Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 284
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pipeline
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 10 23-25
EN The influence is emphasised of reliability of the fastening systems upon the life and faultless operation on the main power pipelines connecting a boiler with a turbine. Necessity is pointed out of checking the technical condition of the individual fastenings and determining the parameters responsib[...]
2
80%
Instal
2012 nr 12 10-15
PL W artykule przedstawiono zasady doboru średnic rurociągów osiedlowej wodnej sieci ciepłowniczej. Przedstawiona metoda doboru średnic sieci osiedlowej uwzględnia optymalną prędkość wody sieciowej oraz lokalne warunki hydrauliczne tj. dopuszczalny spadek ciśnienia w sieci, zapewniający wymagane ciśnie[...]
EN Appropriate selection of the optimal pipeline diameter for DH network which is a strategic decision for the development of the DH system and also heat sources are discussed. In the paper two methods used for calculation of pipeline optimal diameter are presented. The first simple method is based on [...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 31-32
EN The paper presents the investigate of the suction nozzle to the blocking the pipeline during the vacuum pneumatic conveying of bulk materials. The study used two nozzles with different size and adjustable secondary air flow.
4
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 6 11--13
5
80%
Instal
2011 nr 12 9-10
PL W artykule omówiono system alarmowy występujący w rurociągach preizolowanych firmy Brugg Systemy Rurowe.
EN The alarm system occurring in preinsulated pipelines made by Brugg Systemy rurowe was discussed in the article.
6
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 5 376-382
PL Problemy związane z technologią mikrotunelowania, w tym przewodów o dużych średnicach i ciśnieniowych. Szczególnie korzystne właściwości rur przeciskowych GRP. Podstawowe parametry współczesnych rur.
EN Problems related with micro-tunneling technology for large diameter pressure pipes. Outstanding beneficial properties of GRP pipes. Basic parameters of modern pipes.
7
80%
Instal
2012 nr 1 38-40
PL Najnowsze wytyczne firmy Logstor dotyczące systemów alarmowych w rurociągach preizolowanych wskazują na to, że zniknęło jedno z najbardziej popularnych rozwiązań - układ otwarty z tak zwanymi filcami.
EN Recent guidelines of Logstor company, concerning alarm systems in preinsulated pipelines, indicates that one of the most popular solutions disappeared – open system with so called felts.
8
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 nr 21 89-94
EN This paper deals with the mathematical modelling of the amplitudę frequency characteristic of pressure at a pipeline with fluid and with the experimental verification of this modelling for the pipeline with Iow viscous fluid - water. The linearized mathematical model solves the nonstationary flow in[...]
9
80%
Chemical and Process Engineering
PL Rury dławiące są powszechnie stosowane w kanalizacji do ograniczania strumienia objętości ścieków kierowanych do oczyszczalni ze zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych czy separatorów wód deszczowych podczas intensywnych opadów. Przedstawiono wyniki badań współczynników strat miejscowych dla c[...]
EN Throttling pipelines are commonly used in sewage systems for limiting the volume flow rate of sewage channelled to sewage treatment plants from storage reservoirs, storm overflows or rainwater separators during torrential rainfall. The paper presents results of investigation of the minor losses coef[...]
10
80%
Advances in Materials Science
EN The study presents some strength parameters of structural materials, including steel grades 13HMF, P91 and P92, currently used in professional power engineering to produce pipelines, boiler super-heaters, steam tanks, steam pressure tanks and pipelines designed to operate at the temperature range up[...]
11
80%
Instal
2008 nr 1 31-34
PL W artykule opisano model matematyczny przepływu pary wodnej w długich rurociągach w zakresie ciśnienia i temperatury przyjętego w energetyce. Celem modelu jest określenie straty ciśnienia i parametrów końcowych pary wodnej płynącej w rurociągu, przy uwzględnieniu zmiany właściwości fizycznych wskute[...]
EN Mathematical model for calculation of the steam flow in long pipelines at range of pressure and temperature at energetic plants in the article have been presented. The aim of the model is calculation of pressure loss and final parameters of steam, taking into account the change of the physical prope[...]
12
80%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 375-380
PL Wyniki przeprowadzonych analiz numerycznych pozwalają na ocenę numeryczną wielkości deformacji w cienkościennej konstrukcji, jaką jest rurociąg. W większości analizowanych przypadków mamy do czynienia z trwałymi odkształceniami plastycznymi analizowanego obiektu. W obszarach podpór dochodzi do lokal[...]
EN Possibilities of multi-variant analysis of whole structures and fragments are advantages of the FEM. Results of numerical analyses enable numerical evaluation of sizes of deformations in a thin-walled structure such as that of a pipeline. What is dealt with in most of the analysed cases are permanen[...]
13
80%
Instal
2006 nr 3 46-47
14
80%
Instal
2007 nr 4 71-72
PL W artykule przedstawiono analizę kosztów wykonania rurociągów metodą HDD i wykopową. Przy założonych głębokościach ułożenia i średnicy określono długości, przy których wykonanie rurociągu metodą HDD jest opłacalne w porównaniu z metodą wykopową.
EN The cost analysis of pipelines construction with the usage of HDD and excavation methods was presented in the article. The assumed arrangement width and diameter led to determine the pioeline length in which pipeline construction with the usage of HDD method is cost-effective in comparison wits exca[...]
15
80%
Journal of KONBiN
2008 No. 1 (4) 203-231
EN This paper presents a method for numerical evaluation of parameters of flammable liquid pool fires caused by storage tank or pipeline failures. The method may be useful for specialists working in oil and gas, and chemical industries. It was successfully applied in fire safety analysis of Russian gas[...]
16
80%
Instal
2006 nr 10 47-49
PL Artykuf przybliża zapisy przepisów budowlanych zobowiązujące wszystkich uczestników procesu budowlanego do przestrzegania zasad właściwego doboru materiałów na instalacje wodne. Za błędy w tym zakresie popełniane przez projektantów, wykonawców czy inspektorów nadzoru inwestorskiego płacą dotychczas [...]
EN The article presents the building regulations obliging all participants of building process to obey the rules of proper material selection for water supply systems. For mistakes made by designers, contractors or supervision inspectors in this range, the buildings' owners or buildings' users pay by f[...]
17
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2007 nr 6 331-341
PL Szczególne właściwości wyrobów z tworzyw sztucznych, Cechy tworzyw sztucznych w aspekcie współpracy z podłożem gruntowym. Wpływ warunków posadowienia na trwałość obiektów liniowych. Kanalizacja studzienki rewizyjnej i komory z tworzyw sztucznych. Podsumowanie.
EN Specific properties of products made of plastic. Features of plastics with respect to its interaction with a subsoil. Influence of foundation conditions on a durability of linear constructions. Sewage system of inspection chambers. Summary.
18
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 10 9-2
PL W artykule przedstawiono wzory do obliczeń współrzędnych krzywoliniowych krawędzi płatów blach, będących prefabrykatami, do spawania kształtek rurociągów.
EN Formulae for dimensioning blanks used for pipelines of curvilinear outlines or holes. These formulae relate to the following fittings: elbows, cylindrical tees, conical tees, conical branchings, round-to-square pipe couplings. These mathematical relations can be utilized with the aid of typical calc[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2003 Z. 25 91-101
PL Opracowanie koncentruje się na zagadnieniu oceny stanu technicznego obiektów przemysłowych poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym. Zagadnienie omówiono na przykładzie rurociągów pracujących w energetyce i przemyśle chemicznym. Dla wybranych obiektów omówiono materiałowe, geometryczne i dyn[...]
EN The problem of the technical state assessment of the power industry pipelines working under mechanical and thermal loading has bee shown in the paper. Material geometrical and loading conditions of the fatigue process in the chosen objects have been discussed. Models of the pipelines have been worke[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 10 117-128
PL W praktyce eksploatacyjnej spotyka się często obiekty techniczne niepodatne diagnostycznie. Powstał zatem problem polepszania podatności diagnostycznej badanego obiektu. Podatność ma podstawowy wpływ na skuteczność realizowanej działalności diagnostycznej. W pracy przedstawiono uniwersalny sposób po[...]
EN The technical objects impervious to diagnosis are often met in operation practice. Therefore there is a problem with improving diagnostics susceptibility of tested object. The susceptibility has basic influence for efficacy of executed diagnostics activity. There is an universal way of improving dia[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last