Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pneumatic system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems Science
EN McKibben muscle is a kind of pneumatic artificial muscle. It can be used as the actuator to drive the robot and the rehabilitation device. So, its force characteristic is very important in order to control the contraction and extension of the McKibben muscle for the applications in the robot field. [...]
2
100%
Journal of KONES
EN The publication presents a UAV pneumatic launcher designed and built in ITWL. The basic element of the pneumatic launcher is the launch mechanism. The starting mechanism determines the energy parameters that will be reached on the launch pad. The work of the launch engines used in propulsion systems[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 19-28
PL W artykule przedstawiono układ sterowania urządzeniami kontenera pneumatycznego, którego głównym elementem z punktu widzenia sterowania jest mikroprocesorowy sterownik typu PLC. Omówiono budowę sterownika pneumatyki, realizowane przez niego funkcje oraz jego współpracę ze sterownikiem lokomotywy. Op[...]
EN In the paper the control system of the devices of the pneumatic container have been presented. The main element of this system, from the point of view of the control system, is a programmable logic controller (PLC). Its structure, functions realized by it and co-operation with the main controller o[...]
4
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 3 8-12
PL Opisano metodę pośredniego pomiaru przecieku sprężonego powietrza w systemach pneumatycznych za pomocą urządzenia pomiarowego włączonego równolegle do rurociągu. Przedstawiono sposób pomiaru. Wskazano na zalety urządzenia, które umożliwia pomiar przecieku w dowolnym miejscu instalacji pneumatycznej [...]
EN The paper deals with indirect measurement method of compressed air leakage in pneumatic system conducted by means of measurement apparatus parallel to the pipeline. Measurement method has been presented. Measurement apparatus enables to measure leakage in any place of pneumatic installation without [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN In the paper the current pneumatic drive and control system of the manipulator supplying the kitchen knives semi-finished products to the clamping unit of grinder or polisher is described. The possible changes in control system of the manipulator are presented. The current drive and control system h[...]
6
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper describes a pneumatic system and a system for its measurement mounted on a special testing facility, with the range of experiments being defined. The analysis involved determining the static and dynamic characteristics of the system responsible for loading the ring in an active face seal a[...]
7
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 4 204-207
PL Jedną z wielkości decydujących o zgodności wyników symulacyjnych i eksperymentalnych napędu pneumatycznego jest masowe natężenie przepływu gazu. Do jego opisu wykorzystywane są różne modele matematyczne, o eksperymentalnie wyznaczanych współczynnikach. Identyfikacji współczynników w modelu dokonuje [...]
EN In a case of computer simulation used for the verification of pneumatic system performance a set of differential equations is utilised as the model [1]. A mass flow rate is one of parameters which mainly decides about the conformity of simulations and experimental results. Various mathematical model[...]
8
75%
Archives of Foundry Engineering
PL Mechanizacja i automatyzacja procesów odlewniczych przynosi znaczne korzyści między innymi dzięki wzrostowi wydajności i jakości produkcji. Pomimo że obecnie podstawowym narzędziem automatyzacji procesów produkcyjnych są programowalne sterowniki logiczne PLC, w wielu obszarach, ze względu na swoje z[...]
EN Currently, the basic tool for automating the production processes are the PLCs. However, in many areas application of the pneumatic control systems may be more reasonable. The main factor determining choice of the control technology are costs. In the case of pneumatic systems, the costs shall be det[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1050--1055, CD
PL W artykule przedstawiono zastosowanie rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów (ang. fractional calculus) do opisu dynamiki zjawisk układów pneumatycznych. W budowie modeli matematycznych, analizowanych układów dynamicznych, wykorzystano definicję Riemanna-Liouville’a pochodno-całki niecałkowite[...]
EN Rapid development of technology which occurred at the turn of the 19th and 20th century has enforced development of new models describing reality, especially the technical objects working in extreme conditions or characterized by extreme parameters (a super-capacitor, a transmission line of infinite[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1056--1060, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych układu wtryskowego, silnika spalinowego, pod kątem weryfikacji badań symulacyjnych wybranych układów pneumatycznych opisanych rachunkiem różniczkowo-całkowym niecałkowitych rzędów (ang. fractional calculus), przeprowadzonych w Części 1 artykułów.[...]
EN The Part 2 of these papers, deals with laboratory tests of a pneumatic transducer. Measurements have been taken and a real pneumatic system is analyzed and compared with a mathematical model. The analysis uses fractional calculus and is carried out with respect to time and frequency.
11
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1063--1066, CD
PL W artykule omówiono stanowisko do projektowania i badania układów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych wykorzystywanych w procesach technologicznych w przemyśle.
EN ,,The article discusses the laboratory test stand to design and to test of pneumatic and electropneumatic systems used in industry”
12
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 4 83
PL W 2014 r. Terma poszerzyła swoją ofertę maszyn przeciskowych MAX Siła Przebicia o kolejnego kreta – MAX K55. Cechą wyróżniającą tę maszynę spośród dostępnych na rynku maszyn przeciskowych o tak małym kalibrze jest zastosowanie unikatowego systemu zmiany kierunku pracy. System ten znacznie ułatwia op[...]
EN In 2014, Terma expanded its range of ramming machines MAX Siła Przebicia (MAX penetration power) with yet another "mole" - MAX K55. The feature distinguishing this machine among other ramming machines with such a small calibre available on the market is the use of a unique system changing the direct[...]
13
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 39 190--201
PL W artykule zaprezentowano instalację wytwarzania wieloskładnikowych mieszanek kaw na bazie komponentów sypkich. Instalacja została zaprojektowana i wykonana dla potrzeb wytwarzania mieszanek kaw Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej „MOKATE”. Instalacja została opracowana i wykonana kompleksowo przez[...]
14
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 39 210--219
PL W pracy przedstawiono analizę wybranych rozwiązań pneumatycznych zespołów zaworowych maszyn formierskich stosowanych w nowoczesnych odlewniach. Ocena zespołów zaworowych oraz charakterystyka ich działania jest oparta głównie na własnych badaniach pneumatycznych procesów wytwarzania form i rdzeni odl[...]
EN The general aim of the article is the analysis and evaluation of air blowing valve units adopted in stream moulding machines actually used in moulding plants of modern foundries. This analysis and assessment of valves units properties adopted in moulding machines design, mostly based on authors own [...]
15
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 39 220--229
PL Publikacja zawiera opis sposobu przeprowadzania prób dozowania składników sypkich z przeznaczeniem do intensyfikacji procesu żeliwiakowego, wyniki badań i obliczeń oraz ich analizę, zgodnie z przedstawionym schematem stanowiska badawczego. Analiza wyników badań potwierdziła wysoką jednorodność przeb[...]
EN The present paper contains the description of the testing procedure for metering of the loose components provided for intensifying of a cupola process, tests results and calculations as well as their analysis according to attached scheme of the test stand. The analysis of the test results has confir[...]
16
75%
Pneumatyka
2013 Nr 1 32--37
PL W artykule przedstawiono budowę systemu pneumatycznego wykorzystanego w procesie wytwarzania dokumentów wielowarstwowych w ramach opracowanej linii technologicznej. Elementy wykonawcze sytemu realizują wszystkie funkcje obejmujące właściwe podawanie i montaż półwyrobów związane z opracowaną technolo[...]
EN The article presents the structure of a pneumatic system used in the process line for the manufacture of multilayer documents. The system actuators execute all functions concerning the proper feeding and assembly of semi-finished products. The line control system, in which the main PLC controller is[...]
17
63%
Logistyka
2014 nr 3 3869--3877
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania oprogramowania FluidSIM-P oraz stanowiska laboratoryjnego firmy Festo Didactic do badania właściwości pneumatycznych układów sterowania na zajęciach laboratoryjnych realizowanych w Laboratorium Mechatroniki na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Un[...]
EN This paper presents possibilities of using FluidSIM-P software and FESTO Didactic laboratory workstation for research and testing pneumatic control systems during laboratory classes carried out in the Mechatronics Laboratory of the Faculty of Transport and Electrical Engineering at the Kazimierz Pul[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 67 [230] 251-254
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 972--976
PL Dynamiczny rozwój badań w ostatnich latach nad zastosowaniem rachunku różniczkowo-całkowego niecałkowitych rzędów do analizy układów dynamicznych, skłonił autorów artykułu do podjęcia próby jego zastosowania w analizie i modelowaniu przetworników stosowanych w układach pneumatycznych. Przetworniki p[...]
EN Dynamic development of recent research into the use of fractional calculus for the dynamic system analysis encouraged the authors of this paper to attempt the use of it for the analysis and modelling of transducers used in pneumatics. The paper presents a mathematical model of pneumatic transducer d[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 4/67 25--33
PL Współczesne pojazdy powszechnie wyposażane są w układy automatyki pokładowej czuwającej nad bezpieczeństwem czynnym kierowcy i pasażerów. Regulatory dynamiki ruchu prostoliniowego (układy ABS i ASR), coraz częściej zastępowane są przez układy stabilizacji toru jazdy – ESP (Electronic Stability Progr[...]
EN The development of electronic engineering and computer science caused increasing of onboard electronic units which are installed in every new car. Some of them are responsible for improving safety level of passengers, in a way, which doesn’t allow to lead vehicle to lose its stability. The most soph[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last