Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piston combustion engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 123--127
EN This paper presents a model unit demonstrating the possibility of using a PBCHP10VB CHP unit driven by a piston combustion engine fed with gas fuels for heat and power cogeneration. A mobile unit available in the Department enables heat and power cogeneration at any place with available gas fuel, e.[...]
2
100%
Journal of KONES
EN This paper presents the reasons for the development of gas-combined power and heat units and justification for testing the effect of the used gas fuel on the performance of such units. A PBCHP10VB CHP unit driven by a liquidcooled piston combustion engine adapted for feeding with gas fuels is descri[...]
3
100%
Logistyka
PL Scharakteryzowano zależności momentu oporów ruchu walu korbowego silnika tłokowego głównie od jego prędkości obrotowej. Wyodrębniono i rozpatrzono dwa przedziały wartości prędkości obrotowej wału korbowego: zakres niskiej, rozruchowej prędkości wymuszanej przez rozrusznik podczas napędzania wału ora[...]
EN There is characterised dependences of moving piston engine crankshaft resistance torque mainly on its rotational speed. There were separated and analysed the two crankshaft rotational speed intervals: the range of low, starting speed extorted by starter during crankshaft driving and the rotational s[...]
4
100%
Polish Maritime Research
2005 nr 2 10-16
EN Combustion piston engine is one of the devices in which fast changeable processes occur in operational conditions. In this paper are presented basic problems associated with research on fast changeable processes occurring in diesel engines, exemplified by the processes of indicated pressure and fuel[...]
5
88%
Polish Maritime Research
2009 nr 1 47-52
EN This paper presents a concept of a ship combined high-power system consisted of main piston engine and associated with it: gas power turbine and steam turbine subsystems, which make use of energy contained in exhaust gas from main piston engine. The combined system consisted of a piston combustion e[...]
6
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 1 31--34
PL W pierwszym artykule z tego cyklu omówiono podstawowe wielkości fizykochemiczne paliw gazowych i konwencjonalnych oraz rozpoczęto prezentację zagadnień związanych z charakterystyką tłokowych silników spalinowych zasilanych gazem ziemnym.
7
75%
Logistyka
2014 nr 6 9179--9189
PL W artykule zawarto opis zjawiska stuku w tłokowym silniku spalinowym. W pierwszej kolejności opisano to zjawisko w silniku o ZI, w którym jest ono zdefiniowane jako samozapłon mieszanki homogenicznej w strefie niespalonej. Zjawisko to nazywane jest również spalaniem stukowym. Opis spalania stukowe z[...]
EN The present paper presents description of the knock phenomenon in a piston combustion engine. First, this phenomenon was described in a spark ignition engine, where it is defined as a self-ignition of the homogeneous air-fuel mixture in the unburned zone. This phenomenon is also called as knocking c[...]
8
75%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2016 nr 134 109--120
EN The paper presents the methodology and results of research focused on experimental investigation of combustion of biogas fuels in a combustion piston engine. The study highlights the variability of exhaust gases parameters produced by the engine running in an idle mode and in a generation mode. The [...]
9
63%
Journal of KONES
PL Wprowadzanie dla tłokowych silników spalinowych coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin, wymusza na ich producentach i użytkownikach poszukiwanie i stosowanie różnych środków zapewniających spełnienie tych norm. W artykule przedstawiono wypływ rodzaju paliwa na przebiegi wielkości szybkozm[...]
EN Increasingly strict standards for exhaust emissions in piston combustion engines force manufacturers and users to seek and apply different means to meet those standards. The effect of the type of fuel on the pattern of engine fast-changing quantities such as the pressure of the working medium in the[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W referacie przedstawiono wyniki badań zmiany stopnia sprężania na właściwości rozruchowe oraz na średnie ciśnienie końca suwu sprężania i temperaturę sprężonego ładunku dla badawczego, jednocylindrowego silnika SB-3.1. Pomiarów dokonano dla temperatury otoczenia 285 K.
EN This paper discusses the results of tests on the effect of compression ratio changes on engine start-up properties, the mean pressure of the compression stroke end and on the temperature of the compressed charge for the tested one cylinder SB-3.1 engine. The measurements were carried out at the ambi[...]
11
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 2 40--44
PL Tłokowy silnik spalinowy jest to maszyna cieplna (termodynamiczna), w której energia chemiczna paliwa jest zamieniana na energię cieplną, a ta z kolei na energię mechaniczną. Uzyskanie jak najlepszych wskaźników pracy silnika spalinowego skupiało uwagę konstruktorów od pierwszych lat jego powstania.[...]
EN A combustion piston engine is a heat machine (thermodynamic), in which chemical energy of fuel is transformed into heat energy, which in turn is transformed into mechanical energy. An inlet system plays an important role in the process of cylinder filling. That is why attempts have been made to desc[...]
12
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 827--829
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań dotyczących eksperymentalnego wzbogacania i spalania paliw ciekłych typu diesel w silniku tłokowym o zapłonie samoczynnym KIPOR KM178F, który został zamontowany w agregacie prądotwórczym KIPOR KDE3500E. W pracy zwrócono uwagę na zmiennoś[...]
EN This paper presents the methodology and results of research focused on experimental investigation of enrichment and combustion of liquid fuels in a KIPOR KM178F CI engine mounted in the electric generator KIPOR KDE3500E. The study highlighted the variability of exhaust gases parameters produced by e[...]
13
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 824--826
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań dotyczących eksperymentalnego generowania i spalania paliw ciekłych typu diesel w silniku tłokowym o zapłonie samoczynnym. Zwrócono uwagę na zmienność parametrów pracy silnika uruchamianego w trybie biegu jałowego oraz pod obciążeniem. D[...]
EN This paper presents the methodology and results of research focused on experimental investigation of generation and combustion of liquid fuels in a combustion piston engine. The study highlights the variability of exhaust gases parameters produced by the engine running in an idle mode and in a gener[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1415--1418, CD
PL Praca dotyczy numerycznej analizy naprężeń wału korbowego silnika tłokowego z zapłonem samoczynnym. Wał będący przedmiotem analizy został uszkodzony w trakcie eksploatacji silnika. W pierwszej części pracy opisano obciążenia działające na komponenty silników tłokowych oraz wyjaśniono przyczyny uszko[...]
EN In this paper the results of nonlinear stress analysis of the crankshaft of piston engine were performed. In first part of the study the real crankshaft geometry was scanned with the use of 3D optical scanner. On the base of obtained geometry the discrete model of crankshaft was created. The complex[...]
15
63%
Composites Theory and Practice
PL Przedstawiono wyniki badań przeznaczonej do tłokowych silników lotniczych powłoki kompozytowej z osnową z żywicy polimerowej zawierającej jako fazę modyfikującą mikrocząstki węgla szklistego pełniącego rolę smaru stałego. Wykonano badania porównawcze na testerze tribologicznym T-11 w temperaturze 80[...]
EN The paper presents the results of research on a composite coating with a polymer resin matrix containing glassy carbon microparticles as the modifying phase acting as a solid lubricant for piston aircraft engines. Comparative tests were carried out on a T-11 tribological tester at the temperature of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last