Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd wojskowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2008 nr 3(47) 125-136
PL W pracy przedstawiono nową metodę diagnozowania silnika spalinowego o ZS w warunkach trakcyjnych. Istota polega na wyznaczeniu momentu obrotowego silnika na podstawie rejestracji przyspieszenia w warunkach drogowych. Wykonano obszerne wstępne i zasadnicze badania eksperymentalne. Opracowano trzy war[...]
EN The paper presents a new method for diagnosing internal combustion engines with automatic ignition in traction conditions. Its substance involves determination of engine torque on the basis of recording of acceleration in road conditions. Extensive preliminary and primary experimental research has b[...]
2
100%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 4 6--10
PL Dotychczasowa koncepcja konstrukcji pojazdów wojskowych, przeznaczonych do udziału w konfliktach symetrycznych, spowodowała, że pojazdy te są nieodpowiednio przystosowane w zetknięciu z bojownikiem uzbrojonym w granatnik przeciwpancerny czy też improwizowane urządzenia wybuchowe (IED). Pomimo skupie[...]
EN The paper deals with problems of mechatronic design process of tracked military vehicles. The elements of mechatronic design approach and special requirements in designing are discussed. The mechatronic components of tracked platforms eg. hybrid electric drive systems, semi-active suspensions and CA[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 3 5738--5745
PL Pojazdy wojskowe z uwagi na uczestnictwo w szeregu zróżnicowanych rodzajach misji mają stawiane szereg wymagań. Część z nich dotyczy realizacji funkcji zgodnie z przeznaczeniem. Główna część jest związana z bezpieczeństwem. W artykule zdefiniowano rodzaje bezpieczeństwa jak również czynniki, które m[...]
EN Military vehicles due to participation in a number of different types of missions have placed a number of requirements. Some of them are concerned with the implementation functions as intended. The main part is related to safety. This paper describes the types of safety and a factors that impact on [...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 5 1167--1174
PL Artykuł koncentruje się na wykorzystaniu metody modelowania i symulacji. Technologie symulacji są szeroko rozpowszechnione na całym świecie i muszą działać w różnych warunkach eksploatacyjnych wojskowych pojazdów. Bojowe pojazdy wojskowe muszą spełniać wymagania mobilności, ochrony, komunikacji i si[...]
EN The paper is focused on utilization of method of modelling and simulation. Simulating technologies are widely spread all over the world and military vehicle have to operate under various, operational conditions. Combat military vehicles have to meet the requirements of lethality, mobility, protectio[...]
5
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 1/56 41--49
PL W pracy przedstawiony jest model matematyczny ruchu sterowanej trzyosiowej platformy giroskopowej umieszczonej na ruchomej podstawie (pojeździe samochodowym). Sterowania programowe platformy wyznaczne są z zadania odwrotnego dynamiki, sterowania korekcyjne zaś - metodą LQR. Tego rodzaju platforma mo[...]
EN In this paper is presented the mathematical model of movement triad axis control gyroscope platform on the miving base (eg. the car vehicle). Steerings programmatic appointive platforms are from the inverse problem of the dynamics, corrective steerings while - with the method LQR. Suchlike the platf[...]
6
100%
Reports on Geodesy
2005 z. 2/73 319-326
EN In the recent years it has been observed the constant rise of usage of underwater, submerged vehicles for both-military and non-military purposes. The specific role in such activities plays autonomous undervater vehicles (AUV). In the paper the general concepts of AUV trajectory planning is discusse[...]
7
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1327--1330, CD
PL W ramach pracy prezentowane są wyniki badań eksperymentalnych dotyczących różnych prac naukowobadawczych wspartych wiedzą ekspercką, analizą dostępnych materiałów i studiami literaturowymi, które nie uwzględniają oddziaływania na pojazd wojskowy szeroko rozumianej problematyki wybuchu niekontaktoweg[...]
EN As part of the work presents the results of experimental investigations on various scientific-research works supported by expertise, analysis of available materials and literature studies that do not take into account the impact on the military vehicle the broader issue of non-contact explosion. The[...]
8
100%
Journal of KONBiN
2019 No. 49 405--423
PL Praca dotyczy zagadnień związanych z kwantyfikacją gotowości funkcjonalnej pojazdów wojskowych z uwzględnieniem intensywności eksploatacji i niezawodności. Przeprowadzone badania eksploatacyjne umożliwiły opracowanie metodyki wyznaczania gotowości funkcjonalnej pojazdów wojskowych, ze szczególnym uw[...]
EN The paper pertains to matters related to the quantification of functional availability of military vehicles, with reference to exploitation intensity and reliability aspects. The conducted exploitation research paved the way for elaborating methods of determining functional availability for military[...]
9
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
PL W artykule przedstawiono nowe tendencje w projektowaniu, w szczególności pojazdów wojskowych. Przybliżono ideę projektowania mechatronicznego – synergii metod badawczych w celu osiągnięcia optymalnego wytworu. Opisano metodę projektowania pojazdów specjalnych polegającą na połączeniu modeli wirtualn[...]
EN The paper presents new trends in design, particularly in the design of military vehicles. The idea of mechatronic design, which is a synergy of research methods in order to achieve optimal product, is outlined. The method of designing special vehicles which is the combination of both virtual and rea[...]
10
84%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 235-238
PL W artykule przedstawiono złożoną eksperymentalną metodę identyfikacji obciążenia załogi w wyniku wybuchu ładunku TNT pod kołowym pojazdem wojskowym. Ponadto określono parametry wpływające na stopień zagrożenia załogi pojazdów wojskowych oraz scharakteryzowano przeprowadzone eksperymentalne badania p[...]
EN In this paper a computer implementation of method for automatically generating simulation models for computer simulation was presented. Application of this method in practice allow computer integration of production planning systems with simulation ones. The integration uses XML, data mapping and tr[...]
11
84%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2010 nr 1 58-61
PL W artykule przedstawiono podstawowe aspekty wpływu oddziaływania fali uderzeniowej wybuchu na kołowe pojazdy wojskowe, wykorzystywane w obecnych działaniach zbrojnych w Iraku i Afganistanie oraz jej wpływ na konstrukcje pojazdów. Zidentyfikowano również parametry działania fali powstałej w wyniku e[...]
EN In the article the main aspect of the identification of a shock wave load on the wheeled military vehicles, used in currenthostilities in Iraq and Afghanistan,wereintroduced. Moreover, the influence of shock wave load on a vehicle structure and shock wave parameters were discussed. On the base of ex[...]
12
84%
Modelowanie Inżynierskie
PL Problematyka odporności udarowej pojazdów opisywana w wielu artykułach i dokumentach standaryzacyjnych dotyczy głównie małych wielkości ładunków wybuchowych. W przypadku dużych ładunków o wielkości od 25 do 1000 kg literatura tematu jest bardzo uboga. Praktycznie przy masie ładunku TNT ponad 100 kg [...]
EN Problems impact resistance of vehicles is described in many articles and documents standardization mainly concerns small size of explosives. For large loads ranging in size from 25 to 1000 kg, literature theme is very poor. Practically the load weight over 100 kg of TNT level of vehicle does not mat[...]
13
84%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 232--240
PL W pracy przedstawiano wyniki analizy numerycznej dla różnorodnych rodzajów kadłubów wojskowych pojazdów opancerzonych ze szczególnym uwzględnieniem rozchodzenia się impulsu ciśnienia (pochodzącego od dużego ładunku) w podstawowych przypadkach: wybuch w ośrodku Eulera z ograniczeniami wynikłymi z za[...]
EN This paper presents numerical analysis results for two military vehicle's hull shapes. The main emphasis is put on pressure impulse caused by large explosive detonation in two cases: explosion in Euler domain with very stiff ground and vehicle's bottom, explosion in Euler domain with ground and de[...]
14
84%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 209-213
PL W artykule opisano przykład analizy skuteczności fotela zwiększającego odporność na wybuchy min w oparciu o numeryczne metody obliczeniowe. Analizę fotela wykonano w połączeniu z symulacją zachowania całego pojazdu podczas wybuchu. Szczególną uwagę zwrócono na interakcję działania fotela i konstrukc[...]
EN n the paper a sample simulation of blast load of a vehicle including model of seat and a person were presented. Some aspects of numerical simulation and design blast attenuation seat were discussed. Special attention was paid for dynamic behavior of the vehicle-seat-person system and influence of se[...]
15
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 3/99 35--45
PL Jakość zaprojektowanego podwozia pojazdu jak i jego zawieszenie ma istotne znaczenie na stopień zmęczenia załogi, prędkość jazdy w terenie, celność w ruchu i zużycie energii potrzebne do stabilizacji. Rozwój techniki zbrojeniowej idzie głównie w dwóch kierunkach: modernizacja obecnych środków bojowy[...]
EN The quality of vehicle chassis design and its springing has a crucial influence upon the crew tiredness, ride speed in terrain, fire accuracy during movement and energy requirement for stabilizing. Development of armour technology takes place in two directions today. The first direction is a contin[...]
16
84%
Journal of KONES
PL Przedstawiono uwarunkowania badawcze i aplikacyjne środków bojowych w aspekcie oddziaływania na pojazd wojskowy (pojazd bojowy) podczas realizacji strzelania z broni pokładowej. Opisano procesy badań środków bojowych oraz przeanalizowano i przedstawiono wskaźniki oceny jakości środków bojowych Przyd[...]
EN There are presented research and application conditions offighting means in aspect of affecting military (combat) vehicle during shooting a board weapon. There are analysed processes of fighting means research and there are presented indexes of fighting means quality evaluation. Exploitation usefuln[...]
17
84%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2009 z. 8 67--72
PL W artykule przedstawiono przegląd tendencji rozwojowych ochrony przeciwminowej pojazdów pancernych. Scharakteryzowano przebieg detonacji min, jej oddziaływanie na konstrukcje pojazdów wojskowych i ich pasażerów. Przeanalizowano obecne wymagania ochrony przeciwminowej. Przedstawiono również założenia[...]
EN The aim of this paper is to provide an overview of developmental tendency of vehicle landmine protection. The background of the mine detonation process as well as its consequence on military vehicle and there occupant are presented. Analysis of requirements of armoured vehicle is described. Based on[...]
18
84%
Logistyka
2014 nr 3 6265--6273
The paper introduces a diagnostic technique making possible the research of internal structures in composite material (CFRP – carbon fiber reinforced plastic) that is used more often in construction of light armors protecting vehicles. Little mass and the resistance against the perforation with bull[...]
PL W artykule przedstawiono diagnostyczną technikę umożliwiającą badanie wewnętrznej struktury materiału kompozytowego zbrojonego włóknem węglowym (CFRP – carbon fibre reinforced plastic) stosowanego coraz częściej w konstrukcjach lekkich pancerzy do osłony pojazdów specjalnych. Podstawowym wymaganiem [...]
19
84%
Mechanik
2017 R. 90, nr 1 52--53
PL Przedstawiono metodę identyfikacji deformacji struktury nośnej pojazdów wojskowych na przykładzie transportera KTO Rosomak z wykorzystaniem technologii skanowania 3D oraz procesów fotogrametrycznych. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów przeprowadzonych trzema sposobami: metodą pomiaru punktów[...]
EN In the article is presented a method to identify geometry of military objects based on 3D scanning technology and photogrammetric processes. During the scanning process different types of markers and calibrated patterns of length, placed on the object are used. Results of measurements using three di[...]
20
84%
Acta Mechanica et Automatica
2016 Vol. 10, no. 4 258--264
EN As a result of an explosion under a military vehicle, the risk of threat to life and health of the crew increases. Examination of this event in terms of the security of soldiers comes down to a complex analysis of the mutual interaction of the body of a soldier, seating and structural elements of th[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last