Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plastic hinge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 3 623-643
PL Praca prezentuje metodologię optymalizacji identyfikacji wielobryłowych modeli pojazdów samochodowych pod kątem ich przydatności do symulacyjnych badań zderzeniowych opartych na koncepcji plastycznych połączeń międzybryłowych. Funkcje celu w omawianym zagadnieniu polioptymalizacji sformułowano na po[...]
EN This work proposes an optimization methodology for the identification of vehicle multibody models for crashworthiness analysis based on the use of plastic hinge approach. The multiple objective functions for the optimal problem are built as the deviation of the model behavior from the required crash[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 5 (77) 131-142
EN The paper presents solutions for describing the processes of distorted plates with large plastic deflections. The solution was obtained using the concept of "momentary opening of plastic hinges", which allows to estimate deflections of a plate subjected by various forms of operating loads, with vari[...]
3
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 8 (217) 14--34
PL Praca przedstawia implementację teorii Własowa do opisu własności prętów cienkościennych otwartych w stanie granicznym plastycznym. W szczególności zajęto się konstruowaniem rozkładów naprężeń normalnych i stycznych w przegubach plastycznych. Rozważania pokazują, iż teoria Własowa stanowi idealne na[...]
EN The purpose of the paper is to explore the potential applications of the Vlasov theory to description of limit states of thin-walled beam sections. This study addresses static aspects only. The diagrams of stresses in the elastic range (predicted in accordance with the Vlasov theory) are utilised to[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Zgodnie z normą europejską ENV 1994-1-1 z roku 1992, blachy fałdowe stosowane w płytach zespolonych stalowo-betonowych należało obliczać w stanie sprężystym, wykluczającym pojawienie się przegubów plastycznych na podporach. W wyniku prac badawczo-wdrożeniowych zrealizowanych na początku lat dziewięć[...]
EN According to the European norm ENV 1994-1-1 from 1992, in construction stage the steel sheeting for composite slabs was calculated in elastic area behavior. On the basis of theoretical and experimental research, a non linear model, with plastic hinges at the supports in Ultimate Limit State, has bee[...]
5
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 11 43--44
PL W artykule przedstawiono własne badania, których celem jest odpowiedź, jaką część odkształceń i przemieszczeń stanowią deformacje sprężyste w konstrukcjach wykonanych z betonów wysokiej wytrzymałości. Informacje o udziale odkształceń sprężystych pozwalają łatwiej określić zakres deformacji konstrukc[...]
EN In this paper the own investigations are presented. The purpose of this investigations is to answer which part of strains and displacements is constituted by elastic deformations in structures executed of high-strength concrete. The information concerning the participation of elastic strains enables[...]
6
63%
Konstrukcje Stalowe
EN The term "simplified second order plastic hinge analysis" describes a modified version of the first order plastic hinge analysis, in which the P-Delta effect associated with geometrical non-linearity of analysed sway planar frames is accounted for. The weakening effect of the system static response [...]
7
63%
Nowoczesne Hale
2019 Nr 1 54--59
PL W artykule zostały omówione praktyczne aspekty analizy plastycznej w odniesieniu do projektowania stalowych konstrukcji prętowych. W ramach poruszanego tematu w pierwszej kolejności zostały przedstawiona istota analizy plastycznej i zdefiniowane pojęcia nośności krytycznej oraz przegubu plastycznego[...]
EN In the paper, the practical aspects of the plastic analysis of the steel frame structures are presented. Firstly, the importance of plastic analysis is discussed. Secondly, the defi nitions of critical load capacity and plastic hinge are given. Thirdly, the importance of the degree of static indeter[...]
8
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Według zasad EC8 konstrukcje żelbetowe na terenach aktywnych sejsmicznie powinny być tak projektowane, aby miały odpowiednią zdolność do rozpraszania energii i jednocześnie charakteryzowały się zachowaniem ciągliwym. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ciągliwości wymaga stosowania szczegółowych zalec[...]
EN According to EC8 earthquake resistant concrete buildings shall be designed to provide energy dissipation capacity and an overall ductile behavior. To provide the appropriate amount of ductility specific provision for structural elements shall be satisfied. The special provisions EC8 for local ductil[...]
9
51%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przedstawiono propozycję obliczania przemieszczenia w zginanych elementach żelbetowych, która pozwala na bezpośrednie uwzględnienie efektów związanych z powstaniem przegubu plastycznego w równaniu różniczkowym linii ugięcia belki żelbetowej. Dla proponowanego rozwiązania numerycznego opar[...]
EN The article presents the way of calculation of displacement in the bent reinforced concrete bar elements where rearrangement of internal forces and plastic hinge occurred. The described solution is based on prof. Borcz’s mathematical model. It directly takes into consideration the effects connected [...]
10
51%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 7 382--385
PL Zaprezentowano i przedyskutowano specyficzny w sytuacji pożaru przebieg redystrybucji siły osiowej i momentów zginających w stalowej belce dwuteowej z podatnymi węzłami krępującymi swobodę deformacji. Omówiono typowe etapy tej redystrybucji i skojarzono je z generowaniem się w belce kolejnych przegu[...]
EN The redistribution of axial force and bending moments generated in a restrained steel I-beam with flexible joints, specific for fire situation, was presented and widely discussed. The typical stages of such a redistribution were identified, corresponding to the generation in a beam the consecutive p[...]
11
51%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2008 nr 11 108-116
PL Do obliczania kątów obrotu w przegubach plastycznych żelbetowych belek ciągłych zastosowano sposób opracowany przez JĘDRZEJCZAKA i KNAUFFA (2007). Stwierdzono, że jeżeli stopień redystrybucji nie przekracza dopuszczalnych granic określonych w Eurokodzie, to kąty obrotu również nie przekraczają warto[...]
EN The method worked out by JĘDRZEJCZAK and KNAUFF in 2007 has been used to calculate rotation in plastic hinges of the continuous reinforced concrete beams. It has been stated that when the degree of redistribution of bending moments does not exceed the allowable limits described in the Eurocode, the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last