Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie eksperymentu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów obróbki toczeniem, jako obróbki poprzedzającej proces nagniatania naporowego tocznego, na parametr chropowatości Ra. Opracowano dwupoziomowy połówkowy plan eksperymentu. Określono obiekt badań i funkcję jakościową. Ustalono zakres zmienn[...]
EN In the paper problems of surface preparation in turning process in aspect of technological quality of burnished product is shown. The aim of the researches was to determine the dependence between the chosen roughness parameters of the burnished product (Ra) and conditions of turning process. The obj[...]
2
100%
Inżynieria Maszyn
2005 R. 10, z. 3 129-137
PL Obróbka stopów tytanu metodami tradycyjnymi nastręcza wielu niedogodności zarówno natury technicznej, jak i ekonomicznej. Materiały te charakteryzują się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, ale należą do materiałów trudnoobrabialnych. Podczas cięcia tych materiałów metodami konwencjonalnymi [...]
EN Traditional methods of machining of titanium alloys are problematic as well technologically as economically. Such materials characterize good mechanical properties but are doubtful in conventional machining. Titanium alloys are increasingly used in aerospace and automotive industries, and also used [...]
3
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 155-162
PL W referacie opisano metodę odpowiedniego wyboru punktów zadawania wymuszenia i rejestracji odpowiedzi układu na wymuszenie dla potrzeb budowy modelu modalnego układu. Wybór punktów wymuszenia i odpowiedzi dokonywany jest na podstawie analizy macierzy sterowalności i obserwowalności układu. Macierze [...]
EN This article presents the method for excitation and response sensors placement for experimental modal testing. Locations of excitation and response sensors selected are on the basis of analysis of the controllability and observability matrices. Those matrices are determined from Hankel matrix. Prese[...]
4
75%
Management and Production Engineering Review
EN In the work the chosen methods for evaluation of a significance of controllable parameters in technological process results are compared. The task was realized on the basis of roller burnishing process of turned shaft made of 1.503 steel. The methods, which are compared are: a 23 full factorial desi[...]
5
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is to present an alternative approach to the problem of accuracy estimation for smart-designs' class (also named space-filling or intelligent design) by making use of the design’s geometrical properties. Design/methodology/approach: The assumed topographical condition:[...]
6
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 229 141-148
PL Artykuł dotyczy metod planowania eksperymentu do analizy i optymalizacji dynamicznych i masowych parametrów bezszczotkowych elektrycznych silników prądu stałego DB80-2200-12 przeznaczonych do elektrycznego napędu klap i slotów (skrzel) EPPZ-334 nowych samolotów pasażerskich TU-334.
EN In the paper there are questions of use method of experiments planning for the analysis and optimization of dynamic and mass parameters of the brushless DC electric motor DB80-2200-12 intended for the electric drive of flaps and slats EPPZ-334 of new passenger aircraft TU-334.
7
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W referacie opisano wpływ parametrów procesu płaszczenia w walcarce kulowej na poszerzenie oraz cechy geometryczne taśm wykonanych ze stali odpornej na korozję X2CrNiMo17-12-2 (1.4404). W oparciu o uzyskane eksperymentalnie wyniki opracowano model matematyczny procesu płaszczenia. Do oceny wpływu pa[...]
EN The paper present influence of flattening process parameters in ball rolling mill on widening and geometrical properties of strips made of stainless steel X2CrNiMo17-12-2 (1.4404). The results obtained in the experiment created the ground for the development of flattening process mathematical model.[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule poddano dyskusji aktualnie stosowane techniki doskonalenia procesów technologicznych, w szczególności odnosząc je do optymalizacji procesu wtryskiwania termoplastów. Porównano ze sobą dwa podejścia w modelowaniu matematycznym oraz przytoczono stosowne przykłady.
EN Paper discusses actual trends in modeling and improvements of injection molding process. General ideas including comparison between theoretical and experimental approaches of optimization were given. Some examples of process improvement were presented.
9
63%
Materiały Ceramiczne
2015 T. 67, nr 3 324--332
PL Badanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia (CCS) jest jednym z podstawowych badań wykonywanych w celu scharakteryzowania wyrobu ogniotrwałego. Wytrzymałość na ściskanie jest często warunkiem odbioru technicznego wyrobu, a wynik uzyskany w trakcie badania silnie zależy od warunków po[...]
EN Cold crushing strength (CCS) testing is one of the basic tests conducted in order to characterize a refractory product. Compression strength is frequently a condition that must be fulfilled by a product to be technically accepted, and the result obtained in the test strongly depends on measuring con[...]
10
63%
Przegląd Mechaniczny
2015 nr 9 35--40
PL Nowoczesne metody planowania eksperymentu oraz statystycznego opracowania wyników pozwalają na opracowanie modelu matematycznego obiektu badań w postaci funkcji regresji. Na jej podstawie można przewidywać wyniki prób technologicznych i wstępnie dobierać warunki spawania. Przy opracowaniu wyników pr[...]
EN Modern methods of experiment design and statistical analysis of results allow for the elaboration of a mathematical model of the research object in the form of the regression function. Based on that function can be predicted the results of technological tests and conditions of the welding process co[...]
11
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 4 174-177
PL Omówiono zastosowanie metody planowania eksperymentu do analizy wpływu procesu walcowania na cechy geometryczne taśm wykonanych z miedzi M1E. Zastosowanie frakcyjnego planu eksperymentu typu 3, 4-1 umożliwiło wyznaczenie ilościowych związków między cechami geometrycznymi taśm a parametrami procesu [...]
EN The paper presents the use of an experiment planning method in determining the influence of rolling process parameters upon geometric features of strips made of M1E copper wire, flattened in one roll pass. Examinations which were performed allowed to analyse the influence of chosen flattening proces[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 5 28--32
PL Ciągły rozwój branży motoryzacyjnej - przy obecnej dynamice zmian w zakresie stosowanych materiałów, procesów technologicznych oraz konstrukcji - skłania do stosowania symulacji komputerowych przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. IV wielu firmach przemysłowych wykorzystuje się równocześnie wiele[...]
EN The continuous development of automotive industry by current dynamics of changes in the use of materials, processes, design and structures, encourage to use a numerical simulation before starting the production process. In many industrial companies there are many polymer processing methods used in t[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 1 117--120
PL Perspektywy opracowania inteligentnych modeli sprawności maszyn elektrycznych z długim średnim czasem pomiędzy uszkodzeniami są uzasadnione i metoda ich realizacji została zaprezentowana. Warunki graniczne dla podstawowych parametrów konstrukcyjnych silników indukcyjnych o małej i średniej mocy i ic[...]
EN Prospects of working out intelligent models of reliability of electric machines (EM) with long mean time between failures are substantiated and a method for their realization is presented. Limit conditions of basic structural units of low- and medium-power induction motors (IM) and their primary rel[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania algorytmów sterowania przełączaniem biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej z adaptacją do zmiennych czynników eksploatacyjnych. Jako kryterium optymalizacji sterowania wykorzystano zużycie paliwa przy rozpędzaniu autobusu miejskiego. Algorytmy[...]
EN In the paper, a methodology is presented for obtaining adaptive control algorithms for changing gears in a automatical hydromechanical gearbox during variable driving conditions. Fuel consumption has been used as optimality criterion during acceleration of a bus city. Adaptive control algorithms hav[...]
15
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W artykule przedstawiono analizę matematyczną wyników badań ilościowych grzybów pleśniowych i parametrów mikroklimatu w budynkach mieszkalnych z indywidualnym systemem nawiewnym. Przy zastosowaniu metody planowania eksperymentu otrzymano model matematyczny, który daje możliwość obliczenia ilości grz[...]
EN The paper presents a mathematical analysis of the quantitative research results of mold fungus and microclimate parameters in the residential buildings with individual supply system. Using the experimental planning method a mathematical model was obtained, which allowed to calculate the number of mo[...]
16
63%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 3 49--53
PL Konstrukcje budowlane w zależności od miejsca wzniesienia muszą zachowywać odpowiednie wymogi wytrzymałościowe, które nie będą zagrażać bezpieczeństwu ich użytkowania. Szczególnie trudne jest to dla konstrukcji powstałych i narażanych na stałe niekorzystne działanie drgań. Takie konstrukcje są podda[...]
EN Building structures, depending on the place where they are erected, must comply with the relevant structural strength requirements, thanks to which no threat for safety of use would be present. It is particularly difficult in case of the structures, which are constantly exposed to detrimental effect[...]
17
63%
Przegląd Spawalnictwa
2015 R. 87, nr 9 24--28
PL W oparciu o metody planowania eksperymentu przedstawiono wpływ głównych parametrów napawania plazmowego proszkowego na geometrię napoin. Eksperyment wykonano na podstawie matrycy planu Placketta-Burmana a matematyczne opracowanie wyników badań w oparciu o metodę bilansu losowego. W efekcie wyznaczon[...]
EN The influence of the main parameters of plasma powder transferred arc welding on the geometry of the weld overlays is presented in the paper based on the Design of Experiment methods. The matrix experiments was planned according to the Plackett-Burman plan whereas research data handling was based on[...]
18
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Na podstawie metod planowania eksperymentu analizowano wpływ podstawowych parametrów napawania plazmowego na wielkości opisujące geometrię napoin. Badania te wykonano dla układu: stal niestopowa typu S235JR – napoina na bazie Ni. Powłoki wykonano dla różnych wartości energii liniowej. W efekcie mate[...]
EN The influence of the main parameters of plasma powder transferred arc welding on the geometry of the weld overlays is presented in the paper based on the Design of Experiment methods. These studies were performed for plain steel S235JR grade – Ni based overlay system. The coatings were made for diff[...]
19
63%
Elastomery
PL W artykule przedstawiono metodę projektowania mieszanki gumowej o zadanych ograniczeniach nałożonych na jej właściwości techniczne i o najmniejszym koszcie. Sformułowanie zadania optymalizacji wymaga określenia zależności między właściwościami mieszanki i jej składem w postaci funkcji, które uzyskuj[...]
EN A method of designing rubber mixtures satisfying the given constraints put on the technical properties and giving the least cost is presented. To formulate the optimization problem the knowledge of the dependence of the properties on the mixture composition in the functional form is needed. This is [...]
20
63%
Mechanik
2018 R. 91, nr 10 929--931
PL W artykule przedstawiono modelowanie sił w procesie szlifowania obwodowego płaszczyzn ze stali 100Cr6 za pomocą ściernicy M3X60K5VE01-35, przeprowadzone z zastosowaniem centralnego planu kompozycyjnego ortogonalnego (CCF) i planu Boxa-Behnkena. Do planowania eksperymentu oraz analizy wyników wykorzy[...]
EN The paper presents forces modeling with the use of DoE models, such as (Box-Wilson) central composite design in face centered variant (CCF) and Box-Behnken design in a surface peripheral grinding process of 100Cr6 steel with M3X60K5VE01-35 grinding wheel. Experiment design and result analysis were d[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last