Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 267-273
PL Problemy konieczności naprawy lub wzmocnienia konstrukcji wsporczej z betonu, dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, wynikają m.in. z uszkodzenia i korozji betonu, zarysowania konstrukcji, przeciążenia, konieczność przeprojektowania linii. Wyzwaniem współczesnej inżynierii budowlanej jest z[...]
EN The problems of necessity of repairs or strengthening of concrete support structures for overhead power lines follows from damage or corrosion of concrete, cracking of structure, overloading, the necessity of redesigning of line. The challenge of present-day civil engineering is to propose relativel[...]
2
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1999 nr 12 806-810
PL Przedstawiono problematykę anten stosowanych w przenośnych term
EN The purpose of this article is to describe matters concerning a
3
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano budowę uproszczonego modelu tworzenia się łuku elektrycznego przez zanieczyszczoną powierzchnię. Na podstawie analizy parametrów pola elektrycznego i gęstości prądu w modelu, określono i zbadano wpływ poziomu zanieczyszczeń powierzchni na rozwój łuku.
EN The development of an arc along the polluted surface depends to a great extent on the electric field of streamer at the arc head and the current densities in the wet polluted layer and arc. To investigate the parameters that vary depending on the arc length during the development of an arc, a simpli[...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 6 79--85
PL W pracy wykazano, że wielomiany charakterystyczne obwodów elektrycznych są niezależne od wyboru oczka odniesienia w metodzie oczkowej i węzła odniesienia w metodzie węzłowej analizy tych obwodów. Podano warunki przy spełnieniu których dodatnie obwody elektryczne mają rzeczywiste wartości własne i są[...]
EN Characteristic polynomials of positive and minimal-phase electrical circuits are addressed. It is shown that the characteristic polynomials of the electrical circuits are independent of the choice of their reference mesh and of their reference node. Conditions are established under which the positiv[...]
5
84%
Mechanik
2016 R. 89, nr 5-6 476--477
PL Przedstawiono koncepcję systemu przeznaczonego do podnoszenia i opuszczania (bez użycia ciężkiego sprzętu) konstrukcji nośnej (15-metrowego masztu) małej turbiny wiatrowej (z dyfuzorem o mocy ok. 3,5 kW i masie ok. 200 kg). W odróżnieniu od istniejących systemów umożliwia on podnoszenie masztów z pr[...]
EN This paper presents the concepts of a self-erecting system for a small wind turbine pole. The presented system provides for erecting and lowering the pole without use of heavy machinery. Unlike existing solutions the designed system allows to raise the poles with central joints. This paper presents [...]
6
84%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2009 Vol. 19 3--7
PL W pracy pokazano, że okrąg przecinający dwa dane okręgi nieleżące w jednej płaszczyźnie może być uzyskany jako część wspólna dwóch odpowiednio dobranych sfer. Sformułowano warunki opisujące te sfery, z których wynikają warunki dla istnienia poszukiwanego okręgu. Pokazano, że w niektórych sytuacjach [...]
EN The problem of finding a circle orthogonally intersecting two non-coplanar circles is discussed. It is shown that if the required circle exists, it can be obtained as the intersection line of two adequately chosen spheres. Conditions which must be satisfied by such two spheres are given. Using the p[...]
7
67%
Polish Journal of Ecology
2013 Vol. 61, nr 2 357--364
EN The study examined the importance of winter catch crops (intercrops) to wintering birds in a low-intensity farming area of Poland. Birds were counted on two occasions between November 2009 and January 2010 in 514 research plots in two different parts of the country. During the two counts 28 species [...]
8
67%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Światowa produkcja rolnicza przyczynia się znacząco do zwiększenia stężenia gazów cieplarnianych (CO2, N2O, CH4) w atmosferze, jednak dane szacunkowe dotyczące tych emisji pochodzących z gleby różnią się istotnie. W szczególności dotyczy to tlenków azotu, których emisja wykazuje dużą zmienność czaso[...]
EN According to global inventories the agricultural field production contributes in a significant measure to increase of concentration of greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) in the atmosphere, however their estimated data of emissions of soil origin differ significantly. Particularly estimates on nitrogen[...]
9
67%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2004 Vol. 14 5--9
PL W pracy przedstawiono dowód twierdzenia o rozpadzie linii przenikania dwóch powierzchni drugiego stopnia stycznych do wspólnej kwadryki wzdłuż stożkowych. Idea dowodu polega na ustaleniu kolineacji środkowych zachodzących pomiędzy płaszczyznami stożkowych styczności i dowolną płaszczyzną, a następni[...]
EN A generalization of the well known theorem about the division of the common curve of two quadrics in two parts which are tangent to a common sphere is given.
10
67%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 182--189
PL W pracy są analizowane dodatnie minimalnofazowe obwody elektryczne opisane równaniami stanu i macierzami transmitancji operatorowych. Wykazano, że dodatnie stabilne asymptotycznie obwody elektryczne z różnymi zerami i biegunami są obwodami minimalnofazowymi. Podano warunki minimalnofazowości obwodów[...]
EN Minimal-phase positive continuous-time linear electrical circuits are addressed. It is shown that positive asymptotically stable electrical circuits with distinct poles and zeros are minimal-phase systems. Conditions are established for electrical circuits to be minimal-phase systems. Sufficient con[...]
11
67%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 7 386--388
PL Przedstawiono wyniki analiz metodą elementów skończonych połączenia poprzecznika z trzonem słupa linii wysokiego napięcia. Model konstrukcji obejmował jednocześnie trzon słupa i poprzecznik. Obliczenia wykonano, wykorzystując program Midas NFX (solver Nastran FX). Porównano wyniki symulacji komputer[...]
EN The article presents results of finite element analysis (FEA) cross arm shaft pole joint in the transmission lines support. FEA model included both the shaft pole and the cross arm. Geometric and material nonlinear calculations were done in Midas NFX (solver Nastran FX). Were compared with each othe[...]
12
67%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr I/1 79--88
PL W pracy określono wpływ rozłogu - układu pól w stosunku do ośrodka gospodarczego na odległości i ponoszone nakłady w transporcie wewnętrznym. Analiz dokonano dla trzech wariantów W0 - układ aktualny, W1 - zbliżenie pól do ośrodka o 50%, W2 - ułożenie wszystkich pól wokół gospodarstwa. Odległości prz[...]
EN The paper describes the influence of the distribution - the arrangement of fields in relation to the economic center on the distance and the expenditure incurred in internal transport. The analysis was done for three variants W0 - current layout, W1 - approximation of fields to center by 50%, W2 - a[...]
13
67%
Polish Journal of Ecology
2014 Vol. 62, nr 3 455--466
EN Our research was conducted on abandoned fields which had been undergoing spontaneous succession for 40–50 years and then were partly burnt. The main objective of the study was to examine if spontaneous fire in the early successional stage of pine forest causes a decrease in the number of species, di[...]
14
59%
Polish Journal of Ecology
2013 Vol. 61, nr 2 257--269
EN Soil nutrient pattern can be a functional tool for grassland restoration. In order to promote the growth of a specific or group of expected plant species, it is necessary to measure the responses of different species to nutrient – rich patches and detect the differences among them. In this article, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last