Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 101
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy samochodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 11-21
PL W ostatnich latach zostały opublikowane dwie normy do obliczania odporności na pitting i wytrzymałości na zginanie dla kół stożkowych, a mianowicie: ANSI/AGMA 2003-B97 (norma amerykańska) i ISO/FDIS 10 300, części 1,2 i 3, 2000 (norma ISO). Wymienione powyżej normy odnoszą się tylko do kół stożkowyc[...]
EN Two standards for calculation of pitting resistance and bending strength of spiral bevel gears have been published in recent years, these are: ANSI/AGMA 2003-B97 (American Standard) and ISO/FDIS 10 300, parts 1,2 i 3, 2000 (ISO standard). The above mentioned standards are related only to spiral beve[...]
2
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 1/36 5-16
PL W artykule zaprezentowano wybrane problemy dotyczące rozwoju i przyszłości szybkoobrotowych silników wysokoprężnych. Zagadnienia te są przedmiotem intensywnych prac koncepcyjnych i badawczych światowych koncernów samochodowych, gdyż zapotrzebowanie na ten rodzaj silników ciągle wzrasta. Przewiduje s[...]
EN In the article are introduced select problems of development and future of high-speed Diesel engines. These problems are object of intensive conception and research works of automobile concerns in the world, because demand on this kind of engines increases all the time. There is foresees, that in 20[...]
3
100%
Journal of KONES
PL . W pracy opisano podstawowe zadania diagnostyki OBD (On-Board Diagnostics) ze szczególnym zwróceniem uwagi na trój funkcyjne reaktory katalitycznie spalin. Uzasadniono stosowanie diagnostyki reaktora katalitycznego ze względu na procesy jego dezaktywacji. Przedstawiono kryteria poprawności pracy re[...]
EN The aid of this paper is to describe the basie problems of OBD (On-Board Diagnostics) diagnosis, specially the catalytic coiwerters of exhaust gases. For the sake of its deactivation process, the use of catalytic corwerter diagnose is justified. On the basis of EPA, CARB, and OBD rules (regulations)[...]
4
80%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2003 nr 1 (17) 5--14
PL Opracowanie jest poświęcone ogólnemu porównaniu podstawowych cech różnych protokołów transmisji danych w magistralowych systemach okablowania pojazdów samochodowych. Po wprowadzeniu, uzasadniającym konieczność wprowadzenia takich systemów magistralowych, omówiono podział sieci multipleksowych do prz[...]
EN The paper is devoted to a general comparison of basic features of data communication protocols for multiplex wiring systems for motor vehicles. First, the reasons for the introduction of such multiplex systems are explained. Next, a division of automotive multiplex networks for data communication in[...]
5
80%
Journal of KONES
PL W pracy opisano podstawowe standardy komunikacji szeregowej systemów diagnostycznych stosowanych do uzyskiwania informacji emisyjnych z układu napędowego pojazdów samochodowych za pośrednictwem systemu OBDII. Przedstawiono szczegółowo analizę pracy trzech stosowanych standardów tej komunikacji, tj. [...]
EN The basics of serial transmission used in OBDII/EOBD standards were presented in this paper. Especially ISO, VPW, PWM metod interfaces and protocols suggested by SAE were described in detail. Some devices compatible with SAE 1978 Generic Scan Tool were proposed. They were created as single units wit[...]
6
80%
Napędy i Sterowanie
PL Każdego roku na rynku europejskim pojawia się ponad 16 milionów samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych. W tym czasie ponad dziewięć milionów samochodów osiąga etap końca użytkowania, co powoduje powstanie ponad 8 milionów t odpadów. W krajach zachodnich koszt recyklingu jednego samoch[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono trzystopniowy system, który może rozwiązać problem recyklingu pojazdów samochodowych w naszym kraju. System zawiera punkty odbioru, demontażu i recyklingu samochodów. Ich rozmieszczenie na terenie kraju zaplanowano w oparciu o analizę ekonomiczną, dążąc do minimalizacji kosztów transpo[...]
EN Three-stage system has been presented, which should solve a problem of the end of life vehicles in Poland. The system consists of cells which collect, dismantle and recycle vehicles. Their distribution across the country has been planned in accordance with economic analysis in order to minimize cost[...]
8
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy starano się przedstawić wpływ wybranych niesprawności pojazdu na wybrane parametry układu kierowniczego i zawieszeń oraz siły i momenty zredukowane do osi sworznia zwrotnicy. Analizę przeprowadzono dla ustalonych warunków ruchu (jazda po prostej, manewry skrętu, przyspieszenie i hamowanie) s[...]
EN Article is a try to explain influence of chosen faults of vehicle on chosen parameters of steering system and suspension also forces and reduced moments until steer axis. Analysis was made for steady state of movement of vehicle (acceleration, braking, cornering and ride) for FIAT Seicento. Faults w[...]
9
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2003 z. 129 143-154
PL W pracy przedstawiono krótkie omówienie zagadnień związanych ze stanem obecnym i tendencjami rozwojowymi w dziedzinie pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym.
EN The paper provides a short overview of the present status of electric and hybrid vehicles with emphasis on the engineering philosophy and key technologies. The results of the integration of automotive technologies, electric drives, electronics, informatics and chemistry are addressed. Electric vehic[...]
10
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2003 z. 129 165-170
PL W artykule przedstawiono historię rozwoju oraz badania prowadzone przez pracowników nauki i przemysłu motoryzacyjnego w celu opracowania konstrukcji pojazdów samochodowych zasilanych przez ogniwa paliwowe konkurencyjnych w stosunku do pojazdów napędzanych przez silniki wewnętrznego spalania.
EN The paper presents the development history and the research carried out by scientists and the automobile industry in order to obtain fuel cell vehicles (FCV) competitive to internal combustion engine (ICE) automobiles.
11
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2003 z. 129 65-72
PL W materiale przedstawiono zagadnienia dotyczące niekonwencjonalnych źródeł energii w pojazdach samochodowych oraz ich tendencji rozwojowych. Dokonano próby analizy zagadnień dotyczących ogniw fotowoltaicznych jako ewentualnego źródła energii elektrycznej do zasilania w elektrycznych pojazdach samoch[...]
EN The paper focuses on the solar energy collected by photovoltaic cells. While it is highly unlikely that solar power will ever be used to power vehicles, it can be used to power auxiliary vehicle systems. The electricity produced can also be used to produce hydrogen via electrolysis.
12
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 31-42
PL W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych procesu hamowania samochodów, wyposażonych w urządzenia blokujące. Zasada działania rozpatrywanych urządzeń przeciwblokujących oparta jest na różnych algorytmach sterowania. Różne też są ich realizacje wykonawcze - analizowane są układy z regulatorami[...]
EN The papers presents the results of investigations of braking process of vehicles equipped with antilicking devices ABS. The principle of discussed ABS is based on different control algorithms. Also the realisation. The control algorithms are described, which corectness is checked by means of compute[...]
13
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 497--500
PL Przedstawiono konstrukcje silnika Stirlinga i sposoby dotyczące wykorzystania ich w pojazdach samochodowych. Opisane zostały badania nad wykorzystaniem silnika Stirlinga do bezpośredniego napędu samochodów oraz jako jednostki napędowej w pojazdzie hybrydowym. Omówiono podstawowe zalety i wady wykorz[...]
EN In the paper the Stirling engine constructions and methods for use them in car vehicles are presented. There were described research on the use of the Stirling engine for direct drive of cars and the hybrid drive. The main advantages and disadvantages of the Stirling engine use in vehicles and their[...]
14
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W artykule przedstawiono nowoczesną metodę pomiarów i oceny skuteczności tłumienia drgań pojazdów. W ramach badań przeprowadzono eksperyment diagnostyczny na stanowisku z harmonicznym wymuszeniem kinematycznym, podczas którego montowano do pojazdu amortyzatory z różnymi ilościami płynu roboczego. Za[...]
EN The paper presents the modern methods of measures and validation of damping efficiency of vehicles vibrations. Due to conducted diagnosis experiment on the stand with the harmonic kinematic inductor the shock absorbers with different liquid values were mounted in the researched car. Acceleration vib[...]
15
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych pojazdów samochodowych na zarejestrowane wartości sił hamowania według metod stosowanych w stacjach kontroli pojazdów. Na podstawie analizy zagadnienia opracowano i przeprowadzono plan badań s[...]
EN The paper presents results of research which purpose was to evaluate the influence of chosen exploitation factors car vehicles on registered brake forces by vehicles services stations items. Based on analysis of the problem it was elaborated and carried out research plan for brake forces measure for[...]
16
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 2/57 5--12
PL W artykule przedstawiono wiele przykładów zaczerpniętych z praktyki opiniowania wypadków drogowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych, w których zaprezentowano różne niekonwencjonalne problemy, pojawiające się w pracy biegłego sądowego. Celem pracy było zwrócenie uwagi na to, że każdy wypadek nosi indy[...]
EN The article presents few cases taken from the opinion practise on road accidents, which are carried out in the Institute of Forensic Research. The cases present different kinds of unconventional problems what appear in the expert`s work. The aim of this article was to draw the attention to the fact,[...]
17
80%
Drogownictwo
2017 nr 3 103--105
18
80%
Fastener : rynek elementów złącznych
2017 nr 1 22--26
PL Branża automotive jest największym odbiorcą elementów złącznych w Europie. Jest to odbiorca, który stawia również największe wymagania pod kątem jakościowym, logistycznym oraz cenowym. Polska na europejskiej mapie nie ma się czego wstydzić.
19
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego człowieka wytwarzane przez silniki spalinowe. Metody badań tych substancji i aparatura badawcza. Przepisy dotyczące badań silników spalinowych i pojazdów.
EN The harmful pollutant substances for the natural environment of the human being, which are produced by the internal combustion engines. The methods of researches of these substances as well as the research equipment. The regulations concerning the researches of these internal combustion engines as w[...]
20
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 429-440
PL Dążenie do podnoszenia prędkości pojazdów wymusza stosowanie większych mocy hamowania a więc układów hamulcowych szybko przejmujących i rozpraszających nagromadzoną energię cieplną. Dla zachowania wysokiej sprawności układu hamulcowego w całym procesie eksploatacji, konieczne jest kontrolowanie stan[...]
EN Attempt to raise vehicles speed involves application of greater braking power i.e. braking systems rapidly absorbing and dispersing stored heat energy. To maintain high efficiency of braking system in the whole operational process, it is necessary to control the friction set: brake and pad before re[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last