Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 219
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca dotyczy modelowania dynamiki pojazdu szynowego z zastosowaniem mieszanych metod elementów skończonych i układów wieloczłonowych (UW). Podatna cysterna wchodząca w skład pociągu modelowana jest jako superelement w środowisku programu ANSYS i następnie włączana do analizy w środowisku programu A[...]
EN In the paper the dynamics of the prototype train vehicle with flexible cistern filled with liquid was analysed using mixed ADAMS RAIL, FLEX/ANSYS environment. The model of bogies and details of non-linear suspension was built in ADAMS using templates. The friction and contact forces in the bogies we[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie opisano wyniki symulacji oddziaływań dynamicznych pojazdu szynowego z torem w obecności anomalii mechanicznych. Anomalie są definiowane jako odchylenia wartości parametrów układu od ich wartości nominalnych a także jako odchylenia charakterystyk względem ich postaci nominalnych. Różne fo[...]
EN In the paper are described results of simulation of rail vehicle-track interaction in the presence of mechanical anomalies. The anomalies are defined in a system as parameters values deviations against their nominal values. Also, they can be defined as physical characteristics deviations with regard[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 5 37-41
PL W artykule zaprezentowano wyniki prac prowadzonych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz MELEX A&D Tyszkiewicz Sp. J., mających na celu opracowanie konstrukcji oraz wdrożenie do produkcji seryjnej nowoczesnych, lekkich użytkowych pojazdów z napędami elektrycznymi.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 27-28
EN Artificial neural network use in lot of sphere contemporary technical. Application artificial intelligence in diagnostic vehicle technical condition will permit to use better mathematical description reality inline objects.
5
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 17-18
EN In this paper a possibilities of emission of harmful substances limitation was presented. Results shown examples of ignition sequences of cold engine fueled by gasoline and natural gas.
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejsze opracowanie przedstawia koncepcję utylizacji odpadów motoryzacyjnych, które nie są poddawane recyklingowi. W pracy przedstawiono przewidywaną ilość aut oddawanych do recyklingu w okresie najbliższych 15 lat. Na tej podstawie jak i w oparciu o procentowy udział masy samochodu niepodlegające[...]
EN Utilisation concept of not recyclable vehicle parts has been presented. Prevision for the amount of cars, which will be delivered to recycling within next 15 years has been outlined. Basing on these data and assuming not recyclable mass fraction at every car and taking into account the European Comm[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy podjęto próbę oszacowania wartości energetycznej pozostałości po demontażu samochodów. Przedstawiono procentowy udział poszczególnych materiałów w budowie przeciętnego samochodu osobowego. Zaprezentowano materiały, które można odzyskać w procesie recyklingu. Zwrócono uwagę na kwestię pozosta[...]
EN Estimation of caloric value of residue after cars dismantling was attempted. Share of respective materials in the everage personal car has been presented. The recyclable materials have been specified. The residue after recycling, so called light fraction, has focused main attention. Its content and [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 289-300
PL W artykule omówiono czynniki wpływające na podatność obsługową, związki podatności z właściwościami pojazdów oraz sposób programowania i oceniania podatności. Przedstawiono algorytm postępowania przy dokonywaniu oceny podatności obsługowej.
EN The article presents the factors which influence for susceptibility of service, associations between the susceptibility and properties of vehicles as well as the way of programming and estimating the susceptibility. The algorithm how estimate the susceptibility of service is also presented.
9
100%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 1 83-90
PL W pracy przedstawiono metodę integracji komputerowego systemu wspomagania eksploatacji technicznej pojazdów z innymi, peryferyjnymi systemami po-miarowo-kontrolnymi, których konstrukcja nie przewiduje takiej współpracy. Omówiono propozycję rozwiązania algorytmu symulującego tzw. wielozadaniowy tryb [...]
EN The paper presents a method of integration of computer system supporting vehicle technical operation with other peripherial monitoring and measuring systems not designed for such kind of assembling. An proposal of algorithm symulating so called mulit-task mode realised in the background of run of th[...]
10
100%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 3 227-254
PL W referacie przedstawiono teorię skumulowanego zużycia paliwa w procesie eksploatacji pojazdu. Podano sposób dochodzenia do modelu matematycznego oraz procedurę wyznaczania stałych modelu. Zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy skumulowanego zużycia paliwa. Przedstawiono przykłady wykorzystania o[...]
EN A theory of cumulated fuel consumption in process of vehicle operation is described. It is shown the method how to create the mathematical model and procedure of determination of model variables. The main features of cumulated fuel consumption are painted attention. An example of utilization of elab[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 409-415
PL Referat opisuje bieżące badania i wyniki opracowań w obszarze ciężaru w systemach ruchomych wykorzystując dane pojazdowe wraz z innymi danymi zmierzonymi takimi jak przyspieszenie, warunki pogodowe itp. Przetwarzanie opisywanych danych pozwala na określenie wartości ciężaru pojazdu, jaki może być uż[...]
EN The paper deals with the current research and development results in area of weight in motion systems using the processing of in-vehicle data together with other measured data like acceleration, whether condition, etc. The described data processing results in the determination of vehicle weight that[...]
12
100%
Logistyka
2015 nr 4 6865--6871, CD2
PL Niniejszy artykuł opisuje test przeprowadzony na Wojskowej Akademii Technicznej w 2014 roku. Doświadczenie polegało na próbie oceny wpływu zagłuszeń celowych generowanych przez dostępne na rynku komercyjnym urządzenia „low cost” na jakość pozycjonowania z wykorzystaniem GNSS.
13
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1692--1695, CD
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania techniki inżynierii odwrotnej w procesie konstrukcji i badania pojazdów. Opisano tok postępowania umożliwiający geometryczne odwzorowanie geometrii obiektu z procesu digitalizacji skanerem typu Mantis Vision, jako przykład przeds[...]
EN Summary: Paper presents the general concept of automation of the 3D scanning process based on structured light projection and laser scanning. The input data is a cloud of points representing the test object acquired through measurements. The work contains results of measurements of part room using M[...]
14
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Przedstawiono układ pomiarowy do oceny luzów w przegubach przedniego zawieszenia samochodu osobowego. Zaproponowano i zrealizowano stanowisko pomiarowe z wykorzystaniem czujników akcelerometrycznych. Przeprowadzone pomiary potwierdziły przydatność tego stanowiska do zastosowań przemysłowych.
EN A measurement system for identification of plays in ball-joints is presented. It was designed and realized on accelerometric sensors. Overall errors are less than 0,3%. Testing experiments have proved its applicability for car diagnostic stations.
15
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono stanowisko ST1 do badania elementów sprężystych zawieszeń pojazdów oraz zaprezentowano program komputerowy do identyfikacji parametrów sztywności oraz tarcia wewnętrznego badanych elementów.
EN It the didactic stand in work was introduced was ST1 to investigation of elements of springy suspensions vehicles as well as the computer programme was presented to identification of parameters of stiffness as well as the internal friction of studied elements.
16
75%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 53-56
PL Metody bazujące na rozprzestrzenianiu energii wibroakustycznej odgrywają szczególną rolę w rozwiązywaniu praktycznych zadań inżynierskich między innymi dotyczących oceny stanu, poprawy komfortu użytkowania, oraz kształtowania klimatu akustycznego. Sposób propagacji drgań i hałasu często decyduje o w[...]
EN Methods based on diffusion of vibroacoustic energy play a particular role in solving practical engineering tasks, including evaluation of the object's state, improvement of user's comfort, and shaping the acoustic atmosphere. The way of propagation of noise and vibration often determines the functio[...]
17
75%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 91-100
PL W referacie opisano diagnostykę bezpieczeństwa pojazdów samochodowych za pomocą linii diagnostycznych. Przedstawiono rodzaje linii diagnostycznych wytwarzanych przez firmę Unimetal, ich przeznaczenie, budowę oraz możliwy do wykonania zakres badań. Podano podstawowe dane techniczne urządzeń kontrolny[...]
EN In the paper one described the diagnostic of the vehicles safety by use diagnostic lines. Presented kinds of diagnostic lines produced by the firm Unimetal, their destination, the build and possible range of research. In the paper gave basic characteristics of the lines equipments, described the bui[...]
18
75%
Diagnostyka
2008 nr 4(48) 57-60
PL Modelowanie procesów rozprzestrzeniania energii wibroakustycznej na potrzeby oceny stanu technicznego może ograniczać się do rozważenia części liniowej, niemniej lepsze przybliżenie opisu modelowego do rzeczywistości osiągnąć można z uwzględnieniem elementów nieliniowych. Zmiana sygnału wibroakustyc[...]
EN The processes of propagation of vibroacoustic energy can be modeled for use in technical condition assessment focusing only on their linear part; however, the model description will get closer to the real state if the non-linear elements are taken into account. Change of vibroacoustic signal, result[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 397-404
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje z zakresu zagadnień diagnostyki pojazdowej na poziomie pokładowego systemu diagnostycznego, a także problematykę związaną z integracją systemów diagnostycznych różnych producentów. Opisano system OBDII/EOBD, na którym można opierać i dalej rozwijać nowo[...]
EN The article presents fundamentals concerning vehicles-on-board-diagnostic-systems and problems related to standardization of diagnostic systems of different kinds of vehicles producers. OBDII/EOBD diagnostic system and its role in diagnostic systems in the future is discussed in details.
20
75%
Diagnostyka
2007 nr 1(41) 81-84
PL Kontrola działania pojazdu w zakresie sprawności systemów bezpieczeństwa jest obok nadzoru pod kątem spełnienia wymagań ekologicznych głównym kierunkiem rozwoju pokładowych systemów diagnostycznych. W artykule określono tendencje towarzyszące temu rozwojowi. Przedstawiono podstawowe definicje i zasa[...]
EN Condition monitoring of vehicle safety systems is beside to inspection of emission standards compliance the main direction of the development of board diagnostic system In the article the trends attendant upon these progress are qualified. The article describes main definitions and final rules speci[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last