Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 158
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd samochodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Maszyn
2003 R. 8, z. 4 119-131
PL W artykule przedstawiono podstawowe możliwości rozwiązania problemu recyklingu w Polsce. Przedstawiono zarys obecnej sytuacji i problemów związanych z zagospodarowaniem samochodów wycofanych z użytku oraz określono czynniki, które będą odgrywały najważniejszą rolę w kształtowaniu sieci recyklingu. N[...]
EN The purpose of this article is to attempt to describe the alternative scenarios of end of life vehicles recycling system. It presents the main problems that are encountered in end of life vehicles treatment process in Poland as well as main factors that might influence the system. As a result, sever[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 10 87-93
PL Problem poszukiwania nowych, alternatywnych źródeł energii dla napędzania środków transportu, wystąpił ze zdwojoną siłą nam od początku lat siedemdziesiątych. Głównym motorem prac badawczych, był ówczesny ośmiokrotny wzrost cen topy naftowej, dyktowany przez producentów, obawiających się zbyt s[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule zrealizowano uproszczoną procedurę symulacji pionowych obciążeń wieloosiowego pojazdu samochodowego. Uproszczenie polega na zadawaniu wymuszeń drgań na stanowisku badawczym na koła jednej osi.
EN The paper presents simplification procedure of simulation vertical loading of multi axle automotive vehicle. The simplification consists in exciting of vibrations only wheels of one axle on testing rig.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 50 97-105
PL W artykule przedstawiono porównanie parametrów dwóch pojazdów samochodowych: jeden napędzany silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika napięcia i baterii akumulatorów, drugi napędzany silnikiem szeregowym prądu stałego zasilany z baterii akumulatorów poprzez czoper. Model matematyczny pojazdów sta[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie dokonano krótkiej analizy wpływu zmian wynikających z unowocześnienia samochodów na ich eksploatację. Zwrócono również uwagę na ile zmiany te winny wywierać wpływ na kształcenie studentów specjalności eksploatacyjnej.
EN Paper presets short analysis of the influence of changes induced by development of cars on their maintenance. Special attention was put on the estimation of possible influence of those changes on the education of the students of automotive vehicles specialization.
6
100%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 4 465-475
PL W pracy scharakteryzowano oddziaływania dynamiczne pojazdów na podłoże w aspekcie wykorzystania sygnału pochodzącego od tych oddziaływań jako źródła informacji w procesie rozpoznawania typu jadącego pojazdu. Przedstawiono wyniki badań drgań podłoża, wywołanych ruchem różnych pojazdów. Analizę otrzym[...]
EN The work characterizes the dynamic influence of vehicles on the ground in the aspect of using the signal resulting from such influence as a source of information in the process of moving vehicle type detection. The works also presents the results of the tests carried out on the groud vibrations resu[...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 761-768
PL W referacie zdefiniowano urządzenie zwane ogranicznikiem prędkości znajdujące się w pojeździe oraz przedstawiono aktualne wymagania dotyczące instalowania ogranicznika prędkości w pojazdach samochodowych zgodnie z Dyrektywą 92/6 EWG i Dyrektywą 2002/85 WE. Wymagania podano dla pojazdów samochodowych[...]
EN The paper describes a device, called a speed limiter, located in the vehicle and presents the current requirements for installing the speed limiter in motor vehicles in accordance with Directive 92/6 EEC and Directive 2002/85 EC. The requirements are for vehicles equipped with speed limitation devic[...]
8
100%
Transport Problems
PL W pracy przedstawiono problemy demontażu pojazdów samochodowych w Polsce. Przedstawiono metody komputerowego wspomagania wymiany informacji o częściach, metodach demontażu, rozbiórki pojazdów. W dalszej części przedstawiono założenia projektowe małej stacji demontażu pojazdów.
EN In the paper there are presented problems with dismantling of end life vehicles in Poland. The new solutions are website based database environment for gaining information about materials used in vehicles and methods of dismantling. There is a project of small size dismantling station presented in t[...]
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono krótkie omówienie zagadnień związanych ze stanem obecnym i tendencjami rozwojowymi w dziedzinie mechatroniki pojazdów samochodowych.
EN The paper provides a short overview of the present stases and development trends the mechatronics automotive systems.
10
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 75 199--206
PL W artykule przedstawiono najbardziej znany system kontroli toru jazdy stosowany w pojazdach samochodowych. Przedstawiono jego budowę, omówiono działanie systemu w przypadku podsterowności i nadsterowności. Zaprezentowano wyniki przykładowych badań diagnostycznych przeprowadzonych w warunkach drogowy[...]
EN This paper presents the most famous track control system used in motor vehicles. The paper presents the design, discussed the system in the event of understeer and oversteer. The results of diagnostic tests performed exemplary in road conditions.
11
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 75 207--214
PL W artykule przedstawiono system elektronicznej kontroli toru jazdy stosowany w pojazdach samochodowych. Omówiono jego budowę i działanie. Zaprezentowano metody testowania tego typu układów oraz przedstawiono wyniki przykładowych badań diagnostycznych.
EN This paper presents the electronic control system used to track vehicles. Discuss its construction and operation. Presents a method for testing the system and the results of diagnostic testing sample.
12
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 69 219--226
PL W artykule przedstawiono najbardziej znane systemy bezpieczeństwa czynnego stosowane w pojazdach samochodowych. Zaprezentowano antypoślizgowy system ASR współdziałający z systemem przeciwblokującym ABS. Przedstawiono jego budowę oraz wyniki przykładowych badań diagnostycznych przeprowadzonych w waru[...]
EN This paper presents the most famous active safety systems used in motor vehicles. Presented slip ASR system coexists with ABS anti-lock system. Its construction are presented and the results of diagnostic tests performed exemplary in the workshop and the road.
13
88%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W artykule przedstawiono wyniki prób zastosowania perceptronu wielowarstwowego określającego stan deformacji nadwozia pojazdu samochodowego będącej skutkiem kolizji drogowej. Jako parametr badawczy przyjęto rozmiar szkody określony pracą deformacji nadwozia pojazdu poszkodowanego Wdef. Natomiast[...]
EN In the article the result of the attempt to use the multilayer perceptron to define the state of the motor-car body deformation as a result of road collision is presented. As the research parameter the size of damage of the car of the aggrieved party was assumed, defined by the work of the motor[...]
14
88%
Energetyka
2007 nr 9 624-628
PL Podano wyniki sondażu jakości LPG (Liquified Petroleum Gas) do pojazdów samochodowych przeprowadzonego w latach 2006-2007. Badaniom poddano 100 próbek na 100 różnych stacjach w siedmiu wybranych województwach w Polsce, Badano próbki na stacjach koncernowych i niekoncernowych w okresie letnim i zimow[...]
EN Given are results of LPG quality tests carried out in the years 2006-2007. Examined were 100 samples collected at 100 different fuel stations situated in 7 selected provinces in Poland. Investigations concerned stations both belonging and not belonging to fuel companies, during summer and winter se[...]
15
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 39--45
PL W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę określenia występującego uszkodzenia uszczelki pod głowicą silnika ZS. Za obiekt badań posłużył model samochodu Ford Mondeo, napędzany silnikiem ZS o pojemności 2,0 [dm3]. Uszkodzenie uszczelki polegało na przerwaniu mostka pomiędzy 1 i 2 cylindrem. Do diag[...]
EN Conducted tests attempted to determine the occurring damage in gasket under engine head. Test object was Ford Mondeo car powered by diesel engine with capacity of 2.0 [dm3]. Damage of the gasket was a rupture of bridge between 1 and 2 cylinder. In order to diagnose the damage the vibration signals g[...]
16
88%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 4 565-596
PL Przedmiotem artykułu są wyniki badań na hamowni podwoziowej oraz wyniki badań drogowych w odniesieniu do systemów diagnostyki pokładowej (OBD) pojazdów samochodowych. Zaprezentowano wyniki badań pojazdów na hamowni podwoziowej w temperaturach dodatniej +22 stopni C oraz dwu ujemnych .7 stopni C i .1[...]
EN Results of chassis dynamometer as well road researches for systems of on board diagnostics (OBD) for vehicles in Polish conditions are subjects of the paper. Test results of vehicles on chassis dynamometer in temperature of +22 stopnie C, - 7 stopni C and -12 stopni C as well road tests are presente[...]
17
88%
Diagnostyka
2009 nr 1(49) 83-86
PL W artykule przedstawiono wyniki badań amortyzatora samochodowego na stanowisku indykatorowym. Stanowisko to umożliwia wyznaczenie wykresów zmian sił tłumienia w funkcji przemieszczenia oraz prędkości dla zadanych parametrów skoków i prędkości wymuszenia. Przebadano nowy dwururowy amortyzator olejowy[...]
EN This paper presents results of the vehicle shock absorber's researches on indicator test stand. On this stand can be determined the diagrams of force versus displacement and force versus velocity for selecting strokes and velocities. In researches the new hydraulic twin-tube vehicle shock absorber w[...]
18
75%
Transport Samochodowy
2012 z. 4 57--68
PL W artykule zaprezentowano rodzaje i właściwości użytkowe kauczuków i elastomerów termoplastycznych stosowanych w pojazdach samochodowych. Przedstawiono przykłady zastosowania gumy na części i zespoły nadwozia, podwozia i silnika w aspekcie warunków pracy części i zespołów, wymieniono zalecane na te [...]
EN The article presents types and utility properties of caouthoucs and thermoplastic rubbers used in motor vehicles. Selected applications of rubber used in production of the body elements, the chassis and the engines, have been presented in the context of their operating conditions. The caoutoucs reco[...]
19
75%
Diagnostyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań kierunkowego rozkładu drgań generowanych przez silnik pojazdu na postoju. Komfort i bezpieczeństwo jazdy są ściśle powiązane z drganiami pojazdu. Uzyskane wyniki badań umożliwiają precyzyjną analizę propagacji drgań od silnika do organizmu człowieka. Drgania rej[...]
EN The paper presents the results of investigation on directional distribution of vibration generated by engine. The vibration are strongly correlated to comfort and safety of driving. The results of the research enable analyzing the vibration propagation from engine to human body. The structures and d[...]
20
75%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczenia funkcji niezawodności pojazdów samochodowych. Niezawodność pojazdu samochodowego opisana jest przez dwuparametrowy rozkład Weibulla. W celu umożliwienia praktycznego zastosowania funkcji niezawodności do prognozowania niezawodności pojazdów, przedstawiono met[...]
EN The paper presents a method of determining the reliability function of automotive vehicles. Reliability of the automotive vehicle is described by two-parameter Weibull distribution. Thisimplies the designation of unknownparametersWeibulldistribution.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last