Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podłoga na gruncie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
2003 R. 8, nr 3 32--35
PL Podłoga na gruncie to najniżej położona przegroda pozioma w budynku. Jest ona elementem konstrukcyjnym, który pozostaje w stałym kontakcie z gruntem, oddziela środowiska o różnych parametrach termicznych i wilgotnościowych. Zadaniem podłogi na gruncie jest ochrona posadzki i wnętrza użytkowego przed[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 11 25-27
3
88%
Materiały Budowlane
2000 nr 9 7-9
4
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Znajomość strumienia strat ciepła przez grunt jest potrzebna do obliczania szczytowej mocy cieplnej i sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Podczas gdy przenikanie ciepła przez przegrody pełne w kontakcie z powietrzem zewnętrznym można rozpatrywać jako ustalone, jednowymiarowe przewodzenie ciepła, z[...]
EN The knowledge of heat transfer through the ground is necessary for calculation of heat peak power and of seasonal space heating requirements. Heat transfer through building opaque elements in contact with external air can be considered as stationary, one dimensional heat flow, with giving considerat[...]
5
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 10 105-105
6
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 235--240
PL Artykuł opisuje wyniki przeprowadzonych symulacji i obliczeń strat ciepła przez podłogę na gruncie. Obliczenia przeprowadzono dla budynku jednorodzinnego. Przeanalizowano efekt zastosowania szkła piankowego jako materiału termoizolacyjnego.
EN This paper describes the results of simulation and calculation of heat loss through a slab on grade to the ground. Calculations are performed for a single-family house. The effect of using foam glass as insulating material is analyzed.
7
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 82--83
PL W artykule przedstawiono cztery metody obliczania wymiany ciepła przez podłogi na gruncie. Pierwsza najdokładniejsza trójwymiarowa metoda numeryczna, druga metoda przybliżona z uwzględnieniem mostków cieplnych obliczonych symulacją 2D, trzecia metoda przybliżona z uwzględnieniem mostków cieplnych wg[...]
EN In this paper four calculation methods of heat exchange through floors on the ground are presented. The first, most accurate three-dimensional numerical method, the second, approximate method including thermal bridges calculated with 2D simulation, the third, approximate method including thermal bri[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 3-B 425--432
PL Poprawne rozwiązanie szczegółów budynku będących w kontakcie z ziemią jest jednym z istotnych kroków, które przyczyniają się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania i eksploatacji budynku. Jednocześnie poprawie ulega jakość środowiska wewnętrznego i wydajności pracy. W dolnej części[...]
EN Part of the package of low-energy and passive houses is the basement and foundation too. A correct proposal of construction detail of buildings that lying on the soil is one of the steps that contribute to reducing energy requirements for heating and operation of building. At the same time increase [...]
9
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 1 10--14
PL Systemy ogrzewania podłogowego wykonane w technologii mokrej są powszechnie stosowane w budynkach jednorodzinnych, w których miejscem montażu grzejnika często jest podłoga na gruncie. Oprócz właściwości cieplnych izolacji istotną kwestią jest jej wytrzymałość, która powinna zapewniać ochronę podłogi[...]
EN Floor heating systems made in wet technology are widely used in single-family buildings, where there are often located in the floor on the ground. Besides thermal properties of insulation, the significant problem is its strength, which should assure protection of floor with radiant heating against m[...]
10
63%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2014 nr 1(13) 108--115
PL Przedmiotem niniejszej pracy było wskazanie skutecznych sposobów eliminacji mostków termicznych w obszarze przyziemia wraz z określeniem optymalnej głębokości hz posadowienia budynku. Przedstawiono usprawnienia w części nadziemnej, modelowanie i realizację detali konstrukcyjnych w obszarze przyziemi[...]
EN External constructions of buildings provide their protection from external influences. These constructions ought to create optimal comfort of interior environment in winter as well as in summer. It has been shown in practice that the largest number of breakdowns occurs in external constructions. The[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2000 nr 9 12-13
12
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 88--90
PL Artykuł porusza temat strat ciepła połączenia niepodpiwniczonego budynku niskoenergetycznego z gruntem. Analizowane są modyfikacje sposobu posadowienia w aspekcie jakości cieplnej tego węzła konstrukcyjnego. Porównano rozwiązania systemowe fundamentów liniowych z fundamentem płytowym.
EN The article discusses a subject of thermal losses for a junction of non-cellar low-energetic building with ground. There are analyzed the ways of settlement in aspect of junction thermal quality. System solutions of linear and plate foundations are compared.
13
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 86--88
PL W artykule przeanalizowano liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψg rozwiązania węzła połączenia ściana-podłoga. Wartości wyznaczono z zastosowaniem procedury podanej w PN-EN ISO 10211:2008 dla różnych standardów izolacyjności termicznej przegród.
EN This paper presents the linear heat transfer coefficient Ψg solutions of wall/floor junction. The values have been calculated for various thermal insulation building elements by the procedure given in PN-EN ISO 10211:2008.
14
51%
Przegląd Budowlany
15
51%
Izolacje
2016 R. 21, nr 2 24--28
PL W artykule poddano krytyce metodę obliczania strat ciepła z budynku do gruntu z wykorzystaniem orientacyjnych współczynników według normy PN-EN ISO 14683:2008. Wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z tym dokumentem porównano z obliczeniami własnymi wykonanymi przy zastosowaniu programu komputerow[...]
EN The article gives a critical presentation of the method of calculating heat losses from the building to the ground, with the use of indicative factors according to PN-EN ISO 14683:2008. The results of calculations carried out according to the standard were compared with the authors’ own calculations[...]
16
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 20(1) 159--170
W artykule przedstawiono analizę wpływu wysokich temperatur zewnętrznych na kształtowanie się temperatur wewnątrz jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, charakteryzującego się wysokim poziomem izolacyjności termicznej obudowy. W celu poprawy mikroklimatu pomieszczeń, autorzy proponują całkowitą [...]
EN The effects of changes in Global climate on the prolonging time and the frequency of the periods of very high outside air temperature at summer were shown in the paper with particular emphasis on European moderate climate countries. In these countries, residential buildings, are usually equipped nei[...]
17
50%
Materiały Budowlane
1998 nr 9 48-49
18
45%
Izolacje
2016 R. 21, nr 9 43--48
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji mostków cieplnych uzyskane z programu CFD. Analizowano mostek termiczny w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie. Dodatkowo modyfikowano rozwiązanie usytuowaniem izolacji krawędziowej. Oceniono wariantowe rozwiązania pod względem wymagań cieplno-wilg[...]
EN The article presents the results of thermal bridge simulations generated by CFD software. The analysis covers the thermal bridge effect formed at the point of connection of wall to floor slab on ground. In addition, the simulations were diversified by the location of edge insulation. The particula[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last