Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 283
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polietylen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono rozkłady ładunku przestrzennego oraz odpowiadające im rozkłady natężenia pola w próbkach folii polietylenowej, podanych polaryzacji wysokonapięciowej. W pomiarach wykorzystano metodę elektrycznie stymulowanej fali akustycznej. Przedstawiono wyniki dla próbek o różnej zawarto[...]
EN The paper presents space charge distributions and corresponding electric field distibutions in the polyethylene samples with different content of anlioxidant. The electrically stimulated acoustic wave technique was used in measurements. The distributions were measured before and after polarisation o[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy opisano nowatorską technikę ciecia włókien naturalnych, która pozwoliła uzyskać materiał o powtarzalnej długości 2 mm, co zapewniało przygotowanie mieszanki kompozytowej stosowanej w procesie wytłaczania [1,2]. Przeprowadzono badania nad otrzymaniem kompozytu polietylenu (PE) z lnianymi włók[...]
EN We presented the original of cutting method of natural fibres caused obtain of fibres possess about 2 mm length, adequately. In this work we showed the means obtain of composites based on polyethylene and short flax fibres (FF) by extrusion method. The amount of FF in polymer matrix was 10% and 15%.[...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
4
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 9 1206-1208
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badaniom własności mechanicznych i przetwórczych poddano recyklat LDPE i LLDPE pochodzący z odpadów folii oraz jego kompozycje z mączka drzewną produkowaną przez firmę Rettenmaier. Kompozycje do wtrysku przygotowano i próbki do badań własności mechanicznych i przetwórczych wtryśnięto w Zakładach Azo[...]
EN Mechanical and processing properties were measured for LDPE and LLDPE recyclates and its mixtures with wood flour produced by Rettenmaier. Samples for testing were prepared by injection molding in ZA Tarnow-Moscice. Preliminary studies have confirmed a possibility of processing these compositions by[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Porównano właściwości wytrzymałościowe kompozytu złożonego ze skrobi ziemniaczanej i polietylenu, otrzymanego metodą wytłaczania z właściwościami tworzywa wytworzonego przez wytłaczanie, a następnie prasowanego w różnych temperaturach. Stwierdzono wpływ technologii i parametrów przetwórstwa na właśc[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 75 141-146
PL W pracy przedstawion wpływ oddzielnego i łącznego oddziaływania odkształcenia plastycznego i sterylizacji wiązką elektronów na zmiany w strukturze molekularnej i nadcząstkowej Chirulenu, stosowanego do wytwarzania panewek endoprotez Wellera.Stwierdzone efekty wewnętrznej przebudowy polimeru pozwolił[...]
EN The paper presents the influence of separable and additive efects of plastic deformation and sterilization by an electron beam on changes in the molecular and supermolecular structure of Chirulen used for the production of Weller endoprostheses acetabular cups. The found effects of a polymer interna[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań folii polietylenowych zawierajacych dodatek dwóch różnych modyfikatorów: kopolimeru etylen-octan winylu (Ewax 40) i jonomeru kopolimeru etylen-kwas metakrylowy (Surlyn) oraz poddanych promieniowaniu jonozacyjnemu-wiązką szybkich elektronów. Zbadano wpływ użytego modyfikat[...]
EN In the following work we compared the effects two types of polymeric modifier: ethylene-vinyl acetate copolymer and ethylene-methacrylic acid ionomer. The above mentioned modifiers were used separately with different amounts and submitted to changing radiation dose. It was assumed that modifiers cha[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zbadano wpływ rodzaju anionu na aktywność antystatyczną czwartorzędowych chlorków, bromków i metylosiarczanów N-(3-alkoksy-2-hydroksypropylo)-N,N-dialkilo-N-metyloamoniowych na powierzchni folii PE oraz włókniny PP. Chlorki N(3-alkoksy-2-hydroksypropylo)-N,N-dialkilo-N-metyloamoniowe wykazują najlep[...]
EN Antistatic properties of N-(3-alkyloxy-2-hydroxypropyl)-N,N-dialkyl-N-methylammonium chlorides, bromides and methylsulphates have been evaluated. N-(3-alkyloxy-2-hydroxypropyl)-N,N-dialkyl-N-methylammonium chlorides were found to have the best antistatic properties among all groups ofcompounds studi[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 191-194
PL Z początku lat 70 istniała w Polsce instalacja pilotowa do produkcji polietylenu i kopolimeru etylenu z propylenem na nowoczesnym układzie katalitycznym Zieglera-Natty, działająca w sposób ciągły lub okresowy z wydajnością 200-450 kg/h, zaliczana do jednej z 5 najlepszych w świecie.
EN In Poland, early in 1970 decade there was polyethylene and ethylene-propylene pilot plant production using the very modern Ziegler-Natta catalyst system. The polyethylene production realized in batch or in continous way was from 200 to 450 kg/h. The system permitted to carry out the polymerization p[...]
11
80%
Ekoplast
2002 Nr 21-22 15-25
12
80%
Chemik
1998 Nr 4 100-101
13
80%
Chemik
PL Podjęto badania wpływu skutków pełnej wielokrotnej recyrkulacji polietylenu małej gęstości metodą wytłaczania. Oceniano wpływ krotności przetwarzania (do 25×) na podstawowe właściwości fizyczne i fizykochemiczne polimeru: naprężenie zrywające i wydłużenie względne, twardość, odporność cieplną, wskaź[...]
EN Investigations are undertaken into the effects of complete multiple recirculation of LDPE by extrusion method. The influence of processing multiplicity (up to 25 times) on basic physicochemical properties of the polymer was estimated, such as: disruption stress, relative elongation, hardness, therma[...]
14
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 2 115-118
PL W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań aktywności katalitycznej różnych katalizatorów umożliwiających syntezę polietylenu o szczególnie dużym ciężarze cząsteczkowym PE-UHMW, jak również zestawiono wybrane właściwości polietylenów otrzymanych wobec tych katalizatorów. Stwierdzono, że PE-UH[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zbadano wpływ dodatku kopolimeru EVA oraz naświetlania różnymi dawkami promieniowania elektronowego na właściwości powierzchniowe folii polietylenowej. Wyniki badań swobodnej energii powierzchni, zawartości frakcji żelowych oraz właściwości wytrzymałościowych potwierdzają zmianę struktury otrzymywan[...]
EN In the following work are presented the results of surface energy calculation and mechanical properties of polyethylene films modyfied with several considerations of the ethylene-vinyl ascetate copolymer (Elwax). The obtained results indicate that there exists a relationship between the value of fre[...]
16
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 11 17-20
17
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 5s 48-50
PL Badania wykonano na wytłaczarce ślimakowo-tarczowej, w której ujednorodnianie tworzywa zachodzi w międzytarczowym obszarze, którego granice zakreślają tarcza ruchoma będąca czołem ślimaka oraz tarcza nieruchoma z ustnikiem zamykająca cylinder wytłaczarki. Materiał badawczy stanowił polietylen małej [...]
EN Experiments on the homogenizing treatment of material were carried out using a screw-disk-type extruding press where material was homogenized in the inter-disk space within a limit determined by a movable disk being the end face of the screw and the immovable disk with an extruder die closing the ex[...]
18
80%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 2 291--293
PL Otrzymano i scharakteryzowano odporne na bakterie materiały oksy-polietylenowe zawierające olejki eteryczne i nanododatki w postaci miedzi i srebra.
EN Polyethylene was filled with 3 etheric oils (1% by mass.) and a mixt. of Ag and Cu nanoparticles and tested for interaction with bacteria. The composites were bacteria - resistant and showed antibacterial properties.
19
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In this work obtaining of magnesium hydroxide from the solutions obtained during magnesium removal from zinc concentrates is presented. The received product was used for the winning of composites from polyethylene (PE) using extrusion and injection methods. The obtained composites were tested in ter[...]
20
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In this work obtaining of magnesium hydroxide from the solutions obtained during magnesium removal from zinc concentrates is presented. The received product was used for the winning of composites from polyethylene (PE) using extrusion and injection methods. The obtained composites were tested in ter[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last