Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 129
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole temperatury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy badano hiperboliczny i paraboliczny model dwuwymiarowego pola temperatury w ekranie sferycznym. Analizę przeprowadzono w ujęciu transmisyjnym i w dziedzinie częstotliwości. Sygnałem wejściowym jest strumień cieplny nagrzewający układ przez jego górną powierzchnię. Zewnętrzna strona ekranu od[...]
EN In the article the hyperbolic and parabolic model of a two-dimensional temperature field in a spherical shield is investigated. The analysis is carried out in a transmissional conception and in a frequency domain. The input signal is a heat flux heating the system throughout is upper surface. The ex[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W silnikach indukcyjnych dużej mocy podczas długotrwałego rozruchu lub w czasie zablokowania wirnika w uzwojeniu głównie wirnika wydziela się znaczna ilość energii cieplnej. Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem jest nierównomierny rozkład temperatury w objętości uzwojenia wirnika i związanych z tym n[...]
EN There is lots of heat energy emit masthy in rotor winding of high power induction motors during long-lasting starting or during rotor lockont. Additional unfavourable phenomenon is non-uniform temperature distribution in rotor winding volume and destruchiv states of mechanical stresses connected wit[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zamknięte komory grzewcze, mające szerokie zastosowanie w przemyśle, służą m.in. do podgrzewania wsadu, suszenia, sterylizacji. Ze względów technologicznych zarówno rozkłady temperatury, jak i prędkość jej zmian nie mogą być przypadkowe. Wymagania technologiczne narzucane w tym zakresie są bardzo wy[...]
EN The heating chambers of a furnace are widely applied to industry. They are used to heating of the metalic charge, drying and sterylization. Because of technological considerations the temperature profiles and their rate of change as well can not be random. Demanded technological requirements as very[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca niniejsza dotyczy analizy cieplnej podłoża komory chłodniczej zawierającej rury grzejne. Podłoże komory chłodniczej jest wielowarstwowe, przy czym w niektórych warstwach mogą zachodzić przemiany fazowe wody. Celem analizy jest wyznaczenie pola temperatury w podłożu komory, w szczególności zaś[...]
EN In the paper the thermal analysis of cold room foundation with heating pipes is presented. The cold room foundation has a multilayer from and in some layers the phase change of water may occure. The aim of the analysis is the determining of temperature field in cold room foundation and especially th[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The article gives the main investigations of world scientists deals with natural results of interaction of continuous laser radiation with metals and the results of last researches of concrete models held in Lvivska Polytechnika. The comparison showed quantity and quality peculiarities of interactio[...]
6
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Współczesne systemy czujnikowe wymagają często podwyższonej temperatury pracy. Bardzo dobrym przykładem takich struktur są czujniki gazu, w których wymaga się temperatury pracy nawet do 900°C. Zastosowanie technologii grubowarstwowej pozwala uzyskiwać systemy grzejne o wyjątkowo wysokich parametrach[...]
EN The modern sensor systems require a high temperature value very often. The very good example of such structures are gas sensors where required temperature can be equal even 900°C. The application of thick-film technology allows to obtain the heating systems with very good exploitation parameters. Th[...]
7
80%
Informatyka w Technologii Materiałów
2002 T. 2, Nr 4 121-137
PL Prezentowany w pracy model pozwala na obliczenie pola temperatury i udziałów fazowych w wielokrotnie napawanych elementach stalowych i staliwnych, co umożliwia: wyznaczenie strefy wpływu ciepła (SWC), w tym obszarów pełnej i niepełnej przemiany fazowej, a także strefy przetopienia, prześledzenie cyk[...]
EN In work the model of field temperature and phase changes calculation for multibeads solid wire GMA surfacing is presented. For adopted diagram of surfacing the temperature field is given, with regard of call out of temperature changes was qualified analytically applied next deposite welds (increases[...]
8
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono analizę pola temperatury, przemian fazowych i naprężeń w elementach płaskich spawanych laserowo ze wstępnym podgrzewaniem. Pole temperatury otrzymano z rozwiązania równania przewodnictwa ciepła z członem konwekcyjnym metodą funkcji Greena. Przyjęto dwa źródła laserowe: podgrzew[...]
EN In the paper the numerical analysis of temperature field, phase transformation and residual stresses in laser with preheating welded joint is presented. The temperature field is determined by the equation of heat conduction, chich comprises a convection term and is solved by the Green function meth[...]
9
80%
Archives of Electrical Engineering
PL We wstępnej części artykułu obliczono rozkład pola termicznego w izolowanym przewodzie prądu stałego. Stosowano zasadę superpozycji oraz metodę analityczno-numeryczną. Na tej podstawie opracowano algorytm wyznaczania dopuszczalnych prądów zwarciowych. Algorytm wykorzystuje zasadę złotego podziału or[...]
EN In the introductory part of the article a distribution of the temperature field in the insulated DC lead has been computed. The superposition principle and the analytical-numerical method were applied. On that basis the algorithm for determination of the admissible short-circuit currents was develop[...]
10
80%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 12 203--208
PL W pracy przedstawiono analizę pola temperatury, pola gradientu temperatury oraz pochodnych tych pól występujących w procesie chłodzenia (hartowania) w materiale części poddanej temu zbiegowi. Określono wielkości ekstremalne analizowanych pól, dynamikę ich powstawania oraz cechy charakterystyczne ana[...]
EN The analysis of temperature field, temperature gradient fields in the quenching process of material undergoing such treatment, as well as the derivatives of them, are presented in this paper. The extreme values of analyzed fields, the dynamic of creation and dependence characteristics were determine[...]
11
70%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono numeryczną analizę pola temperatury i przemian fazowych elementów płaskich spawanych metodą hybrydową laser-łuk elektryczny. Pole temperatury otrzymano z rozwiązania równania przewodnictwa ciepła z wewnętrznymi źródłami ciepła. Przyjęto gaussowski model rozkład mocy wiązki lase[...]
EN A numerical analysis of temperature field and phase transformation in hybryd laser- arc welded joint are presented in the paper. The temperature field in the welded joint was obtained by solving the heat transfer equation with inner heat sources. The Gaussian heat source distribution was used to rep[...]
12
70%
Zeszyty Naukowe. Matematyka / Politechnika Opolska
2000 z. 16 103-118
PL W pracy rozpatrywana jest metoda optymalizacji stanu naprężeń w cienkiej powłoce obrotowej przy pomocy racjonalnego wyboru pola temperatury. Zagadnienie optymalizacji jest sformułowane jako zagadnienie optymalizacji dwukryterialnej z określoną kolejnością. Za kryteria wybrane są funkcjonał energii o[...]
EN In the paper we present technique for optimisation of the thermoelastic state of a thin shell of revolution by dint of choice to the rational temperaturę field. As the optimality criterions we choose the functional of elastic strain energy and the generalized Lagrangian. We propose method of solutio[...]
13
70%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 177 37-44
PL W referacie zostaną pokazane wyniki pomiarów i obliczeń nagrzewania silnika dwuklatkowego w awaryjnym stanie pracy z zablokowanym wirnikiem, o specjalnej konstrukcji klatki zapewniającej obniżenie temperatury w pozapakietowej strefie. Zostanie również przedstawione zabezpieczenie silnika przed skut[...]
EN The paper presents the results of measurements and calculations of heating process of a double squirrel-cage induction motor with the locked rotor. The cage of the analysed motor is of special construction assuring the diminished temperature rise of the bars in the rotor overhanging area. In the pap[...]
14
70%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule opracowano analityczno-numeryczna metodę obliczania nieustalonego pola termicznego w izolowanym przewodzie. Analitycznie wyznaczono funkcje pola. Numerycznie określono współczynniki tych funkcji i wartości własne zagadnienia brzegowo-początkowego. Otrzymane wyniki zweryfikowano metodą ele[...]
EN The analytical-numerical method has been developed for computation of the transient temperature field in an insulated core. Field functions were determined analytically. The coefficients of these functions and eigenvalues of the boundary-initial problem were determined numerically. The obtained resu[...]
15
70%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2015 Vol. 14, nr 3 141--148
EN In this work computations of a temperature field are carried out during multipass Gas Metal Arc Weld surfacing of a cuboidal steel element taking into account heat of the melted electrode material. The results are presented in the form of temporary and maximum temperature distribution in the element[...]
16
70%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2015 Vol. 14, nr 2 123--130
EN This work presents a model of a temperature field in a steel element during multi-pass Gas Metal Arc Weld surfacing taking into account heat of the melted electrode material. An analytical solution for a half-infinite body model is obtained by aggregating temperature increments caused by applying li[...]
17
70%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN In this work, a model of a temperature field in a steel element during a singlepass arc weld surfacing is presented. Analytical solution for half-infinite body model is obtained by aggregating temperature increments caused by applying liquid metal and heat radiation of a moving electrode. The assump[...]
18
70%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2005 Vol. 4, nr 1 165-172
EN The domain (2D problem) with internal hole of radius R is considered. The temperature field in this domain is described by the Laplace equation supplemented by adequate boundary conditions. The aim of investigations is to estimate the changes of temperature due to change of radius R. In order to sol[...]
19
70%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2013 Nr 6 (111) 16--19
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie dwuwymiarowego ustalonego pola temperatur przy użyciu programu Excel. Program ten został on podzielony na poszczególne arkusze: DW (w którym przedstawione są warunki brzegowe, przewodność cieplna, współczynnik wnikania ciepła, oraz podział modelu na komórki bilan[...]
EN The Two-dimensional steady state heat conduction solution with use of Excel is presented in the paper. The seven sheet are done in Excel: DW (boundary conditions, convection coefficient and thermal conductivity are added to the divided for rectangle elements Δx, Δy model); PP, LP, GP, DP (thermal co[...]
20
61%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 2 (56) 55--58
PL Wymiana różnych postaci energii pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem zachodzi w sposób ciągły, a procesy te zapewniają stałą równowagę dynamiczną podczas całego jego życia. Wymiana energii cieplnej zachodzi głównie poprzez ubrania, które człowiek nosi na sobie. W ten sposób pakiet odzieżowy uczest[...]
EN An exchange of various forms of energy between a human and the media surrounding him proceeds continually, and the process preserves this continuous dynamic balance during his life. Thermal energy exchanges occur mainly through the clothes which a human wears. Thus, the package of clothes participat[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last