Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy użytkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 58. Międzynarodowe Targi Pojazdów Użytkowych, z powodu Wystawy Światowej EXPO 2000 zostały przeniesione z Hanoweru do Frankfurtu nad Menem. Mimo, że targi odbywały się w centrum miasta, ich organizacja i zabezpieczenie dowozu z parkingów buforowych na tereny targowe było wzorowe. Wprowadzenie w min[...]
2
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 4 56-68
PL Artykuł stanowi rozważania dotyczące czynników warunkujących najbliższe kierunki rozwoju przemysłu pojazdów użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji jednostek napędowych. Przeanalizowano możliwości rozwoju silników jako jednostek uniwersalnych lub przeznaczonych do konkretnych zastosowań.[...]
EN The paper is a set of considerations on the factors that influence the nearest trends in the development of the utility cars, with particular attention to the production of power units. The development possibilities for engine as a universal unit or prepared for the specific applications were analys[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 243--246
PL Przedstawiono projekt stanowiska badawczego służącego do wyznaczania charakterystyki ogólnej silnika pojazdu ciężarowego, wykorzystując przystawkę odbioru mocy do napędu układu hydraulicznego generującego obciążenie silnika w różnych punktach jego pracy. Przedstawiono założenia projektowe oraz ogran[...]
EN The paper presents a design of an engine test bench, which is used to determine the general characteristics of a truck engine using a power take-off to drive a hydraulic system that generates a load on the engine at various points in its operation. The design assumptions and design constraints are p[...]
4
75%
Logistyka
2015 nr 5 249--254, CD1
PL W pracy podjęto próbę analizy uwarunkowań konfliktów z punktu widzenia zewnętrznej firmy świadczącej usługi w zakresie obsługi pojazdów. System obsługi pojazdów użytkowych stwarza konieczność interakcji między jego uczestnikami, co może powodować powstanie sytuacji konfliktowych. Zakres systemu obej[...]
EN The paper attempts to analyze conditions of conflict from the point of view of an external services provider in the operation of vehicles. Operating system utility vehicles necessitates interaction among its participants, which may give rise to conflict situations. Scope of the system covers the pro[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Podczas kolejnych targów pojazdów użytkowych w Hanowerze Solaris Bus&Coach S.A. zaprezentuje nową generację autobusu miejskiego Urbino. Od momentu premiery na drogi 28 krajów Europy i Azji wyjechało blisko 11 tys. pojazdów tego modelu, oferowanego w 28 odmianach. Niniejszy artykuł stanowi próbę pods[...]
6
63%
Logistyka
PL Działania o charakterze ustawodawczym oraz rzeczywisty rozwój kołowych środków transportu w dużej mierze podyktowane są dążeniem do obniżenia emisji dwutlenku węgla, a tym samym negatywnego wpływu motoryzacji na emisję gazów cieplarnianych. Efektem tych działań w praktyce powinno być stałe obniżanie[...]
EN Legislative actions and real development of road transport means are largely dictated by the trend to reduce the emission of carbon dioxide and therefore minimize the negative influence of automotive sector on greenhouse gasses emission. The practical effect of these actions should be constant reduc[...]
7
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 858--867
PL Silnik z zapłonem samoczynnym, wyposażony w dwupaliwowy system zasilania, jest postrzegany jako odpowiedź na wymagające oczekiwania rynku motoryzacyjnego. Jako alternatywne paliwo użyto sprężonego gazu ziemnego (CNG), z racji na jego cechy i konkurencyjną cenę w porównaniu do innych paliw. Punktem w[...]
EN The compressed ignition engine with a dual fuel system is presented as an answer to the changing and demanding market conditions. Compressed natural gas (CNG) was used as an alternative fuel, due to its features and its competitive price compared to the other types of fossil and alternative fuels. T[...]
8
63%
Combustion Engines
PL W artykule przedstawiono najważniejsze rozwiązania techniczne stosowane w silnikach wysokoprężnych dużej mocy służących do napędu ciągników siodłowych, spełniających wymagania normy Euro 6. Dokonano również analizy porównawczej wybranych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych na przykładzie silni[...]
EN The article presents the most important technical solutions used in heavy duty diesel engines powering commercial vehicles – namely tractors – that meet the requirements of the Euro 6 norm. A comparative analysis of selected structural and operational parameters was also made on the example of engin[...]
9
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono najczęściej spotykane uszkodzenia oraz niesprawności wtryskiwaczy elektromagnetycznych typu CRIN firmy Bosch. Wyszczególniono możliwe przyczyny ich występowania, dokonując zestawienia i ocenę poszczególnych elementów w aspekcie przeprowadzenia efektywnej regeneracji. Zapreze[...]
EN Article describes the most common damages and defects electromagnetic CRIN Bosch Diesel engines injectors. There have been detailed the possibilities reasons developing it. The aspects of effective regeneration theirs have been exhibited and assessed. lt has been shown procedure and range during rep[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 1/97 119--130
PL W artykule przedstawiono obowiązujące regulacje prawne odnośnie poziomu emisji substancji toksycznych z silników o zapłonie samoczynnym samochodów ciężarowych i autobusów. Przedstawiono technologie stosowane przez producentów tych pojazdów celem spełnienia coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji [...]
EN The article presents the legal regulations regarding emissions of toxic substances from diesel engines of trucks and buses. The presented technologies are being used by manufacturers of these vehicles in order to meet increasingly restrictive emission Standards Euro VI, and the environmental and eco[...]
11
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 3/58 103--112
PL Tendencje w rozwoju współczesnych silników spalinowych są ukierunkowane na poprawę właściwości ekologicznych ze względu na emisję zanieczyszczeń. W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w zakresie zmniejszania emisji zanieczyszczeń, przede wszystkim dzięki zastosowaniu rozwiniętych technik katali[...]
EN Development of modern combustion engines shows a tendency to improve ecological features regarding pollutants emissions. In a past few years has been noticed a significant progress on that field. Mainly because of advanced catalytic emission control. Diesel engines which are a common source of heavy[...]
12
63%
Silniki Spalinowe
PL Polityka europejska dotycząca zrównoważonego rozwoju systemów transportowych nakłada pewne ograniczenia związane z rozwojem silników spalinowych i układów napędowych stosowanych w pojazdach użytkowych. Najważniejsze czynniki wpływające na przyszłe konstrukcje to normy ograniczające toksyczność spali[...]
EN European policy regarding sustainable growth of transport systems imposes certain obligations on the development of heavy duty Diesels and powertrain used in commercial vehicles. Key factors influencing future trends are new emission legislations Euro VI and fuel economy. Some other factors are: ava[...]
13
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 663--669
PL W artykule zostanie przedstawiony stan faktyczny oraz najważniejsze kierunki prac rozwojowych prowadzących do obniżania zużycia paliwa przez pojazdy użytkowe, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. Dokonano również przeglądu najważniejszych rozwiązań technicznych prowadzących do obniże[...]
EN The paper presents facts and main development trends leading to improvements in fuel efficiency in commercial vehicles, with special attention paid to the market requirements. A brief review of main solutions leading to lower fuel consumption in trucks was also made. The paper highlights also some p[...]
14
51%
Silniki Spalinowe
PL Obecnie decydujące znaczenie dla konstrukcji silników spalinowych mają wymagania ekologiczne. Ustanawiane prawnie coraz ostrzejsze limity zawartości w spalinach substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi (CO, HC, NOx, PM) oraz CO2 zmusiły konstruktorów silników do wprowadzenia nowych rozw[...]
EN Nowadays ecological requirements have decisive meaning for construction of combustion engines. Setting up the legal more and more sharper limits harmful and unwholesome substances (CO, HC, NOx, PM) and CO2 forced the engines construction to introduction new solutions compliance these requirements, e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last