Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie podróży
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2011 Nr 1 22-25
PL Narzędzia służące planowaniu podróży transportem zbiorowym to rozwijająca się grupa aplikacji, których kolejne generacje wprowadzane są na rynek w ciągu zaledwie kilku ostatnich lat. Ich dynamiczny rozwój wspierany jest przez upowszechnianie się szerokopasmowego dostępu do internetu oraz architektur[...]
EN Tools used for planning the journey using public transport constitute a growing group of applications the subsequent generations of which have been introduced to the market for only few last years. Their rapid development is supported by the spread of broadband Internet access and architecture that [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 87 33--42
PL W pracy przedstawiono założenia działania lądowego systemu wspomagania nawigacji w rejonach trudnych nawigacyjnie, w celu prowadzenia efektywnej i bezpiecznej nawigacji. Omówiono zakres informacji przekazywanych z systemu lądowego na statki do wiadomości kapitanów oraz pilotów. Opisano również metod[...]
EN In this paper the principle of organization of the ground DUKC system [7] activities in the areas difficult to navigation have been presented. The volume of information disseminated to the pilots and ship masters have been discussed. Methods of the UKC and tide windows calculations in the DUKC syste[...]
3
100%
Logistyka
PL Wymagania IMO i UKHO dotyczące posiadania map najdokładniejszych dla rodzaju zamierzonej podróży są jednoznaczne tylko w przypadku rejonów dobrze poznanych, zbadanych i udokumentowanych przez najbardziej wiarygodnych producentów map oficjalnych. Problem pojawia się, gdy rejon pływania nie jest pokry[...]
EN The IMO and UKHO requirements regarding possession of most detailed charts for the kind of intended voyage are univocal only in case of regions well recognized, examined and evidenced by most reliable producers of official charts. The problem arises, when the region of voyage is not covered by suita[...]
4
88%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule zdefiniowano rodzaje awarii statków potrzebujących przejścia do odpowiedniego miejsca schronienia celem polepszenia stanu technicznego. Przedstawiono informacje do planowania podróży uszkodzonych statków oraz podstawy do oceny ryzyka takiego przemieszczenia. W załączniku 2. przedstawiono [...]
EN This article defines the types of incidents suffered by ships which need to transit to an appropriate place of safety in order to improve their technical condition. It presents some information concerning the passage planning of ships involved in an incident and data used to assess the risk of such [...]
5
75%
Archives of Transport System Telematics
EN The role of TTI is an effective supporting the use of transport network for example, in order to improve the capacity and to shorten travel time, delays, fuel consumption. In the time of increasing traffic congestion on the road network, especially on EU freight corridors and in cities, the RDS-TMC [...]
6
75%
Logistyka
2015 nr 3 721--727, CD 1
PL Badania przeprowadzone w 2015 roku miały na celu wykazanie, czy młodzież akademicka przygotowuje się do wypoczynku wakacyjnego z dużym wyprzedzeniem czasowym. Starano się uchwycić różnice w planowaniu urlopów pomiędzy kobietami a mężczyznami. Podyktowane to było tym, że dla każdej z płci ta sama gru[...]
EN A study conducted in 2015 was designed to demonstrate whether university students prepare for the holiday in advance. Differences in planning vacations between women and men were described. It was dictated by the fact that for each sex, the same group of various factors could have a completely diffe[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 12 229--232
PL W artykule omówiony został problem wyboru środków transportu indywidualnego przez mieszkańców miast podczas planowania podróży. Wykazano rodzaje i korzyści wykorzystywania alternatywnych środków transportu indywidualnego w miastach. Następnie przedstawiono proces decyzyjny użytkowników oraz motywacj[...]
EN The article discusses the problem of choosing individual means of transport by urban residents when planning trips. Types and benefits of using alternative means of individual transport in cities were demonstrated. Then the decision-making process of users as well as motivations and transport needs [...]
8
63%
Archives of Transport
EN Travel demand models are required by transportation planners to predict the travel behaviour of people with different socio-economic characteristics. Travel behaviour of students act as an essential component of travel demand modelling. This behaviour is reflected in the educational activity travel [...]
9
63%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 9 24-29
PL Przegląd technik informacyjnych wspomagających odbywanie podróży transportem zbiorowym. Funkcjonalność narzędzi służących planowaniu podróży. Rola informacji aktualizowanej w czasie rzeczywistym oraz sposoby dostarczania spersonalizowanymi komunikatów do pasażerów. Integracja systemów informacyjnych[...]
EN Review of information techniques supporting public transport journeys. Functionality of journey planners' tools. Function of real time information and methods of providing passenger with personalized information. Integration of information systems and standardization of interfaces for data exchange.
10
63%
Logistyka
2014 nr 6 9741--9750
PL W artykule przedstawiono zagadnienia realizacji zrównoważonego transportu w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji katowickiej. W artykule dokonano obszernej analizy połączeń autobusowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Skupiono się na analizie ilości połączeń oraz możliw[...]
EN The paper presents the implementation of sustainable transport in the Silesian province with particular emphasis on the Katowice conurbation. The article analyzes the extensive bus routes in the city of Dąbrowa Górnicza. Focused on the analysis of the number of connections and the possibility of rat[...]
11
63%
Logistyka
EN In a complicated economic systems as towns are ,we can observe constant increase of importance and usage of information in every area of public life. This is mainly connected with different ways of migration. Local authorities and public transport coordinators try to improve the system and make life[...]
12
51%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2016 Z. 31 138--150
PL W artykule omówiono wpływ warunków hydrometeorologicznych na parametry eksploatacyjne statków typu PANAMAX. Opracowano diagram i wzory matematyczne, umożliwiające cyfryzację procesu obliczeniowego. Przeanalizowano wpływ warunków lodowych na prędkość i dobowe zużycie paliwa statku o stalowym kadłubie[...]
EN The influence of hydro-meteorological conditions on operational parameters of PANAMAX type vessels was described in the work. Diagram linking such parameters and mathematical formulas that allow digitization of computational process were elaborated. The influence of ice conditions on speed and daily[...]
13
45%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Przeanalizowano różne kryteria oceny bezpieczeństwa statku na torze wodnym przy oddziaływaniu silnego prądu poprzecznego. Zjawisko okazało się złożone ale możliwe do ujęcia matematycznego. Modelowanie zjawiska i symulacja zachowania się statku w różnych warunkach otoczenia powinno dać wskazania dla [...]
EN One analyzed different evaluation criteria of the safety of the ship on the fairway at the influence of the transversal strong current. The occurrence proved composite but possible to the mathematical seizure. The modeling of the occurrence and the simulation of the comportment of the ship in differ[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last