Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 28 144-148
PL Badania polowe przeprowadzono w latach 2009-2010. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków, w trzech powtórzeniach, jako dwuczynnikowe. Celem podjętych badan było określenie wpływu Użyźniacza Glebowego UGmax na plon ogólny, plon handlowy i plon bulw dużych dwóch odmian ziemniaka jadalnego.[...]
EN A field experiment was carried out in the years 2009-2010. The experiment was designed randomized block with three replicates as a two-factors. The research was aimed at determining the effect of soil fertilizer UGmax on the total yield, marketable yield and large tubers yield of two cultivars potat[...]
2
100%
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
EN Croplands have been identified as binding large amounts of carbon. About one third of the total area in Poland is covered by croplands. In this paper, we analyze data describing the yields and structure of crops available for 13 selected subareas of Poland between 1960 and 2009 to evaluate the green[...]
3
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie (woj. mazowieckie) w gospodarstwie przekształconym na ekologiczny sposób gospodarowania w latach 2006-2009 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe, dwuczynnikowe, dotyczące plonu białka w uprawie 4 mieszanek motylkowato-trawiastych z 60% i [...]
EN In the Agricultural Experiment Station, Grabów, Institute of Soil Science and Plant Cultivation-National Research Institute (voi. Mazovia) farm converted to organic farming in 2006-2009 a field experiment was carried out strict, two-factor for protein yield in the cultivation of four legume-grass mi[...]
4
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2004 T. 4, z. 1 273-282
PL W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badań (1999-2001) nad oceną użytkowanych racjonalnie (wariant I) i ekstensywnie (wariant II) pastwisk dla bydła w trzech siedliskach grądowych (grąd właściwy typowy - siedlisko okresowo suche, właściwy świeży - średnio wilgotne i podmokły - wilgotne). Określo[...]
EN This paper presents results of a three-years study (1999-2001) on the assessment of rationally and extensively used cattle pastures in three dry meadows sites (a proper typical site periodically dry, a proper fresh moderately wet site and a wetland site). The amount and quality of yields and their d[...]
5
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2002 T. 2, z. 1 57--64
PL Badania przeprowadzono w latach 1993–1996 na łące torfowo-murszowej w Witkowie (woj. zachodniopomorskie). W tym celu założono doświadczenie, w którym uwzględniono następujące kombinacje: PK, PK + saletra amonowa, PK + saletra amonowa + 10 kg·ha–¹ Cu, PK + saletra wapniowa, PK + saletra wapni[...]
EN Studies were carried out on peat-moorsh meadow located at Witkowo (Westpommeranian voivodship) in the years 1993–1996. Experiment consisted of the following treatments: PK, PK + ammonium nitrate, PK + ammonium nitrate + 10 kg·ha-¹ Cu, PK + calcium-ammonium nitrate, PK + calcium-ammonium nitr[...]
6
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2007 T. 7, z. 1 159-170
PL Celem pracy jest, między innymi, opracowanie modelu funkcji produkcji pasz (dokładniej - parametrów tej funkcji) dla dolinowych obszarów torfowych. Postawiono hipotezę roboczą, że wyniki produkcyjne - plony pasz z trwałych użytków zielonych - nie różnią się istotnie od wyników w skali doświadczalnej[...]
EN This paper is aimed at elaborating the model of fodder production for the river valley peatlands. Working hypothesis was that productive results - yields of fodder from permanent grasslands - do not differ significantly from those obtained in experiments providing the relationships between particula[...]
7
84%
Journal of Water and Land Development
2002 no. 6 51-71
PL W artykule przedstawiono wstępną analizę przydatności wskaźników roślinnych utworzonych na podstawie bazy danych INFOSAT. Baza ta powstała w Instytucie Geodezji i Kartografii w celu wspomagania modeli prognozowania plonów wykorzystujących dane satelitarne. INFOSAT gromadzi informacje oparte na stosu[...]
EN The suitability of selected satellite vegetation indices for estimating the condition of cereals in Poland was investigated. The indices presented here were derived from the data stored in INFOSAT database, which was created at the Institute of Geodesy and Cartography. INFOSAT contains data from pro[...]
8
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 2 147--161
PL Badania prowadzono w latach 2010–2013 na łąkach trwałych, położonych w trzech siedliskach: grądowym właściwym, pobagiennym właściwym i pobagiennym łęgowiejącym, uwzględniając następujące sposoby użytkowania: koszenie i usuwanie biomasy, koszenie i pozostawianie biomasy na pokosach, koszenie z rozdra[...]
EN Studies were carried out in the years 2010–2013 on permanent meadows situated in dry ground, proper post-bog and swamping post-bog habitats. The following ways of management were applied: mowing and biomass removal, mowing and leaving biomass on swaths, mowing with grinding and leaving biomass on me[...]
9
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W latach 1994-1997 na podstawie doświadczenia polowego, realizowanego metodą losowanych bloków w sześciu powtórzeniach, przeprowadzono ocenę wpływu wieloletniego nawożenia mineralnego na zbiorowiska łąki trwałej 2-kośnej położonej na posusznej glebie torfowo-murszowej. Oceniano plonowanie, skład flo[...]
EN The influence of the long-term mineral fertilisation on plant communities of a permanent 2 cut meadow situated on semi-dry peat-moorsh soil was assessed during the field experiment carried out in the years 1994-1997 with the random block method in 6 repetitions. Yielding, floral composition, water c[...]
10
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem badań była ocena wielkości produkcji roślinnej w aspekcie ponoszonych nakładów pracy na tę produkcję w gospodarstwach ekologicznych. Badania przeprowadzono w 50 gospodarstwach ekologicznych z certyfikatem, położonych na terenie Polski Południowej. Wysokość plonów w badanych gospodarstwach była[...]
EN The objective of the paper was to carry out an assessment of the plant production size in the aspect of the incurred work inputs on this production in ecological farms. The scope of the paper covered research carried out in 50 ecological farms with certificate, located in the Southern Poland. The yi[...]
11
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 3 229--234
PL Badania realizowano w latach 2006-2010 w ZDITP w Biebrzy, na łące trwałej, na glebie organicznej, mułowo-torfowomurszowej. Doświadczenia założono w układzie losowanych bloków, w czterech powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 15 m2. Zaprojektowaną do użytkowania pastwiskowego w gospodarstwie ekol[...]
EN Studies were carried out in the years 2006-2010 in the Experimental Farm of the ITP in Biebrza on permanent meadow situated on mud-peat-muck organic soil. Experiments were set up in a random block system in four repetitions on 15 m2 plots. A mixture (the so-called model mixture P1) designed for past[...]
12
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono reakcję ziemniaków na stosowanie PRP SOL. Doświadczenia nad oceną reakcji ziemniaków odmiany Satina na stosowanie PRP SOL prowadzono w latach 2007-2011 na polu w Złotnikach naleążcym do Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń, Katedry Agronomii, Uniwersytetu Przyrodniczego w[...]
EN In the paper reaction of potatoes on PRP SOL fertilization was investigated. Experiments on the assessment of potato variety Satina response to the use of PRP SOL were conducted in 2007-2011 in the field in Złotniki belonging to the Experimental Station Gorzyń, Department of Agronomy, University of [...]
13
67%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2004 T. 4, z. 1 345-356
PL W pracy przedstawiono kierunki zmian w rolnictwie i na obszarach rolniczych, które zaszły na skutek przeobrażeń warunków środowiskowych, ustrojowych i makroekonomicznych w gminach położonych w strefie podmiejskiej, na przykładzie gminy Raszyn, bezpośrednio graniczącej z aglomeracją warszawską. Ocen[...]
EN The paper presents changes in agriculture and in rural areas that have taken place as a result of political, macroeconomic and environmental transformations in communes situated in suburban communes. The Raszyn commune neighbouring Warsaw agglomerations was taken as an example. Natural and economic[...]
14
67%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2001 T. 1, z. 1 123--136
PL Badania przeprowadzono w latach 1996–1999 na łące torfowo-murszowej we wsi Modrzewie w województwie zachodniopomorskim. Porównywano w nich terminy stosowania nawożenia organiczno-mineralnego na produkcyjność łąki. W tym celu założono doświadczenie, w którym uwzględniono następujące kombinacje: łąka [...]
EN The investigations were carried out in the years 1996–1999 on the organic meadow in the village Modrzewie in the Zachodniopomorskie voivodship. The experiment was carried out in the following variants: meadow without fertilization – 0, manure at a dose of 30 t·ha-¹ in autumn + NPK, manure at[...]
15
67%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Badania realizowano w latach 1998-2001 na łące położonej na glebie torfowo-murszowej we wsi Modrzewie w woj. zachodniopomorskim. Porównywano działanie gnojówki z działaniem nawożenia mineralnego na plonowanie runi łąkowej, skład chemiczny i botaniczny siana oraz skład chemiczny wód gruntowych. W ok[...]
EN The study was carried out on a meadow on the peat-moorsh soil in the village of Modrzewie in Zachodniopomorskie voivodship in the years 1998-2001. The effect of liquid manure and of mineral fertilization on meadow yielding, chemical and botanical composition of hay was compared. Hay yield from liqui[...]
16
67%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Praca zawiera analizę kształtowania się głównych parametrów polskiego nasiennictwa traw pastewnych (liczba reprodukowanych odmian, areał, plon, zbiory) obecnie oraz w przyszłości. W tej futurologicznej diagnozie uwzględnia się czynniki przyrodnicze, ekonomiczne i antropogeniczne oraz przewidywane za[...]
EN Analysis of the main parameters of current domestic seed production of grasses now and in the past was performed. Trends for the development of seed production in the future were estimated. The demand for seeds both now and in the future was estimated by considering biological composition of sward,[...]
17
67%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2013 T. 13, z. 2 33--52
PL Celem badań była ocena gospodarczo-ekologicznych skutków melioracji torfowisk wykonanych przed ok. 60 laty w dolinie rzeki Por (1953 r.) w powiecie zamojskim oraz w dolinie rzeki Biebrza na obiekcie Kuwasy (1954 r.) w powiecie grajewskim. Torfowiska położone były w sąsiedztwie gruntów ornych o gleba[...]
EN The study was aimed at assessing economic and ecological effects of the reclamation of peatlands performed ca. 60 years ago in the Por River valley, Zamość County (1953) and in the Biebrza River valley on Kuwasy object, Grajewo County in 1954. Peatlands were situated in the vicinity of arable lands [...]
18
67%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Wegetacyjne doświadczenie wazonowe z siarczanem amonu założono, aby zbadać łączny efekt wzrastającej podaży siarki w glebie (poziom naturalny, 20, 40 i 60 mg S . kg[do -1] gleby) i stałego poziomu kadmu (4 mg . kg[do -1] we wszystkich wariantach) na plonowanie i skład chemiczny bulw i łętów ziemniak[...]
EN A vegetative pot trial with ammonium sulphate was established to explore the joint effect of increasing supply ofsulphur into the soil (natural level, 20, 40 and 60 mg S . kg[to -1] of soil) and a constant level of cadmium (4 mg . kg[to -1] in all variants) on yields and chemical composition of tube[...]
19
67%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2010 T. 10, z. 4 129-148
PL Badania dotyczące renowacji metodą siewu bezpośredniego i podsiewu prowadzono w latach 2004-2008 na trwałych łąkach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie, należącego do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W renowacji wykorzystano dwa typy siewników do siewu bezpośrednie[...]
EN Research on renovation with the method of direct and sod-seeding was carried out between 2004 and 2008 on perennial meadows of the Agricultural Experiment Station at Minikowo, of the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. The renovation involved two seed drill types for direct dril[...]
20
67%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Na całym świecie nawozy mocznikowe są najbardziej dynamicznie rozwijającym się i najczęściej stosowanym źródłem azotu w rolnictwie. Korzyści ze stosowania mocznika jako nawozu wynikają z dużej zawartości azotu (około 46% azotu), jego niepolarności, dobrej rozpuszczalności oraz niskich kosztów produk[...]
EN Worldwide the urea fertilisers are the fastest growing and most commonly used source of nitrogen in agriculture. The benefits of using urea as a fertiliser are due to its high nitrogen content (approximately 46 % nitrogen), non polarity, high solubility, and low costs for manufacture, storage, and t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last