Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plant biomass
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Ecology
EN Changes of environmental conditions in mesocosms differentiated in the accessibility for epigean arthropods (closed and open for animals) were compared on a meadow of the Arrhenatheretalia order. In general, moisture of the exposed litter and of the underlying substrate did not differ between the op[...]
2
75%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1064-1066
3
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of the paper is to present the construction of a mini digester for biogas production from different agriculture plant biomass and other organic wastes. The amount of biogas production (methane) is observed by the mini digester. Design/methodology/approach: The mini digester consisti[...]
4
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Biomasie – niezależnie od źródła – przypisuje się największe znaczenie wśród nośników energii odnawialnej. Energetyka jest zobligowana aktami prawnymi do zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, w bilansie paliwowo energetycznym Polski. W pracy przedstawia się charakterystykę p[...]
EN Biomass- no matter the source- has been acknowledged as the transporter of energy of crucial importance. The energy industry is obliged by the law to enlarge the share of energy from renewable resources in the fuel energetic balance of Poland. The paper presents fuel characteristics of sawmill wood [...]
5
75%
Logistyka
2015 nr 5 208--213, CD1
PL W artykule zawarto metodę matematycznego monitorowania zasobów biomasy słomy z upraw zbóż na cele energetyczne. Opracowanie stanowi podstawę jednego z modeli do wyznaczania zasobów biomasy słomy z areałów zbóż gmin Wielkopolski (Budzyń, Kaźmierz, Kostrzyn Wielkopolski), zrealizowanego w Instytucie T[...]
EN The article provides a mathematical method for monitoring the straw biomass from cereal crops for the energy use. Elaboration is the basis for one of the models for determination of the biomass resource of straw from cereal areas of the Wielkopolska Province municipalities (Budzyń, Kaźmierz, Kostrzy[...]
6
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań jakości peletów wytworzonych ze słomy pszennej i siana łąkowego. Badane surowce roślinne rozdrabniano za pomocą rozdrabniacza bijakowego wyposażonego w sita o średnicy otworów 5 mm. Analizę wilgotności, długości cząstek i wartości opałowej surowców oraz gęstości nasypowej [...]
EN The results of the quality research of pellets made of grain straw and meadow hay. The researched plant materials fragmented with a hammer mill equipped with sieves of 5 mm meshes. Moisture analysis, length of particles and calorific value of materials as well as bulk density and mechanical enduranc[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 215-222
PL W pracy przedstawiono wyniki badań gęstości usypowej i energochłonności procesu produkcji peletów z wybranych surowców roślinnych w peleciarce z dwustronną matrycą płaską. Do procesu zagęszczania użyto słomy zbożowej i siana łąkowego, stosując odpowiednie prędkości obrotowe matrycy tj. 230 i 290 obr[...]
EN The study presents results of the research on bulk density and energy consumption of production process of pellets of the selected plant materials in a pellet machine with two-side flat press. Wheat straw and meadow hay were used for the process of compression, with application of suitable rotationa[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 149-155
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wydajności brykietowania oraz jakości brykietów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych w brykieciarce ślimakowej JW-08. Analizowano wyniki dotyczące średnicy zewnętrznej i wewnętrznej brykietów oraz ich długości i masy. Do procesu zagęszczania użyto słomy rze[...]
EN The study presents the results of the research on briquetting efficiency as well as quality of briquettes produced out of selected plant raw materials in the screw briquetting machine JW-08. Results concerning the outer diameter and inner diameter of briquettes and their length and mass. Rape straw,[...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 153-159
PL W pracy przedstawiono wyniki badań gęstości i energochłonności procesu wytwarzania brykietów z wybranych surowców roślinnych. Analizowano pobór mocy chwilowej i nakłady energii elektrycznej. Do procesu zagęszczania użyto słomy rzepakowej, słomy pszennej, siana łąkowego i łodyg ślazowca, stosując odp[...]
EN The study presents the results of the research on density and energy consumption of the briquettes production process out of the selected plant materials. Temporary power consumption and electric energy inputs were analysed. Rape straw, wheat straw, meadow hay and mallow stems were used in the proce[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy określono cechy fizyczne (wymiary, masę i gęstość) oraz współczynnik trwałości i straty okruszania brykietów ze słomy kukurydzy pastewnej, ślazowca pensylwańskiego, słomy zbożowej i siana łąkowego, wytworzonych przy temperaturze 200°C oraz ze słomy kukurydzy i ślazowca przy temperaturach 225[...]
EN The work involved determination of physical properties (dimensions, weight and density), and durability coefficient and crumbling losses for briquettes made of fodder corn straw, Virginia fanpetals, crops straw and meadow hay produced at the temperature of 200°C, and of corn straw and Virginia fanpe[...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 209-216
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu przyjętych parametrów roboczych brykieciarki ślimakowej na cechy geometryczne i gęstość brykietów wytworzonych ze słomy zbóż oraz siana łąkowego. Porównano podstawowe wymiary brykietów (średnicę zewnętrzną i wewnętrzną oraz długość), a także ich gę[...]
EN The paper presents research results concerning the impact of assumed working parameters of worm type briquetting machine on geometrical features and density of briquettes made of corn straw and meadow hay. The following parameters were compared: briquette basic dimensions (outside and inside diamete[...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono analizę cech fizycznych brykietów wytworzonych z biomasy roślinnej. Do produkcji brykietów użyto słomy pszennej, żytniej, kukurydzianej, rzepakowej, mieszanki zbożowej oraz siana łąkowego. Badane surowce roślinne rozdrabniano za pomocą stacyjnej sieczkarni bębnowej, napędzanej silnikie[...]
EN Analysis of physical properties of plant biomass briquettes was presented. Wheat, maize and rapeseed straw, grain mixture and meadow hay were used for production of briquettes. The researched plant raw materials were ground with the use of a drum straw-cutter driven with an electric motor of 7.5kW c[...]
13
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL W 20-miesięcznym doświadczeniu wazonowym porównywano możliwość akumulacji Fe, Mn, Cu i Zn w glebie oraz działanie na produkcję biomasy roślin osadów ściekowych pobranych z 13 oczyszczalni, w których wydzielono dwie grupy (serie): pochodzące z terenów północno-wschodniej Polski (uznanych za ekologicz[...]
EN During 20 months pot trial the possibility of some heavy metals accumulation (Pb, Cd, Cr and Ni) was studied as well as effects on crops biomass of an application sewage sludges sampled from 13 sewage treatment plants. Sludges were studied in two experimental series: first originated from north-east[...]
14
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Nie wyjaśniony do końca problem mobilności metali ciężkich w wermikompostach powstałych z udziałem osadów garbarskich i komponentów strukturalnych skłoniły autorów niniejszej publikacji do podjęcia badań w tym zakresie. Celem ich było określenie mobilności metali ciężkich w wermikompostach oraz ich [...]
EN Still not fully clarified problem of heavy metal mobility in vermicomposts produced with an addition of tannery sludge and structural components made the authors of the presented paper undertake research in this field to determine heavy metal mobility in vermicomposts and their concentrations in the[...]
15
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 8 1344-1346
PL Przedstawiono charakterystykę energetyczną wybranej biomasy, jak również dokonano porównania właściwości paliw alternatywnych (produkty z przerobu słonecznika, pszenicy) z właściwościami paliw konwencjonalnych (drewno, wierzba energetyczna, węgiel kamienny, miał węglowy). W wybranych paliwach określ[...]
EN Combustion heats of waste products from processing the sunflower seeds (husk, husk briquettes, husk pellets, sharp and various types of oilcake) and wheat-growing (straw, straw pellets, various kinds of bran and by-products from the cleaning of grain) as well as of conventional fuels (wood pellets, [...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 3 318-322
PL Skórki pomarańczy, będące odpadem poprodukcyjnym przy pozyskiwaniu olejków eterycznych w przemyśle kosmetycznym, a także przy produkcji soku w przemyśle spożywczym, mają w swym składzie duże ilości hesperydyny. Wydzielono ją przez ekstrakcję i krystalizację oraz zastosowano z powodzeniem do rozpuszc[...]
EN Hesperidin was sepd. from orange pellets by extn. With petroleum ether and MeOH and by cryst. from 6% acetic acid and then used for dissoln. of kidney stones-contained Ca oxalate under circulation of the aq. soln., for retardation of Ca oxalate formation and for studying its antioxidant properties. [...]
17
63%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 2 145--154
PL Przedstawiono ocenę energochłonności wytwarzania peletów i brykietów z wybranych surowców roślinnych. Do ich produkcji użyto słomy pszennej, żytniej i rzepakowej oraz siana łąkowego. Badane surowce przed brykietowaniem rozdrabniano przy użyciu stacyjnej sieczkarni bębnowej i teoretycznej długości ci[...]
EN Assessment of energy consumption of pellets and briquettes production from plant raw materials was presented. Wheat, rye, rape straw and meadow hay were used for their production. The investigated raw materials were ground before briquetting with the use of a station drum straw cutter and theoretica[...]
18
63%
Ochrona Środowiska
PL W pracy oceniono biologiczną aktywność kompostów przygotowanych na bazie biomasy roślinnej z dodatkiem brykietów tytoniowych, przy czym skoncentrowano się na aktywności fungistatycznej kompostu wobec dziesięciu grzybowych patogenów roślinnych (fitopatogenów). Do podstawowego składu kompostowanej mas[...]
EN Compost samples prepared from plant biomass (agro-food industry waste) with added tobacco waste were analyzed for biological activity, with emphasis placed on the fungistatic activity of the compost against ten fungal phytopathogens. The basic composition of the composting mixture (cereal straw, sew[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 2 361--366
PL Dokonano oceny możliwości wykorzystania glicerolu technicznego jako dodatku zmniejszającego tarcie przy produkcji brykietów z biomasy roślinnej oraz jego wpływu na produkty spalania brykietów. Nie zaobserwowano, by domieszka glicerolu technicznego zmniejszała jednostkową energochłonność brykietowani[...]
EN Briquettes were prepd. sep. from various species of straw and sawdust, with 5% or 10% addn. of glycerol or without glycerol. The addn. of glycerol resulted in 5% increase of calorific value of briquettes and in 12% redn. of the ash content in the combustion products.
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 105-108
PL W artykule przedstawiono analizę właściwości fizycznych i mechanicznych peletów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych. Do procesu aglomeracji użyto słomy pszennej, słomy rzepakowej, słomy kukurydzianej i siana łąkowego. Zamieszczono wyniki badań właściwości fizycznych i energetycznych surowcó[...]
EN The paper presents an analysis of physical and mechanical properties of produced pellets from selected plant materials. The wheat straw, rapeseed straw, corn straw and hay meadow used to agglomeration process. It is presented the results of physical and energetic plant materials for the pellets prod[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last