Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podaż
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kruszywa naturalne są kopaliną występującą powszechnie, przy ciągłym popycie w czasie i na powierzchni kraju. Jednym z miejsc występowania zasobów kruszyw są doliny rzeczne. Równocześnie miejsca występowania zasobów są często miejscami rekreacji, wypoczynku i mogą być objęte planami zagospodarowania[...]
EN Natural aggregates are minerals occurring generally and continuously in time and on the surface of the country s area. Riner beds are one of the places where aggregate reserves occur. At the same time the places of the occurrence of reserves are frequently places for recreation, leisure and can be i[...]
2
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 3 811--819
PL W pracy rozważa się uogólnienie tradycyjnego modelu Cobweba dla przypadku, gdy aktualny poziom podaży zależy od cen z wielu wcześniejszych okresów. Przeanalizowano procesy dojścia ceny do równowagi oraz jej stabilność.
EN This study generalizes traditional Cobweb model to the case of many time lags in market supply function. Next the process of reaching equilibrium and its stability is discussed.
3
100%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Celem badań było przedstawienie wybranych rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie sterowania zapasami w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce. Badane firmy sklasyfikowano jako mikro i małe (0–49 pracowników), średnie (50–249 pracowników) oraz duże (powyżej 250 pracownikó[...]
EN The paper presents results obtained from 489 agribusiness companies via questionnaire surveys. Researched companies were divided into three groups according to the scale of employment: micro and small companies (up to 49 workers), medium companies (from 50 to 249 workers) and large (more than 250 wo[...]
4
100%
Logistyka
2010 nr 1 68-69
PL W artykule zaprezentowano wyniki ba-^ dań rynku transportu morskiego w warunkach recesji gospodarczej w latach 2008-2009. Pierwszym symptomem recesji był spadek indeksu frachtowego BDI o 80% między majem a końcem 2008 roku w wyniku gwałtownego zmniejszenia podaży ładunków masowych. Również w transpo[...]
EN Author presents in the article research results of the maritime transport market in economy recession conditions 2008-2009. The Baltic Dry lndex (BDI) has tumbled 80% percent in the end of 2008 from a record in May of 2009 as the globai recession saps demand for shipments of bulk commodities. The co[...]
5
100%
Logistyka
2016 nr 6 31--32
PL Jak wynika z ostatniego, opublikowanego w listopadzie b.r. raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield dotyczącego rynku powierzchni magazynowych w Polsce w III kwartale 2016 roku, na koniec września b.r. łączne zasoby tychże powierzchni wynosiły 10,92 mln m2. Jednocześnie, zdaniem a[...]
6
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Autor w artykule podjął się próby usystematyzowania pojęć dotyczących sterowania przepływami dóbr i usług, począwszy od źródeł ich pozyskania, poprzez kontrolę realizacji złożonych zamówień, a także organizację procesów magazynowych, zarządzanie dokumentami i informacją związaną z dostawami, magazyn[...]
EN Globalization and consolidation of markets causes that demand on more and more logistics solution grows. In wide assortment of logistics services one from more essential which has impact on financial result of company is efficient management of configuration events in logistic chain, called logistic[...]
7
88%
Problemy Rozwoju Budownictwa
8
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Współczesny rozwój podaży usług w zakresie przewozów ładunków i pasażerów doprowadził do zmiany dotychczasowego podejścia w rozwiązaniu problemów zaspokajania potrzeb przewozowych. Samo pojęcie podaży usług przewozowych stało się nie adekwatne do sytuacji jakie zachodzą w praktyce. Ustalenie zdolnoś[...]
9
88%
Logistyka
2006 nr 3 75-77
10
75%
Problemy Jakości
EN The main object of this article is a description of one of the most important factors with great impact on industrial clusters in a region - some Groundings (in according to Groundings-Enterprises-Markets cluster conception). The Groundings, called by M. E. Porter "factor conditions" are the part of[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2006 z. 42 163-182
PL W artykule przedstawiono rolę zarządzającego na rynku nieruchomości. Zwrócono uwagę na profesjonalne zarządzanie nieruchomością, które stanowi jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na wartość rynkową nieruchomości. Przedstawiono wyniki badań pilotażowych dotyczących kształtowania się cen [...]
EN There is no doubt that fast changing reality has a huge influence on properties management. To fundamental instruments estimating market's status quo we can count data relating to demand, supply and prices. By reason of that this article presents manager role on the properties market and why obtaini[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 211-219
EN Situation that is appearing in the global sector of shipyard industry is conditioned by many different factors, which are, among other things, determinants of a new tonnage's demand and supply. Some of them are global factors because of their, so called, frame-factors creating role in world wide shi[...]
13
75%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 9 512--515
PL Problem zasobów surowców krytycznych w Unii Europejskiej jest sprawą priorytetową, gdyż ryzyko zachwiania lub przerwania płynności podaży i dostaw powodujących ich deficyt, może mieć poważne skutki ekonomiczne dla całej gospodarki. Dlatego też istotnym jest – o czym mowa w artykule – aby rozwój nauk[...]
EN The problem of resources of critical raw materials in the European Union is a priority, because the risk of disrupting or interruption of the flow of supply and deliveries causing their deficit can have serious economic consequences for the entire economy. Therefore, it is important - as mentioned i[...]
14
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 5 197-109
15
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy przedstawiono ogólne problemy związane z optymalizacją typoszeregu ciągników rolniczych. Na przykładzie gminy Jarocin przedstawiono optymalizację typoszeregu ciągników rolniczych tego regionu. W wybranej gminie wykonano badania popytu potencjalnego 383 gospodarstw na ciągniki (popyt ujawnił[...]
EN The paper presents general solution of tractor degrees optimization in aspect of power. It also presents the exemplary optimization of tractors power degrees in the Jarocin commune. All of the 383 commune's farmers were inquired and the distribution of the farmers demands for a required tractor's po[...]
16
75%
Problemy Ekonomiki Transportu
2001 nr 2 17-35
17
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W latach 2003-2010 wyprodukowano w Polsce łącznie 48,2 tys. ciągników (średnio 6 024 szt. rocznie). Ich import wyniósł 117,1 tys. szt. (średnio 14 643 szt. rocznie), a eksport 25,3 tys. szt. (średnio 3 161 szt. rocznie). Łączna podaż na rynek krajowy wyniosła 140,0 tys. szt., czyli średnio 17 506 sz[...]
EN Total production of the tractors in Poland within the period 2003-2010 reached 48.2 thousand (on average 6 024 tractors per year). Their import amounted to 117.1 thous. pcs. (on average 14 643 tractors per year), whereas an export attained 25.3 thous. tractors (on average 3 161 pcs. per year). Total[...]
18
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Surowce skalne odgrywają podstawową rolę w gospodarce każdego kraju, zarówno w budownictwie, komunikacji, przemyśle chemicznym, metalurgicznym i innych. Wydobywane są w sposób ciągły w kolejnych latach, a wielkość wydobycia zależy od chwilowego popytu. Miejsca ich pozyskiwania cechują się zwykle roz[...]
EN Rock materials play the crucial role in the economy of any country, in the building industry, communication, chemical and metallurgical industries, and many others. Rock materials are exploited in a continuous way in subsequent years and the amount of output depends on temporary demand. Rock materia[...]
19
63%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 3 73--81
PL Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) jako jedna z niewielu organizacji międzynarodowych publikuje corocznie prognozy rynku ropy naftowej, uwzględniając jego kluczowe elementy, takie jak: popyt, podaż, trendy w sektorze rafineryjnym oraz wymianę towarową w pięcioletnim horyzoncie czasowym. Sredn[...]
EN The International Energy Agency (IEA) is one of the few international organizations publishing an annual forecasts of the oil market including its key components such as demand, supply, trends in refining, and trade in crude oil over a five-year time horizon. The "Mid-Term Oil Market Report 2018" is[...]
20
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 6 58-62
PL Branża kruszywowa jest silnie uzależniona od koniunktury gospodarczej - przyjmuje się, że przy wzroście PKB o mniej niż 3% wchodzi w fazę stagnacji. naturalnym stanem, w jakim działa kopalnia, jest więc kryzys. Jego prztrwanie wymaga szczególnie uważnego zarzadzania oraz praktyki. W artykule opisano[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last