Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 210
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podejmowanie decyzji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W opracowaniu omówiono pojecie poczucia umiejscowienia kontroli oraz wpływu tego czynnika na proces podejmowania decyzji indywidualnych i zespołowych. Streszczono wyniki wybranych badań dotyczących poczucia umiejscowienia kontroli menedżerów, a następnie zaprezentowano wyniki własnych, wstępnych bad[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Rynek budownictwa mieszkaniowego charakteryzuje się znaczną dynamiką rozwoju. Powstaje coraz więcej budynków charakteryzujących się ciekawą formą i kształtem, a także rozwiązaniami przestrzennymi. Potencjalni nabywcy moją większą możliwość analizowania ofert i wybór konkretnej inwestycji kierując si[...]
EN The present paper aims at presenting the questionnaire surveying apply to living place choice's criteria and developer's company evaluation's criteria. Moreover there are many factors influence on customer's decision at housing market as: company's renown, financial stability, building experience, e[...]
3
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2008 Z. 22 71-79
PL W artykule przedstawiono problematykę fuzji danych pochodzących z różnych urządzeń nawigacyjnych wykorzystywanych w transporcie morskim. Obecnie nawigator statku lub operator stacji VTS ma możliwość obserwowania okolic swojego położenia na kilku różnych urządzeniach nawigacyjnych. W niniejszym artyk[...]
EN Nowadays navigator or VTS operator can observe surroundings of the vessel on screens of some different systems of exchanging data. Proposal of the author is connecting data obtained from mentioned systems by means of data fusion technique. Joining few systems in one will be helpful at making decisio[...]
4
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2008 Z. 22 62-70
PL W prezentowanym artykule przedstawiono koncepcję zastosowania algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji podczas manewrowania statkiem. Celem badań było wykonanie aplikacji i przeprowadzenie symulacji komputerowej dla różnych modeli środowiska. W zastosowanej[...]
EN In this paper, the author presents the idea of using machine learning algorithms to aid action decision making in ship manoeuvring. Main goal of presented approach was to create an application, simulate and present results of simulation in different layouts of restricted waters. Reinforcement learni[...]
5
80%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2003 nr 3 9-15
EN In this work we shall be concerned with interactive multiple criteria decision making methods. We show how on the technical level the class of reference point methods can be reduced to the class of weight methods. Though methods from these two classes represent two different interactive decision mak[...]
6
80%
Management
PL W artykule ukazano czynniki mające wpływ na decyzję menedżerów o włączeniu podwładnych w podejmowanie decyzji. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące powszechności partycypacji pracowników oraz jej uwarunkowań.
EN There were listed the factors influents the manager’s decision to include subordinates in the decision making process in the article. There were presented the results of research showing the prevalence of employee participation and its determinants.
7
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 16 61-64
PL Obecnie niezwykle ważną rolę odgrywa umiejętne podejmowanie właściwych decyzji w zarządzaniu. Odpowiednia decyzja podjęta we właściwym czasie może przyczynić się do oczekiwanego sukcesu. Jest oczywiste, że niewłaściwie podjęta decyzja może być czasami bardzo przykra w konsekwencjach. W związku z pow[...]
EN Nowadays it is very important to take skilful decision in management. Proper decision taken in appropriate time may contribute expected success. It is obvious that inappropriately taken decision can be sometimes very unpleasant in consequences. In connection with above it is necessary to aide the pr[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 45 373-381
PL W artykule prezentowana jest koncepcja rozwiązania problemu decyzyjnego w sytuacji, gdy nie ma explicite przesłanek do agregacji kryteriów, jak również nie ma przesłanek do agregacji relacji preferencji cząstkowych względem rozważanych kryteriów. Punktem wyjścia jest przedstawienie problemu w postac[...]
EN In this paper the solution concept of decision making problem with incomparable criteria is presented. The proposal is that the criteria play the game with themselves. The set of strategy is defined by the set of decision variants - for each player. The payoffs are defined by the assessments of the [...]
9
80%
Badania Operacyjne i Decyzje
2007 nr 1 79-89
PL Wraz z rozwojem gospodarki regionalnej i światowej rośnie znaczenie tak zwanych cen transferowych w artykule przedstawiono częściowe wyniki badań przeprowadzonych w Polsce w 2006 roku. Na ich podstawie opisano problematykę cen transferowych oraz ogólne przesłanki, wpływające na ich kształtowanie. Źr[...]
EN Along with the development of world and regional economy the importance of the transfer pricing is growing up. In the paper, some results of research accomplished in Poland, in 2006, are partly presented. It was carried out upon a large number of Polish enterprises belonging to capital groups (finan[...]
10
80%
Rynek Energii
2001 nr 2 17-21
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia oceny efektywności inwestowania w energetyce. Zaproponowano nową wielokryterialną miarę oceny oraz podano rezultaty zrealizowanych za pomocą tej miary badań modelowych.
EN The paper considers the problems of investment effectivness evaluation in energy sector. The effectiveness evaluation measure of rational investment strategy choice, with regard to prior research by the author, is constructed. Results of the analysis carried out employing the methodology proposed ar[...]
11
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2001 R. 1, nr 1 109-118
PL Sformułowano podstawowe problemy podejmowania decyzji w warunkach niepewności, istnienia wielu nierównoważnych kryteriów i wielu poziomów oceny. Opracowano metodę oraz oprogramowanie dla rozwiązania tych problemów na podstawie syntezy teorii zbiorów rozmytych i oceny współczynników względnej ważnośc[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 123 249-266
PL W pracy przedstawiono model n-osobowej stochastycznej gry z koalicjami. Koalicje w takiej grze tworzone są losowo. Model zakłada, że proces podejmowania decyzji w grze jest decyzyjnym łańcuchem Markowa ze skończoną liczbą stanów. Dla każdego gracza dane są jego wygrane w zależności od tego w jakiej [...]
EN In this work a coalitional n-person stochastic game is considered. The formalised model of a game is presented. The coalitions in this game are created at random. Some properties and constraints on the subject are discussed. We assume that this model can be discrete Markov decision process with fin[...]
13
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The specific questions of designing problem-oriented databases to be applied in systems of multistage decision making are presented, these questions concerning such aspects as the genesis and distinct functions of the management systems, the relation to the reality, the applications, the data struct[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 79 309--322
PL W artykule zaprezentowano wyniki interdyscyplinarnych badań literaturowych i ich syntezy dotyczących włączania zagadnień środowiskowych do procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Badania dotyczyły w szczególności identyfikacji etapów procesu podejmowania decyzji, istniejących barier oraz [...]
EN This article presents results of multidisciplinary literature review and its synthesis on the integration of environmental issues into decision-making processes in the company. The study was based particularly on issues such as stages of decision-making processes, existing barriers and systemic appr[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe AON
2010 nr 4(81) 297-313
EN Decision-making is strongly connected with emotions. They emerge not only while taking difficult decisions but also simple ones. Despite the fact that they are an essential factor in this process, they make it sometimes difficult and thus lower its effectiveness. Emotions, emotional stress in partic[...]
16
80%
Inżynieria Górnicza
2016 nr 4 13--15
PL Miało być o polityce surowcowej realizującej potrzeby przyszłych pokoleń, a tymczasem postanowiłem napisać o podejmowaniu decyzji. W Krótkiej historii podejmowania decyzji w numerze 109 „Harvard Business Review Polska” L. Buchanan i A. O’Connell proces ten scharakteryzowali tak mniej więcej w połowi[...]
17
80%
Logistyka
2015 nr 2 500--508, CD1
PL W artykule zestawiono i omówiono podstawowe zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w projektowaniu obszarów składowania i konstrukcji regałowych w nowoczesnych magazynach przemysłowych i dystrybucyjnych. Obszary składowania (lub obszary komisjonowania) wymagają dużych przestrzeni obudowanyc[...]
EN The paper gathers and discusses basic issues related to decision making in designing storage areas and racking constructions in modern industria l and distributional warehouses. Storage areas (or order picking areas ) are most space consumptive and have a great impact on warehousing efficiency.[...]
18
80%
Studia Informatica : systems and information technology
2004 Vol. 2(4) 47--82
PL W niniejszej pracy przedstawiono rozszerzenia algorytmów PLSA i PHIT do grupowania dokumentów tekstowych. Główna idea rozszerzenia polega na wykorzystaniu sieci bayesowskiej typu TAN zamiast sieci naiwnej, jak ma to miejsce w algorytmach pierwotnych.
19
80%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 2 58--59
PL Dynamicznie zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonują dziś przedsiębiorstwa, wpływa na konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, szczególnie w kontekście niespodziewanych trudności. Stąd też ważne jest poszukiwanie metod, narzędzi i technik pozwalających na zidentyfikowanie przy[...]
20
70%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Sprawny przebieg realizacji inwestycji deweloperskiej zależy w głównej mierze od decyzji podejmowanych w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Niemniej jednak najważniejsze decyzje powinny być podejmowane we wstępnej fazie planowania i przygotowania inwestycji do realizacji, gdyż ich skutki w kolej[...]
EN The efficient course of realization of development investment depends in main measure on the decisions undertaken in the course the whole investment process. The most important planning and preparation investment decisions should however be undertaken in the preliminary phase because their results i[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last