Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 265
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy szynowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 35 53-58
PL Przedstawiono propozycję podziału pojazdów szynowych na poszczególne generacje. Przedstawiono cechy i właściwości kolejowych pojazdów szynowych nowych generacji oraz syntetyczną charakterystykę wybranych kolejowych pojazdów trakcyjnych.
EN Allocation of railway vehicles into appropriate generation is proposed in the article intitled "Features and characteristics of the new generations railway vehicles". Features and characteristics of new generations railway vehicles are presented and selected railway tractive units are synthetically [...]
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł w syntetycznej formie omawia tematykę zastosowania techniki komputerowej w pojazdach szynowych. Przedstawia problemy zastosowania techniki komputerowej w procesach sterowania i diagnostyki pojazdów szynowych nowej generacji tj. w lokomotywach elektrycznych i wagonach pasażerskich rozwijający[...]
EN An article synthetically discusses issues of computer applications in rail vehicles. Problems of applying computers in steering processes and diagnosing new generation rail vehicles, i. e. electrical engines and passenger carriages reaching the speed of V ? 200 km per hour.
3
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Produkowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP tachografy kolejowe serii T-130P otrzymały szereg nagród na targach i w prestiżowych konkursach, jak Złoty Medal MTP 2006, Wyróżnienie na TRAKO 2007 czy Godło TERAZ POLSKA w 2009 r. Są stosowane w pojazdach szynowych o różnym przeznac[...]
4
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 5/35 53-72
PL Rozpatrujemy zadanie wariacyjne, w którym minimalizowany funkcjonał jest wypukły oraz nieróżniczkowalny. Rozważane zadanie wariacyjne wykorzystano do sformułowania dwóch zadań mechaniki pojazdów szynowych. W pierwszym przykładzie sformułowano zadanie statyki trzech wagonów bimodalnych stojących na n[...]
EN We consider a variational problem where the minimised functional is convex and nondifferentiable. This variational problem has been employed to formulation of two problems of rail vehicle mechanics. The first example gives a formulation of the static's problem for 3 wagons on uneven track. In this e[...]
5
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2003 z. 1/48 3-172
6
63%
Pojazdy Szynowe
2004 nr 2 1-5
PL W pracy przedstawiono badania doświadczalne w tunelach aerodynamicznych. Opisano typy tuneli oraz metody badań i zjawiska fizyczne występujące podczas badań. Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego KBN Nr 5T12C03025.
EN The experimental tests in the wind tunnels are presented in this work. The types of tunnels, the methods of tests and the physical phenomena occuring during the tests are described.
7
63%
Pojazdy Szynowe
1999 nr 4 29-37
PL Niniejsza praca rozpoczyna cykl artykułów, w których będzie przedstawione nowe podejście do określenia skrajni kinematycznej pojazdów szynowych,, mającej większe wymiary od dotychczas obowiązującej, zapewniającej bezpieczeństwo jazdy pociągów. W pierwszej części pracy przedstawiono rozwój skrajni po[...]
EN The present work begins the cycle of articles m which it will be presented the new approach to determinate the kinematic gauge of rail vehicles having bigger dimensions from being m force up to now ensuring the safety of trains runnmg. ta the first of this work is showed development the gauge of rai[...]
8
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 3/33 63-72
PL W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badań w dziedzinie czasu dla liniowego modelu nadwozia wagonu, poddawanego wymuszeniom harmonicznym od wzbudników drgających synchronicznie oraz pojedynczo, umieszczonych w narożach nadwozia. Celem wykonanych badań modelowych było uzyskanie odpowiedzi na pytanie[...]
EN A 3 - degree and 6 - degree of freedom railway vehicle models are presented here to investigate intermodal couplings under harmonic input function. Posibility of diagnosing some differences between characteristics of vehicle suspension elements were anałysed. Obtained results show that such posibili[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 32 193-200
PL Praca zawiera wyniki analizy metod utrzymania określonych obiektów technicznych. Przykłady proponowanych metod utrzymania zobrazowano dla przykładu odpowiednimi wykresami. Zaznaczone na wykresach oznaczenia oraz zamieszczona w tekście analiza z podanymi zaletami i wadami poszczególnych metod stanowi[...]
EN The paper presents the results of an analysis of methods of maintenance of certain technical objects. The examples of some proposed maintenance methods have been illustrated by diagrams. The denotation used in the diagrams and the analysis given in the text together with the advantages and disadvan[...]
10
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jedna z metod określania trwałości eksploatacyjnej obręczy zestawów kołowych kolejowych pojazdów szynowych jest ocena wielkości przebiegów międzynaprawczych. Wielkość tych przebiegów jest uzależniona w znacznym stopniu od trwałości obrzeża obręczy bądź wieńca koła monoblokowego.
11
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 35 59-64
PL W pracy przedstawiono model sieciowy układu wagon kolejowy-tor, opracowany na podstawie metody grafów wiązań i sieci neuronowych. Sformułowano model układu napędowego pojazdu z silnikiem prądu stałego w postaci sieci neuronowej. Przedstawiono model dynamiczny ruchu pojazdu szynowego z uwzględnieniem[...]
EN In the paper the net model of the railway stock machine on basis of the bond graphs and neural net methods has been shown. There is the model of the driving system with steady - current motor in term of the neural network is formulated. In dynamics model of the motion of the railway stock the influe[...]
12
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W ciągu ostatniego miesiąca hale GEC ALSTHOM KONSTAL opuściły trzy nowe pojazdy niskopodłogowe, będące ukorowaniem prowadzonych od kilku lat prac rozwojowych. Tramwaje typu 116N i 116Na, stanowiące rezultat rozwoju rozpoczętego budową tramwaju 112N.
13
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Wnioski z dotychczas wykonanych opracowań i analiz dotyczących modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 są zgodne co do celowości jej podjęcia i jak najszybszej realizacji. Opinię tę potwierdzają również uzyskane efekty zrealizowanych działań modernizacyjnych pojazdów trakcyjnych (po kil[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 32 103-113
PL Przedstawiono ocenę stanu badań niezawodności pojazdów szynowych. Ocenę przeprowadzono na podstawie prac drukowanych w materiałach wybranych konferencji naukowych. Podano charakterystykę materiału badawczego. Wskazano na zainteresowania w badaniach kolejnymi fazami życia pojazdów szynowych. Dokonano[...]
EN An evaluation of the state of the art of rail vehicles reliability research has been presented. This evaluation has been based on the papers published at selected scientific conferences. The matter of research has been characterized as well. Successive stages of rail vehicles life have been pointed [...]
15
63%
Pojazdy Szynowe
2005 nr 4 1-13
PL W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący bezpieczeństwa przed wykolejeniem jako jednego z podstawowych czynników decydującym o zastosowaniu, funkcjonalności oraz specyfice pojazdów szynowych. Wraz z ciągłym rozwojem pojazdów szynowych zwiększał się również zakres wiadomości zdobytych [...]
EN The current state of knowledge regarding safety against derailment as the one of the basie factors deciding about the application, functionality and specific of the rail vehicles is presented in this article. Together with the continuous development of the rail yehicles the rangę of the information [...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 77-84
PL W pracy przedstawiono wzory służące do obliczania oporów pociągów w trakcie ich projektowania oraz w procesie eksploatacji. Przeprowadzono ich analizę i sformułowano propozycje ujednolicenia.
EN This paper presents two kinds of dependencies determining the train motion resistance, especially its aerodynamic drag. At the stage of operation two empirical formulas taking into account weight and speed of a train consisting of different cars are employed while determining its motion resistance. [...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 23-33
PL Stosowane w pojazdach szynowych wstawki do klocków hamulcowych, wykonane z żeliwa fosforowego P 10 i P 14 z gładką powierzchnią cierną cechuje duża intensywność iskrzenia podczas hamowania. W artykule przedstawiono nowe wstawki hamulcowe z odpowiednio ukształtowaną nieciągłą powierzchnią cierną, któ[...]
EN In railway vehicles there are implemented brake shoes made of phosforoidal cast iron P 10, P 14 which have a feature of sparking during braking. In the paper it was presented new constructional solutions of brake shoes with properly shaped discontinuous frictional surface which significentelly decre[...]
18
63%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono wyniki badania modelu układu mechanicznego pojazd szynowytor ze szczególnym uwzględnieniem niesymetrycznego rozkładu parametrów opisujących właściwości toru lub części jezdnych pojazdu. Rozważano wybrane przypadki niesymetri względem linii środkowej toru dla układu o nominal[...]
EN The article presents the results of testing the model of a mechanical system of vehicle - track, with particular attention to non-symmetric distribution of track or wheelsets parameters. Selected examples of track non-symmetry in respect to its centre line have been considered, as well as vehicle no[...]
19
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2006 z. 56 105-133
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono metody modelowania dynamiki pojazdów szynowych, wykorzystywane w budowie modeli matematycznych stosowanych do opisu ruchu pojazdów szynowych. Celem modeli tworzonych tymi metodami i odpowiadającego im opisu ruchu, jest symulacja komputerowa (numeryczna) ruch[...]
EN The methods of modelling railway vehicle dynamics are utilised to describe the motion of railway vehicles, are presented in the first part of this article. The aim of the models, built using these methods and for the corresponding description of motion, is the computer (numerical) simulation of mode[...]
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat dotyczy metod oceny poziomu ergonomicznego układu maszynista - lokomotywa elektryczna - otoczenie. Przedstawiono autorską metodę opartą na uogólnionych współczynnikach wagowych, określanych na podstawie tzw. cech priorytetowych i ich wag wygenerowanych poprzez badania ankietowo-ekspertowych.[...]
EN The paper refers to ergonomic evaluation methods of driver - locomotive - environment system. The new evaluation method based on the generalised weight rates has been presented. These rates are function of the priority features and their specific weights, which were defined using questionnaire exper[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last