, wkraczającymi do naszej codzienności jako jednorazowe materiały opakowaniowe, a[...]
EN Among biodegradable polyesters, aliphatic biopolyesters (polyhydroxyalkanoates, PHAs) are polymer materials of natural origin with broad scope of application. PHAs are typical thermoplasts, which conquer our everyday life as disposable packaging materials, but which also have strong position among m[...]
14
61%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 1 117-119
PL Omówiono sposób otrzymywania pianek polilaktydowych z mieszaniny zawierającej polilaktyd i endotermiczny LY-Cell-Compound lub egzotermiczny Genitron EPA środek porotwórczy. Proces wytłaczania pianek prowadzono w temperaturze stref grzejnych cylindra 150, 172 i 218°C oraz w temperaturze głowicy 155°C[...]
EN Two blowing agents were used for foaming polylactide by extrusion at 150–218°C (head temp. 155°C) to study their effect on d., tensile strength and cell structure of the foams. The lowest d. (0.47 g/cm³) was achieved for azodicarbonamide-contg. Polylactide.
15
61%
Engineering of Biomaterials
16
51%
Polimery
2011 T. 56, nr 4 271-280
PL Zbadano wpływ kompatybilizatora na właściwości binarnych mieszanin polilaktydu (PLA) i termoplastycznej skrobi (TPS). W charakterze kompatybilizatora stosowano modyfikowany polilaktyd z reaktywnymi grupami bezwodnikowymi (PLAm. Proces wytwarzania termoplastycznej skrobi (ziemniaczanej TPS[...]
EN The results of studies of the influence of a compatibilizer on the properties of binary polylactide (PLA) and thermoplastic starch (TPS) blends have been presented. The polylactide modified with reactive anhydride groups (PLAm) was applied as compatibilizer. The synthesis of thermoplastic[...]
17
51%
Recykling
2010 nr 2 22-23
PL W ostatnich latach produkcja i konsumpcja materiałów polimerowych w krajach uprzemysłowionych istotnie wzrosła, powiększając tym samym ilość odpadów uciążliwych dla środowiska. W ciągu minionego wieku problem zagospodarowania odpadów stał się jednym z podstawowych zagadnień ochrony środowiska i gosp[...]
18
51%
Polimery
2006 T. 51, nr 9 617-626
PL Dokonano przeglądu literatury dotyczącej metod otrzymywania biodegradowalnych nanokompozytów polimerowych na podstawie nanonapełniaczy nieorganicznych oraz skrobi, celulozy, żelatyny, chitozanu, poli(kwasu mlekowego) (PLA), poli(kwasu hydroksymasłowego) (PHB), poli(bursztynianu butylenu) (PBS), poli[...]
EN A literature review (83 references) concerning the methods of synthesis of the biodegradable polymer nanocomposites, based on inorganic nanofillers or cellulose, gelatin, chitosan, poly(lactic acid) (PLA), poly(hydroxybutyric acid) (PHB), poly(butylene succinate) (PBS), poly(e-caprolactone) (PCL) or[...]
19
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6B (96) 77--83
PL Opracowano konstrukcję półmaski filtrującej chroniącej układ oddechowy i sprawdzono możliwość wykorzystania trzech rodzajów włóknin biodegradowalnych spełniających różne funkcje w procesie zatrzymywania zanieczyszczeń. Zastosowano klasyczną włókninę igłowaną do filtracji wstępnej, wysokoskuteczną wł[...]
EN This article presents the results of research on developing a multi-layer particle filtering half-mask made from biodegradable nonwovens for protection against harmful aerosols. Currently, these half-masks are made from polypropylene (PP), which is a problem in the context of environment protection.[...]
20
51%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 8 703--709
PL Głównym kierunkiem przetwarzania serwatki jest otrzymywanie kwasu mlekowego w procesie fermentacji mlekowej. Z kwasu mlekowego otrzymuje się polimer w pełni biodegradowalny [poli- (kwas mlekowy)], który otrzymuje się na drodze polimeryzacji bezpośredniej, prosto z kwasu mlekowego oraz w wyniku pośre[...]
EN The main direction of whey processing is production of lactic acid in the process of lactic fermentation. Lactic acid can be used to produce fully biodegradable polymer [poly(lactic acid)] (PLA), in the process of direct polymerization, directly from lactic acid, and in indirect polymerization. This[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last