Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plasticizer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
PL Ftalan di-2-etyloheksylu, zwany krótko ftalanem dioktylu, otrzymuje się w wyniku estryfikacji bezwodnika kwasu ftalowego alkoholem 2-etyloheksylowym, inaczej oktanolem. Ftalan dioktylu znajduje masowe zastosowanie jako plastyfikator polichlorku winylu. Wyroby z elastycznego polichlorku winylu obejmu[...]
EN Dioctyl phthalate continues to be the most important plasiticizer of poly(vinyl chloride) (PVC). Di-2-ethylhexylphtohalate (dioctyl phthalate), is produced by esterification of phthalic acid anhydride with 2-ethylhexyl alcohol (octanol). Dioctyl phthalate finds its mass use as plasticizer for poly(v[...]
2
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A novel environmental friendly plasticizer (TPE) derived from tung oil fatty acid with long fatty acid chain and high degree of branching was synthesized. Chemical structure of the obtained TPE was characterized with Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and  1H NMR. TPE w[...]
3
100%
Central European Journal of Energetic Materials
2014 Vol. 11, no. 2 237--255
EN The rheological properties of ε-2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12hexaazaisowurtzitane (CL-20)/hydroxy-terminated polybutadiene (HTPB) casting explosives with different formulations were tested and analyzed. The effects of both the weight percentage (wt.%) of CL-20 and its particle size, as well [...]
4
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In this study, palm oil was the first time to convert into a novel polyester plasticizer for polyvinyl chloride (PVC). In the first stage, palm oil was converted into palm oil monoglyceride (POM) by alcoholysis with glycerol. Next, a novel palm oil monoglycerides based polyester plasticizer (POMP) w[...]
5
88%
Central European Journal of Energetic Materials
2018 Vol. 15, no. 1 150--161
EN The presence of nitroglycerine (NG) in double base propellants and its subsequent migration from the propellant towards the inhibitor has always been an important issue. This problem may be considerably reduced by exploiting the concept of the introduction of electron donor sites to the propellant f[...]
6
88%
Central European Journal of Energetic Materials
2016 Vol. 13, no. 4 838--844
EN The present investigation focused on the synthesis of 2-[butyl(nitro)amino]ethyl nitrate (n-BuNENA), by the nitration of N-butylethanolamine. For this purpose, various nitrating agents were studied and N-nitropyridinium nitrate was found to be a good nitrating agent. Short reaction time, ease of han[...]
7
75%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wykazano, że oligoestry tereftalowe, otrzymane w wyniku chemicznego recyklingu PET, są dobrymi plastyfikatorami PVC niejednokrotnie przewyższającymi handlowe zmiękczacze. Tak plastyfikowany PVC odznacza się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz niewielką migrację plastyfikatora. Dodatkową zaletą nowy[...]
EN Di-2-ethylhexy] (DEHP), dibuty] (DBP) and benzylbutyl phthalate (BBP) are good and cheap plasticizers of PVC. For many years DEHP was accepted as non detrimental chemical [1]. but recently it is suspected of toxic activity on young children and teratogenic effects on people. For this reason. Europea[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Concrete work in wintertime is always connected with the risk of disturbances in the process of hydration of cement. This may later slow down the process of reaching the planned strength of concrete, or even worse, it can permanently destroy its structure. This kind of concrete may never acquire the[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 201-206
PL Przetwórstwo PVC w istotny sposób zależy od liczby K i budowy ziaren. W pracy przedstawiono charakterystyk? ziaren suspensyjnego PVC (K=67) o różnej gęstości nasypowej. Stwierdzono, że zastosowanie analizy granulometrycznej, obserwacji mikroskopowych kształtu i powierzchni ziaren w potoczeniu z anal[...]
EN PVC processing significant depends on K value and morphology of grains. The characterization of grains suspension PVC (K = 67) with different bulk density was presented. It was found that the use of the granulometry analysis, microscopic observations of the grains surface with simultaneously the ana[...]
10
75%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 3 62--64
PL Domieszką nazywamy substancję, którą dodaje się do mieszanki betonowej podczas jej wykonywania w ilości nie większej niż 5% masy cementu. Domieszki te aplikuje się w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub betonu [2]. Bardzo istotną sprawą jest dozowanie domieszek tylko i wyłącznie[...]
EN The article presents the results of technological tests conducted in order to assess the impact of the selected plasticizers on the basic technical characteristics of concrete paving. During these tests, five plasticizers were applied and the numerical values of tensile splitting and capillary absor[...]
11
75%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 1-2 66--70
PL W artykule zaprezentowano wyniki prób technologicznych prowadzonych pod kątem wpływu ilości i rodzaju zastosowanych plastyfikatorów na podstawowe cechy techniczne betonowej kostki brukowej. Podczas tych prób zastosowano dwa plastyfikatory, dozowane w ilości 0,1-0,4% masy cementu. Oznaczono wartości [...]
EN The article presents the results of the technological tests of the impact of the amount and type of used plasticizers on the basic technical characteristics of concrete paving. Two plasticizers, added to cement in the amount of 0.1-0.4% of its weight, were used in the tests. The numerical values of [...]
12
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2367--2371
PL Przedstawiono kierunki rozwoju i charakterystykę plastyfikatorów stanowiących alternatywę dla zmiękczaczy ftalanowych. Na rynku tworzyw sztucznych zauważalne jest pojawianie się nowej gamy zmiękczaczy charakteryzujących się niską toksycznością. Technologie oparte na nowych plastyfikatorach są bezpie[...]
EN A review, with 8 refs., new of plasticizers recommended for replacing the toxic phthalate plasticizers.
13
75%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 6 38--41
PL Betony kruszywowe o matrycy cementowej kształtuje się z kruszywa grubego i/lub kruszywa drobnego, spoiwa oraz wody, a także ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Celem niniejszej pracy badawczej było zbadanie wpływu ilości wybranego plastyfikatora na podstawowe cechy techniczne [...]
EN The aggregate composites with cement matrix are shaped from coarse aggregate and/or fine aggregate, binder and water, as well as potential mineral additives and chemical admixtures. The purpose of the research was to study the influence of the amount of a selected plasticizer on the basic technical [...]
14
75%
Central European Journal of Energetic Materials
2015 Vol. 12, no. 2 377--399
EN There is continued interest in the development of safe and reliable composite propellant formulations using modern energetic ingredients such as energetic oxidizers/energetic ingredients, energetic binders, and energetic ballistic modifiers. There are continued efforts by energetic materials researc[...]
15
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizyko-mechanicznych poli(chlorku winylu) plastyfikowanego nowymi plastyfikatorami polimerycznymi, wytwarzanymi z poli(tereftalanu etylenu) pochodzącego z recyklingu. Właściwości plastyfikatów porównano z właściwościami poli(chlorku winylu) zmiękczon[...]
EN This paper presents results of investigations of physico-mechanical properties of poli(vinyl chloride), plasticized with new polymeric plasticizer obtained from recycled poly(ethylene terephthalate). Properties of plasticized poly(vinyl chloride) were compared with properties of plastic with selecte[...]
16
75%
Budownictwo i Architektura
2015 Vol. 14, nr 1 105--113
EN In this study, properties and peculiarities of hydration processes as well as paste microstructure of blended cements containing 10% by weight of natural zeolite were investigated. Free calcium hydroxide content, crystalline hydration products and microstructural architecture of hydrated cement past[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono wyniki badań kilku kompozytów epoksydowych utwardzanych w temperaturze pokojowej. Zbadano wpływ głównych składników (żywica, napełniacze) na właściwości elektryczne epoksydowych materiałów elektroizolacyjnych.
EN The paper presents results of research on several epoxy composites hardener in the room temperature. The influence of main components (resin, fillers) on electric properties of epoxy electroinsulating materials has been tested.
18
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2010 nr 1 28-29
PL Ze względu na mniejsze wymagania nośności niż w budownictwie wysokościowym, do praktyki wykonawczej takich obiektów jak hale handlowe i magazynowe, wkradło się wiele błędów technologicznych, które niekorzystnie wpływaja na jakość wykonawstwa a tym samym - na trwałość betonowych posadzek. Skalę konse[...]
19
63%
Chemia Analityczna
PL Spreparowano elektrody jonoselektywne czuie na aminy i amiloryd. Do ich wykonania użyto jako jonoforu kwasu fosfomolibdenowego oraz kilku plastyfikatorów: di-n-buty-loflalan, tri-n-butylofosforan, etero-nitro-fenylooktylowy i di-oktylo-fenylofosfonat. Badano odpowiedzi spreparowanych elektrod, a w t[...]
EN Ion selective electrodes for amines and amiloride were prepared using phosphomolybdic acid ionophore and various plasticizers: di-n-butylphthalate (DBPH), tri-n-butylphosphate (TBP), o-nitrophenyloctyl ether (NPOE), and di-octylphenylphosphonatc (DOPP). The response characteristics ofthese electrode[...]
20
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przyjazne dla środowiska kompozycje PVC, nowej generacji, o właściwościach konkurencyjnych w stosunku do tradycyjnych, charakteryzują się wysoką trwałością, odpornością starzeniową i odpornością na działanie agresywnych mediów. Istotnym składnikiem kompozycji są, opracowane przez autorów, pół-stałe,[...]
EN The new generation of environmentally friendly PVC compositions, showing better properties in comparision to standard grade PVC compositions are charakterized by: high stability as well as high ageing and chemical resistance. Key component of these novel PVC compositions are semi-solid polyesteruret[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last