Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2001 Vol. 12 44--55
PL Praca jest kontynuacją badań autora nad stożkowymi będącymi zbiorami środków sfer przechodzących przez dwa różne lub jednoczące się punkty i równocześnie stycznych do prostej, płaszczyzny bądź sfery. W prezentowanym obecnie artykule zdefiniowano przekształcenie oraz podano jego podstawowe właściwośc[...]
EN The paper presents research on features of a certain transformation of a plane which can originate from an article [4]. where conics are regarded as sets of sphere centers, passing through two different or united points and are at the same time tangent to a line, plane or sphere. A theorem has been [...]
2
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 101-108
PL W pracy przedstawiono rekurencyjne metody identyfikacji nieznanych parametrów. Prezentowane metody tj. metoda filtracji nieliniowej (FN) oraz estymacji-przed-modelowaniem (EPM) zostały zaproponowane jako metody umożliwiające przeprowadzenie identyfikacji ,.on-line" charakterystyk aerodynamicznych sa[...]
EN In the paper is presented a recunent method of unknown parameters identification, Both presented methods i.e. non-linear filtering and estimation before modelling were proposed to carry out of the aerodynamic characteristics "on-line" identification.
3
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 109-116
PL W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów numerycznych identyfikacji charakterystyk aerodynaniiicznych obiektu latającego przy wykorzystaniu metody fihracji nieliniowej (FN). Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników przedstawionych w formie graficznej.
EN The paper presents a result of a numerical test of the non-linear filtering method of unknown parameter identification. Identification of the aerodynamic characteristics of flying object was carring out from numerical simulation. Results are discussed and presented on the diagrams.
4
75%
Logistyka
PL Przedmiotem analizy jest tor odrzutowego statku powietrznego w locie wznoszącym w układzie symetrycznym. Przeanalizowano lot wznoszący z najbardziej stromy, najszybszy oraz lot wznoszący bez pracującego silnika. Opracowano model matematyczny oraz komputerowy przy wykorzystaniu programu MATLAB - Simu[...]
EN A track of the climbing flight in two dimensional coordinate was considered. Steady rate of climb and the quickest climb was calculated. The mathematical model was presented and computer model was simulated by the use of a MATLAB - Simulink software.
5
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono charakterystyki aerodynamiczne samolotu odrzutowego TS-11 Iskra. Na ich podstawie wyznaczono prędkość przeciągnięcia, minimalną i maksymalną lotu poziomego w różnych konfiguracjach. Opracowano diagram osiągów samolotu w zakręcie oraz diagram możliwości lotnych statku powietr[...]
EN A dynamics characteristics of the jet training-combat aircraft was described. The minimal, maximal and speed of pulling in horizontal flight in different configurations were considered. The diagrams of performances the aircraft was draw up.
6
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 273-280
PL W pracy przedstawiono model fizyczny i matematyczny dynamiki sterowanego samolotu w manewrze, po wystąpieniu niesymetrycznego obciążenia masowego, aerodynamicznego i od impulsu silnika rakietowego w chwili odpalenia startującej rakiety. Siły aerodynamiczne działające na rakietę oddziaływają na samol[...]
EN The paper presents a mathematical and physical model of dynamical behavior of a maneuvering aircraft under control after the non-symmetrical loadings due to: mass distribution, aerorynamics and rocket-engire impulse have appeared. In case when only one rocket has been launched from under the aircraf[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 111-116
PL Teoria układów dynamicznych pozwala na globalną analizę rozwiązań nieliniowego układu równań różniczkowych. Pierwszym krokiem tej analizy jest ocena stateczności stanów ustalonych. Stany ustalone są wyznaczane poprzez przyrównanie do zera pochodnych i rozwiązaniu układu równań algebraicznych. Twierd[...]
EN Investigations of post-stall manoeuvres dynamics show the necessity of automation of aircraft and engines control during post-stall manoeuvres, and the necessity of special control system operational modes. This paper describes the implementation of continuation methods and bifurcation analysis in t[...]
8
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule zaprezentowano typowe konstrukcje samolotów bezzałogowych, które używane są przede wszystkim w misjach rozpoznawczych a także do niszczenia wojskowych obiektów.
EN In the paper the typical unmanned aerial vehicles (UAV) used to monitor and for surveillance were presented. There also exist some solutions that allow to attack and destroy military targets.
9
75%
Logistyka
2014 nr 3 4962--4969
PL Typowy układ ABS zbudowany jest z podzespołów kontrolujących prędkość obrotową kół, zaworów redukujących ciśnienie oraz elektronicznej jednostki sterującej. Koncepcja projektu systemu ABS w samolocie składa się z trzech oddzielnie rozważanych zagadnień: projektu mechanicznego, projektu elektroniczne[...]
EN A typical ABS system is composed of wheel speed transducers, hydraulic valves and electronic control unit (ECU). The conceptual design is considered in three aspects: mechanical, electronic/electrical and software. Mechanical design refers to the relationships between newly designed parts and existi[...]
10
75%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy została zastosowana bezpośrednia, pseudospektralna metoda Czebyszewa do rozwiązywania zadania optymalizacji trajektorii lotu samolotu komunikacyjnego klasy Boeing 767. W metodzie tej zmienne stanu i sterujące obliczane są w punktach Czebyszewa-Gaussa-Lobatto jako współczynniki rozwinięcia w [...]
EN The paper presents application of direct pseudospectral Chebyshev method for solving a commercial airplane trajectory optimization problem. The method employs Nth-degree Lagrange polynominal approximations for the state and control variables with the values of these variables of the Chebyshev-Gauss-[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 223--229, CD
PL W artykule omówiony został proces określenia parametrów charakteryzujących zderzenie rejestratora katastroficznego z przeszkodą w celu ustalenia zgodności z normą NO-16-A200:2006 i ED-112. Ocenie podlega odporność rejestratora katastroficznego na przeciążenie o wartości 3400 g. Badania zrealizowano [...]
EN The problem of crash tests for the black box data recorder has been discussed. By performing a sequence of experimental studies parameters of a test have been adjusted and optimized. The test meets requirements of the norm NO-16- A200:2006 and ED-112. The studies were carried out using pneumatic can[...]
12
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1303--1309, CD
PL W artykule omówiony została koncepcja systemu automatycznego sterowania przeznaczonego dla małych samolotów bezzałogowych działającego w manewrach innych niż niezbędne do wykonywania tzw. normalnego lotu[2, 8, 9]. Charakter takich manewrów oraz zakres zmian parametrów lotu samolotu podczas ich wykon[...]
EN The paper presents the concept of automatic control laws for unmanned aircraft control system. There is a general structure of algorithms controlling aircraft at nonconventional flight state presented in the paper. Authors apply their semiclosed loop control algorithm for automatic flight during sel[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 165--177, CD
PL W artykule został opisany etapowy przebieg badań zjawiska zderzenia z przeszkodą sondy pomiarowej imitującej kasetę ochronną systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a. Celem badań było uzyskanie wymaganego impulsu trapezoidalnego przeciążenia, o wartości 3400 g, działającego na kasetę przez co najmn[...]
EN In the paper methodology of a crash test execution is described. The procedure was developed in a course of repeated experimental probe impact tests with changed configurations and parameters. The probe contained imitator of a crash flight data recorder S2-3a. The purpose of the studies was to obtai[...]
14
75%
Fundamenta Informaticae
2018 Vol. 160, nr 3 281--301
EN Two mobile agents, starting at arbitrary, possibly different times from arbitrary locations in the plane, have to meet. Agents are modeled as discs of diameter 1, and meeting occurs when these discs touch. Agents have different labels which are positive integers. Each agent knows its own label, but [...]
15
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono wybrane obiekty latające różnych producentów oraz dokonano analizy praktycznego ich zastosowania w dziedzinie cywilnej i wojskowej. Powszechnie wiadomo, że bezzałogowe samoloty używane są w wojsku do obserwacji i atakowania wybranych celów. W artykule przedstawiono najbardzi[...]
EN The unmanned aerial vehicles (UAV) from different manufacturers were presented in the paper and the possibilities of their military and civilian applications were studied. It is widely known that UAV in military applications are used to monitor and attack selected targets. In the paper the most unty[...]
16
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2013 Vol. 25 45--54
PL Pozyskanie informacji na temat kształtu dachu budynków wciąż jest aktualnym zagadnieniem. Jednym z wielu źródeł, z którego można pozyskać dane dotyczące budynków jest lotniczy skaning laserowy. Jednak z chmury punktów określenie w sposób automatyczny połaci dachowych budynków jest zadaniem złożonym.[...]
EN Gathering information about the roof shapes of the buildings is still current issue. One of the many sources from which we can obtain information about the buildings is the airborne laser scanning. However, detect information from cloud o points about roofs of building automatically is still a compl[...]
17
63%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z obliczeniami wektora obciążeń zespołów samolotu klasy VLA. Zaprezentowano obwiednię obciążeń w locie, metodę i wyniki obliczeń obciążeń skrzydła i usterzenia dla przypadków symetrycznych i niesymetrycznych. Obliczenia wykonano autorskimi programam[...]
EN The paper concerns selected problems of strength analysis and load calculations of very light aircraft elements. The flight envelop, method of load calculation of wings and V-tail were presented. Calculations were performed using Multhopp method and VORLAX.
18
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 89-94
PL W pracy przeprowadzono modelowanie i symulację numeryczną stanów awaryjnych polegających na awarii jednego z dwóch turbinowych silników odrzutowych (rys.l) podczas wykonywania skoordynowanych zakrętów z różnymi kątami przechylenia. Pokazano, iż brak przeciwdziałania od strony sterowania doprowadza d[...]
EN The paper discusses the modelling and numerical simulation of emergency conditions when failure of one of the aeroplane's two turbojet engines occurs during coordinated turns at various bank angles. It is shown that no counteraction from the control system results in significant deviations from the [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 293-300
PL W pracy przedstawiono modelowanie fizyczne i matematyczne oraz symulację numeryczną dynamiki katapultowania się w locie systemu fotel + pilot. System fotel + pilot modelowano jako' czteromasowy układ pilota oraz sztywny fotel. Po identyfikacji parametrycznej wykonano symulację numeryczną dynamiki ka[...]
EN Mathematical and physical modeling as well us numerical simulation of in flight catapulting dynamics of a pilot - seat system have been presented m the paper. The model of pilot - scat system comprises a four - mass - system representing a pilot and a rigid seat. After perfuming parametrical identif[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 16 103-106
EN This paper presented first calculation of behaviour of contact between a shaft and a piane by using Hertz theory of impact. The results are compared with finite element model. For investigation of behaviour, the computer modelling method is used.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last