Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 316
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd szynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 381-383
PL Artykuł przedstawia koncepcję kół pojadzu szynowego których para wbudowana na obu końcach osi tocznej zapobiegnie poślizgowi na szynach przy zakrętach toru.
EN The article presents conception of railvehicle-wheels, which mounted by the both ends of rotating axle prevent sliding on curved rail-tracks.
2
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2013 Vol. 15, no. 4 343--348
PL W niniejszej pracy przedstawiono metodologię, która może być zastosowana do badania zjawisk dynamicznych w układach napędowych pojazdów szynowych z uwzględnieniem rzeczywistego ich osadzenia. Badania są realizowane przy szczegółowym opisie zjawisk elektromagnetycznych w silnikach napędowych oraz zja[...]
EN This paper shows the methodology that can be used to study the dynamic phenomena occurring in rail vehicle drive systems by taking into account its actual seating. The studies are performed by providing a detailed description of electromagnetic phenomena found in drive motors and contact phenomena a[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono ilościową analizę uszkodzeń lokomotyw spalinowych, sporządzoną dla wyboru obiektu badań diagnostycznych. Przeprowadzona analiza wykazała potrzebę diagnozowania sprężarki powietrza jako istotnego elementu pojazdu szynowego.
EN The analysis of diesel locomotive failures has been presented. This analysis is drawn up for the needs of selection of diagnostic research object. The made analysis proved the need of controling of an air compressor as a crucial rail vehicle element.
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem pracy jest analiza efektów dynamicznych związanych z asymetrią układu wózek - tor. Asymetria ta może być powodowana zarówno asymetrią: charakterystyk elementów podatnych, parametrów geometrycznych bezwładnościowych. W pracy zaproponowano model matematyczny układu dwuosiowy wózek - tor uw[...]
EN The main topic of this article is analysis of dynamic behaviour with a non-symmetric railway vehicle - track system model. The non-symmetry can result from (e.g.) vehicle design, wear, damage of springs and/or dampers, and a non-symmetric load distribution. In this paper we present the equations of [...]
5
80%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 2 6-10
PL W artykule omówiono aktualny zakres prac zrealizowanych w ramach projektu celowego nr. 6ZR6 2009C/07185 "System zawieszenia pneumatycznego wagonów osobowych, zespołów trakcyjnych i lekkich pojazdów szynowych z układem aktywnego sterowania ". Przedstawiono i uzasadniono celowość wprowadzenia w przysz[...]
EN The current scope of works carried out within the target project No. 6ZR6 2009C/07185 "The pneumatic suspension system of coaches, traction units and light rail vehicles with the active control system" is discussed in this article. It is presented and justified the future usefulness of introduction [...]
6
80%
Pojazdy Szynowe
2011 Nr 4 29-32
PL W pracy scharakteryzowano rozwój budowy taboru wagonów osobowych na ziemiach polskich w drugiej poł. XIX wieku. Zwrócono szczególną uwagę na różnorodność wyposażenia i przeznaczenia wagonów pasażerskich, a także ewolucję konstrukcji nośnych od rozwiązań drewnianych do współczesnych stalowych cienkoś[...]
EN The development of the building the passenger wagons on Polish lands since the second half of XIX century is characterized in this work. The special attention it is paid to the variety of equipment and appropriation of the passenger wagons, and also the evolution of the supporting constructions from[...]
7
80%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 4 62-67
PL W artykule opisano podział strukturalny i funkcjonalny układu pneumatycznego pojazdów szynowych spotykanych we współczesnym transporcie kolejowym. Integracja wyodrębnionych układów funkcjonalnych wymaga użycia urządzeń z różnych grup strukturalnych. Podział strukturalny i funkcjonalny układów oraz i[...]
EN In the paper the structural and functional breakdown of pneumatic systems of rail vehicles used in present railway transport are described. The integration of distinguished functional sub-systems requires employment of devices from various structural groups. The structural and functional breakdown o[...]
8
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 1 66--68
PL System drzwi czołowych w pojazdach szynowych przeznaczonych do wagonów osobowych winien spełniać ściśle określone wymagania. Jako element powszechnie dostępny pasażerom musi być estetyczny i nowoczesny, charakteryzować prostotą użytkowania, jak i obsługi. Przede wszystkim jednak powinien skutecznie [...]
EN System of doors used in passengers carriages, which are designed for the public transport, along with tec hnical advance and new requirements, should be al developed to be easy in maintenance, quiet during operations, have a modern appearance and protect the traveling peoples in case of fire. Ali gu[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 165-170
PL W pracy opracowano model dynamiczny ruchu pojazdu szynowego w klasie więzów nieholonomicznych, przy uwzględnieniu zjawiska odbicia występującego pomiędzy kołami a jezdnią. Założone więzy nieholonomiczne w postaci sań Czapłygina, które umożliwiły opis ukosowania pojazdu oraz jego ruch wężykowy po tor[...]
EN In the paper the dynamical model of the railway vehicle in the nonliolonomicalconstrains regard to the reflection phenomenon has been elaborated, the between the wheels and track exixts. There the nonholonomical constrains are cwisidered in term of the "Czaplygin's sledge", that the bevel of motion [...]
10
80%
Pojazdy Szynowe
2007 Nr 3 8-11
PL W artykule zaprezentowano rezultaty badań eksperymentalnych aktywnego zawieszenia siedziska maszynisty elektrycznego zespołu trakcyjnego. Przedstawiono wykresy porównawcze przyspieszeń skutecznych drgań pionowych w funkcji częstotliwości i prędkości jazdy. Otrzymane wyniki potwierdziły efektywność w[...]
EN The results of the experimental tests of the active suspension of the driver's seat of the electric traction unit are presented in this article. The comparative diagrams of accelerations of the effective vertical vibrations in the function of frequency and running speed are presented. The obtained r[...]
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 95-98
EN Trains are frequently custom made to accommodate the individual technical specifications of different rail service providers. Each new design requires a variety of unique, train specific components that are supplied by additional independent original equipment manufacturers (OEMs). Traditionally the[...]
12
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 87-93
EN The current "Governmental Program of Construction and Operation of High Speed Railway in Poland" develops. Is analyzed for routing high-speed rail and widely understood aspects of power and infrastructure. Next steps include selection of stock for a new line (the line Y). Worldwide industry today ha[...]
13
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 4 11-18
PL W pracy porównano dwie różne metody modelowania połączeń odkształceniowych typu koło-oś. W obu metodach obliczenia przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES). Przyjęto liniowo-sprężysty model materiału. Dla porównania z modelem liniowym, przeprowadzono analizę stanu naprężenia w połączeniu w [...]
EN In the paper two different methods of modelling the interference joint between the wheel and axle of the wheel set are presented. The finite element method (FEM) programs are used. It is assumed that the material is linear elastic. The results of both methods were compared. The same problem was solv[...]
14
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 3 42-47
PL W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji kształtu przekroju osiowego tarczy koła oraz optymalizacji rozkładu wartości wcisku w połączeniu koła z osią kolejowego zestawu kołowego. Efektywną ocenę funkcji przystosowania za pomocą kryterium wytrzymałościowego umożl[...]
EN The paper deals with an application of evolutionary algorithms to optimization of the shape of the wheel's axial section and to optimization of the joint in the railway wheel set. The fitness function, expressed by the strength criterion, is evaluated by the finite element method. Numerical optimiza[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 173-180
PL W pracy przedstawiono metodykę modyfikacji struktury konstrukcji obiektu mechanicznego na przykładzie pojazdu szynowego typu pojazd tramwajowy. Przedstawiona procedura postępowania bazuje na symulacyjnych metodach komputerowych wykorzystujących modele zbudowane w konwencje techniki elementów skończo[...]
EN New trends a tram design is to introduce low floor. This creates new problems related to dynamics of driving, stability of driving wear of wheels and others. The paper presents new methodology for tram vehicle structure modification, which take into account many problems, which existing while the de[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1999 Nr 49 27-44
PL W pracy opisano i przeanalizowano mechanikę wężykowania zestawu kołowego. Stanowi ona podstawę dokładniejszego obliczania kinematyki i dynamiki pojazdów szynowych.
EN Description and analysis of the mechanics of wheel set swaying have been presented in the study. This subject serve as a basis for more accurate calculations of rail vehicle kinematics and dynamics.
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
2001 Nr 52 79-101
PL W artykule oszacowano skalę niedokładności (niepewności) metod składających się na algorytm oceny niezawodności par ślizgowych, w szczególności związanych z wyborem: sposobu transformacji rozkładów losowych argumentów w rozkład funkcji trwałości węzła, generatorów liczb pseudolosowych, charakterysty[...]
18
80%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 1 247-268
PL Hałas towarzyszący procesowi eksploatacji pojazdów szynowych wpływa niekorzystnie na środowisko. Dla ograniczenia szkodliwego oddziaływania hałasu na otoczenie wprowadza się różnego rodzaju rozwiązania techniczne, np. ekrany obok wydzielonych tras przejazdu pojazdów. Znając zależność powstawania hał[...]
EN Noise accompanying the process of rail vehicles operation detrimentally affects the environment. To restrict the harmful effect of noise pollution various technological measures are introduced, for instance acoustic baffles (screens) along certain routes. On the basis of the knowledge of how noise d[...]
19
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Na polskich torach użytkowana jest znaczna liczba taboru (lokomotywy, wagony, elektru=yczne zespoły trakcyjne) wyprodukowanego 10, 20 i więcej lat temu. W większości przypadku tabor ten nie został poddany naprawom głównym, ani zasadniczej modernizacji.
20
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rozwój energoelektroniki i zaawansowanych technologii, wykorzystywanych do sterowania układów przekształtnikowych, umożliwiły zbudowanie napędów trakcyjnych z silnikami prądu zmiennego. Zastąpienie napędu prądu stałego, przez napęd prądu zmiennego, pozwala zredukować koszty utrzymania w ruchu pojazd[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last