Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 256
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podłoże gruntowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1999 nr 2 76-81
2
80%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 4 50-54
PL Przebicia hydrauliczne i związany z nimi zwiększony dopływ wody do wykopów budowlanych jest wysoce niepożądanym zjawiskiem. Jego efektem jest najczęściej lokalna utrata stateczności dna lub skarp (ścian) wykopu oraz duży niekontrolowany, turbulentny dopływ wody. Likwidacja tego rodzaju awarii jest t[...]
3
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 441--447
PL Osiadanie słabego podłoża w strefie wzmocnionej wierconymi kolumnami żwirowymi. Prędkość osiadań strefy wzmocnionej. Przykłady obliczeniowe. Stateczność globalna budowli na podłożu wzmocnionym wierconymi kolumnami żwirowymi.
EN Settlement of weak soil in the zone reinforced with drilled gravel columns. The speed of the settlement of the reinforced zone. Calculation examples. Global stability of structure placed on the soil reinforced with drilled gravel columns.
4
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 431--440
PL Przegląd i analiza wzorów zalecanych przez różnych autorów i w normach PN i Eurokod do obliczeń nośności. Wpływ różnych współczynników uwzględniających kształt fundamentu, głębokość posadowienia, nachylenie obciążenia, nachylenie podstawy i nachylenie terenu.
EN Review and analysis of bearing capacity equations proposed by various authors and in Polish codes and Eurocodes. The influence of various factors take into consideration the shape of the foundation, the foundation depth, load inclination, foundation base inclination and slope inclination.
5
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 4 12-16
PL Obecnie w praktyce inżynierskiej jednym z głównych kierunków zastosowań geosyntetyków jest zbrojenie gruntu przy projektowaniu nasypów, stromych skarp i murów oporowych posadawianych na słabonośnych podłożach lub gruntach wysadzinowych. Podstawą do wnioskowania o potrzebie wzmocnienia podłoża grunto[...]
EN Currently one of the main directions of geosynthetics application is reinforcement of soil during the design of embankments, slopes and retaining structures founded on weak soils and soils being subject to frost-heave. The basis of concluding on the need to reinforce soil should always be proper ass[...]
6
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 11 72-75
PL Na przestrzeni lat wraz z rozwojem geoinżynierii oraz metod wzmacniania i zabezpieczania podłoża gruntowego ścianki szczelne z grodzic stalowych przeszły ogromne modyfikacje. W przeszłości stanowiące poboczny materiał na budowie, kojarzone wyłącznie z zabezpieczaniem wykopów, ewoluowały, tworząc olb[...]
EN Over the years, with the development of geoengineering and methods of enhancing and protecting the subsoil steel sheet piling have undergone tremendous changes. In the past, representing secondary material on the site, associated solely with protection of excavations, have evolved to form a huge gro[...]
7
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 12 70-73
PL Rozwój sieci autostrad w Polsce wiąże się z koniecznością wzmacniania słabego podłoża gruntowego pod konstrukcją drogi. Obecnie znajdują zastosowanie różnorodne metody, od prostej, polegającej na wymianie zalegającego powierzchniowo gruntu nienośnego, poprzez wykonywanie kolumn fundamentowych, aż po[...]
EN The development of the motorway network in Poland requires the strengthening of the weak structure of the subsoil under the road. Currently, various methods are used, ranging from simple exchange of residual surfactant on the ground up to the most sophisticated available methods.
8
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 11 64-70
PL W artykule autor przedstawia możliwości zastosowania badań sejsmicznych w badaniach geologiczno-inżynierskich wykorzystywanych w projektowaniu dróg i autostrad. Przykładowo zostaną przeanalizowane badania sejsmiczne wykonane na obszarze mierzei jeziora Kopań. Badania sejsmiczne o wysokiej rozdzielcz[...]
EN The author presents the possibilities of application of seismic investigations in engineering-geological research used in the design of roads and highways. For example, seismic surveys have been analyzed in the area of Kopań Lake Spit. Based on the results of seismic surveys have been discussed, for[...]
9
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 4 74-78
PL W niniejszym artykule autorzy szukają odpowiedzi na postawionych sobie szereg pytań, m.in.: Czy istnieją środki o właściwościach podobnych do spoiwa, jakim jest cement? Czy konieczna jest wymiana gruntów w sytuacji, gdy stabilizacja tradycyjnymi spoiwami nie zdaje egzaminu? Jakie metody badawcze pow[...]
EN In the article, the authors seek the answers to a number of questions raised, which include: Are there agents with similar properties to cement? Is it necessary to exchange land in a situation where traditional adhesives stabilization is not working? What research methods should be used to determine[...]
10
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 6 68-70
PL Rozwój Warszawy od strony północnej i związane z tym zwiększające się natężenie ruchu kołowego wymagały przedsięwzięć mających na celu usprawnienie komunikacji w tej części miasta. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację jest prowadzona przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie inwestycja Trasy Mostu Półno[...]
EN The development of the northern part of Warsaw and the associated therewith increased traffic needed projects aimed at improving communication in this part of the town. The answer to this situation is the construction of North Bridge, the investment made by the Municipal Roads Management in Warsaw w[...]
11
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 5 52-58
PL W procesach zastosowań technicznych różnych form geosyntetyków rola doświadczeń wynikających z testów i badań modelowych, doświadczeń i pomiarów w laboratoriach staje się decydująca. Od kilkudziesięciu lat trwają w tym zakresie intensywne prace w celu udoskonalenia i efektywnego zastosowania różnego[...]
EN In the processes of technical applications of various forms of geosynthetics, the role of the experience from the tests and model tests, experiments and laboratory measurements, is of crucial importance. For decades, there have been intensive works to refine and use more effectively various types of[...]
12
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 10 42-46
PL W ostatnich latach Polska stała się dużym placem budowy dróg, w skali dotychczas niespotykanej w naszym kraju. Tempo budowania nowych dróg oraz konieczność prowadzenia tras przez tereny położone na słabonośnych gruntach skłoniły projektantów i wykonawców do zastosowania specjalistycznych technologii[...]
EN In recent years Poland has become a major road construction site, on an unprecedented scale in our country. The pace of building new roads and the necessity of conducting highways through areas of soft soils has prompted the designers and contractors to use specialised technologies. The article pres[...]
13
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 4 68-71
PL W artykule opisano iniekcję zagęszczającą systemu Kellera, nowoczesną metodę wzmacniania słabego podłoża gruntowego. Przedstawiono założenia, rozwój oraz zakres zastosowań przedmiotowej metody. W artykule opisano wzmocnienie słabego podłoża gruntowego nasypu drogowego na przykładzie przebudowywanej [...]
EN The article describes the compatcion grouting by Keller - a modern method of improving the weak soil. Assumptions, development and the range of uses of the method are presented. The article describes the strengthening of weak subsoil of road embankment on the example of reconstructed street in Olszt[...]
14
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 3 26-31
PL Współczesne metody ulepszania słabego podłoża pozwalają eliminować kosztowne fundamenty palowe lub masową wymianę gruntu, umożliwiają wykorzystanie miejscowego gruntu jako "materiału budowlanego", zwykle skracają czas budowy i obniżają jej koszty, a także są przyjazne dla środowiska - zmniejszają em[...]
EN Modern methods for improving soft subsoil eliminate expensive pile foundations or mass exchange of soil, allow for the use of local soil as a "building material", usually shorten construction time and reduce its costs, and are environmentally friendly - by reducing CO2 emissions.
15
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 3 53-55
PL W ciągu ostatnich lat rynek geosyntetyków przeżywał swój dynamiczny rozwój. Wśród licznych produktów do separacji, stabilizacji i wzmacniania gruntów znajdujemy zróżnicowane typy geosiatek wytwarzanych z rozmaitych materiałów i w różnych technologiach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują stosow[...]
EN The geosynthetics market has experienced dynamic development for several years. Among the numerous products for separation, stabilization and land reinforcement, one can distinguish different types of geogrids manufactured with different materials and different technologies. Among them, special atte[...]
16
80%
Drogi i Mosty
2011 nr 1-2 21-57
PL Przedmiotem pracy są badania pali i kolumn wkręcanych na terenowym poletku doświadczalnym, zorganizowanym na terenie Żuław Wiślanych przy okazji budowy obwodnicy drogowej Pruszcza Gdańskiego. Rozpatrywany rejon charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami geotechnicznymi podłoża gruntowego, wymagając[...]
EN The paper presents the screw piling technology, which is gaining a wide acceptance and still requires a better understanding from the scientific point of view. In the paper the field investigation of screw piles and columns performed on the road currently under construction near Pruszcz Gdahski is r[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 5 89-93
PL Szczególne wymagania konstrukcyjne wobec kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej wynikają z faktu, że jest ona na ogół najgłębiej posadowionym obiektem sieciowym w podłożu gruntowym (przeciętnie o ok. 1 m poniżej dna kolektora i również niżej w stosunku do pozostałych elementów infrastruktury techniczn[...]
18
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2007 nr 5 305-312
PL Krótka charakterystyka morskich platform podnoszonych. Nośność graniczna podłoża gruntowego pod niezależnym fundamentem dyskowym. Analiza porównawcza głębokości krytycznej kawerny penetracyjnej oraz prognozy głębokości penetracji fundamentu w dnie morskim zbudowanym z gruntu o spójności rosnącej z g[...]
EN Brief description of offshore jack-up platforms. Bearing capacity of the subsoil under independent disk foundation. Comparative analysis of the critical depth of penetration cavern and prediction of the penetration depth of the foundation in the seabed built of soil with increasing cohesion with dep[...]
19
80%
Drogownictwo
2000 nr 10 302-304
PL Autorzy przedstawiają nieścisłości i wątpliwości jakie występują w polkich normach dotyczhących podłoża gruntowego i podbudowy.
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 28, t. 1 155-168
PL W pracy zostały przedstawione zadania geologii inżynierskiej w badaniu podłoża gruntowego, głównie wg statutu IAEG (Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej - obecnie i Środowiska). Niektóre zadania geologii inżynierskiej są omówione na tle wyników badań uzyskanych w Zakładzie Geologii Inżyn[...]
EN The paper presents the role of engineering geology in subsoil investigations according to the Statut of the International Association of Engineering Geology and the Environment (IAEGaE). On the ground of soil investigations carried out in Engineering Geology Department of Warsaw University some fund[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last