Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plastic properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 1771--1776
EN New technology of micro-jet welding could be regarded as a new way to improve mechanical properties of plug welds. The main purpose of that paper was analyzing of mechanical properties of plug welds made by MIG welding method with micro-jet cooling. The main way for it was comparison of plug welds m[...]
2
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Low carbon steel weld structures generally exhibit a very linear stress-strain relationship. In the study of strength of materials, the compressive strength is the capacity of a material or structure to withstand loads tending to reduce size of structure. It is mainly measured by plotting applied fo[...]
3
88%
Archives of Metallurgy
PL Wpływ temperatury, prędkości odkształcania i wielkości odkształcenia na strukturę i plastyczne właściwości metali i stopów jest szeroko poznany i możliwość poprawy tych właściwości poprzez parametry odkształcania jest praktycznie wyczerpana. Jedynym istotnym czynnikiem, którego wpływ nie jest jeszcz[...]
EN The effect of temperature, strain rate and strain on the structure and plastic properties of metals and alloy has been widely known, and improvement of above mentioned features by changes of deformation conditions only has been rather exhausted, but the effect of strain path changes is less known es[...]
4
75%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 10 41-44
PL Przedstawiono zastosowanie nowej metody ciągnienia umożliwiającej uzyskania wzrostu własności plastycznych w wyrobach ciągnionych o przekroju kołowym. Główną ideą przedstawionej nowej metody KWC (kątowego wielostopniowego ciągnienia) jest umożliwienie akumulacji dużego odkształcenia plastycznego, zn[...]
EN New drawing method influence on plastic properties of drawing products with circular section was presented. The main idea of presented method (angular multistage drawing) was storage of plastic deformation - greater than obtained in traditional drawing process. Proximate consequence of obtained inho[...]
5
75%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przedstawiono przebiegi momentu skręcającego i wydłużenia próbki podczas skręcania ze swobodnym końcem stali 15 i N8E w podwyższonych temperaturach oraz przebiegi momentu skręcającego i naprężenia osiowego w próbce podczas skręcania z utwierdzonym końcem. Pokazano zależności między charakterem przeb[...]
EN Results of torsion test of steel 15 and N8E at elevated temperature was presented. Torque moment and elongation of samples during torsion with free end and torque moment and axial force during torsion with fixed end was shown. The dependence between the moment character and a sign of elongation or a[...]
6
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Stabilizacja własności niskostopowego staliwa z dodatkiem azotu stanowi problem praktyczny. Wynika to z silnego oddziaływania azotu na składniki stali tak w stanie ciekłym jak i po zakrzepnięciu struktury. W pracy zbadano łączny wpływ azotu i siarki w niskostopowym staliwie L2OG i L4OG, przy zmienny[...]
EN Stability of properties of low-alloyed cast steel with an addition of nitrogen is a practical problem. It results from the strong effect of nitrogen on the components of steel both in the liquid state and after the structure solidification. In the work the total effect of nitrogen and sulphur in low[...]
7
75%
Mechanik
8
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 103--111
PL Otrzymanie połączenia żeliwa z miedzią o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i plastycznych jest niewątpliwie wyzwaniem wobec koncepcji teoretyczno-eksperymentalnych, dotyczących technologii spawalniczych. Są to bowiem materiały o wyjątkowo zróżnicowanych właściwościach fizycznych. Najogólnie[...]
9
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of that paper was analysing main plastic properties of welds made by MIG method with micro-jet cooling. The main reason of it was investigate possibilities of getting better plastic properties of welds made by MIG method with micro-jet cooling than welds made by ordinary welding method. It [...]
10
63%
Karbo
2012 Nr 1 30-36
PL Celem badań był wpływ właściwości plastycznych mieszanek węglowych na stopień uporządkowania struktury koksów. Zbadano koksy otrzymane z trzech polskich węgli: typ 35.1 (KWK "Zofiówka"), typ 34.2 (KWK "Szczygłowice") oraz typ 34.1 (KWK "Krupiński"). Węgle te różnią się stopniem uwęglenia (R0
EN The influence of plastic properties of coal blends on degree of cokes structure' ordering was the target of investigations. Three cokes were produce from three Polish coals: type 35.1 (from "Zofiówka" mine), type 34.2 (from "Szczygłowice" mine and type 34.1 (from Krupiński" mine). The coal differed[...]
11
63%
Karbo
2008 Nr 2 82-89
PL Zaprezentowano wyniki badań wpływu uziarnienia oraz dodatku składników schudzających na właściwości plastyczne mieszanek sporządzonych na bazie wybranych węgli koksowych. Dodatkami regulującymi plastyczność był węgiel brunatny, antracyt oraz pył koksowy z instalacji suchego chłodzenia koksu. Główna [...]
EN The article presents the results of research on the influence of grain size distribution and addition of leaning components on the plastic properties of blends composed on the basis of selected bituminous coals. Plasticity regulating additives were brown coal, anthracite and coke dust from the inst[...]
12
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 5 253-256
PL Badania wytrzymałości dynamicznej w metalurgii proszków są jedną z lepszych, lecz niedocenianych metod oceny właściwości plastycznych (ciągliwości) wyrobów. Przeprowadzono w szerokim zakresie badania zginania udarowego spieków ciężkich W-Ni-Fe z użyciem młota udarnościowego typu Charpy. Przeanalizow[...]
EN Impact testing is one of the best suited, although not frequently used method of plastic properties testing in powder metallurgy. In the present work the tests of W-Ni-Fe heavy alloys have been conducted with the use of Charpy pendulum. Obtained results have been discussed in the context of samples [...]
13
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono metodę identyfikacji krzywych rozciągania materiałów na podstawie pomiarów odcisków sztywnej kulki w badanym materiale wykonnaych kilkoma różnymi siłami. W odróżnieniu od klasycznego pomiaru twardości mierzonymi parametrami są siła, zagłębienie resztkowe i zagłębienie maksymaln[...]
EN The method of identification of the tension curves is presented on the basis of measurements of indentation of rigid ball loaded by several, different forces. Contrary to the classical hardness test, the parameters measured here are the force, the residual and the maximal indentation depths. Two ten[...]
14
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2001 R. 46, nr 11 532-535
PL Omówiono metody oceny tłoczności blach. Przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych (Re, Rm, A80) oraz współczynnika anizotropii r i wykładnika umocnienia badanych blach. Ponadto przedstawiono wyznaczone doświadczalnie krzywe odkształceń granicznych tych blach.
EN In the paper methods of evaluation of sheet metal plasticity have been discussed. Test results of mechanical properties (Re, Rm, A80), r-value and work hardening modulus for tested sheets have been given. Moreover, the forming limit diagrams have been presented.
15
63%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 3 258--262
PL W pracy omówiono technologiczne aspekty wytapiania i odlewania dwóch wieloskładnikowych stopów Mg-Li, zawierających odpowiednio ok. 4% mas. Li i ok. 7,5% Li (tab. 1). Zbadano wpływ parametrów odlewania (temperatura odlewania i szybkość stygnięcia w formie odlewniczej) na makro- i mikrostrukturę omaw[...]
EN Manufacture, cast structure and plastic properties of selected multicomponent Mg-Li alloys. The paper presents the technological aspects of smelting and casting of two multicomponent Mg-Li type alloys which include respectively about 4 mass % Li and 7.5 mass % Li (Tab. 1). The influence of the casti[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2008 z. 64 187-194
PL W opracowaniu przeanalizowano właściwości plastyczne złącza spawanego znajdującego się w ramie pojazdu ciężarowego. Różnymi metodami, reprezentującymi metody spawalnicze o różnej zawartości tlenu w stopiwie, wykonano złącza, z których wycięto próbki o kształcie próbek udarnościowych. Próbki zostały [...]
EN Plastic properties of welded join in frame of truck were analyzed. Joints were made by different metods of welding with represented different content of oxygen in weld deposit. Toughness samples were cut out from prepared joints. Toughness samples were bended with static and dynamic loading. Furthe[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 29--30
PL W artykule przedstawiono wpływ obróbki cieplnej i plastycznej oraz jakości powierzchni obrabianej na własności wytrzymałościowe i plastyczne (wytrzymałość na rozciąganie, wyraźna granica plastyczności, wydłużeniei przewężenie) stali C45 wykonane na podstawie badania statycznej próby rozciągania.W ra[...]
EN The influence of thermo-mechanical treatment and quality of surface texture on C45 steel’s mechanical and plastic properties (tensile strength, yield point, ultimate elongation and percentage reduction of area) were presented in the paper. The eight different types of samples were prepared. The thre[...]
18
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań właściwości miedzi i jej spieków w różnych warunkach quasistatycznego i dynamicznego odkształcenia (έ=10-3-10-4s-1). Badania dynamiczne przeprowadzono metodą pierścieniową, wykorzystując technikę rentgenografii impulsowej. Stwierdzono, że w porówn[...]
19
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 8 520--526
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wstępnego wygrzewania i parametrów odkształcania plastycznego na gorąco na charakterystyki odkształcalności nadstopu Fe-Ni. Badania odkształcalności stopu wykonano metodą skręcania na gorąco na plastomerze skrętnym. Próbki skręcano do zerwania w zakresie tem[...]
EN The influence of initial soaking and parameters of plastic deformation on the deformability of Fe-Ni superalloy have been presented. The hot deformation characteristics of alloy were investigated by hot torsion tests using of torsional plastometer. The tests were executed at constant strain rates of[...]
20
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Żarowytrzymałe nadstopy Fe–Ni umacniane wydzieleniowo fazą typu γ′-Ni3(Al, Ti) są stopami trudno odkształcalnymi i mają duże wartości naprężenia uplastyczniającego w wysokiej temperaturze. W doborze warunków przeróbki plastycznej na gorąco stopów Fe–Ni należy uwzględniać: rozmiar ziarna osnowy, para[...]
EN The influence of two variants of initial soaking at 1100°C/2 h and 1150°C/2 h and parameters of hot plastic deformation on the deformability of Fe–Ni superalloy have been presented. The hot deformation characteristics of alloy were investigated by hot torsion tests using Setaram torsion plastometer.[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last