Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł zawiera przykładowe zastosowanie metody objętości skończonych do konstruowania amortyzatorów pojazdów. Przedstawiono badania numeryczne przepływu płynu roboczego dla istniejącego rozwiązana konstrukcyjnego. Na podstawie badań sprecyzowano możliwości optymalizacji konstrukcji oraz przedstawi[...]
EN In this paper some application of the finite volume method in the construction of shock absorbers in vehicles is demonstrated study of fłow fluidfor existed constructions was presented. The results of numerical research to determine construction optimization and characteristics for construction opti[...]
2
100%
Logistyka
PL Przewóz ładunków pojazdami dłuższymi i cięższymi od standardowych wiąże się z problemem konkurencji międzygałęziowej w transporcie. Stała tendencja do zwiększania dopuszczalnych parametrów i mas pojazdów przejawia również dzisiaj. Przewoźnicy drogowi wywierają presję, aby zezwolić na swobodne przemi[...]
EN Cargo transportation by vehicles longer and heavier is associated with the intermodal competition problem in transport. The constant tendency to increase the allowable parameters and masses of vehicles manifests also today. Road hauliers are putting the pressure to permit the free movement of the LH[...]
3
100%
Logistyka
2007 nr 1 60-64
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jednym z celów unijnej polityki jest stworzenie dla obywateli Unii, oprócz stabilnych warunków rozwoju ekonomicznego, także ochrony ich od zagrożeń jakie niesie współczesna cywilizacja degradująca środowisko naturalne. Hałas, zanieczyszczenia spalinami, a ostatnio także rozwój urządzeń emitujących p[...]
5
75%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono metodologię szacowania udziału poszczególnych oporów ruchu w zapotrzebowaniu na energię mechaniczną w oparciu o rzeczywiste profile prędkości. Pokazano również wstępne wyniki dla profili prędkości uzyskanych podczas przejazdów w różnych warunkach eksploatacji pojazdu: ruch m[...]
EN This paper presents methodology to determine the contribution of each motion resistance in mechanical energy demand based on real life speed profiles. Example results are also shown based on data obtained in different traffic conditions: urban, highway, extra urban. Article includes theoretical basi[...]
6
75%
Logistyka
PL W niniejszym artykule zaprezentowano wstęp badawczy do analiz ciągów czasoprzestrzennych w badaniach symulacyjnych dla kierowców pojazdów drogowych. W artykule opisano wstępne studium przypadków rozpatrywanych w ujęciu ciągów czasoprzestrzennych oraz założenia podstawowe do realizacji finalnych bada[...]
EN The article present an introduction to the research analysis of space-time sequences in simulation tests for drivers of road vehicles. The article describes the preliminary study of cases consider in aspect of space-time sequences and basic assumptions for the implementation of the final test on the[...]
7
75%
Archives of Transport
PL Automatyczne rozpoznawanie klasy pojazdu drogowego tworzy jeden ze współczesnych środków monitorowania transportu drogowego. Artykuł prezentuje system oparty na zoptymalizowanym detektorze pierścieniowo-klinowym (DPK) oraz sieci neuronowej do celów rozpoznawania pojazdów drogowych. Projekt systemu z[...]
EN The automatic recognition of the type of the vehicle constitutes one of the contemporary means used for monitoring of the road transport. The paper presents a system, based on the optimised ring-wedge detector and neural network, applied to the recognition of road vehicles. The design of the system [...]
8
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN When driving a car, the visual awareness is important for operating and controlling the vehicle. When operating a tractor, it is even more complex. This is because the driving is always accompanied with another task (e.g., plough) that demands constant changes of body postures, to achieve the needed[...]
9
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 2 72--80
PL W artykule opracowano sposób poprawy manewrowości pojazdu za pomocą blokowania kąta łamania. Opisany model umożliwia dokładne przeanalizowanie ruchu ciągnika siodłowego. Zaproponowano oprogramowanie do kontroli ruchu dwuosiowego obiektu przy obciążeniu. Stworzono algorytm sterowania podstawowymi mec[...]
EN The article considers the way to improve maneuverability of the vehicle by locking assembly angle. A model is described that makes the study of truck-train movement more convenient. Software for the multilink vehicle is designed. The algorithm to control basic mechanisms of the model is described. S[...]
10
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The paper presents a driver model, which can be used in a computer simulation of a curved ride of a car. The identification of the driver parameters consisted in a comparison of the results of computer calculations obtained for the driver-vehicle-environment model with different driver data sets wit[...]
11
63%
Przegląd Komunikacyjny
12
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Zakłócenia elektromagnetyczne mogą być zredukowane za pomocą odpowiednich filtrów pasywnych. Typowe metody projektowania filtrów pasywnych nie mogą być zastosowane do projektowania filtrów dla układów energoelektronicznych. Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych filtru przeciwzakłóceniowego [...]
EN Electromagnetic interference (EMI) can be reduced to acceptable level using EMI filter circuits. Unfortunately, many known methods of filter design and optimization cannot be applied directly to power electronics, which has it own peculiarities. In this paper, the parasitic components of EMI filters[...]
13
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 915--918, CD
PL Działanie opracowywanego na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. systemu poszukiwania pojazdów drogowych polega na kolekcji, analizie i selekcji danych uzyskanych z różnorodnych istniejących, a także dodatkowo zainstalowanych jednostek obserwacyjnych takich jak fotoradary, kamery monitoruj[...]
EN The system which is developed in Department of Transport and Electrical Engineering UTH Rad. consists of collecting, analyzing and selecting data from existing observation units, and such to be installed in the future, including photo-radars, electronic fee collection and traffic monitoring cameras.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last