Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planer podróży
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1268-1277
PL W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia związane z rozwiązaniem kilku szczególnych problemów transportowych. Należą do nich m. in. problem transportu ładunków ponadgabarytowych, niebezpiecznych czy też wymagających zachowania szczególnej ostrożności w transporcie. Omawiana problematyka dotyc[...]
EN The article discusses selected issues related to the termination of several special transport problems. These include the problem of transportation of oversized cargo, hazardous or require special care goods during transport. Discussed the issue relates generally to loads requiring movement in a spe[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 35--45
PL Wybór samochodu osobowego podyktowany jest różnymi czynnikami (najczęściej: ceną,rodzajem i pojemnością silnika, typem nadwozia, parametrami wykonywanych przemieszczeń itd.). Jednak nie zawsze osoba kupująca lub wynajmująca długoterminowo pojazd bierze pod uwagę wszystkie istotne dla niej kryteria. [...]
EN Passenger vehicle selection is dictated by various factors (price, type of engine, type of body etc.). However, not always the person buying or renting a passenger vehicle takes into account in the selection process of all the factors important, not only for her but also for all society. There is no[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 47--58
PL Artykuł niniejszy jest kontynuacją tekstu pt. „PROBLEMATYKA DOBORU SAMOCHODU OSOBOWEGO, ŹRÓDŁA DANYCH (cz. I)", w którym dyskutowano sposób pozyskiwania danych pomocnych w procesie doboru pojazdu osobowego dla klienta. Dla celu doboru pojazdu zaproponowano analizy zachowań komunikacyjnych potencjaln[...]
EN This article is a continuation of the text: "CAR SELECTION ISSUES, DATA SOURCES (Part. I)," which discussed how data collection may help in the selection process of a passenger vehicle for the customer. For the purpose of selecting a vehicle behavior analysis was suggested studied in macroscale and [...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 293--302
PL Rosnąca presja na ochronę środowiska, a także kongestia w obszarach miejskich spowodowała zwiększenie zainteresowania wykorzystania transportu niezmotoryzowanego w logistyce miejskiej. Jednym z warunków efektywnego i niezawodnego wykorzystania tych gałęzi transportu jest prawidłowe planowanie tras p[...]
EN Growing road congestion in urban areas as well as growing pressure on environment protection has increased interest in utilising non-motorised transport in urban logistics. One of the conditions for the efficient and reliable use of these modes of transport is accurate planning of walk and bike trip[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 5 133--138
PL Artykuł przedstawia propozycję wykorzystania planerów podróży w poprawie bezpieczeństwa ruchu. Opisano w nim możliwość uwzględnienia czynników warunkujących bezpieczne przemieszczanie przez heurystyki w algorytmie wyszukiwania tras. To rozszerzenie funkcjonalności planera ma istotne znaczenie utylit[...]
EN The article presents the proposal of using the travel planners to improve road safety. It described the opportunity to take into account the determinants of safe movement by the heuristic in the available routes search algorithm. This extension of the functionality of the planner is of utilitarian i[...]
6
100%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 3 27--32
PL Transport rowerowy jest coraz częściej postrzegany jako alternatywa dla cechującego się wysokimi kosztami transportu samochodowego. Dotyczy to szczególnie obszarów miejskich, gdzie mniejszą wagę mają słabości transportu rowerowego, takie jak niska prędkość podróży. Jednak efektywne wykorzystanie tej[...]
EN Cycling is increasingly perceived as an alternative to car transport due to lower costs of operation as well as external costs. This is particularly true for urban areas, where the weaknesses of bicycle transport, such as low travel speed, are less important. However, the effective use of this mode [...]
7
84%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2012 Vol. 3, nr 3 175--182
PL W pracy przedstawiono problem komiwojażera z zyskami i oknami czasowymi dla sieci o wagach zmiennych w czasie. Jest to rozszerzenie standardowego problemu komiwojażera z zyskami. Przyczynia się to do bardziej praktycznego zastosowania go na przykład w systemach typu e-tourism. Dzięki dodatkowym ogr[...]
EN This paper presents the Time Dependent Orienteering Problem with Time Windows. It is an extension of the standard traveling salesman problem with profits. This contributes to a more practical application of it, for example in systems of e-tourism. It can be a really helpful during planning trips and[...]
8
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 104--111
PL W artykule omówiony został problem wykorzystania planerów podróży w zastosowaniach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Przedmiotowy problem zilustrowano na przykładzie wykorzystania planera podróży o nazwie Green Travelling Planner (GT Planner). Każdy planer podroży służy do wyznaczenia ścież[...]
EN The article discussed the problem of the use trip planners for sports, tourist and recreational. The present problem exemplified use for this purpose route planner called Green Travelling. Each journey planner is used to determine the path in the transport network between the starting point of the j[...]
9
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1370--1374, CD
PL W artykule omówiony został planer podróży budowany w ramach realizacji projektu Green Travelling dofinansowanego w programie ERA-NET Transport III Future Travelling. Planer ten wyróżnia duża liczba uwzględnio-nych sposobów podróżowania, w tym realizacji łańcuchów przemieszczeń z zastosowaniem transp[...]
EN The article discussed a travel planner built within the project Green Travelling funded by ERA-NET Transport Travelling Future III. Planner is distinguished by the large number of included ways to travel, including the implementation travel chains using individual and public transport, as well as th[...]
10
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W ostatnich latach znacząco wzrasta zainteresowanie systemami planowania podróży (pretrip) i nawigacji samochodowej (on-route). W trakcie obsługi aplikacji planera podróży, w tle, pozyskiwane są interesujące (i różnorodne) zbiory danych (typu BIG DATA), które mogą być wykorzystane w aspekcie planowa[...]
EN In recent years, significantly increased interest in travel planning systems and car navigation. During the trip planner application support, in the background, obtained are interesting (and diverse) data sets (Big Data), which can be used in terms of planning for sustainable transport development. [...]
11
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Opisane w pierwszej części przedmiotowego artykułu zbiory danych dotyczące zachowań i preferencji komunikacyjnych użytkowników sieci transportowej mogą być pozyskiwane z wykorzystaniem planera podróży GT Planner. Dane te mogą wspierać działania prowadzące do równoważenia transportu. Proces może być [...]
EN Described in the first part of the article in the behawior and preferences of users of communication networks transport can be obtained using the route planner called GT Planner. These data can be used in efforts to support the sustainable development of transport. For this purpose can be use creati[...]
12
67%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 4 21--24
PL W artykule zaprezentowano problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. W tym celu zaproponowano sposób indywidualnego dostosowania ścieżki przemieszczenia w sieci drogowej. Koncepcję tego podejścia do zagadnień BRD oparto na funkcjonalności planerów podróży.
EN The article presents the issue of determining a safe trip on the road network. The article shows how to adjust a safe individual track on the road network. The concept of this approach to road traffic safety (RTS) is based on the functionality of trip planners.
13
67%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 246--251, CD
PL W artykule zaproponowano uzupełnienie algorytmu A* o inne heurystyki aniżeli powszechne stosowane w tym celu odległości Manhattan czy Euklidesowe. W przedstawionej metodzie, jako źródło danych dla wartości funkcji heurystycznych zastosowano macierz wskaźników charakteryzujących sieć drogową. Taki ws[...]
EN The article proposes an algorithm A* supplement to other heuristics than normally used for this purpose (Manhattan and Euclidean dist.). In the presented method, as the data source for the heuristics used ma-trix of indicators characterizing the road network. This indicator is assigned to each space[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last