Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy wojskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 1 216-223
PL W pracy wykonano analizę i ocenę szczegółowych problemów eksploatacji wojskowych pojazdów mechanicznych, a w szczególności: - rodzajów metod obsługiwania; - obsługiwania pojazdów w NATO; - jakości, niezawodności i struktury pojazdów WP; - organizacji i realizacji procesów obsługiwania; - poziomu mer[...]
EN An analysis and assessment of specific problems of military motor vehicles operation have been made, in particular: - types of operating methods; - vehicles operation in NATO; - quality, reliability, and structure of vehicles in the Polish Armed Forces; - organisation and implementation of operation[...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono numeryczne badanie zachowania się opływu wody wokół pływającego pojazdu wojskowego. Na podstawie badań literaturowych przedstawiono analityczne podejście do problemu. Do badań numerycznych wykorzystano program Fluent. Otrzymane wyniki porównano z wynikami doświadczalnymi uzyskanymi w l[...]
EN The article presents numerical investigation into water flow around amphibious military vehicle. Basing on literature some analytical methods are discussed. Computational simulations were conducted using Fluent software. Experimental tests were carried using 1:5 scale model. Good agreement between e[...]
3
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono wstęp do modelowania wybuchu podwodnego oddziaływującego na pojazd specjalny. Zagadnienie to jest bardzo skomplikowane ze względu na parametry związane z ośrodkiem rozchodzenia się impulsu ciśnienia oraz ze względu na interakcje pomiędzy dwoma ośrodkami Eulera (wody i powiet[...]
EN The article presents an introduction to numerical modeling of underwater explosion next to special vehicle. Main difficulties such as complicated description of mediums and interactions between Euler (water and air) and Lagrange (structure) domains are discussed.
4
100%
Logistyka
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodykę badań pozwalającą na ocenę wpływu wybranych zmian konstrukcyjnych na bezpieczeństwo ruchu wojskowych pojazdów kołowych. Rozważania dotyczą kwestii bezpieczeństwa ruchu związanych z dynamika pojazdów. Efekty wymierne obejmują zwiększenie bezpieczeństwa poj[...]
EN This paper refers to issues related to the safety of military wheeled vehicles. The paper contents include a reference analysis of research studies conducted using military wheeled vehicles. Experimental and simulation research results, contained under this publication contents, are the basis for th[...]
5
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono koncepcję pojazdu ewakuacyjno - ratunkowego dla SZRP zbudowanego na podwoziu kołowym wyposaSonym w system samozaładowczy.
EN In this paper authors presents the concept of evacuation and rescue vehicle for Polish Army, build on wheeled platform with self load system.
6
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 1 13-17
PL Opisano rozwiązania układów napędowych wojskowych pojazdów i maszyn inżynieryjnych. Dokonano porównania konstrukcji krajowych z rozwiązaniami innych krajów. Wskazano na kierunek rozwoju hydraulicznych układów napędu w pojazdach wykorzystywanych w polskich siłach zbrojnych.
EN Hydraulic Drive and Control in Military Vehicles and Earth Moving Machines. The design of hydraulic drive in military wehicles and earth moving machines is presented. Domestic and foreign design of hydraulic drive and control has been compared. Trends in hydraulic drive systems in the polish forces [...]
7
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej funkcjonuje, od połowy lat osiemdziesiątych, zespół naukowy zajmujący się badaniem i analizą obciążeń dynamicznych, komfortu jazdy, własności trakcyjnych i bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych. W [...]
EN The Institute of Motor Vehicles and Transportation in the Mechanical Faculty of Military University of Technology working, since the mid-eighties, the scientific team involved in research and analysis of dynamic loads, vehicle ride comfort, driveability and safety of motor vehicles. The work signals[...]
8
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono wstęp do modelowania wybuchu na pojazd z uwzględnieniem fali wtórnej oddziaływującej na pojazd. Ze względu na zobrazowanie zjawiska kadłub ciężkiego pojazdu gąsienicowego dostosowano do uwypuklenia zjawiska poprzez pocienienie ścian bocznych. Podobne parametry pancerza bocznego posiada[...]
EN Article presents introduction to modeling blast wave impact on a vehicle taking into account the reflected (secondary) wave. For the purpose of the analysis thick hull walls were thinned to outline the effect. Presented methodology can be adopted to analyze hulls of commonly used light armored vehic[...]
9
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono wyniki modelowania wpływu oddziaływania fali ciśnienia pochodzącej od wybuchu miny lub IED na człowieka znajdującego się w lekkoopancerzonym transporterze kołowym. Otrzymane wyniki świadczą, że siły i przeciążenia działające na wybrane organy człowieka są tak duże, że mogą skutkować po[...]
EN The paper presents some numerical results of mine or IED blast wave effects on wheeled light armored vehicle personnel. The analyses show that g-forces on several human organs are so high that they lead to severe injuries or death. Additional analyses of hyperelastic elements showed enhanced damping[...]
10
75%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest eksploatacji wojskowych pojazdów patrolowych w warunkach pełnienia misji poza granicami kraju i wynikającymi z tego zagrożeniami w trakcie poruszania się w trudnych warunkach terenowych. W artykule przedstawiono zakres dalszych badań - realizowanych w ramach projekt[...]
EN The following article is dedicated to exploitation of military patrol vehicles in peacekeeping missions overseas and threats connected with them while moving in difficult area. In the article the scope of further research vas been presented – which is realized within the research project devoted to [...]
11
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 3 13-18
PL Zaprezentowano pływający pojazd dla oddziałów specjalnych wojska, wskazując na znaczenie zastosowanego napędu hydrostatycznego. Opisano poszczególne układy hydrauliczne i ich funkcje. Podano wyniki badań pojazdu w warunkach poligonowych.
EN The amphibious vehicle for military special units has been presented. The important role in this vehicle plays the hydrostatic drive. Individual hydraulic systems and their functions have been described. Results of the vehicle tests in the proving ground have been shown.
12
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 4 16-21
PL W referacie przedstawiono ważność rynku paliw komercyjnych ze względu na możliwość zasilania silników pojazdów wojskowych w warunkach niedoboru paliw bazowych. Wymieniono i scharakteryzowano aktualnie, powszechnie dostępne paliwa zastępcze. Przedstawiono ich wpływ zarówno na pracę silników napędowyc[...]
EN The importance of common fuel market because of probability of fueling propulsive engines of military vehicles (diesel engines) under shortage of basic fuels was presented. Basic replace fuels currently commonly available were introduced. The impact of replace fuels on propulsive engines and militar[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 5 242--253
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem w użytkowaniu wojskowych pojazdów mechanicznych. Szczególna uwaga została poświęcona starzeniu się materiałów niemetalowych oraz wpływowi korozji na elementy metalowe, mające decydujący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. [...]
EN This article presents theissuesrelated to securitytheuseof militaryvehicles.Particular attentionhas been devoted tothe aging ofnon-metallic materialsand the impactof corrosion onmetal parts, having a decisiveimpact onroad safety. Important issue, improvingthe safety oftheseis the use ofin-vehicledev[...]
14
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2002 nr 2 (16) 25--28
PL W artykule przedstawiono automat do ładowania typowego moździerza, ładowanego od wylotu lufy. Automat zaprojektowano w postaci modułu dostawianego, nie wymagającego zasadniczych zmian w dotychczasowej konstrukcji moździerza. Automat może być wykonany w wersji mobilnej na podwoziu kołowym albo gąsien[...]
EN The paper presents an autoloader for a typical muzzle-loaded mortar. The autoloader has been designed in the form of a module attached to the mortar without the need to make significant modifications in the mortar design. The autoloader may be designed as a mobile version for installation on a wheel[...]
15
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 2 224--228
PL W artykule przedstawiono nową metodę oceny sztywności struktury pojazdu pod kątem odporności na eksplozję miny. Metoda ta umożliwia ocenę konstrukcji szerokiej gamy pojazdów gąsienicowych i kołowych na wczesnym etapie procesu konstruowania pojazdu uwzględniając takie czynniki jak masa i sztywność ka[...]
EN This article describes a new method of evaluating the stiffness of structure of a vehicle with respect to its resistance to mine explosion. This method allows for the assessment of the structure of a wide range of tracked and wheeled vehicles in the early stage of the construction process, consideri[...]
16
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W referacie przedstawiono problemy doboru środka transportu do realizacji zadań przewozowych. Zaprezentowano metodykę oceny efektywności pojazdów wojskowych w procesie dowozu środków bojowych. Ocenie poddano dwa nowe perspektywiczne pojazdy wojskowe i jeden pozostajacy na wyposażeniu SZRP od kilkuna[...]
EN In the paper problems of the selection of transport mean have been showed. Estimation method of military vehicle effectiveness in ammunition delivery has been presented. Three military vehicles are estimated (two of new type - one equipped with Load Handling System, second the cargo, and one the old[...]
17
75%
Logistyka
2015 nr 4 3742--3751, CD 2
PL W niniejszym artykule podjęto temat bezpieczeństwa członków załogi pojazdów specjalnych w kontekście oddziaływań związanych z pokonywaniem lekkich umocnień, przeszkód terenowych lub zderzeń z innymi pojazdami. Badania przeprowadzono na własnym stanowisku pomiarowym, gdzie badano zachowanie się manek[...]
EN In this paper the safety of crew members of special vehicles was taken in context of overcoming light fortifications, obstructions and collisions with other vehicles. The research was conducted on bench where the behavior of adult male dummy, driver and front passenger was researched. The dummy was [...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 688--695, CD
PL W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania systemu obsługiwania sprzętu wojskowego oraz możliwości i metody przeorganizowania systemu w kierunku zwiększenia efektywności jego działania, większej elastyczności na pojawiające się zakłócenia w systemie. Skutkiem zmian powinno być obniżenie kosztów [...]
EN In presented article rough outline of military vehicle maintenance system and ability of development maintenance system was depicted in way allowing getting better effectiveness, higher flexibility of system in case of some disturbances concurrently declining cost generated by system. Moreover it wa[...]
19
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 1 (39) 67--76
PL Nowoczesne układy sterowania prac silników spalinowych daj bardzo szerokie możliwości kształtowania ich charakterystyk. Dodatkowe funkcje specjalne pozwalaj na zwiększenie możliwości taktycznych pojazdu, szczególnie w warunkach ekstremalnych. Pozwalaj tak e na ułatwienie i usprawnienie diagnostyki s[...]
EN Modern systems that control the operation of internal combustion engines provide many possibilities of shaping the characteristics of such engines. Additional special functions extend the technical capabilities of a vehicle, particularly under extreme conditions. Such functions also facilitate and i[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wojskowego systemu transportowego w aspekcie wojskowego systemu logistycznego oraz rodzajów sił zbrojnych. Zaprezentowano również charakterystykę wojskowych środków transportu samochodowego, wodnego, powietrznego i rurociągowego. Opisano utrzymanie techniczne[...]
EN In the article military transportation system characteristic in aspect of military logistics system and armed forces branches was presented. Characteristics of military means of automotive, water, air and pipeline transport were presented as well. Technical maintenance in aspect of military term was[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last