Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plastyfikator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 6 11--14
PL W obecnych warunkach Górnego Śląska, biorąc pod uwagę przede wszystkim szczególnie silne zanieczyszczenie środowiska, wykorzystanie miejscowych materiałów odpadowych wymaga prowadzenia skrupulatnych badań i ustalenia ścisłych kryteriów oceny pod względem przydatności tychże w szeroko pojętym budowni[...]
2
88%
Warstwy
1999 nr 3 78-80
3
88%
Cement Wapno Beton
PL Wapno należy niewątpliwie do materiałów tradycyjnych. By ocenić i porównać zaprawy murarskie i tynkarskie fabryczne z wytwarzanymi na budowie zaprawami tradycyjnymi, zaproponowano czteroetapowy schemat przeprowadzania oceny walorów użytkowych zapraw. W pierwszym oceniane są, składniki zaprawy (przed[...]
EN Lime belongs undoubtedly in the traditional materials. In order to estimate and compare masonry mortars and plasters with made in situ traditional mortars, four-stage scheme of estimation procedure of mortar functional qualities have been proposed. In the first stage mortar components are estimated [...]
4
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2016 nr 4 58--59
5
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 2 70-74
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Concrete work in wintertime is always connected with the risk of disturbances in the process of hydration of cement. This may later slow down the process of reaching the planned strength of concrete, or even worse, it can permanently destroy its structure. This kind of concrete may never acquire the[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 201-206
PL Przetwórstwo PVC w istotny sposób zależy od liczby K i budowy ziaren. W pracy przedstawiono charakterystyk? ziaren suspensyjnego PVC (K=67) o różnej gęstości nasypowej. Stwierdzono, że zastosowanie analizy granulometrycznej, obserwacji mikroskopowych kształtu i powierzchni ziaren w potoczeniu z anal[...]
EN PVC processing significant depends on K value and morphology of grains. The characterization of grains suspension PVC (K = 67) with different bulk density was presented. It was found that the use of the granulometry analysis, microscopic observations of the grains surface with simultaneously the ana[...]
8
75%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 3 62--64
PL Domieszką nazywamy substancję, którą dodaje się do mieszanki betonowej podczas jej wykonywania w ilości nie większej niż 5% masy cementu. Domieszki te aplikuje się w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub betonu [2]. Bardzo istotną sprawą jest dozowanie domieszek tylko i wyłącznie[...]
EN The article presents the results of technological tests conducted in order to assess the impact of the selected plasticizers on the basic technical characteristics of concrete paving. During these tests, five plasticizers were applied and the numerical values of tensile splitting and capillary absor[...]
9
75%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 1-2 66--70
PL W artykule zaprezentowano wyniki prób technologicznych prowadzonych pod kątem wpływu ilości i rodzaju zastosowanych plastyfikatorów na podstawowe cechy techniczne betonowej kostki brukowej. Podczas tych prób zastosowano dwa plastyfikatory, dozowane w ilości 0,1-0,4% masy cementu. Oznaczono wartości [...]
EN The article presents the results of the technological tests of the impact of the amount and type of used plasticizers on the basic technical characteristics of concrete paving. Two plasticizers, added to cement in the amount of 0.1-0.4% of its weight, were used in the tests. The numerical values of [...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2367--2371
PL Przedstawiono kierunki rozwoju i charakterystykę plastyfikatorów stanowiących alternatywę dla zmiękczaczy ftalanowych. Na rynku tworzyw sztucznych zauważalne jest pojawianie się nowej gamy zmiękczaczy charakteryzujących się niską toksycznością. Technologie oparte na nowych plastyfikatorach są bezpie[...]
EN A review, with 8 refs., new of plasticizers recommended for replacing the toxic phthalate plasticizers.
11
75%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 6 38--41
PL Betony kruszywowe o matrycy cementowej kształtuje się z kruszywa grubego i/lub kruszywa drobnego, spoiwa oraz wody, a także ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Celem niniejszej pracy badawczej było zbadanie wpływu ilości wybranego plastyfikatora na podstawowe cechy techniczne [...]
EN The aggregate composites with cement matrix are shaped from coarse aggregate and/or fine aggregate, binder and water, as well as potential mineral additives and chemical admixtures. The purpose of the research was to study the influence of the amount of a selected plasticizer on the basic technical [...]
12
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizyko-mechanicznych poli(chlorku winylu) plastyfikowanego nowymi plastyfikatorami polimerycznymi, wytwarzanymi z poli(tereftalanu etylenu) pochodzącego z recyklingu. Właściwości plastyfikatów porównano z właściwościami poli(chlorku winylu) zmiękczon[...]
EN This paper presents results of investigations of physico-mechanical properties of poli(vinyl chloride), plasticized with new polymeric plasticizer obtained from recycled poly(ethylene terephthalate). Properties of plasticized poly(vinyl chloride) were compared with properties of plastic with selecte[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono wyniki badań kilku kompozytów epoksydowych utwardzanych w temperaturze pokojowej. Zbadano wpływ głównych składników (żywica, napełniacze) na właściwości elektryczne epoksydowych materiałów elektroizolacyjnych.
EN The paper presents results of research on several epoxy composites hardener in the room temperature. The influence of main components (resin, fillers) on electric properties of epoxy electroinsulating materials has been tested.
14
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2010 nr 1 28-29
PL Ze względu na mniejsze wymagania nośności niż w budownictwie wysokościowym, do praktyki wykonawczej takich obiektów jak hale handlowe i magazynowe, wkradło się wiele błędów technologicznych, które niekorzystnie wpływaja na jakość wykonawstwa a tym samym - na trwałość betonowych posadzek. Skalę konse[...]
15
63%
Chemia Analityczna
PL Spreparowano elektrody jonoselektywne czuie na aminy i amiloryd. Do ich wykonania użyto jako jonoforu kwasu fosfomolibdenowego oraz kilku plastyfikatorów: di-n-buty-loflalan, tri-n-butylofosforan, etero-nitro-fenylooktylowy i di-oktylo-fenylofosfonat. Badano odpowiedzi spreparowanych elektrod, a w t[...]
EN Ion selective electrodes for amines and amiloride were prepared using phosphomolybdic acid ionophore and various plasticizers: di-n-butylphthalate (DBPH), tri-n-butylphosphate (TBP), o-nitrophenyloctyl ether (NPOE), and di-octylphenylphosphonatc (DOPP). The response characteristics ofthese electrode[...]
16
63%
Przegląd Budowlany
17
63%
Polimery
2016 T. 61, nr 10 683--692
PL Zbadano wpływ plastyfikatora organiczno-nieorganicznego na strukturę i wybrane właściwości mieszanin polilaktydu (PLA), maleinowanego polilaktydu (MPLA) i termoplastycznej skrobi kukurydzianej (TPS). Zastosowano dwa plastyfikatory zawierające grupy Si–OH: MEOS – produkt reakcji metylooktylodichloros[...]
EN The effect of organic-inorganic plasticizer on the structure and selected properties of the blends of polylactide (PLA), maleinated polylactide (MPLA) and thermoplastic corn starch (TPS) has been investigated. Two types of reactive plasticizers with silanol groups were used: MEOS – product of the re[...]
18
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2009 z. 9 39--44
EN This article present a studies applying to the problems associated with the use of plasticizers for Self Copacting concrete in bulky prefabricated producs concerning to their durability.
19
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 3 169--176
PL W artykule zaprezentowano możliwość zwiększenia efektywności uszczelniania kolumn rur okładzinowych wskutek obniżenia parametrów reologicznych zaczynów cementowych. Zamierzony efekt został osiągnięty za pomocą obecnie stosowanych dodatków upłynniających oraz innowacyjnych superplastyfikatorów. Bazow[...]
EN This publication presents the possibility of increasing the effectiveness of sealing casings as a result of reducing the rheological parameters of cement slurries. The intended effect is achieved with the currently used plastificators and innovative superplastificators. The samples of cement slurry [...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 10 285--292
PL Przedstawiono analizę istniejącego systemu zasilania maszynę produkującą filtry papierosowe w plastyfikator. Scharakteryzowano przedmiot badań, który stanowiła maszyna filtrowa KDF2. Zamieszczone wyniki badań doświadczalnych wskazały na błędy sterowania wynikające z braku pełnej automatyzacji proces[...]
EN The paper presents the analysis of supplying a machine manufacturing cigarette filters with a plasticizer . The object of research was characterized, being KDF2 filter machine. The published research results indicated at control errors resulting from the lack of full automation of the production pro[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last