Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 177
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przeprowadzono w odpowiedniej komorze proces modyfikacji powierzchni różnych materiałów metodą osadzania produktów elektrowybuchu w silnym polu elektrycznym. Impulsy elektryczne uzyskiwano z generatora, w którym poprzez iskierniki załączano kondensatory naładowane do kilkudziesięciu kilowolt[...]
EN A modification process of surfaces has been carried out in a special chamber. Electric pulses originate from a generator in which the capacitors, charged to dozens of kV, were switched on through spark gaps. After pulse discharge between the electrodes, their specially chosen material underwent evap[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono model dielektrycznej rury cieplnej (DRC), w której strefę transportową (adiabatyczną) wykonano z izolatora elektrycznego, Dzięki temu DRC może odprowadzać ciepło znajdujących elementów urządzeń znajdujących się pod wysokim napięciem. Omówiono wpływ pola elektrycznego na działan[...]
EN The work presents the model of Dielectric Heat Pipe (DHP) with adiabatic section made as electric insulator. Such a pipe can transfer heat from devices under high electric potential. The influence of electric field on DHP performance was discussed. It is possible to intesificate the heat transfer in[...]
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 5 136-141
PL W pracy zwrócono uwagę na przyczyny wzrostu zainteresowania pomiarami wielkości charakteryzujących pola elektryczne, na specyfikę pomiarów natężenia pola oraz wielkości związanych (potencjału, efektywnej gęstości ładunku) w obszarze pól stałych i wolno-zmiennych. Podkreślono praktyczne znaczenie ukł[...]
4
80%
Energetyka
2008 nr 3 177-178
PL Obecność linii elektroenergetycznych na działkach budowlanych stwarza ograniczenia w możliwości zagospodarowywania tych terenów. Przeanalizowano dwa problemy. Pierwszym problemem są wymagane odległości pomiędzy liniami a planowanymi budynkami, wynikające z ochrony przed wyładowaniami z linii. Drugim[...]
EN The high development of housing has been observed lately. This development requires areas for buildings. These areas very often are crossed by power transmission lines. Therefore there are problems with placement of buildings and other objects near lines. The proper insulation distances should be ke[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Matematyka / Politechnika Opolska
2000 z. 16 95-102
PL W artykule rozważamy sprzężone zagadnienie brzegowe dyfuzji spowodowanej działaniem zewnętrznego stacjonarnego pola elektromagnetycznego. Zaproponowano metodykę przybliżonego rozwiązywania problemu dla warstwy porowatej z wykorzystaniem metody różnic skończonych. Analizowany wpływ warunków brzegowyc[...]
EN In this paper, we consider interconnected boundary-value problem of diffusion caused by outer stationary electromagnetic field. Approximation solution based on finite difference method is presented for porous layer. Influence of boundary conditions for mass and electric charge diffusion is analyzed.
6
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2000 z. 45 119-130
PL W pracy przedstawiono wyniki wpływu prądu elektrycznego o słabym polu na aktywność w gruncie różnych szczepów bakteryjnych wykazujących zdolności biodegradacji substancji ropopochodnych i na skuteczność procesu biodegradacji wywołanego substancjami ropopochodnymi.
EN The influence of a weak electric field on the activity and migration of different bacteria strain in soil was studied. After the experiment had been completed the influence of a weak electric field on the biodegradation of fuel oil derivatives in soil was also estimated.
7
80%
Journal of Technical Physics
EN Bi-scalar boundary-integral approach to the static and monoharmonic electromagnetic field is given. Scalar and vector virtual boundary quanties used in the field models are defined. The analysis of the magnetostatic field of a permanent magnet is presented.
8
80%
Elektroinstalator
2017 nr 7-8 28--32
PL Zagrożenia związane z elektrycznością statyczną spowodowane są bezpośrednim oddziaływaniem pola elektrycznego wytwarzanego przez naelektryzowane obiekty lub wyładowań elektrostatycznych. W artykule przedstawiono to groźne zjawisko oraz sposoby ochrony przed nim.
9
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2002 Z. 211 111-124
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnej weryfikacji własnych procedur obliczeniowych do analizy trójwymiarowych pól elektrycznych niskiej częstotliwości generowanych w środowisku człowieka przez obiekty elektroenergetyczne. Powyższe procedury wykorzystują technikę hybrydową łączącą metodę e[...]
EN In the paper, the experimental validation of own software package for the 3D analysis of low - frequency electric field that is generated in human environment by power engineering objects is presented. In the above program, the hybrid technique combining the boundary element method and a version of [...]
10
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
1998 Z. 199 85-107
PL W pracy przedstawiono nowoczesne metody obliczania wolnozmiennych pól elektrycznych i magnetycznych generowanych przez obiekty elektroenergetyczne. Sformułowano trójwymiarowe modele matematyczne omawianych pól. Pole elektryczne wyznaczane jest przy zastosowaniu metody hybrydowej łączącej metodę ładu[...]
EN The paper deals with the numerical techniques for computing of low frequency (50/60 Hz) electric and magnetic fields in the vicinity of electric power engineering objects. 3-D mathematical models of these fields have been formulated. The electric field is computed using the hybrid numerical techniqu[...]
11
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2000 Z. 206 39-55
PL W artykule przedstawiono numeryczną metodę wyznaczania rozkładów pola elektrycznego wytwarzanego w środowisku człowieka przez obiekty elektroenergetyczne. Zaproponowany model matematyczny pola w powiązaniu z hybrydową metodą numeryczną łączącą metodę elementów brzegowych z metodą ładunków symulowany[...]
EN The paper deals with the 3-D numerical estimation of the electric field excited in the human environment by power engineering objects. A proposed mathematical model in common with the employed hybrid numerical technique combining both the boundary element technique and the charge simulation method e[...]
12
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 259 85--86
PL Jednym z czynników ograniczających czułość i stabilność mierników pól elektrycznych, takich jak młynek polowy, są szumy w układzie przetwarzania wynikające z niestabilnego kontaktu występującego pomiędzy obracającą się przesłoną a masą przyrządu. Źródłem zakłóceń mogą być również zmiany napięcia kon[...]
EN One of the factors limiting the sensitivity and stability of electric field meters, such as Mill Field, are noises in the processing system resulting from the unstable contact between the rotating shutter and the mass of the instrument. The interferences can also result from change of the contact vo[...]
13
70%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Prowadzono badania doświadczalne procesu skraplania par HFC 365 zachodzącego w wnętrzu rury cieplnej pracującej w pozycji pionowej. Do elektrody umieszczonej w osi rury przykładano wysokie napięcie i obserwowano jak pole elektryczne oddziałuje na spływający kondensat. Pod wpływem pola elektrycznego [...]
EN The condensation processes of HFC 365 have been studied experimentally inside a vertical heat pipe. A high voltage was applied to the electrode inside the pipe and the electric field influence on the condensation flow was observed. The heat pipe conductivity has been decreased under electric field e[...]
14
70%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badano doświadczalnie proces parowania HFC 365 w pionowej rurze cieplnej, w obecności pola elektrycznego. Pole elektryczne intensyfikowało wymianę ciepła w parowniku rury cieplnej wypełnionej HFC 365 jako czynnikiem roboczym. Efekt ten występował wyraźnie zarówno dla napięcia stałego jak i zmiennego[...]
EN The evaporation process of HFC 365 inside a vertical heat pipe, in the presence of electric field, has been studied experimentally. Electric field can intensify the heat transfer in a heat pipe's evaporator working with HFC 365. Heat transfer enhancement was observed both for DC and AC field.
15
70%
Archives of Electrical Engineering
PL Artykuł zawiera analizy rozkładów potencjału i natężenia pola elektrycznego w elektroenergetycznej linii napowietrznej z kablami światłowodowymi typu ADSS. Celem analizy jest określenie narażeń elektrycznych oddziaływujących na kabel o strukturze w pełni dielektrycznej, znajdujący się w polu elektry[...]
EN Fiber-optic cables ADSS type (All Dielectric Self Supporting) used in overhead transmission lines, yields to degradation under electric field environmental stresses. This is known that electrical discharges prints can occur on cable's surface near the fitting. The paper is an analysis of electrical [...]
16
70%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 7 35--37
17
70%
Przegląd Elektrotechniczny
2020 R. 96, nr 1 230--233
PL Jednym z ubocznych skutków towarzyszących pracy napowietrznych linii elektroenergetycznych jest emisja wokół przewodów roboczych pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości, które składa się z dwóch składowych: elektrycznej oraz magnetycznej. W związku z potencjalnym oddziaływaniem pola elekt[...]
EN One of the side effects of overhead power lines is the emission of a low-frequency electromagnetic field around working wires, which consists of two components: electrical and magnetic. In connection with the potential impact of electromagnetic field on the environment, and in particular on living o[...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 322-325
PL W artykule przedstawiono wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i wykonawczych oraz wyniki badań testowych, związanych z pracowaniem prototypu czujnika-przetwornika wibracyjnego do pomiaru natężenia stałych i wolno-zmiennych pól elektrycznych.
EN The paper presents results of conceptual, design, and construction works as well as results of tests related to the development of a prototype vibration sensor for measurements of static and low frequency electric fields.
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W przypadku linii usytuowanych równolegle lub linii wielotorowych bardzo trudno rozstrzygnąć, która linia wytwarza zbyt duże pole elektryczne lub magnetyczne. Problem jest szczególnie skomplikowany, kiedy linie należą do różnych właścicieli. W artykule przeanalizowano różne przypadki pracy linii rów[...]
EN It is very difficult to decide which line generates too high electric and magnetic field for multi-circuit line or when lines are parallel situated. The problem is especially complicated, when the lines belong to different owners. The paper presents analysis of some cases of parallel lines with diff[...]
20
61%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 4 1133--1137
EN Magnetohydrodynamic stirring of electrolytes in the vicinity of metallic surface in combined magnetic and electric fields is a phenomenon well known and widely used in modern technology. In the paper the phenomenon of magnetohydrodynamic stirring in the vicinity of metallic surface in the electrolyt[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last