Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 591
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole elektromagnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 170-173
PL Działanie pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości (ELF - EMF) na żywe organizmy jest aktualnie szeroko dyskutowanym problemem omawianym w wielu publikacjach. Mimo tego, że istnieje wiele danych dotyczących tego tematu, nie dają one jednak jednoznacznej odpowiedzi czy wpływ ELF - EM jest szk[...]
EN Influence of Extremely Low Frequency Electromagnetic Field (ELF-EMF) on organisms is widely discussed. Many papers appeared where effects of ELF-EMF has been studied however they do not answer the question: does ELF-EMF exposure lead to adverse health effect or not? The aim of this short review is t[...]
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 12 8-8
PL Zadaniem przedsiębiorstw energetycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i odbiorców, co wynika z obowiązujących przepisów prawnych oraz z podjętych zobowiązań handlowych. Rozwijanie powiązań w zakresie sieci elektroenergetycznych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i prawidłowego [...]
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 1 9-13
PL Scharakteryzowano oddziaływania elektromagnetyczne spowodowane polami elektromagnetycznymi o różnych częstotliwościach oraz zakłócenia radioelektryczne. Rozpatrzono wpływ linii elektroenergetycznych na linie telekomunikacyjne. Przedstawiono charakterystyczne właściwości systemów telefonii komórkowej[...]
EN Effects of electromagnetic fields of different frequencies; radio noise. Influence of electrical power lines upon telephone lines. Characteristics features of GSM systems. General principes of protection against electromagnetic non-ionizing radiation. Methods of numerical modelling of the influe[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie życia bez 24-godzinnego dostępu do sieci zasilającej, a prąd elektryczny nie jest dla nikogo czymś magicznym. Efektem ubocznym przepływu prądu i różnicy potencjałów jest powstawanie pól elektromagnetycznych o różnorodnym spektrum częstotliwości, charakterze i intensyw[...]
5
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 5 291-294
PL Przedstawiono stan badań i obserwacji dotyczących wpływu pem na żywe komórki.Omówiono sposoby ochrony przed działaniem pem o częstotliwości przemysłowej oraz podano dopuszczalne wartości pem wokół urządzeń wielkiej częstotliwości.
EN State of investigations and observations concerning the influence of the a.m.fields upon living celles is presented.Methods are also discussed of protection from these fieldsof mains freguency and admissible values are gigen of these fields present around euipment operating at high freguency.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 171 77-82
PL W pracy przedstawione są rozwiązania równań Maxwella dla pola elektromagnetycznego spowodowanego przez przepływ prądu w nieskończonej linii długiej. Uwzględnia się prądy przesunięcia Maxwella.
EN The paper presents the solutions of Maxwell equations for the electromagnetic field caused by flow of a current in a long electric line. Maxwell displacement currents are taken into account.
7
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 239 189-203
PL W artykule przedstawione zostały główne źródła pól elektromagnetycznych oraz skala zagrożeń i ochrona przed tymi polami. W drugiej części artykułu przedstawiono natomiast metody pozwalające na graficzną interpretację pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu linii napowietrznych. Naturalne [...]
EN Paper presents examples of sources of electromagnetic fields and possible dangers involved. Last chapters of paper presents methods leading to graphical interpretation of fields around high-voltage lines. Natural intension of electric field over Earth assumes value of 100-150 [V/m] but by thundersto[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zanalizowano elektromechaniczne przebiegi nieustalone: prądu, momentu elektromagnetycznego i prędkości obrotowej w warunkach hamowania dynamicznego silnika. Dla wybranych wariantów przedstawiono wyniki obliczeń obwodowo-polowych. Rozpatrzono przypadki hamowania: dla różnych układów połączeń uzwojeń [...]
EN The transient electromechanical characteristics like currents, torque and velocity have been computed and then discussed while dynamic braking of the induction motor is simulated. The comparative study is provided for different braking systems and different stator windings connections as well. The r[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono algorytm wyznaczania strat mocy w litych materiałach ferromagnetycznych przy wykorzystaniu polowo-obwodowego modelu zjawisk elektromagnetycznych uwzględniającego histerezę magnetyczną. Ograniczono się do analizy strat mocy w układach o symetrii osiowej z rdzeniami litymi. W [...]
EN The paper presents algorithm of determining power losses in solid ferromagnetic materials using field-circuit model taking magnetic hysteresis into account. Power losses in the cores of rotating transformers have been calculated using elaborated software. The cores were built from materials which we[...]
10
80%
Engineering Transactions
EN The aim of the present paper is to provide analytical solutions for the perturbed problem of the behaviour of a symmetric gyrostat about a fixed point. This gyrostat is acted upon by a gyrostatic momentum ?,(" = 1,2,3), variable restoring moment k and perturbing moments Mi(i = 1, 2, 3). The moment k[...]
11
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 191--194
PL Metody pomiarowe opisują rozkład pola elektromagnetycznego tylko w przestrzeni pomiędzy stykami. Pozostała część układu stykowego to materiał z którego wykonany jest styk, z powodów technicznych tam nie można dokonać pomiaru. Dlatego w artykule proponuje się symulacje numeryczne, wspomagające badani[...]
EN The article presents a mathematical model of one of the possible hardware-based logic (contact design) constructions describing the influence of power-driven streams emerging in the spaces between contacts on the disintegration of electromagnetic field. This model consists of partial differential eq[...]
12
80%
Nowa Elektrotechnika
13
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 99 41-50
PL Pomiary pól elektromagnetycznych nawet w warunkach swobodnej przestrzeni są wykonywane z relatywnie małą dokładnością. Znaczną degradację dokładności pomiaru powoduje wzajemne oddziaływanie źródła pola i anteny pomiarowej oraz innych przedmiotów znajdujących się w miejscu pomiaru, obecność osoby wyk[...]
EN Electromagnetic field measurements, even in the free space conditions, are performed with relatively low accuracy. Remarkable degradation of the measurements' accuracy is caused by mutual interaction of the measuring antenna, a source of radiation and other conducting bodies that appear in the place[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono algorytm optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych (PMSM) z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych. Opracowano oprogramowanie, które składa się z dwóch modułów: modułu MES do polowej symulacji zjawisk występujących w silnikach PMSM oraz modułu opt[...]
EN In the paper an algorithm and software for the structure optimization of the permanent magnet synchronous motor is presented. The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor and an optimization solver OPT. Numerical implementation is based on finite element method. For the [...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zaproponowano koncepcję algorytmu do optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych (PMSM) z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych. Na podstawie algorytmu opracowano oprogramowanie, które składa się z dwóch modułów: modułu MES do polowej symulacji zjawisk występują[...]
EN The paper presents an idea of an algorithm and software for the structure optimization of the permanent magnet synchronous motor . The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor (ANSYS Maxwell) and an optimization solver OPT (Delphi). Numerical implementation is based on f[...]
16
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Badano straty i nagrzewanie w prętach tłumika hydrogeneratora wykorzystując 3D model elektromagnetyczny. Badano rozkład temperatury oraz pola elektromagnetycznego.
EN In order to research the losses and heat of damper bars thoroughly, a 3D moving electromagnetic field FE model of tubular hydrogenerator and a 3D temperature field FE model of the rotor are built respectively. Furthermore, according to the different operating conditions, the compositive calculations[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono niektóre funkcje pola elektromagnetycznego promieniowania jonizującego i niejonizującego, które występują w środowisku człowieka i może mieć negatywny wpływ na jego organizm. Omówiono źródła pola elektromagnetycznego wolnozmiennego i z zakresu pasma radiowego. Dokonano przeg[...]
EN Some features of electromagnetic field of emission, which occur in human environment and can negatively influence his organizm have been discussed in this paper. The sources of electromagnetic field of low and radio frequence bands have been described. Furthemore the legal aspects concerning health[...]
18
80%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule została przedstawiona ocena wpływu materiałów budowlanych takich, jak: cegła pełna, gazobeton (suporex, beton komórkowy), beton oraz beton zbrojony stalowymi prętami na rozkład pola elektromagnetycznego. Szczegółowa analiza tych przypadków ułatwi planowanie montażu np. punktów dostępowych[...]
EN The article presents the estimation of the influence of building materials such as: brick, aerated concrete (suporex, cell concrete), concrete and reinforced concrete for the distribution of magnetic field. A detailed analysis of that examples can help with planning installation, for example to acc[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 120 77-84
PL Od początku lat 90. obserwuje się znaczący wzrost ilości i rodzajów urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne (PEM) emitowane bezpośrednio lub pośrednio do otoczenia, w którym żyje i pracuje współczesny człowiek. W opracowaniu dyskutowane są najnowsze dane z badań prowadzonych w kraju w zakres[...]
EN Contemporary people live in artificially modified electromagnetic environment, with domination of 50 Hz power lines and transformers magnetic field and very high frequencies (VHF) electromagnetic fields originating from radio and television broadcasting stations, mobile phones base stations or indiv[...]
20
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Celem pracy jest przedstawienie problematyki oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko i człowieka oraz analiza zagrożeń związanych z polami elektromagnetycznymi na wybranych stanowiskach pracy w transporcie kolejowym. Zaprezentowano wyniki pomiarów oraz oceny narażenia pracowników podsta[...]
EN Influence of electromagnetic fields on the environment and the man and the threats analysis connected with electromagnetic fields on chosen workstations in the rail transport are a purpose of the paper. Results of measurements and exposure assessments of employees of traction substations, engine dri[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last