Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd specjalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 219-226
PL W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przyczepy z pojemnikiem przeciwodłamkowym przeznaczonej do przewożenia nievvypałów i niewybuchów.
EN In this paper the results of the experimental investigations of the trailer with antifragment container for the transport misfire and blind.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 87 81--86
PL W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne oraz techniki mocowania ram montażowych w pojazdach specjalnych. Pojazdy specjalne to ciekawy i rosnący rynek w sektorze produkcji pojazdów ciężkich. Z uwagi na specyfikę użytkowania tych pojazdów, ich rozwiązania konstrukcyjne wymagają ciągłych zmi[...]
EN The paper presents the design solutions and fastening mounting frames in special vehicles. Special Vehicles is an interesting and growing market in the production of heavy vehicles. Due to the nature of the use of these vehicles of their design solutions require constant change and adaptation, which[...]
3
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2007 Z. 231 87-97
PL W pracy przedstawiono koncepcję napędu elektrycznego i hybrydowego mechanizmów roboczych pojazdu specjalnego MONTRAKS, służącego do napraw i konserwacji tramwajowej sieci trakcyjnej. Pokazano wyniki badań eksploatacyjnych pojazdu, które wskazują na niską efektywność energetyczną napędu klasycznego z[...]
EN The paper outlines the concept of electric and hybrid drive for hydraulic equipment of special vehicle MONTRAKS for maintenance of tram and trolley-bus overhead wire system. A research and development works concerning those vehicles are conducted in Construction Equipment Research Institute and arou[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe AON
5
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przeprowadzono wstępną analizę możliwości zastosowania hybrydowego układu napędowego pojazdu specjalnego MONTRAKS wykorzystywanego przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne do prae związanych z konserwacją i instalacją sieci trakcyjnych. Dokonano analizy energetycznej napędu dla założonych cykli [...]
EN The paper outlines the preliminary analysis of hybrid drive application for special vehicle MONTRAKS used by Town Transport Plant for network traction service, [-'or assumed loading cycles the energetic analysis of drive was earned out. As an alternative to standard solution the new drive structures[...]
6
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiano wyniki analizy numerycznej układu mechanicznego pojazd-wybuch. Wybuch został zamodelowany funkcją CONWEP. Numerycznej analizy dokonano w oprogramowaniu LS-DYNA. Pojazd został opisany elementami Lagrange’a. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla elementów stru[...]
EN In this paper presents the results the numerical analysis of a mechanical system vehicle-explosion. The outbreak was modeled CONWEP function. Numerical analysis has been made in the software LS-DYNA. The vehicle was described Lagrange elements. The article presents the results of numerical calculati[...]
7
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2011 nr 2 (28) 27--38
PL W artykule omówiono genezę podjęcia tematu polskiej platformy bojowej przez kadrę inżynierską Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o. Przedstawiono główną cechę wielozadaniowej platformy bojowej, wskazano podstawowe komponenty budowy. Zilustrowano przykłady zastosowań pl[...]
EN The subject genesis of Polish combat platform undertaken and developed by engineering personnel of Ośrodek Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM Co. Ltd. was discussed in the paper. The main feature of multitask combat platform and basic design components were presented. Examples of plat[...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 5 35--43
PL Ostatnie zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz zasady stosowania Euro-Norm w zakresie specjalistycznych wymagań technicznych dla pojazdów pożarniczych wymagają analizy i prawno-merytorycznego omówienia. Nowe i zmienione zasady dopuszczania do ruchu tego rodzaju pojazdów z wykorzystaniem pro[...]
EN Recent amendments to the Road Traffic Law and the rules for applying the European Standards in the field of specialized technical requirements for the fire fighting vehicles require analysis as well as legal substantive discussion. The new and amended regulations admitting this type of vehicles to t[...]
9
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Cyfrowe prototypowanie jest bardzo istotnym etapem przygotowania nowego produktu do wdrożenia ponieważ umożliwia przeprowadzenie stosunkowo dokładnych badań prototypu na modelach numerycznych w czasie projektowania i w efekcie końcowym prowadzi do skrócenia czasu i obniżenia kosztów przygotowania p[...]
EN Digital Prototyping is a very important stage in preparing to implement a new product, because it allows you to perform relatively accurate prototype testing of numerical models during designing and leads to a shortening of time and reduce the cost of preparing the product. The scope of digital pr[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 1-M 231--244
PL Tematem pracy była analiza napędu mechanizmu podnoszenia pomostu roboczego pojazdu specjalnego MONTRAKS. Przeprowadzono badania symulacyjne napędu z obcowzbudnym silnikiem elektrycznym DC zasilanym z baterii i układem hydraulicznym jak w istniejącej konstrukcji. Porównano parametry pracy napędu dla [...]
EN The paper outlines the analysis of lift drive of work platform for special vehicle MONTRAKS. The simulation study of hydro-electric drive with DC motor battery supplied and existing hydraulic system has carried out to compare of drive parameters for two control solutions - using the hydraulic propor[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 3 6236--6245
PL W pracy przedstawiono wstępny projekty lekkiej osłony balistycznej służącej jako osłona przeciwminowa dla lekkich pojazdów specjalnego przeznaczenia. Do projektu wybrano polimerowe materiały kompozytowe, ze względu na ich bardzo dobre właściwości fizyczne. Wysoka wytrzymałość i mała gęstość kwalifik[...]
EN The thesis presents a tentative design of the light ballistic shield used as a counter-mine shield for special purpose of light vehicles. For the project plastics were chosen according to their excellent physical properties. The high durability in comparison to the low density classifies these mater[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 6 7420--7425
PL Niniejsza publikacja stanowi pierwszy etap prac związanych z oceną możliwości zwiększenia funkcjonalności wózków motorowych WM15A w aspekcie utrzymania infrastruktury kolejowej. Zdaniem autorów konstrukcja pojazdów ww. serii cechuje się dużą uniwersalnością i umożliwia dostosowanie do zabudowy różne[...]
EN This publication is the first stage of assessment work for the possibility of increase the functionality of light railway motorcar series WM15 in terms of maintenance of railway infrastructure. According to the authors of the mentioned construction vehicles series is characterized by high versatilit[...]
13
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2015 Vol. 17, no. 4 513--518
PL Problematyka odporności udarowej załóg pojazdów specjalnych jest opisywana w wielu artykułach i dokumentach standaryzacyjnych. Publikacje te głównie dotyczą małych wielkości ładunków wybuchowych oddziałujących na pojazd. W przypadku dużych ładunków, o wielkości od 25 do 1000 kg, literatura tematu je[...]
EN The issue of specialist vehicle crews’ impulse resistance is described in many articles and standardization documents. These publications concern mainly explosives of smaller size. In case of sizeable explosives between 25 and 1000 kg, specialist literature is very poor. In most cases, the existing [...]
14
75%
Selected Engineering Problems
2014 nr 5 71--80
EN The aim of the article was to characterize the biomechanical indicators for assessing the severity of the crew of special vehicles. Defined parameters affecting obtainable value of indicator, their the method of determining and interpretation. In addition, the author developed a original computer pr[...]
15
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 272-276
PL W artykule zaprezentowano podstawowe aspekty projektowania kołowych pojazdów specjalnych obciążonych falą uderzeniową wybuchu pod kątem ochrony załogi zgodnie z wymaganiami STANAG 4569. Ponadto, przedstawiono wymagania konstrukcyjne stawiane pojazdom opancerzonym odpornym na wybuchy min, dokumenty j[...]
EN In the article the main aspect of the modeling and designing of the protection of wheel military vehicle loaded by the shock wave of the blast with the response to STANG 4569 is presented. Requirements for the light armored vehicles, normative standards and Injury Criteria and Tolerance Level for Th[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2008 z. 3/70 47-66
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których celem była ocena wpływu położenia środka masy pojazdu patrolowo-interwencyjnego Dzik (Light Tactical Vehicle - LTV) na jego zachowanie się w ruchu krzywoliniowym. Zastosowany model był wcześniej zweryfikowany eksperymentalnie, z wykorzysta[...]
EN The paper presents results of simulation study of the influence of LTV vehicle (Light Tactical Vehicle) CG position on its curvilinear properties. The applied model was previously successfully experimentally verified for ISO recommended manoeuvres. The vehicle evaluation was based on two tests: stea[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2008 z. 3/70 17-24
PL Artykuł przedstawia model fizyczny i matematyczny pojazdu LTV (Light Tactical Vehicle) Dzik - Samochodu Patrolowo-Interwencyjnego. Jest on produkowany w naszym kraju na wyposażenie armii i sił specjalnych. Artykuł przedstawia także program symulacyjny ruchu i dynamiki tego pojazdu. Zamieszczono rysu[...]
EN The paper presents a physical and mathematical model of Light Tactical Vehicle Dzik - a LTV vehicle dedicated for military and special forces. It also presents simulation model of the vehicle motion and dynamics Some pictures present in graphical form the structure of the vehicle model and its subsy[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2008 z. 3/70 7-16
EN Military Special vehicles very often during exploitation years are modernized. Also very often in basis chassis are development new version. Interference in technical and exploitation parameters might lower safety ground. The paper present problems of development and construction vehicles to patrol [...]
19
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 320-324
PL W artykule przedstawiono przebieg procesu projektowania nowego typu pojazdu o zwiększonej odporności na wybuchy min, opartego na komercyjnym podwoziu terenowego samochodu ciężarowego. Zaprezentowano w skrócie opracowanie koncepcji oraz symulacje numeryczne oddziaływania fali uderzeniowej na pojazd. [...]
EN In the paper the design process of Mine resistant Ambush Protected All Terrain Vehicle on the basis of the commercial offroad truck undercarriage was shortly presented. Some safety related aspects of the design parameters of vehicle related to bast loads as well as utilization of a numerical simulat[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 99--106, CD
PL W artykule omówiono zasady bezpieczeństwa gwarantujące zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materiałów niebezpiecznych podczas operacji transportowych związanych z oczyszczaniem terenu w strefie brzegowej. Wzrost liczby i zakresu wszelkiego rodzaju zagrożeń stał się nieodłącznym element[...]
EN The article discusses the principles of security guarantees to minimize the risks arising from the transport of hazardous materials during transport operations associated with the purification of the land in the coastal zone. The increase in the number and scope of all kinds of threats has become an[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last