Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 90
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spektrum
2007 nr 10-11 XV-XVII
PL W Instytucie Elektrotechniki od chwili jego powstania prowadzone są badania związane z pojazdami elektrycznymi. Na potrzeby rynku krajowego i eksportu są opracowywane, projektowane i produkowane duże i średniej wielkości napędy W Instytucie Elektrotechniki w Warszawie są prowadzone badania związane [...]
EN In the Power Institute in Warsaw investigations connected with electric vehicles are being conducted. The electric drives of a great and medium size for locomotives, trams and trolleybuses are being worked out, designed and manufactured with destination for the needs of the domestic market and for t[...]
2
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 2(99) 19--24
PL W zawiązku z licznymi ograniczeniami związanymi z dostępem, m.in. ze względów politycznych, do surowców naturalnych jakimi są paliwa płynne oraz wyczerpywaniem się ich zasobów próbuje się stworzyć nowy system mobilności poprzez wprowadzenie pojazdów hybrydowych i elektrycznych w systemie transportu.[...]
EN Due to many limitations connected with the depletion and accessibility of natural recourses, such as liquid fuels, attempts are made to create a new mobility system, based on hybrid and electric vehicles in public transportation systems. Such vehicles could be the contributing factors in the effort [...]
3
80%
Rynek Energii
2010 nr 6 83-86
PL Pojazdy elektryczne typu plug-in (PHEVs) mogą stać się ważnymi uczestnikami powstającego rynku rozproszonych zasobów energii (DERs) w systemie elektroenergetycznym. PHEVs są podobne do elektrycznych pojazdów hybrydowych z tym, że dysponują bateriami o większej zdolności magazynowania energii i są za[...]
EN Plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) can become important participants in emerging market of dispersed energy resources (DERs) in electric power system. PHEVs are similar to hybrid - electric vehicles (HEVs) except that they have batteries with a larger energy storage capacity and recharged fro[...]
4
80%
Spektrum
2010 nr 11-12 XXIII-XXV
PL Omówiono alternatywne środki transportu jako przyszłościowe rozwiązanie powodowane nie tylko brakiem miejsca na jezdni, ale również wyczerpywaniem się źródeł ropy.
EN Discussed are alternative means of transportation as a future solution caused not only by the lack of place for vehicles on the roads but also by oil sources depletion.
5
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono układ rejestrujący parametry wózka elektrycznego, wykorzystujący komputer przemysłowy wyposażony w kartę akwizycji danych. Opisano budowę układu oraz funkcjonalność jego oprogramowania. Przedstawiono przykładowe wyniki rejestracji oraz podkreślono istotne cechy dydaktyczne u[...]
6
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 86 255--265
PL W pracy omówiono problematykę modelowania zachowania się zasobników energii w pojazdach elektrycznych na przykładzie akumulatora kwasowo-ołowiowego. Przedstawiono zagadnienia magazynowania energii elektrycznej w obiektach mobilnych, zwracając uwagę na problematykę doboru magazynów do odbiorników cha[...]
EN In this paper the problem of modelling of energy storages work in electric vehicles on the example of lead-acid battery was discussed. Issues of electricity storage in mobile objects, highlighting the problem of selection of storages to objects characterized by high dynamic variation of power consum[...]
7
80%
Logistyka
2015 nr 4 4832--4842, CD2
PL Rosnąca popularność pojazdów elektrycznych oraz przewidywany wzrost udziału rynkowego tych pojazdów w segmencie pojazdów miejskich, wskazuje na potrzebę doskonalenia ich układów napędowych tak, by w każdym aspekcie, także funkcjonalnym były w stanie zastąpić pojazdy z napędem spalinowym. Na przykład[...]
EN Growing popularity of electric vehicles and anticipated growth of market share of such vehicles in segment of city cars are pointing at a need of perfection of their power transmission systems in every aspect, also in the functional one, to be able to replace vehicles powered by combustion engine. O[...]
8
80%
Logistyka
2015 nr 3 2269--2275, CD 1
PL Niniejsza praca jest poświęcona analizie zakresu hamowania odzyskowego dla różnych konfiguracji elektrycznego układu napędowego. W pracy wyznaczono graniczne wartości opóźnienia, jakie można uzyskać pojazd drogowy przy hamowaniu: wyłącznie przednią osią kół, wyłącznie tylną osia kół, jak również prz[...]
EN This paper present analysis of Regenerative Braking System (RBS) range for different configuration of electric power train. The limit values of deceleration possible to obtain by the vehicle during braking process for: only front axle drive, only rear axle drive and for all wheel drive were determin[...]
9
80%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 2 25--29
PL Kolejowe podstacje trakcyjnego systemu zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego wyposażone są w prostowniki, których zadaniem jest przekształcanie, napięcia przemiennego o częstotliwości krajowego systemu energetycznego na napięcie stałe. Są to przekształtniki nie sterowane o jednokierunkowym pr[...]
EN In recent years, all newly manufactured and put into operation electric rail vehicles are equipped with asynchronous motors and have the opportunity to return the energy to the overhead conytact line system during regenerative braking. This energy obtained from the regenerative braking process can b[...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 1 (113) 221--226
PL W artykule została omówiona tematyka związana z magazynowaniem, ładowaniem i uzupełnianiem energii w elektrycznych pojazdach komunikacji miejskiej, w których głównym źródłem energii dla potrzeb jezdnych jest bateria trakcyjna. W ramach artykułu zostały zamieszczone przykładowe przebiegi wielkości el[...]
EN The article deals with supplying energy to the electric bus with electrochemical cells. Particular examples of two types of chargers: fast and slow are presented along with their most important operating parameters. It also presents a simplified schematic diagrams that allow you to get to know their[...]
11
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 267--276
PL Praca dotyczy zagadnienia ładowania baterii (akumulatorów) pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej. W artykule scharakteryzowano układy stosowane do bezprzewodowego zasilania odbiorników. W przeprowadzonych analizach skoncentrowano się na efektywności poszczególnych rozwią[...]
EN The paper deals with the issue related to the charging of batteries of electric vehicles using the wireless technology. The article presents the circuits used for the wireless powering of receivers. The main focus of the conducted analyses was the effectiveness of the respective solutions. Based on [...]
12
80%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 9 120--125
PL W artykule została omówiona tematyka związana z magazynowaniem, ładowaniem i uzupełnianiem energii w elektrycznych pojazdach komunikacji miejskiej, w których głównym źródłem energii dla potrzeb jezdnych jest bateria trakcyjna. W ramach artykułu zostały zamieszczone przykładowe przebiegi wielkości el[...]
EN The article deals with supplying energy to the electric bus with electrochemical cells. Particular examples of two types of chargers: fast and slow are presented along with their most important operating parameters. It also presents a simplified schematic diagrams that allow you to get to know their[...]
13
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 98 159--169
PL W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące dostarczania i wykorzystania energii elektrycznej w pojazdach samochodowych. Przeanalizowano wpływ poziomu naładowania baterii (napięcia na jego zaciskach) na jego trwałość. Wskazano optymalny (zdaniem autorów) poziom ładowania baterii w zależności od spos[...]
EN The paper describes trends regarding the growth in the number of electric vehicles on the Polish and European scale. Issues regarding the delivery and use of electricity in automotive vehicles are presented. The influence of the battery charge level (voltage on its terminals) on its durability was a[...]
14
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 101 3--55
PL W pracy przedstawiono problematykę modelowania elektrochemicznych magazynów energii stosowanych w pojazdach elektrycznych. Dokonano krótkiego przeglądu literaturowego, przedstawiając najważniejsze osiągnięcia nauki w dziedzinie modelowania procesów elektrochemicznych i starzeniowych ogniw. Opisano w[...]
EN The paper presents the problem of modelling of electrochemical energy storage used in electric vehicles. A short literature review was carried out, presenting the most important scientific achievements in the field of electrochemical and ageing cell process modelling. Selected methods of battery lif[...]
15
70%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Analizowano zarządzanie energią w sieci typu microgrid. Celem jest minimalizacja kosztów bazująca na przewidywaniu obciążenia. Wykorzystano algorytmy genetyczne oraz metodę Monte Carlo.
EN This paper focused on energy management program for grid-connected micro grid with renewable generation and electric vehicles. The proposed program, including energy purchase and self-scheduling problems, aimed to minimize energy cost based on forecasting of loads, prices and renewable generations a[...]
16
70%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 1 10-17
PL Omówiono przygotowanie organizacyjne i merytoryczne konferencji EPE,odbywających się od 1985r.w różnych krajach europejskich.Przedstawiono główne zadania dyskutowane na tych konferencjach .
EN The author discusses the organizationai and substantial preparations of the European Conferences on Power Electronics and Applications(EPE)that are held from 1985 in different European countries.Main problems tackled at these conferences are presented.
17
70%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wpływ częstotliwości napięcia rażeniowego na zmianę wartości impedancji ciała człowieka oraz powstające na skutek jego działania zmiany patologiczne w organizmie.
EN The paper presents influence ofshock voltage frequency on impedance of human body and pathological changes that anse inside an organism as a result of its action.
18
61%
Elektro Info
2013 nr 6 49--51
PL W ostatnim czasie zauważalne jest zwiększanie popularności samochodów elektrycznych. Sprzyja temu wzrost cen paliw kopalnych, proekologiczna polityka rządowa oraz rozwój technologii w zakresie stosowanych źródeł energii i elektrycznych układów napędowych. Jednak do dalszego wzrostu popularności tego[...]
EN Increasing popularity of electric cars is recently noticeable. It is promoted by fossil fuels price growth, proecological government policy and technologies development in the field of applied energy sources and electric drive systems. However, to further increase the popularity of this type of vehi[...]
19
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono rodzaje akumulatorów i ich możliwości energetyczne jako źródło zasilania pojazdów oraz przedstawiono rozwój akumulatorów litowo-jonowych.
EN The paper discusses types of rechargeable cells and their power potential as a vehicle power sources. Development of lithium-ion batteries is presented.
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano silnik z magnesami trwałymi z uzwojeniami na pojedynczych zębach oraz dodatkowym bezszczotkowym systemem sterowanym prądem stałym, dedykowany do napędu pojazdów elektrycznych. Główną zaletą takiego silnika jest możliwość osłabienia pola magnetycznego przy wysokich prędkości[...]
EN This paper presents a permanent-magnet motor with single teeth windings and a brushless auxiliary direct current control system for electric vehicle drives. The main advantage of this motor is its possibility to realize the field weakening by high speeds. In order to determine the key electric and m[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last