Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 198
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plastyczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2004 nr 3 [73] 48-50
PL Plastyczność akrylu umożliwiająca otrzymywanie dowolnych kształtów wyrobów w połączeniu z bogatą różnorodnością kolorów, dekoracyjnych efektów powierzchni i różnych poziomów przezroczystości sprawiają, że po materiał ten chętnie sięgają projektanci. Mają oni możliwość realizacji oryginalnych projekt[...]
2
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2011 R. 40, z. 117 163--167
PL W pracy przedstawiono wyniki badań granicy plastyczności spieku na osnowie wolframowej wykorzystywanego w produkcji penetratorów czołgowych pocisków podkalibrowych w próbie ściskania dla szybkości odkształceń równych 3ź10-2s-1i 7ź 10-2 s-1.
EN The results of strength investigations of the tungsten alloy are discussed in this paper. Quasi-static testing was carried out by of the INSTRON testing machine in FPS Bolechowo Ltd.
3
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań mechanizmu deformacji plastycznej kompozytu warstwowego miedź - fazy międzymetaliczne w temperaturze pokojowej i temperaturach podwyższonych. Stwierdzono, że mikrotwardość warstw kompozytu zbudowanych z faz międzymetalicznych jest około siedem razy więk[...]
EN In the paper are presented results of plastic deformations researches of the layered copper-intermetallic phases composite, which have been conducted at the room and high temperatures. The results show that the hardness of the intermetallic layers in composite is about seven times higher than hardne[...]
4
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono pomiary własności mechanicznych (Re0.2, Rm, A5 i HV5) czterech stali FA typu 22Cr-5 Ni, różniących się zawartością węgla, azotu i molibdenu, wyżarzonych w temperaturach 1000, 1100 i 1200 stopni Celsjusza, a następnie chłodzonych w wodzie lub w powietrzu. Określono wpływ warunków przes[...]
EN Tensile properties (Re02, Rm, A5) and hardness (HV5) were determined in 22-5 type duplex stainless steels with various C (0.02-0.06%), (N 0.053-0.177%) and Mo (1.72-2.94%) contents after annealing at 1000, 1100 oraz 1200 degrees centigrade and water quenching or air cooling. Tensile properties of du[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 91-100
PL W pracy podjęto próbę stabilizacji efektu kumulacji odkształceń plastycznych powstajacych w materiale w wyniku działania wieloosiowych obciążeń. W tym celu opracowano jednopowierzchniowy model przeznaczony do symulacji zachowania materiału w warunkach losowych obciążeń zewnętrznych. Wyniki obliczeń [...]
EN The paper deals with the ratchetting effect as observed under general nonproportional loading. Multisurface models, most frequently used for prediction of material behaviour under random loadings, account for the plastic strain progression. However, the predicted rates of strain, in general, differ [...]
6
80%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 10 555-557
PL Podano zasadnicze zmiany w znowelizowanym w 1993 r. Załączniku C normy EC3. Omówiono zasadnicze założenia metodyki oraz wykorzystane związki mechaniki pękania. Wykonano obliczenia dla stali niskowęglowej oraz niskostopowej. Załączone tablice umożliwiają odczytanie żądanej odmiany plastyczności.
EN Capital changes in the novelized (1993) appendix 3 to EC3 are given. The main assumptions of methodology and the use of bonds with cracking mechanics are discussed. The enclosed tables give possibility to find the required modification of plasticity very easily.
7
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule wprowadzono i zdefi- niowano nową wielkość nazwaną wskaźnikiem plastyczności. Przy jej pomocy można porównywać plas- tyczność różnych stali w procesie ciągnienia rur na krótkim trzpieniu, uwzględniając wpływ stanu naprężenia na plastyczność. Może to umożliwić zmiany własności stali przed[...]
EN A new parameter the so-called plasticity indicator has been proposed and defined. This indicator can be used for comparison of fixed plug drawabilities of various tube steels with consideration of the effects of the state of stress on plasticity. Estimation of such indicator can provide the basis fo[...]
8
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 6 859-864
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stopnia czystości (zawartości tlenu), mikrostruktury wyjściowej i warunków odkształcania (temperatura, wielkość i prędkość odkształcenia) na kształt krzywych płynięcia, wielkość maksymalnego naprężenia uplastyczniającego i odpowiadającego mu odkształcenia st[...]
EN The effect of alloy purity (oxygen content), initial microstructure and deformation conditions (temperature, strain and strain rate) on shape of flow curves, peak flow stress and the strain corresponding to the peak flow stress of TiAl based alloys deformed at high temperature has been studied (Fig.[...]
9
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 448-451
PL W pracy przeprowadzono ocenę plastyczności wieloskładnikowego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, wytapianego w indukcyjnym piecu próżniowym. Badania prowadzono w oparciu o próbę walcowania na gorąco. Określono wpływ temperatury, wielkości i prędkości odkształcenia na opory walcowania i u[...]
EN In this paper evaluation of the plasticity of multicomponent intermetallic FeAl phase based alloy melted in vacuum induction furnace, was conducted. Those researches were performed based on hot rolling tests. It was studied influence of temperature, strain and strain rate on the pressure on rolls an[...]
10
70%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszym artykule zaprezentowano sformułowanie gradientowej teorii uszkodzenia i plastyczności w dużych deformacjach. Określono postać funkcji energii odkształcenia dla hypersprężystości, opis rozwoju uszkodzenia z wykorzystaniem równań ewolucji skalarnego parametru uszkodzenia, jak również post[...]
EN The development of gradient-enhanced coupled elastic-plastic damage theory accounting for finite deformations is presented. The formulation of strain energy function used in hyper-elasticity, the description of damage using an evolution equation for a scalar damage parameter as well as a yield funct[...]
11
70%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The present paper examines the crystal orientation effects on the energy at the crack-tip of niobium/alumina joints. The analyses have been done using crystal plasticity theory. The single crystal parameters are identified for each family of slips system in [1]. These identified parameters are being[...]
12
70%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
1999 z. 133 87-123
PL Rozpatrujemy warunki plastyczności zależne od tensora naprężenia dla anizotropowych materiałów plastycznych. Ponieważ warunki plastyczności muszą uwzględniać wymagania symetrii materiału, stosujemy teorię reprezentacji anizotropowych skalarnych funkcji tensorowych zależnych od symetrycznego tensora [...]
EN From the mathematical point of view, a yieid criterion for a perfectly-plastic material may be considered as a scalar-valued function of the second-order symmetric stress tensor. Plasticity criteria must satisfy the restrictions imposed by material symmetries. In that respect, it is most relevant to[...]
13
70%
Archives of Mechanics
EN The paper discusses a methodology for the evaluation of shakedown and ratchet limits for an elastic perfectly plastic solid subjected to mechanical and thermal cycles of loading. The steady cyclic state is characterised by a minimum theorem that contains the classical shakedown theorems as a special[...]
14
61%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono wyniki badań granicy plastyczności spieku na osnowie wolframowej wykorzystywanego w produkcji penetratorów czołgowych pocisków podkalibrowych. Badania dynamiczne w zakresie dużych szybkości odkształcenia do [wzor] zrealizowano metodą zmodyfikowanego (dzielonego) pręta Hopkin[...]
EN The results of strength investigations of the tungsten alloy are discussed in this paper. Dynamic tests have been realized using the split Hopkinson pressure bars techniques at strain rate up to 6ź10 3 s -1.
15
61%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN In the majority of mammalian skeletal muscles, contractile properties of motor units are variable and three main types of these units can be distinguished. The present review summarizes: results of studies of motor unit properties in the medial gastrocnemius muscle and their variability in two speci[...]
16
61%
Obróbka Plastyczna Metali
2011 T. 22, nr 3 153-162
PL W artykule przedstawiono wyniki badań plastyczności półwyrobów z miedzi i wytworzonych technikami wykorzystującymi intensywne odkształcanie plastyczne (SPD) tj.: przeciskanie przez kanał kątowy (ECAP) oraz wyciskanie hydrostatyczne (HE). Próby ściskania prowadzono z różną prędkością (0,1; 0,01 oraz [...]
EN In this article, the results of determination of plasticity of semi-products made of copper by the methods of severe plastic deformation (SPD) tj.: Equal Chanel Angular Pressing (ECAP) and Hydroextrusion (HE) are presented. The compression tests have been made with different speed (0,1; 0,01 and 0,0[...]
17
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL Przedmiotem prezentowanej pracy jest modelowanie efektu ciągłej deaktywacji uszkodzenia. Koncepcja ciągłego efektu otwierania /zamykania mikro-pustek jest formułowana w przypadku jednoosiowego naprężenia a następnie uogólniona na stan trójosiowy. Zademonstrowano oraz porównywano z wynikami eksperyme[...]
EN The aim of present paper is a modeling of continuous deactivation of damage. The concept of continuous micro-crack closure/opening effect is formulated in case of 1D stress and next extended to the general 3D case. Two examples are demonstrated and compared with experimental data: low cycle fatigue [...]
18
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2012 Vol. 12, no. 2 105--112
EN Due to the wide range of different properties – such as high strength, stiffness, high damping capacity, vibration resistance and the lightweight – metal/polymer/metal sand- wich composites find their application as various body-parts in the automotive industry. Nevertheless the forming potential of[...]
19
61%
Obróbka Plastyczna Metali
2013 T. 24, nr 2 109--117
PL Stopy magnezu stają się coraz popularniejszym materiałem konstrukcyjnym wykorzystywanym w gospodarce. Przyczyną tego jest między innymi korzystny stosunek własności wytrzymałościowych do masy, wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym oraz zdolności stopów magnezu do tłumienia zakłóceń o źródle elek[...]
EN Magnesium alloys are more and more popular constructional materials used in the economy. Among other things, reasons for that include an advantageous relation of mechanical properties to the mass, used in the automotive industry, and the abilities of magnesium alloys to suppress electromagnetic nois[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z. 24 33-40
EN On a base of the offered model of a fatigue resistance and longevity of metal alloys the assaying of allocation of a part of damage of quasistatic and fatigue character of a material subjected a cyclical loading is carried out.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last