Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 561
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie przestrzenne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 9 19-19
PL Pozostając poza strukturą administracji samorządowej, różne podmioty (np. organizacje pozarządowe, deweloperzy) mogą kształtować zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz twórczo wpływać na treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
2
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2001 T. 46, z. 2 163-166
EN Heretofore experiences stemming from the realisation of new residential environments incline to reflection and stimulate new conceptions, especially in reference to the dynamic development of new techniques, technologies, interdisciplinary knowledge about human behaviour, sociology, psychology and w[...]
3
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2001 T. 46, z. 2 117-118
EN The concept of sustainable development encompasses almost all domains of life and economy. Some times, however, we forget that it also entails the aspect of space. The presented interpretation of the theme concentrates on deciphering the primary and integrating role which should be played in the imp[...]
4
63%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 45-54
PL Szczecin może stać się "pływającym ogrodem", pod warunkiem, że władze miasta oprócz hasła, zaczną pracować nad tym. Wykorzystanie zasobów wodnych do rozwoju miasta, umożliwi rozwój turystyki, jako główną funkcję. Miasta mają swoją wizytówkę - przestrzeń zagospodarowana charakterystycznymi formami. [...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Zielona Góra, z uwagi na otaczające ją lasy, jest miastem uważanym przez swoich mieszkańców za jedno z atrakcyjniej szych miejsc zamieszkania w Polsce. Stałe poszukiwanie nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych powoduje bezpowrotne zmniejszanie się powierzchni lasów, zieleni i terenów otwarty[...]
EN The city of Zielona Góra is encircled by forest. The citizens consider it as the most pleasant feature of their city. On the other hand, the woods are literally blocking the city's growth. The designers and developers are forced to look for any opportunity to congest the hitherto developed areas. Th[...]
6
63%
Przegląd Geodezyjny
7
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 4 40-41
PL Po ośmiu miesiącach od wejścia w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Ministrów przyjęła raport Ministra Gospodarki i Pracy, identyfikujący bariery przeszkadzające w realizacji procesu budowlanego.
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2004 Z. 4 21-32
PL W artykule przedstawiono charakterystykę planowania oddolnego na tle współczesnych uwarunkowań społeczno-politycznych i gospodarczych. Podjęto próbę weryfikacji dotychczasowej roli architektów oraz wizerunku planowania w kontekście zmiany zakresu zadań. Omówiono zagadnienie ochrony interesu stron i [...]
EN The characteristic of participative planning has been presented against the background of contemporary social, political and economic conditions. It has been attempted to verify the role of architects and the image of planning in the context of the changing scope of tasks. The issues regarding the p[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 183-192
PL Najmniejsze elementy organizujące i współkształtujące przestrzeń publiczną nazywane są detalem urbanistycznym. Niniejszy artykuł przybliża podstawowe, związane z nimi, pojęcia, także w kontekście nowej Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zwraca uwagę na właściwy dobór i kontekst oraz ich czytel[...]
EN The smallest elements, which take part in organization and co-formation of the public space, are called the site detail. The present article magnifies the basic notions, concerning the site detail, also in context of the new Act of Spatial Planning. It emphasizes on an appropriate selection and cont[...]
10
63%
Przegląd Komunalny
2004 nr 9 56-57
PL O tym, że autostrada łącząca Warszawę z Berlinem będzie poprowadzona przez Luboń, było wiadomo już w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Wstępnie wyznaczono nawet jej trasę na granicy Poznania i Lubonia. W granicach Lubonia planowano zbudowanie ok. 2,5 km odcinka, z czego prawie 1 km przez dawne [...]
11
63%
Przegląd Geodezyjny
PL Planowanie przestrzenne stanowi część ogólnego systemu planowania społeczno-gospodarczego i rozumiane jest ono jako zespół instytucji, metod i działań zapewniających racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Zadaniem planowania przestrzennego jest rozmieszczenie sumy działań ludzkich, zmierzających do[...]
EN Spatial planning is a part of a general system of socio-economic planning in Poland and is understood as a set of institutions, methods and activities ensuring rational space management. The aim of the article is a depiction of spatial plans system in Poland with special regard to local spatial plan[...]
12
63%
Przegląd Geologiczny
13
63%
Przegląd Komunalny
2004 nr 5 64-65
PL Wygląd polskich miast i osiedli wiejskich odzwierciedla ponad tysiącletnie dzieje narodu doświadczonego przez liczne konflikty zbrojne, spośród których największe piętno odcisnęła - ze względu na ogrom zniszczeń - oczywiście II wojna światowa.
14
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN In the paper showed interdependence between environmental conditions, human activities and variable appearance of Poprad Valley. In referring to historical traditions of inter population comunicate and contemporary course of communication (transit) in Poprad Valley there was introduced the following[...]
15
51%
Przestrzeń i Forma
2012 nr 17 325--338
PL Artykuł porusza tylko kilka aspektów dotyczących konsultacji społecznych w procesach planowania miejscowego. Przedstawia istotę konsultacji i możliwość promocji gminy związanej z tym procesem. W znacznym stopniu powodem rozważań tego problemu jest projekt nowej regulacji prawnej, związanej między in[...]
EN The article refers only to certain aspects of public consultation in local planning processes. It shows the nature of the consultation and the opportunity to promote the municipality associated with this process. Significantly, the reason for considering this problem is a newly drafted legal regulat[...]
16
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 6 52--53
PL Kwestie środowiskowe stanowią jeden z istotniejszych elementów, determinujących proces planowania przestrzennego. Trzeba zaznaczyć, że instrumentem zapewniającym uwzględnianie zrównoważonego rozwoju przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) oraz studiów uwarunkowa[...]
17
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2002 Tom 4 479-495
PL Nowe przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym dostosowują system planowania przestrzennego do zmieniających się warunków ustrojowych i gospodarczych w naszym kraju. U podstaw nowej "filozofii" planowania leży idea jego dostosowania do wymogów gospodarki rynkowej, zachowania samodzielności gmin oraz[...]
EN Local spatial planning is an important instrument in protecting and shaping the environment on the level of local governments. Only during the process of spatial planning priorities of development, including ecological development are chosen. New regulations concerning spatial development adapt syst[...]
18
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 575-592
EN The touristic management of a scenic park has to take into account the different requirements of the users, whilst at the same time it can not disturb the natural environment. Spatial planning of the areas situated in a scenic park should be an important element in protecting and shaping these areas[...]
19
51%
Przegląd Geodezyjny
20
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 2 70-72
PL Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne powinno określać kierunki rozwoju, przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenów w wymiarze fizyczno-geograficznym, w tym przyrodniczym, estetycznym, a także historyczno-kulturowym. Od tego bowiem zależy, jak będzie wyglądała przestrzeń, która nas otac[...]
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last