Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd gąsienicowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 11 33-36
PL Praktyka inżynierska wymaga kompletnego i zwięzłego systemu analizy jakościowej modeli matematycznych rzeczywistych układów technicznych i ich ilościowego przetwarzania. W pracy przedstawiono dwa spośród wielu podejść do analizy własności dynamicznych: zastosowanie tzw. przestrzeni roboczej w analiz[...]
EN The engineering practice reąuires complete and consistent system of qualitative analysis of mathematical models of real technical systems and their quantitative processing. The paper is going to present two from many approaches to the analysis of dynamic properties of drive systems: use so-called wo[...]
2
100%
Problemy Maszyn Roboczych
2006 Z. 28 57-70
PL W referacie przedstawiono opis wolnobieżnego pojazdu gąsienicowego wykonującego skręt w miejscu. Naszkicowano zasady działania programu komputerowego COUNTRO wyznaczającego czas i wielkość pionowego obciążenia podłoża (rysującego przestrzenną mapę sumarycznego rozkładu nacisku na podłoże) dla zmienn[...]
EN Original method for evaluating of value and intensity of normal load exerted by track-type vehicle during its counterrotation on firm ground was presented. Unevenness of ground pressure distribution was taken into account as well as basic dimensions of undercarriage and parameters of slow motion (ve[...]
3
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1999 nr 4 43-46
4
88%
Problemy Maszyn Roboczych
1999 Z. 14 111-121
PL W referacie omówione zostały wybrane problemy dotyczące sterowania hydrostatycznym układem napędowym szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego. Dla zaprojektowanego hydrostatycznego układu napędu pojazdu gąsienicowego opracowano algorytm sterowania nim. W referacie przedstawiono strukturę sterowania oraz[...]
EN In the paper the chosen problems concerning the control of the hydrostatic drive system of high-speed tracked vehicle were described. There was elaborated the algorithm of control for designed hydrostatic drive system of this vehicle. In the paper was presented the structure of the control and its c[...]
5
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
6
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono układ sterowania napędem elektrycznym z wykorzystaniem sieci neuronowych. Na podstawie analizy modelu opracowane dane do uczenia sieci. Uzyskano optymalne sterowanie pojazdem i optymalne zużycie paliwa.
EN In order to ensure the engine can always work in the optimal fuel states and supply for electro-thermal gun, neural network controller of engine is designed in the electric drive tracked vehicle. The identification model of engine of tracked vehicle based on network is set up by using the measured d[...]
7
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2010 nr 1 (25) 41--50
PL W opracowaniu przedstawiono wymagania poprawnej transmisji cyfrowej współczesnych systemów radiowych, pracujących w otoczeniu innych urządzeń elektrycznych. Na przykładzie maszyny inżynieryjno-drogowej MID-M, omówiono wyniki badań tego pojazdu w komorze bezzakłóceniowej.
EN The article presents the requirements of proper digital transmission of modern radio systems while working in the presence of other interfering electric devices. The road engineering vehicle MID-M was used as an example for examination in a non-interference chamber.
8
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 1 (29) 61--68
PL W artykule przedstawiono koncepcję hybrydowego układu napędowego pojazdu gąsienicowego o masie 15-18 ton, który posłuży do opracowania lekkiej uniwersalnej platformy gąsienicowej. Konieczność zapewnienia wysokiej prędkości maksymalnej oraz dużej dynamiki przy ograniczonej masie doprowadziła do wybor[...]
EN The paper presents hybrid drive study for tracked vehicle designed as lightweight multipurpose platform of maximum mass 15-18 tones. High top speed and dynamics requirements related with mass reduction need led authors to choose parallel hybrid drive with Diesel engine and electric motors. Concept a[...]
9
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 1 (29) 69--74
PL W artykule zaprezentowano propozycję modyfikacji pneumatycznego układu hamulcowego pojazdu gąsienicowego, w którym wykorzystano proporcjonalne zawory sterujące ciśnieniem czynnika roboczego. Komunikacja pomiędzy głównym sterownikiem, a zaworami proporcjonalnymi realizowana jest poprzez wykorzystanie[...]
EN The paper presents modification option of pneumatic brake system of tracked vehicle which contains proportional pressure control valves. Communication between main control unit and proportional valves is performed by using CAN bus. There are three operation modes possible: autonomous, radio controll[...]
10
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 4 6--10
PL Dotychczasowa koncepcja konstrukcji pojazdów wojskowych, przeznaczonych do udziału w konfliktach symetrycznych, spowodowała, że pojazdy te są nieodpowiednio przystosowane w zetknięciu z bojownikiem uzbrojonym w granatnik przeciwpancerny czy też improwizowane urządzenia wybuchowe (IED). Pomimo skupie[...]
EN The paper deals with problems of mechatronic design process of tracked military vehicles. The elements of mechatronic design approach and special requirements in designing are discussed. The mechatronic components of tracked platforms eg. hybrid electric drive systems, semi-active suspensions and CA[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2002 Nr 54 23-30
PL Praca dotyczy modelowania oraz badań eksperymentalnych elementów zawieszenia szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego. Duże wartości kątów obrotu wahaczy kół nośnych, względem korpusu pojazdu, uniemożliwiają wykorzystanie w procesie modelowania charakterystyk, procesu linearyzacji. Dodatkowo, ograniczni[...]
EN The work is concerned with mathematical modeling of elements of suspension of fast crawler. Due to large displacement of the wheels against the body of the crawler, as well as large angle deformation of wheel's torsion bars it is not possible to linear characteristics in mathematical description. Th[...]
12
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Siły działające na podwozie pojazdu gąsienicowego są wynikiem jego złożonych działań. Siły te są spowodowane przez różne zmienne i ich kombinacje. W artykule została opisana metoda symulacji sił działających na podwozie, uwzględniając różne kombinacje krytycznych parametrów. Sprawą nadrzędną było op[...]
EN The loads acting on the undercarriage of a tracked vehicle are composed from multiple operation situations which result in dynamic loads. These loads are influenced by different variables and also combinations of these. Within this paper a method is described to simulate the loads acting on the unde[...]
13
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
1999 nr 12 21--28
PL W opracowaniu scharakteryzowano problem doboru oleju do smarowania przekładni układu przeniesienia mocy czołgu z uwagi na kryterium zużycia zatarciowego. Przedstawiono wyniki badań wybranych olejów na aparacie 4-kulowym. Na ich podstawie sformułowano tezę, że charakterystyka momentu tarcia stanowić [...]
EN The paper deals with the problem of selection of the lubricant to be applied in the tank power transmission gear box, taking under consideration seizing characteristics criterion. Results of some oils tests on the 4-ball apparatus are presented. Basing on these results thesis was formulated stated t[...]
14
75%
Modelowanie Inżynierskie
2014 T. 22, nr 53 105--110
PL Niniejsza praca dotyczy analizy wytrzymałościowej kadłuba wybranego pojazdu gąsienicowego poddanego obciążeniom dynamicznym pochodzącym od działania zawieszenia w trakcie ruchu pojazdu. Celem pracy jest wyznaczenie stanu naprężeń w konstrukcji kadłuba pojazdu z uwzględnieniem wymuszeń dynamicznych o[...]
EN This paper concerns the analysis of the strength of the hull tracked vehicle subjected to dynamic loads from working suspension of the vehicle. Aim of this study is to determine the state of stress the hull structure of the vehicle, taking into account the dynamic excitations acting on the hull of t[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 61--62
PL Istota innowacyjnego mechatronicznego pojazdu gąsienicowego polega na tym, że ma on co najmniej jeden człon jezdny pojazdu, z których każdy ma co najmniej dwie gąsienice składające się z segmentów połączonych przegubami. Każdy segment gąsienicy ma dwa sztywne elementy połączone sprężystym przegubem.[...]
EN The paper presents a rope vehicle with unique operational parameter developed and tested at the Wrocław University of Technology. This vehicle is able to climb different ropes, such as steel ones, carrying and transport ones etc.It can also transport control service devices e.g.magnetic head for ver[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1228-1232
PL W artykule przedstawiono konstrukcję i sposób montażu nowej wersji zbiorników wypornościowych na zespole pojazdów gąsienicowych PIMR, które przeznaczone są do pracy w trudnym wodno-błotnym terenie. Nowej wydłużonej wersji zbiorniki wypornościowe zapewniają wystarczającą pływalność zespołu pojazdów g[...]
EN The paper presents the design and mounting of a new version of the buoyancy tanks for the PIMR’s tracked vehicles unit, which i designed for work on wetlands. The new longer version of tanks provide sufficient buoyancy of tracked vehicles unit with mounted on them modules and work tools, and should [...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 652--657, CD
PL W artykule przedstawiono proces projektowania i budowy zdalnie sterowanego transportowego pojazdu gąsienicowego o zwiększonym prześwicie. Wykonano model 3D pojazdu oraz sporządzono obliczenia zapotrzebowania na siłę i moment napędowy. Zaprojektowany i wykonany został także układ elektroniczny i opro[...]
EN The paper shows a process of designing and constructing a remotely controlled transport caterpillar vehicle with a higher ground-vehicle clearance. It also includes a 3D model of the vehicle and calculations of required force and momentum. Electronics and drivers' software were also designed and wro[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 810--815, CD
PL Artykuł poświęcony jest wskaźnikom, które mogą zostać użyte do bieżącej oceny stateczności wywrotnej gąsienicowej koparki jednonaczyniowej. Miary takie są wykorzystywane w algorytmach nowoczesnych systemów wspomagania operatora w sterowaniu mobilną maszyną roboczą. Sposób ich zdefiniowania pośrednio[...]
EN The following paper concerns operating parameters of a single bucket tracked excavator that might be used in on-line estimation of the rollover stability of the machine. These parameters are often utilized in development of operator assistance systems algorithms. Manner in which they are defined mig[...]
19
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono analizę przepływu powietrza w układzie chłodzenia pojazdu gąsienicowego. Celem pracy jest dobór wentylatorów, które zapewnią właściwą temperaturę pracy silników (medium w układzie chłodzenia musi zapewnić odpowiednie warunki pracy dające możliwość działania z maksymalną spra[...]
EN In this work the authors present an analysis of the air flow in the cooling system of a tracked vehicle. It is aimed at the selection of fans to ensure proper engine operating temperature (medium in the cooling system must provide a suitable working conditions for maximum efficiency, ie the adopted [...]
20
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2014 Nr 3 74--80
PL W artykule zaprezentowano, opracowany w ramach projektu rozwojowego N R10 0011 10 [3] i przetestowany w Katedrze Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Politechniki Wrocławskiej, pojazd gąsienicowy do lokomocji po cięgnach linowych o unikalnych parametrach eksploatacyjnych. Urządzenie [...]
EN The paper presents a rope vehicle with unique operational parameter developed and tested at the Wrocław University of Technology. This vehicle is able to climb different ropes, such as steel ones, carrying and transport ones etc. It can also transport control service devices e.g. magnetic head for v[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last