Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd podwodny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono koncepcję budowy podwodnego pojazdu bezzałogowego na bazie torpedy SET 53 wyposażonej w elektryczny napęd zasilany z baterii akumulatorów. W pierwszym etapie pracy odwzorowano rzeczywistą zewnętrzną geometrię torpedy w programie Autodesk Inventor, na bazie której wykonano ws[...]
EN The article presents the concept of building an unmanned underwater vehicle made based on SET 53 torpedoes equipped with an electric drive powered by batteries. In the first stage of work mapped the actual external geometry torpedoes in Autodesk Inventor, based on preliminary designs which are made [...]
2
100%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2018 Nr 3-4 51--57
PL W artykule zaprezentowano symulator autonomicznego biomimetycznego pojazdu podwodnego (ABPP) przeznaczonego do zadań rozpoznania podwodnego. ABPP w postaci demonstratora technologii na VII poziomie gotowości technologicznej będzie efektem końcowym projektu rozwojowego nr DOBR-BIO4/033/13015/2013, fi[...]
EN In the paper, a simulator of an autonomous biomimetic underwater vehicle (BUV) destined for underwater reconnaissance has been presented. ABUV in the form of technology demonstrator on VII level of technology readiness will be the final effect of the development project No. DOBR-BIO4/033/13015/2013,[...]
3
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The present paper report on the use of an interface tool between software for CAD (Computer Assisted Design) and CFD (Computational Fluid Dynamics). Experimental obtained data for the drag force acting on a mode! prototype of the HUGIN 3000 and data obtained from a Computer Aided Analysis of the dra[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule opisano algorytm sterowania ruchem pojazdu podwodnego po zadanej trajektorii. Do generowania sygnałów sterujących wykorzystano trzy niezależne regulatory: regulator prędkości wzdł€żnej, regulator odchylenia poprzecznego od trajektorii i regulator kursu. Regulatory te opracowano w oparciu [...]
EN In the paper some aspects of steering of an underwater vehicle along a predefined trajectory in a horizontal plane have been described. Three independent controllers such as: the surge velocity controller the controller of a pernpendicular distance from the trajectory and the course controller have [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W pracy zawarty jest opis procedury numerycznej do wyznaczania trajektorii pojazdu podwodnego połączonego kabloliną (pępowiną) ze statkiem nawodnym. Pole prędkości wody może być niejednorodne. Zakłada się ,że znane są charakterystyki hydrodynamiczne kabloliny i pojazdu podwodnego. Kablolinę zastępuj[...]
EN The numerical procedure for determination of the trajectory of the underwater vehicle joined with surface vessel by support tether cable is presented in the paper. The hydrodynamic characteristics of underwater vehicle as well as hydrodynamic drag characteristics of linking cable are assumed to be k[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Praca dotyczy syntezy rozmytego algorytmu regulacji dla sterowania kursem pojazdu podwodnego. Do rozwiązania zadania wykorzystano regulator Mamdaniego typu PD. Zamieszczono przykładowe wyniki badań symulacyjnych ruchu zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego w płaszczyźnie poziomej.
EN The paper deals with synthesis of adjustment fuzzy algorithm for controlling the course of an underwater vehicle. To solve the problem PD Mamdami control unit was used. The paper includes the results of movement simulation investigations of remotely controlled vehicle in horizontal plane.
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 311-316
PL Ręczne sterowanie pojazdem podwodnym w realizacji inspekcji obiektów oceanotechnicznych związane jest z operowaniem różnego rodzaju joystickami, przełącznikami i pokrętłami. Przy realizacji skomplikowanych zadań oraz przy oddziaływującym zakłóceniu w postaci prądu morskiego sterowanie ręczne jest ut[...]
EN Manually control of underwater vehicle in realization of inspection of oceanotechnical objects is connected with operation of joysticks, switches etc. Manually control is difficult and require big skills of operators in realization of complicated tasks and beside influence of ocean current. This pap[...]
8
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Działanie samobieżnego ładunku do zwalczania min w środowisku podwodnym narażone jest na zakłócenia jego ruchu. Podstawowym zakłóceniem w tego typu środowisku są oddziałujące prądy morskie. Kolejnym utrudnieniem w operowaniu samobieżnym ładunkiem, w szczególności sterowanym automatycznie jest nielin[...]
EN Operation of Self-propelled Mine Counter Charge SMCC in an underwater environment is exposed to disturbances of its movement. The main disturbances in this kind of environment are affecting sea currents. Another difficulty in SMCC operation, especially automated control is nonlinear dynamics of torp[...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 3 4112--4118
EN In this article the authors present an unconventional design of an underwater vehicle with the so-called undulating propulsion which mimics the kinematics of a carp fish. Biomimetic vehicle propulsion system is the mechanical representation of a fish-tail and it is built as a three-segment linkage w[...]
10
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule omawia się zdalnie sterowane pojazdy podwodne służące do niszczenia min morskich. Są to urządzenia wielokrotnego użytku, po wykonaniu zadania mogą być w krótkim czasie przygotowane do następnej misji. Nowoczesne systemy trałowania mają wiele cennych zalet.
EN In publication one talk overed future minehunting systems from use re-usable Remotely Operated Vehicles. Such ROVs are capable of approaching every detected mine and destroying the mine with the charge. After mission accomplishment, the ROV is retrieved on board and, ehere necessary, prepared for th[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 6 7626--7632
PL Artykuł dotyczy badań eksperymentalnych siły naporu generowanej przez oscylujące płetwy boczne biomimetycznego pojazdu podwodnego typu CyberRyba. Na podstawie piątej wersji tego pojazdu wykonano pomiaru średniej siły naporu w czasie oscylacji płetw bocznych z różnymi nastawami częstotliwości i ampli[...]
EN This article applies to experimental studies of thrust force generated by the oscillating lateral fins of biomimetic underwater vehicle type CyberFish. Based on the fifth version of the vehicle, mean thrust was measured during oscillations of lateral fins with different settings of frequency and amp[...]
12
75%
Reports on Geodesy
2005 z. 2/73 319-326
EN In the recent years it has been observed the constant rise of usage of underwater, submerged vehicles for both-military and non-military purposes. The specific role in such activities plays autonomous undervater vehicles (AUV). In the paper the general concepts of AUV trajectory planning is discusse[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przedstawiono zastosowanie algorytmów genetycznych do projektowania autopilota dla potrzeb sterowania ruchem robota podwodnego w płaszczyźnie poziomej. Do śledzenia zadanej trajektorii, składającej się z prostoliniowych odcinków określonych przez kolejne punkty zwrotu, zastosowano trzy nieza[...]
EN In the paper applying of genetic algorithms to designing of a fuzzy autopilot for trackkeeping control of underwater robot in the horizontal plane is considered. For the tracking of a reference trajectory, the way-point line of sight scheme is incorporated and three independent fuzzy controllers are[...]
14
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper addresses methods of thrust distribution in a propulsion system for an unmanned underwater vehicle. It concentrates on finding an optimal thrust allocation for desired values of forces and moments acting on the vehicle. Special attention is paid to the unconstrained thrust allocation. The [...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Praca dotyczy syntezy rozmytych algorytmów regulacji dla sterowania kursem i głębokością zanurzenia pojazdu podwodnego. Do rozwiązania zadania wykorzystano regulatory PD z rozmytym przetwarzaniem danych. Zamieszczono przykładowe wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zdalnie sterowanego poja[...]
EN The paper deals with the synthesis of broadening regulation algorithms for control of the course and submersion depth of an underwater vehicle. To solve the problem PD regulators with broadening data procession were used. It presents examples of simulation and experimental investigations of „Ukwiał”[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 673--677, CD
PL W artykule przedstawiono proces projektowania i budowy zdalnie sterowanego gąsienicowego łazika do eksploracji podwodnej. Dokonano niezbędnych obliczeń i oszacowano listę wymaganych podzespołów. W dalszej części przedstawiono szczegółowo zamodelowany projekt 3D oraz układ elektroniczny eksploratora.[...]
EN The paper shows a process of designing and constructing a remotely controlled caterpillar jeep for underwater exploration. All required calculations were made. A list of required units was estimated. Then, a detailed 3D project and an electronic circuit of the explorator were shown. Further chapters[...]
17
75%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 10 100--101
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki uzyskane z budowanego z udziałem członków koła naukowego ,,AiRoMech” Akademii Marynarki Wojennej stanowiska do doświadczalnego wyznaczania sprawności niewielkich elektrycznych napędów pojazdów podwodnych. Stanowisko powstaje w wyniku współpracy z Centrum Badaw[...]
18
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W przypadku wykorzystania manipulatora pojazdu podwodnego do przenoszenia różnego rodzaju ładunków może być zaobserwowany efekt niepożądanego przegłębienia robota, co ma niekorzystny wpływ na proces sterowania jego ruchem. Dla potrzeb regulacji kąta przegłębienia pojazdu podwodnego przebadano regula[...]
EN In the case of use an underwater vehicle’s manipulator to transfer different kind of loads, it can be observed an undesirable robot’s trim effect, what has disadvantageous effect on robot’s movement control. For the purpose of control of an underwater vehicle’s trim, it has been examined conventiona[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule, wykorzystując pojazd podwodny „Głuptak” przeznaczony do zwalczania min, przedstawiono ogólną koncepcję mikroprocesorowego układu rejestracji zmian energii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorach pojazdu podwodnego w czasie realizacji postawionego zadania. System rejestracji ilości ener[...]
EN The article, on the basis of the underwater vehicle ‘Głuptak’ intended to combat naval mines, outlines the general concept of the microprocessor system of registration of change of electricity stored in batteries for the underwater vehicle at the implementation time of the set task. Registration sys[...]
20
75%
Polish Hyperbaric Research
2018 nr 4(65) 39--48
PL Artykuł dotyczy praktycznych aspektów syntezy układu automatycznego sterowania bezzałogowym statkiem głębinowym w zakresie strategii alokacji naporów w układzie napędowym. Rozważanym statek pojazdem jest wyposażony w wielopędnikowy układ napędowy zapewniający ruch o czterech stopniach swobody. W alg[...]
EN This article addresses the practical aspects of the synthesis of an automatic control system for the thrust allocation strategy in the propulsion system of an unmanned underwater vehicle. The vehicle under consideration is a robot submarine equipped with a multi-propulsion system providing four degr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last