Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podciśnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2005 nr 3(10) 35-35
PL AB Ph. Nederman & Co - firma zostafa założona w 1944 r. Obecnie Nederman ma filie na cafym świecie, a jej główna siedziba znajduje się w Helsingborg. Istnieją oddzielne działy sprzedaży w: Szwecji, Danii, Norwegii, Belgii, Anglii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii[...]
2
80%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 189--196
PL Proces wymiany ciepła podczas wrzenia ziębnika pod niskim ciśnieniem nie jest całkowicie poznany. Do jego opisu stosuje się korelacje empiryczne. Dają one poprawne wyniki w warunkach, dla jakich je wyprowadzono. Konieczność zastosowania wody jako ziębnika w adsorpcyjnych systemach tri-generacji wymu[...]
3
80%
Zeszyty Energetyczne
2015 T. 2 109--114
PL W pracy przedstawiono zasadę działania parowaczy ociekowych. Zaproponowano model matematyczny wymiany ciepła oraz opływu rury przez ziębnik w warunkach odpowiednich dla parowaczy systemów adsorpcyjnych (ciśnienie nasycenia równe 1 kPa oraz woda jako ziębnik). Opływ i warunki wymiany ciepła porównano[...]
4
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2015 nr 2 22--26
5
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono prototyp kolektora autonomicznego aparatu udojowego. Celem pracy było opracowanie kolektora udojowego dla autonomicznego aparatu udojowego umożliwiającego pomiaru chwilowego natężenia wypływu mleka z pojedynczej ćwiartki wymienia krowy. Wskazano, że proponowany kolektor aparatu udojowe[...]
EN The paper presents a prototype collector of an independent milking machine. The purpose of the work was to develop a milking collector for an independent milking machine, which would allow measuring the temporary intensity of milk outflow from a single cow udder quarter. It has been proven that the [...]
6
61%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 281-290
PL Praca dotyczy szczegółowej analizy rezultatów eksperymentalnych, związanych z badaniem zjawisk fizycznych, zachodzących w specjalnych strukturach granulowanych. Termin, specjalne struktury granulowane, całościowo obejmuje szczelną powłokę wypełnioną materiałem sypkimi oraz podciśnienie, generowane w[...]
EN The present work concerns an initial analysis of experimental results related to research of physical phenomenon typical for special granular structures. The term special granular structures involves a hermetic envelope, filled with granular material and underpressure, generated inside. The main pur[...]
7
61%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 273-280
PL W pracy przedstawiono wyniki badań prób jednoosiowych próbek cylindrycznych, utworzonych ze specjalnych struktur granulowanych. Struktury takie są tworzone na bazie luźnego materiału sypkiego, umieszczonego w szczelnej plastomerowej powłoce, w której wytwarza się częściową próżnię. Zakres prezentowa[...]
EN In the current paper experimental data obtained in uniaxial compression tests of special granular structures is presented and discussed. Such structures are created basing on granular material placed in a hermetic space with underpressure. The range of the paper involves ABS gains. Presented work is[...]
8
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Głównym zadaniem prezentowanej pracy jest udowodnienie, że istnieje możliwość wyznaczenia uniwersalnych związków, opisujących podstawowe własności wytrzymałościowe, tj. moduł Younga, granicy plastyczności, struktur utworzonych z granulatów znajdujących się w zamkniętej przestrzeni z podciśnieniem, w[...]
EN In this paper we present a preliminary approach of adopting viscoplastic constitutive laws (Chaboche.s model as an example), typical form metals and their alloys to describing of non linear properties of granular materials placed in space with internal underpressure. Other purpose of authors is to f[...]
9
61%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 10 25--30
10
61%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 9 249--255
PL W pracy podjęto próbę oceny metody przyspieszonego nawilżania ziarna jęczmienia z zastosowaniem podciśnienia. Ziarna jęczmienia odmiany Rudzik nawilżano w systemie zalewowym w komorze próżniowej. Ziarna nawilżano w temperaturze 20-100°C, przy ciśnieniu w komorze od 5 do 100 kPa. Stwierdzono zależnoś[...]
EN An attempt was made to evaluate the method of accelerated moistening of barley grain at vacuum application. Barley grain, Rudzik cultivar, were moistened by flooding system in vacuum chamber. The grains were moistened at the temperatures of 15-90°C, under the pressure ranging from 1 to 100 kPa. The [...]
11
61%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 8 367--375
PL W pracy podjęto próbę nawilżania ziarna żyta z zastosowaniem podciśnienia. Ziarno nawilżano w systemie zalewowym w komorze próżniowej, w temperaturach od 15 do 70°C i ciśnieniach w komorze od 5 do 100 kPa. Badano wilgotność ziarna po procesie. Stwierdzono istotną zależność wilgotności końcowej mater[...]
EN An attempt was made to moisten the rye grain under vacuum chamber at the temperature ranging from 15 to 70 deg C and the pressure from 5 to 100 kPa. Grain moisture content was tested after processing. Significant dependence of final grain moisture content on the temperature and pressure in moistenin[...]
12
61%
Quarterly of Environmental Engineering and Design
PL Osad z biologicznego etapu oczyszczalni ścieków komunalnych wystawiony był na działanie trzech różnych podciśnień (-200, -500 i -800 hPa) i trzy różne czasy ekspozycji (30 sekund, 1 i 2 minuty). Przedmiotem badań był indeks objętościowy osadu, wrażliwość osadu na ścinanie oraz charakterystyka kłaczk[...]
EN A sludge from municipal wastewater plant operated for biological contaminant removal was exposed to three different negative pressures (-200, -500 and -800 hPa) for three different duration times (30 second, 1 and 2 minutes). Sludge volume index, shear sensitivity of the sludge and activated sludge [...]
13
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 125-132
PL Opracowano algorytm sterowania podciśnieniem w autonomicznym aparacie udojowym. Do sterowania wykorzystano rozmyty regulator FLC. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB-Simulink®. Wyniki zilustrowano na wykresach odzwierciedlających charakter zjawisk zachodzących w układzie regulacji.
EN An algorithm of negative pressure control in an autonomous milking machine was developed. The FLC fuzzy logic controller was used for controlling. A computer simulation was carried out in the MATLAB-Simulink® software. Results were presented on the graphs reflecting the character of the phenomena oc[...]
14
51%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 95-100
PL Przedstawiono metodykę odwzorowania przebiegu ciśnienia w komorze podstrzykowej kubka udojowego. Symulację prowadzono w programie MATLAB-Simulink a jej wyniki przedstawiono na wykresach. Wyniki symulacji wskazały na możliwość zastosowania logiki rozmytej do odwzorowania przebiegu ciśnienia w komorze[...]
EN The work presents methodology used to represent pressure trajectory in chamber under teat in a teat cup. The simulation has been carried out using the MATLAB-Simulink application, and its results are shown in diagrams. Simulation results indicate possibility to use fuzzy logic to represent pressure [...]
15
51%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 235-241
PL Odwzorowano przebieg procesu sterowania podciśnieniem w zbiorniku akumulacyjnym przy wykorzystaniu algorytmu regulatora PID. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB-Simulink®. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów.
EN The researchers reproduced progress of vacuum control process in storage tank using PID controller algorithm. Computer simulation was carried out in MATLAB-Simulink® application. The results are shown in the form of diagrams.
16
51%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 129-135
PL Opracowano algorytm działania zadajnika z wykorzystaniem instrukcji warunkowej "if", dla sterownia podciśnieniem w autonomicznym aparacie udojowym. Do sterowania wykorzystano algorytmu regulatora PID. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB Simulink®. Wyniki zilustrowano na wykresach odzwi[...]
EN An algorithm of operation of the controller was elaborated with the use of an "if" conditional instruction for subatmospheric pressure control in an autonomous milking apparatus. An algorithm of the PID controller was used for control. The computer simulation was made in the MATLAB- Simulink® progra[...]
17
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono stanowisko badawcze, na którym jest realizowany cykl badań nad automatycznym sterowaniem parametrami pracy aparatu udojowego. Wykonano instalację podciśnieniową z elektronicznym regulatorem podciśnienia oraz fragment instalacji mlecznej. Wyposażone zostało w najnowocześniejsze urządzen[...]
EN The research station where a cycle of tests of automatic control of working parameters of the milking apparatus is performed was presented. The atmospheric subpressure system with an electronic atmospheric subpressure controller and a fragment of the milking system were constructed. The station is e[...]
18
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono metodykę odwzorowania przy wykorzystaniu logiki rozmytej, przebiegu pulsacji podciśnienia w komorze pulsacyjnej kubka udojowego. Symulację prowadzono w programie MATLAB-Simulink a jej wyniki przedstawiono na wykresach. Wyniki symulacji wskazały na możliwość zastosowania logiki rozmytej[...]
EN The paper presents the procedure employed to represent negative pressure pulsation progress in teat cup pulsation chamber using fuzzy logic. The simulation was carried out using the MATLAB- Simulink application, and its results were shown in diagrams. Simulation results indicated possibility to empl[...]
19
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Opracowano algorytm sterowania ciśnieniem bezwzględnym w aparacie udojowym w funkcji natężenia wypływu mleka ze strzyka krowy przy zastosowaniu instrukcji warunkowej "if". W symulacji komputerowej wykorzystano opis strumienia masowego cieczy, reprezentujący natężenie wypływającego mleka. Symulację p[...]
EN An algorithm for control of absolute pressure in the milking unit was developed as related to function of milk flowing out from the cow's udder teat by using a conditional "if" command. A description of mass flow of liquid representing flow rate of outflowing milk was utilized in a computer simulati[...]
20
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono układ zależności umożliwiający generowanie strumienia masowego cieczy będącego reprezentacją natężenia wypływającego ze strzyka krowy mleka, opracowany z zastosowaniem równania Bernoulliego. Symulację prowadzono w programie MatlabŽ - Simulink a jej wyniki przedstawiono na wykresach z k[...]
EN The paper presents a dependency system enabling the generation of liquid mass stream representing the intensity of milk flowing out of the cow's teat, developed using Bernoulli's equation. The simulation was performed using the MatlabŽ - Simulink program. The results are presented by means of diagra[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last