Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piston internal combustion engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Maritime Research
2011 nr 4 36-42
EN The article presents a method for evaluating the operation of internal combustion engines used as the main engines in the propulsion systems of sea-going ships in various operating conditions. This method enables calculating the engine operation value based on the theory of semi-Markov processes and[...]
2
100%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 703--707
PL Samoloty bardzo lekkie i ultralekkie są jednymi ze środków transportu, które mogą zapewnić w przyszłości szybki transport między aglomeracjami miejskimi. Źródłem napędu dla takich samolotów są tłokowe silniki spalinowe. W artykule dokonano analizy różnic konstrukcyjnych między nimi i silnikami samoc[...]
EN Very light and ultra-light aircraft are among the means of transport that can deliver high-speed transport between urban centers in the future. Propulsion systems for such aircraft use piston internal combustion engines. The article analyzes the structural differences between them and automotive eng[...]
3
88%
Journal of KONES
EN Increasingly higher demands pnt on piston internal combustion engines arę aimed at reducing their harmful impact on the natural environment. This refers primarily to nitrogen oxides, particulate matter and noise emissions. The reduction in emissions ofnoxious components oj exhaust gases in engines i[...]
4
88%
Polish Maritime Research
2011 nr 4 43-48
EN The article compares combined systems in naval applications. The object of the analysis is the combined gas turbine/steam turbine system which is compared to the combined marine low-speed Diesel engine/steam turbine system. The comparison refers to the additional power and efficiency increase result[...]
5
63%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 15 7-20
PL W artykule przedstawiono wyniki hamownianych badań silnika o zapłonie samoczynnym 1.3 Multijet z wieloetapowym wtryskiem paliwa produkowanego w Polsce przez Firmę Fiat-GM Powertrain Polska. Badania przeprowadzono na stanowisku hamownianym zbudowanym w Laboratorium Silników Cieplnych Politechniki Świ[...]
EN The paper presents the results of test bench investigations into compression ignition 1.3 Multijet engine with multistage fuel injection, which is manufactured in Poland by Fiat-GM Powertrain Polska Company. The tests were conducted at the stand constructed at the Heat Engines Laboratory of the Kiel[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono układ kombinowany siłowni okrętowej dużej mocy. Składa się on z silnika spalinowego tłokowego i skojarzonego z nim układu turbiny parowej, wykorzystującego energię zawartą w spalinach wylotowych silnika spalinowego. Rozpatrzono tylko wariant obiegu kombinowanego silnik Diesl[...]
EN The article presents a combined system of a large power ship power plant. The system consists of a piston internal combustion engine and the steam turbine system which utilises the energy transported with the exhaust gas leaving the internal combustion engine. The analysed variant of the combined cy[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 107--118
PL Większość wykonywanych pomiarów szkodliwych składników spalin realizowana jest za pomocą urządzeń, wskazujących stężenia mierzonych składników spalin w ich objętości odprowadzanej do otoczenia. Stężenia te są wyrażane w procentach objętościowych lub w ppm. W artykule przedstawiono metodykę przelicza[...]
EN A majority of measurements of noxious components of the exhaust gas is performed with measurement devices that indicate the concentration of exhaust gas components by means of their volume released to the environment. Those concentrations are given in volume percentage or ppm. The paper presents a m[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu jedno-, dwu- i trzyetapowego wtrysku paliwa na charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania w silniku 1.3 Multijet zasilanym olejem napędowym. Analizie poddano rzeczywiste wykresy indykatorowe sporządzone przy pracy silnika wg zewnętrznej cha[...]
EN The paper aims at analysing and assessing the impact of multistage fuel injection on heat release analysis of the combustion process in the 1.3 Multijet engine fuelled with diesel oil. The analysis was performed on real indicator diagrams taken for the engine working at the external speed characteri[...]
9
63%
Problemy Nauk Stosowanych
2017 T. 7 107--114
PL Wstęp i cele: Badania modelowe wymagają spełnienia warunku równości odpowiednich liczb podobieństwa. W większości przypadków równoczesne spełnienie warunku równości wszystkich liczb podobieństwa opisujących dane zjawisko nie jest możliwe. Nie wszystkie kryteria mają jednakowe znaczenie w badanym zag[...]
EN Introduction and aim: Model studies require the fulfilment of the condition of equality of corresponding numbers of similarity. In most cases, simultaneous fulfilment of the condition of equality of all similarities describing a given phenomenon is not possible. Not all criteria are equally relevant[...]
10
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2018 Vol. 63, nr 4 244--248
PL W artykule przedstawiono ocenę opłacalności inwestycji w układy CHP małych mocy w gospodarstwie rolnym. Ocenie tej poddano trzy agregaty kogeneracyjne, tj. agregaty z silnikiem Stirlinga, z mikroturbiną oraz z tłokowym silnikiem spalinowym. Do oceny przyjęto założenie, że cała wytwarzana energia ele[...]
EN The article assesses the profitability of investment in low-power CHP systems in an agricultural holding. This assessment pertains to three CHP units, it is units powered by a Stirling engine, equipped with a microturbine, and powered by a piston internal combustion engine. The assessment is based o[...]
11
51%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 3 (244) 346--362
PL Przeprowadzono analizę wpływu rozmiarów ziaren pyłu drogowego i stężenia zapylenia powietrza na prędkość zużycia ściernego elementów tłokowego silnika spalinowego i jego trwałość. Przedstawiono wpływ nadmiernego zużycia elementów skojarzenia T-P-C na spadek mocy silnika. Pokazano erozyjny charakter [...]
EN An analysis of the impact of road dust particle size and dust concentration on the rate of piston engine components abrasive wear and its durability. The influence of piston-piston rings-cylinder association excessive wear on engine power decrease is presented. The erosive nature of the turbine engi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last