Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojemność cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł porusza problem prawidłowego uwzględnienia pojemności cieplnej budynku w obliczeniach obciążenia cieplnego. Opisuje także sposoby wyznaczania masy budynku oraz wpływ błędnego jej wyznaczenia na wartość obciążenia cieplnego.
EN The paper describes problems with proper use of heat capacity in heat load calculation. The paper also describes calculation methods of heat capacity and its influence on heat load value.
2
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 2 43-45
EN This paper applies to issues of thermal energy storage in building materials and barriers. It was shown the characteristics of dynamic parameters affect heat capacity. A review of standards related to heat capacity in calculation of energy performance indicators was performed. Afterwards document pr[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 194-198
PL W artykule przedstawiono metodę identyfikacji właściwości cieplnych jako dowolnych funkcji temperatury opracowaną na podstawie rozwiązania zagadnienia odwrotnego oraz wykorzystania algorytmu ewolucyjnego. W zaproponowanej metodzie zarówno współczynnik przewodzenia ciepła jak i ciepło właściwe są wy[...]
EN The paper presents a method for identifying thermal characteristics as arbitrary functions of temperature. The method has been developed on the basis of inverse problem solution and the use of an evolutionary algorithm. In the proposed method both the thermal conductivity and specific heat are deter[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 297--303
PL W artykule przedstawiono wyniki komputerowych symulacji budynku, zakładając wbudowanie w jego przegrody materiału fazowo-zmiennego. Analizowano wpływ zastosowania różnych materiałów fazowo-zmiennych na zapotrzebowanie energii do chłodzenia budynku i ryzyko przegrzewania wnętrza obiektu (nie wyposażo[...]
EN The paper presents the results of a computer simulation of a building under the assumption of the presence of a phase change material in wall elements. The influence on the cooling energy requirements and, also, the risk of overheating of the low-energy building (without HVAC systems) have been anal[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 8-A 207--213
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji budynku, zakładając wbudowanie w jego przegrody materiału fazowo-zmiennego. Wyniki porównywano do stanu wyjściowego (bez PCM). Przedmiotem porównawczych obliczeń jest model istniejącego budynku o charakterze usługowym, zlokalizowany w województwie śląskim. B[...]
EN The article presents results of simulation of building assuming presence of phase change material in wall barriers. Obtained results were compared with the ones of a building without phase change material in wall barriers. Object of comparing calculations is a model of a real service building locate[...]
6
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 2 30-33
7
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 3 72-72
8
88%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 5 255-259
PL Przeanalizowano wpływ pojemności cieplnej pomieszczenia oraz południowego przeszklenia na warunki termiczne we wnętrzu budynku pasywnego. Stwierdzono, że optymalna powierzchnia okna jest silnie związana z właściwościami obudowy. Zaproponowano, aby proces racjonalnego projektowania uwzględniał charak[...]
EN Results of the long-term influence of the heat accumulation properties and south window area on the passive solar building heating energy demand and the thermal comfort has been analyzed. It was found that the optimum window area is strongly connected with the building shell properties. It was sugge[...]
9
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2008 nr 2 50-53
10
75%
Cement Wapno Beton
PL Przez wiele lat obowiązującą w Polsce metodą pomiaru ciepła hydratacji cementu była standardowa metoda z użyciem różnicowego kalorymetru semi-adiabatycznego. Wdrożona została ona w Instytucie Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, który w o[...]
EN In Poland for many years as the method for measuring heat of cement hydration a standard method using the differential semi-adiabatic calorimeter has been in force. This method was implemented in the Binding Materials Industry Institute by the Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Scien[...]
11
75%
Metrology and Measurement Systems
PL W pracy opisano możliwość wyznaczania trzech podstawowych parametrów cieplnych materiałów termoizolacyjnych na pojedynczym stanowisku pomiarowym. Przedstawiana metoda wykorzystuje dynamikę procesu dyfuzji ciepła w badanej próbce. Model zjawiska oparty jest na jednowymiarowyrn równaniu różniczkowym F[...]
EN The paper deals with a method that allows three basic thermophysical parameters to be determined on a single measuring stand. The method makes use of the dynamics of a nonstationary heat flow process in solid states and is based on a model of the one-dimensional Fourier differential equation. To est[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 185--192
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu pojemności cieplnej Cm budynku mieszkalnego na współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła w trybie ogrzewania ηH,gn, a w konsekwencji na zapotrzebowanie ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji QH.nd. Podstawą analizy były wyniki wartości oblicz[...]
EN The paper presents analysis of the influence of thermal capacity Cm of apartment building on the coefficient of heat gain use efficiency during heating mode ηH,gn , and as a consequence on heat demand for heating and ventilation QH.nd. The results of calculation values of energy demand for 7 accepte[...]
13
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 8-A 169--177
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo-zmiennego. Badania wykonano w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej w dwóch wariantach: z okładziną wewnętrzną wykonaną z płyty gipsowo-kartonowej oraz płyty zawierające[...]
EN This paper presents the results of the experimental tests of components containing alternating phase material. The measurements of a light frame wall, in two options: plate with internal drywall filling and plate containing phase variable material, were conducted in a climatic chamber. The temperatu[...]
14
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2007 z. 7 119--122
CS V článku je prezentována koncepce efektivní měrné tepelné kapacity, která pro stavební materiály za vysokých teplot představuje značné zjednodušení v porovnání s klasickou analýzou v rámci termomechaniky kontinua. Praktické aplikace této koncepce je ilustrována na příkladu několika typických stavebn[...]
15
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 4 23--28
PL Na podstawie analizy przeprowadzonych badań zaproponowano rozwiązanie polegające na jednoczesnym zastosowaniu dwóch różnych materiałów fazowo zmiennych w jednej przegrodzie oraz wyznaczono warunki konieczne do efektywnego wykorzystania materiałów zawierających PCM użytych w połączeniu z matami. Wyni[...]
EN The article presents the results of experimental studies of partitions containing phase change materials. The main objective of the measurements was to determine the actual effectiveness of the used materials and their impact on energy storage capabilities through building partitions. The light part[...]
16
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 2 11--16
PL Pomiary izolacyjności cieplnej przegród budowlanych in-situ są istotne dla prawidłowej oceny jakości energetycznej budynków istniejących. W poniższym artykule przedstawiono problemy pojawiające się przy pomiarach in-situ współczynnika przewodzenia ciepła X oraz charakterystyk izolacyjności cieplnej [...]
EN In-situ measurements of thermal quality of building partitions are necessary for correct energy performance evaluation of existing buildings. Article describes problems which can occur during in-situ measurements of thermal conductivity (X) and thermal characteristics like thermal resistance (R) and[...]
17
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 10 403--406
PL W artykule dokonano charakterystyki elektrycznych elementów grzejnych stosowanych powszechnie w branży AGD lub technice grzewczej, a także w układach sterowania niektórych procesów technologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice pojemności cieplnej wybranych elementów grzejnych, która ma isto[...]
EN The paper contains characteristics of commonly used electric heating elements. Such elements are used for example in household appliances or heating technology. The greatest attention is paid to the heat capacity differences of selected heating elements. This parameter has a significant impact on en[...]
18
75%
Materiały Ceramiczne
PL Badano wpływ rodzaju fazy krystalicznej na wybrane właściwości cieplne tworzyw szkło-krystalicznych z układu CaO-MgO-Al2O3-SiO2 i ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2 projektowanych pod kątem zastosowania jako spoiwa do wiązania ziaren ściernych w narzędzie. Wykazano zmianę dyfuzyjności termicznej i przewodnictwa ci[...]
EN Effects of crystalline phases on selected thermal properties of glass-ceramics from the CaO-MgO-Al2O3-SiO2 and ZnO--B2O3-Al2O3-SiO2 systems, designed for binding abrasive grains in an abrasive tool, were studied. Changes in thermal diffusivity and thermal conductivity depending on the chemical compo[...]
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 5 275-279
PL Pojemność cieplna budynku ma wpływ na czas sezonu grzewczego. Parametrami służącymi do określenia wpływu pojemności są stała czasowa i tempo chłodzenia budynku. Rozwiązano zadanie określenia tych dwóch parametrów w przypadku czterech rozwiązań ścian jednowarstwowych: z betonu, ceramiki, drewna i bet[...]
EN The thermal capacity of the building has an effect on the duration of the heating season. The parameters serving to determine the effect of capacity are the time constant and the rate of cooling of the building. Task of determining these two parameters for the four cases of single-layer walls made f[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zastosowanie metody identyfikacji parametrycznej do analizy dynamiki wymiany ciepła ujawniło występowanie oscylacji w przebiegach charakterystyk skokowych, wyznaczanych dla różnych elementów modelowanego wymiennika. Metodą zastępczej sieci cieplnej, opartą na analogii termoelektrycznej, opracowano o[...]
EN The elements modelling heat transfer in the he at exchanger were investiqeted. The method of parametric identification revealed the oscillalions in the STEP responses of these eiements. The four-terminal network diagram corresponding to the modelling exchanger was prepared using a method of the eq[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last