Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 118
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plastic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
PL Podano w dużym skrócie podstawowe informacje z historii produkcji tworzyw sztucznych, opisano główne rodzaje tworzyw i postacie użytkowe, surowce i kierunki stosowania. Zwrócono uwagę na niemal nieograniczone możliwości modyfikacji i opracowań nowych tworzyw "na zamówienie" użytkowników. Streszczono[...]
EN In brief, principal information from the history of plastics production are given. Described are main types and usage forms of plastics, raw materials, and directions in their application. Attention was paid to almost unlimited possibilities of modifieng and developing new "custom-made" plastics. Th[...]
2
80%
Journal of Ecological Engineering
EN The article presents the process of obtaining liquid fuels and fuel gas in the process of plasma processing of organic materials, including waste plastics. The concept of plasma pyrolysis of plastics was presented and on its basis a prototype installation was developed. The article describes a gener[...]
3
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono ocenę przydatności odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z demontażu samochodów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wytwarzania paliwa alternatywnego. Przeanalizowano zagadnienie pod względem obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami, zidentyfikowano [...]
EN Applicability of plastics originating from the dismantling of cars as well as electric and electronic equipment for production of an altemative fuel was assessed. The issue was analysed from the viewpoint of the effective waste management legal regulations. Waste sources were identified together wit[...]
4
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2007 nr 6 331-341
PL Szczególne właściwości wyrobów z tworzyw sztucznych, Cechy tworzyw sztucznych w aspekcie współpracy z podłożem gruntowym. Wpływ warunków posadowienia na trwałość obiektów liniowych. Kanalizacja studzienki rewizyjnej i komory z tworzyw sztucznych. Podsumowanie.
EN Specific properties of products made of plastic. Features of plastics with respect to its interaction with a subsoil. Influence of foundation conditions on a durability of linear constructions. Sewage system of inspection chambers. Summary.
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 24 213-229
PL Praca jest prezentacją algorytmu analizy stanów naprężeń i odkształceń prętów struktur kratowych w aspekcie uzyskania globalnego efektu przemieszczeń konstrukcji. Algorytm jest uniwersalny w zakresie nieregularnych konfiguracji geometrycznych konstrukcji, kryteriów oceny i wykorzystania sprężystych [...]
EN The paper presents the algorithm of stress-strains conditions of bar truss structures analysis to aspect obtainment global result of strains construction. The algorithm is universal in the range of irregular geometric configurations of constructions, test estimation and it is used elasticity and pla[...]
6
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 12 522-524
PL W artykule poddano analizie wpływ wartości szorstkości przewodów z tworzyw sztucznych na sprawność hydrauliczną podczas grawitacyjnego transportu ścieków. Podano przykłady wyrobów rurowych i deklarowane przez producentów wartości parametru szorstkości. Oceniono wpływ tego parametru na sprawność hydr[...]
EN The paper analysis the influence of the surface roughness of sewers made of plastics on the hydraulic efficiency of the gravitational transport of waste waters. There are presented examples of pipes and values of parameter of roughness being declared by the producers. The impact of that parameter on[...]
7
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 11 394-400
EN Present state of regulations on designing, construction and exploitation of gas grids made of plastics in Polish gas industry. Rules for preparing technical documentation being a formal basis for gas grids construction. Defining a gas grid's route and construction technology. Conducting pressure tes[...]
8
80%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 7-8 13-20
9
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 3s 66-67
EN The article discusses its author's own solution for recovery of plastic mass residue from technological process and the method for its use.
10
80%
Recykling
2014 nr 6 40
PL O problemach, ale też o możliwościach branży tworzyw sztucznych, debatowano 22 maja br. w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) przy współpracy z Polymer Comply Europe oraz Plastics Recyclers Europe.
11
80%
Engineering of Biomaterials
EN This paper presents the method of obtaining biodegradable glass fibers and the results of strength tests of polylactide based composites reinforced with obtained fibers. Polylactide (PLA) is a biodegradable plastic used in both industry and medicine. In medical applications its use is limited due to[...]
12
80%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 7-8 51-54
13
80%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 5 105-109
PL Dwudziesty wiek to okres kiedy w niebywały sposób w wielu krajach nastąpił ogromny wzrost standardu życia, przepływu informacji, komunikacji, rozwój edukacji. W tym czasie konsumpcja tworzyw z 5 mln ton w połowie wieku wzrosła do 142 mln ton w 1999 roku i tym samym przewyższyła światową produkcję st[...]
14
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2003 Vol. 7, No 2 233-241
EN The process of plastic injection, although of extensive industrial use, is still relatively poorly researched. In building a finite element model for the injection process, the emphasis was laid on the modeling of phenomena occurring at the polymer-mold interface. With this purpose in mind, the mesh[...]
15
80%
Przetwórstwo Tworzyw
2000 nr 3 61-64
PL Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem, w którym autorka podejmuje tematykę tworzyw w motoryzacji (poprzednio tematyka ta była omawiana w numerach 8 i 12 "Przetwórstwa Tworzyw" w 1999 r.). Tym razem przedstawione zostaną nowości i koncepcje z europejskiego rynku motoryzacyjnego w oparciu o [...]
16
80%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 6 161--173
EN The annual plastic production in Indonesia has exceeded 4.6 million tons and accumulated in the aquatic system. Polyethylene terephthalate (PET) and Polypropylene (PP) are the most widely used plastics in manufacture of packaging, fibres, and drinking bottles, etc. The degradation of these plastics [...]
17
70%
Zieleń Miejska
2014 Nr 10 16--18
PL Tworzywa sztuczne znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Nic dziwnego, że trafiły również na place zabaw, choć nie od razu. Pomimo iż pierwsze tworzywa sztuczne pozyskano już w XIX w., do czasów II wojny światowej nie były powszechnie użytkowane. Lata 50. i 60. oraz kolejne to ciągły wz[...]
18
70%
Archives of Foundry Engineering
EN Brass are some of the most common copper alloys, both due to its characteristics and utility technology. Corrosion fracture after stress corrosion are the most common form of destruction of brass. This is particularly dangerous because of the lack of early, visible signal of decohesion of the materi[...]
19
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 9 508-513
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z problemem tworzyw sztucznych, spotykanych w złomach ZSEE. Wskazano, że materiały te stanowią masowo ok. 30 % całości złomu. Scharakteryzowano najczęściej występujące zastosowania różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Omówiono zachowanie się niektórych materi[...]
EN The article discusses issues related to the problem of plastic found in WEEE scrap. It was pointed out that these materials are about 30 % of the total waste mass. Most commonly applications of different types of plastics were characterized. Also the behaviour of some materials in metallurgical proc[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 52 84-96
EN In the publication, the assessment of influence of hermetic packing on the quality of products of animal origin was presented. The study assessed the influence of storatge of meat and milk products in hermetic packaging with using the vacuum system and the modified atmosphere packaging (MAP). On the[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last