Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 375
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pożar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2012 Nr 44 41--54
PL W artykule przedstawiono procedury badawcze oraz wyniki badań modułu sprężystości fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych pod danego oddziaływaniu wysokiej temperatury zbliżonej do temperatury występującej w środowisku pożaru. Oznaczenie modułu sprężystości wykonano na próbkach betonowych [...]
EN This pa per presents re se arch methods and studies results of the elastic modulus of fibers reinforced concrete with polypropylene fibers subject to high temperature, close to the temperatures occurring during the fire. The elastic modulus was determined for both concrete samples and fibers reinfor[...]
3
100%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 2/4 73--78
PL W swoim artykule opisał stosowane w Republice Białoruskiej współczesne metody zmierzające do zapobiegania i likwidowania pożarów a także innych zagrożeń. W celu przeciwdziałania zagrożeniom w Republice Białoruskiej został opracowany i wdrożony do stosowania państwowy system ostrzegawczy.
4
100%
Elektro Info
2009 nr 10 22-25
PL Największe pożary, które powstały w energetyce, nie tylko w Polsce, głównie dotyczyły takich urządzeń jak transformatory olejowe, turbogeneratory, urządzenia elektryczne w rozdzielniach otwartych i wnętrzowych, tunelach i kanałach kablowych, itp.
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 12 642-645
PL Omówiono najważniejsze czynniki, które należy brać pod uwagę podczas oceny konstrukcji żelbetowych po pożarze. Rozpatrzono degradację cech mechanicznych materiałów oraz uwarunkowania konstrukcyjne. Podczas pożaru może również dojść do wytworzenia się wtórnego schematu statycznego konstrukcji lub wys[...]
EN This article concern the most important phenomenon's that should be considered when the reassessment of RC structures after fire is performed. Degradation of material mechanical properties and structural features are considered. As a result of fire the secondary flow chart of the structure or the re[...]
7
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 7 28-31
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Intensywne nagrzewanie w czasie pożaru elementów konstrukcji drewnianych prowadzi sukcesywnie do ich zniszczenia. Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych wynika ze zmienności materiałowych charakterystyk drewna w podwyższonej temperaturze. Ważnym elementem pożarowej analizy konstrukcji drewnianych[...]
EN lntensive heating of timber structures in the fire consequently leads to the damage of these structures. Fire resistance of timber structures results from material properties changeability of timber at elevated temperature. The important element of the fire resistance analysis of timber structures i[...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 2 108-110
PL Podjęto próbę oszacowania wpływu intensywności ogrzewania na nośność i wartość współczynnika wyboczeniowego ściskanego pręta kratownicy. Stwierdzono, że wpływ ten ujawnia się w temperaturze powyżej 300 stopni Celsjusza, a jest istotny, gdy temperatura przekracza 350 stopni Celsjusza.
EN Tentative assessment of influence of steel heating rate on bearing capacity and coefficient of instability for compressed steel truss memeber exposed to fire is presented in the paper. Steel strain is described using non-linear law of bailey-norton. Authors have stated that this influence of heat re[...]
10
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 123-123
PL W artykule przeprowadzono analizę pożarów obiektów mostowych. Stwierdzono, że konstrukcja obiektu mostowego powinna być zaprojektowana i wykonana z materiałów niepalnych, zapewniających odporność ogniową .
11
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 5 33-36
PL W Polsce nie prowadzi się badań statystycznych dotyczących przyczyn pożarów i wartości powodowanych przez nie strat w zakładach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów. Z tego względu artykuł oparty jest na analizie kilku pożarów, które miały miejsce w przeszłości.
12
100%
Przegląd Budowlany
EN Frequent occurrence irregularities of evacuation conditions in existing buildings. Legal possibilities of evacuation problem solution. Most often occurring evacuation's supplementary solutions.
13
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 4 190-192
PL Przeanalizowano pracę statyczną konstrukcji nośnej przekrycia pawilonu wystawowego podczas kolejnych faz pożaru, uwzględniając nieliniowe charakterystyki materiałowe w funkcji temperatury. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów rzeczywistych odkształceń.
EN Static behaviour of roof structure of an exhibition pavillon during succesive fire propagation, taking account of non-linear material's characteristics as temparature functions has been presented.
14
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2014 nr 4 24--27
PL W artykule podjęto tematykę modelowania ewakuacji z tuneli przy pomocy modeli mikroskopowych opartych na paradygmacie agentowym ABM (Agent–based modeling) oraz koncepcji DDM (Data-driven modeling). Piesi w prezentowanej metodologii są reprezentowani jako agenci posiadający zestaw indywidualnych cech[...]
EN The article deals with the subject of modeling of emergency withdrawal from the tunnels with the help of microscopic models based on ABM (Agent-based modeling) paradigm, and the DDM (Data-driven modeling) concept. The pedestrians, in the presented methodology, are represented as agents having a set [...]
15
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 2 16--19
16
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 12 27--29
PL Jednym z kryteriów projektowych w instalacjach zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych za pomocą nadciśnienia jest zapewnienie minimalnej prędkości przepływu w drzwiach otwartych w kierunku od przestrzeni chronionej do korytarza. Minimalna prędkość przepływu ma uniemożliwić przedostanie[...]
17
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 5 58--62
PL W drugiej części publikacji zostaną przedstawione analizy numeryczne dotyczące wspomnianych wcześniej problemów, omówione czynniki wpływające na ich powstanie oraz zaproponowane rozwiązania. Rozważane będą parametry opisujące pożar, sposób doprowadzenia powietrza kompensacyjnego, scenariusze niepraw[...]
18
100%
Elektro Info
2005 nr 7-8 40-42
19
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2016 nr 5 70--75
PL Niewentylowane budynki jednokondygnacyjne już po kilku minutach pożaru mogą wypełnić się dymem, a zawarte w nim substancje toksyczne mogą spowodować obezwładnienie lub śmierć osób. Ponadto warstwa gorącego dymu o temperaturze 500°C emituje strumień ciepła około 20 kW/m2, co po kilku sekundach powodu[...]
20
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 10 82--86
PL Projektowanie systemów wentylacji pożarowej wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wymaga zrozumienia zjawisk fizycznych związanych z przepływem dymu w warunkach pożaru. Niniejsza praca stanowi pierwszą część cyklu, którego celem jest przestawienie głównych założeń modelowania matematycznego prz[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last