Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd osobowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zawieszenia współczesnych samochodów osobowych to złożone układy mechaniczne zawierające elementy sprężyste i tłumiące o nieliniowych charakterystykach, które ulegają zmianom w trakcie eksploatacji. Efektem tego są zmiany własności dynamicznych zawieszenia powodujące m. in. pogorszenie bezpieczeństw[...]
EN Suspension of presents passanger cars is the folded mechanical systems containing spring and damping elements with non-linear characteristics, changed in exploitation time. The effect these are the change of dynamic behavior of suspension causing deterioration the safety of drive. In paper introduce[...]
2
75%
Logistyka
2014 nr 3 1752--1760
PL W artykule zawarto projekt gąsienicowego układu jezdnego do pojazdów osobowych. Urządzenie przykręcane jest do piasty zamiast koła, umożliwiając jego szybką wymianę. Lepsza przyczepność i parametry trakcyjne ułatwiają jazdę w zaśnieżonym, górzystym terenie, po piachu lub błocie. Przedstawione rozwią[...]
EN The article includes design of a caterpillar drive for passenger vehicles. The device is bolted to the hub instead of the wheel, allowing its rapid exchange. Better grip and traction parameters make it easy to drive in snowy, mountainous area after sand or mud. The present solution by using a tensio[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 6 6777--6784
PL Nadwozie jest jednym z najważniejszych zespołów samochodu osobowego, zarówno pod względem wizualnym i funkcjonalnym, jak również technicznym. W aspekcie technicznym nadwozie samochodu osobowego pełni odpowiedzialną funkcję struktury nośnej, do której to mocowany jest zespół napędowy, układ kierownic[...]
EN Body is one of the most important structures of cars in terms of visual, functional as well as technical aspects. In technical aspect car body takes very responsible position as the support structure to which powertrain, steering, suspension, etc. are assembled. It is also important that the structu[...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 6 8383--8391
PL Wzrastająca systematycznie od wielu lat liczba pojazdów, szczególnie osobowych, powoduje duże problemy, dotyczące znalezienia wolnego miejsca parkingowego, nielegalnego parkowania oraz kongestii ruchu w centrach dużych miast. Zauważyć również można bardzo duży popyt na parkingi lub parkowanie przykr[...]
EN The number of vehicles, especially passenger ones, increasing systematically for many years causes problems relating to finding a free parking place, illegal parking as well as traffic congestion in large city centres. One can also notice a great demand on car parks in some areas, and smaller demand[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 185-188
PL Na wielkość nakładów energetycznych oraz poziom emisji występujących w fazie użytkowania pojazdu osobowego, niezwykle znaczący wpływ ma sposób eksploatacji pojazdów samochodowych oraz rodzaj systemu napędowego i związany z tym łańcuch sprawności cząstkowych przetwarzania energii chemicznej paliwa lu[...]
EN The method of motor vehicles operation as well as the type of the drive system and the associated with that the chain of partial efficiency of the fuel chemical energy conversion or other energy carrier in the drive unit have an extremely significant impact on energy inputs and emissions level occur[...]
6
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 3 82--85
PL W artykule przedstawiono projekt oraz analizę wytrzymałościową konstrukcji nośnej pojazdu osobowego typu roadster. Obliczenia wytrzymałościowe wykonano na konstrukcji ramowej zaprojektowanej według zamysłu autora. Wyznaczono naprężenia maksymalne dla przypadku zderzenia czołowego oraz dachowania.
EN The paper presents the design and the strength analysis of the roadster passenger vehicle type superstructure. Strength calculations were performed on a frame structure designed according to the author intended. Maximum stress has been designated for the case of a frontal collision and rollover.
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 325-330
PL Przemysł tworzyw sztucznych należy do jednej z najmłodszych gałęzi przemysłu chemicznego. W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój tej gałęzi przemysłu zarówno pod względem ilościowym produkcji, jak również pod względem różnorodności jego asortymentu. Przy budowie pojazdów samochodowych stosowanyc[...]
EN Plastics industry is one of the youngest branches of the chemical industry. Last years there has been a tremendous growth of the industry both in terms of production volume, as well as in terms of diversity of its range. More than a dozen types of plastic are used to the construction of vehicles. Th[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 193-195
PL Ogromny postęp w motoryzacji zarówno w budowie nadwozi, podwozi czy też jednostek napędowych to przede wszystkim nowe materiały wprowadzane do budowy pojazdów, które mają bezpośredni wpływ na ich masę, osiągi oraz zużycie paliwa. W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące zmian materiałowych[...]
EN Great progress in the automotive industry, both in the construction of body, chassis or engines are mainly new materials introduced to build vehicles that have a direct impact on their weight, performance and fuel consumption. The article presents selected aspects concerning material changes the con[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 1/82 51--61
PL W artykule przedstawiono analizy wyników badań toksyczności spalin pojazdów osobowych z silnikami o ZI, poddanych standardowym procedurom związanym z okresowymi badaniami technicznymi. Badania wykonano w dwóch niezależnych stacjach diagnostycznych na reprezentatywnych grupach pojazdów liczących w ob[...]
EN The paper presents the results of the exhaust gases toxicity analysis of the passenger cars with SI engines, under the standard procedures of periodical technical examinations. The study was done in the two independent diagnostic stations, on representative groups of vehicles – more than 300 cars in[...]
10
63%
Logistyka
2014 nr 5 1273--1280
PL Konstrukcja oraz charakterystyka układu zawieszenia ma znaczący wpływ na rozkład jednostkowych nacisków na poszczególne koła pojazdu. W zależności od charakterystyki oraz sztywności układu zawieszenia można zauważyć zmienność zachowania samochodu podczas ruchu. Sztywne zawieszenie, dedykowane do poj[...]
EN The structure and characteristics of the suspension system has a significant impact on the distribution of individual pressure on each wheel of the vehicle. Depending on the characteristics of the suspension system and the stiffness variation can be observed during the movement behavior of the car. [...]
11
63%
Logistyka
2014 nr 3 5922--5930
PL W artykule omówiono zjawisko poślizgu koła, zachodzące, podczas rozpędzania i hamowania na nawierzchni o bardzo dobre,j jak i bardzo słabej przyczepności. W pierwszej części omówione zostały podstawy teoretyczne powstawania reakcji na styku koła z nawierzchnią, po której się toczy. Wskazano czynniki[...]
EN The article discusses the phenomenon of wheel slip, occurring during acceleration and braking on a surface with very good to very poor adhesion. The first part discusses the theoretical basis of the formation of reaction wheel contact with the ground, after which it goes. Indicated factors affecting[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 152-155
PL Artykuł odnosi się do aktualnej problematyki materiałowo-energetycznej i ekologicznej oceny cyklu życia pojazdów samochodowych. Charakter procesów wytwórczych oraz sposób eksploatacji pojazdów samochodowych powodują, że niezależnie od rodzaju systemu napędowego (klasyczny, elektryczny lub hybrydowy)[...]
EN The proposed article refers to current issues of material and energy and environmental life cycle assessment of motor vehicles. The nature of manufacturing processes and the manner of operation of motor vehicle causing that regardless of the type of propulsion system (classical, electric, or hybrid)[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last