Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pinewood
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Wood-polymer composites based on high-density polyethylene and two types of pine-wood filler were investigated. It is shown that the addition of long wood fibres to common polyethylene leads to a substantial increase in stiffness, i.e. from 504 MPa for PE-HD up to 1526 MPa for PE-HD with 60% wood fi[...]
2
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2001 Vol. 6, no 4 899-912
EN The paper presents a description of pine wood failure under compression. From among various failure criteria, the anisotropic failure Ascenazi criterion was used for description, assuming that wood is an orthotropic material. The experiments and description were carried out in one of the main orthot[...]
3
75%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL W pracy analizowano wpływ parametrów makrostrukturalnych drewna, szerokości przyrostów rocznych i udziału drewna późnego w przyroście rocznym, różnych tkanek drewna sosny (Pinus sylvestris L.) a prędkością propagacji fal ultradźwiękowych w kierunku wzdłuż włókien. Na podstawie zmierzonej prędkości p[...]
EN The paper analyses the interrelationship between wood macrostructural parameters, width of annual increments and the proportion of latewood in the annual increment of different tissues of pine (Pinus sylvestris L.) wood and the propagation velocity of ultrasound waves in the direction along fibres. [...]
4
75%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono wyniki eksperymentalnej i numerycznej analizy odporności na pękanie drewna sosnowego (Pinus sylvestris L.) dla systemów propagacji pęknięcia TL i RL. Przeanalizowano elementy obciążone zgodnie z dwoma sposobami: I - rozrywanie i II - ścinanie wzdłużne. Odporność na pękanie określona zo[...]
EN The paper presents results of an experimental and numerical analysis of brittle fracture toughness of pine wood (Pinus sylvestris L.) in the TL and RL crack propagation systems. Two loading modes were analyzed: mode I - opening and mode II - edge sliding. Fracture toughness of pine wood was characte[...]
5
75%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN The aim of this work was to investigate the formation of gloss and adhesion in accelerated thermal aging test selected lacquer systems formed on pine wood. Window elements were finished with lacquer systems, including impregnate, primer, and inter- and top lacquer layers in two colour versions white[...]
6
75%
Mechanik
7
75%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2005 Vol. 9 211--223
PL Celem badań było ustalenie, czy wartości fitoindykacyjnych wskaźników ekologicznych Ellenberga ujawnią różnice pomiędzy płatami boru sosnowego o zróżnicowanym wieku drzewostanu oraz czy wskaźniki te wykażą wewnętrzną zmienność badanych powierzchni. Pięć powierzchni badawczych wytyczono w użytkowanyc[...]
EN The aim of the investigations was to disclose whether values of Ellenberg's bioindicators will describe differences among patches of fresh pinewood of diverse age of stand as well as whether these bioindicators will show internal changeability of studied patches. In the patches representing a typica[...]
8
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 739-752
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej dotyczącej współczynnika uwalniania energii GI dla materiałów wysokoortotropowych takich jak kompozyty, laminaty czy drewno. Współczynnik GI obliczano przy użyciu programu Adina v. 8.1 opartego na metodzie elementów skończonych (MES). Określając wp[...]
EN The paper presents results of a numerical analysis concerning the energy release rate, GI, for highly orthotropic materials such as composites, laminates or wood. The values of GI were calculated using the Adina v. 8.1 Finite Element Method (FEM) program. Different material models were considered to[...]
9
63%
Archives of Mechanics
EN A description of failure stress for tension and compression of pinewood in the LR orthotropy plane, in accordance with the Mises, Ashkenazi-Ganov and Tsai-Wu criteria, is presented in the work. The tests for pinewood has shown that strength depends on density along the L-direction. This dependence w[...]
10
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Przedstawiono możliwość wykorzystania kompleksów aminomiedziowych, otrzymanych z trzeciorzędowych amin i związków miedzi (II), czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych triazolu w przeciwgrzybowej ochronie drewna. Określono skuteczność działania przeciwgrzybowego doświadczalnych preparatów, [...]
EN Experimental antifungal preparations were developed which based on complexed copper compounds (II), quaternary ammonium compounds (QACs) and triazole derivatives. The fungicidal value and leachability of the developed preparations from pine wood Pinus sylvestris L. were determined by agar-block meth[...]
11
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Badano dłużyce sosnowe z drzew próbnych, pozyskanych w drzewostanach wyrosłych na siedliskach boru suchego, boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Wiek drzew wynosił 30, 40, 60 i 100 lat. Pomiar twardzieli i bielu wykonano metodą sekcyjną, stosując sekcje 1 m długości. Otrzymane wyniki wskazują n[...]
EN Sectional dendrometry methods allow to obtain reliable results in determination of share of the heartwood and sapwood in treestem. Mathematical models, which have appeared lately, such as "Lignum" - presented in Silva Fennica, show quite different results. This paper presents effects of the age an[...]
12
63%
Archivum Combustionis
13
63%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono wyniki eksperymentalnych, numerycznych i mikro-strukturalnych badań odporności na pękanie drewna sosnowego (Pinus sylvestris L.) poddanego obciążeniu mieszanemu I/II dla systemów propagacji pęknięcia TL i RL. Odporność na pękanie określona została poprzez krytyczne wartości współczynni[...]
EN The paper discusses the results of experimental, numerical, and micro-structural investigations of mixed mode I/II fracture of pine wood (Pinus sylvestris L.) for the TL and RL crack propagations systems. The critical energy release rates, were used as a fracture toughness parameter. The acoustic e[...]
14
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Właściwości fornirów w arkuszu sklejki różnią się od ich właściwości w stanie początkowym, przed prasowaniem arkusza. Forniry w sklejce mają większą gęstość, co jest wynikiem ich sprasowania i przesycenia klejem. Znajomość właściwości sprężystych tych fornirów umożliwi analizę naprężeń i odkształceń[...]
EN The paper presents the results of a study concerning the elastic moduli of veneers assembled in pine and beech plywood panels. The elastic modulus of veneers in the direction of the grain and the elastic modulus of veneers in the direction perpendicular to the grain were determined by bending plywoo[...]
15
63%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Bio-oils and chars obtained during pyrolysis carried out in a horizontal rotary oven at 500°C under argon flow and the heating rate of 20°C min"1 from pine wood sawdust, polystyrene and 9:1,3:1, 1:1 (w/w) wood/polystyrene mixtures were investigated in view of their application as fuels. The composit[...]
16
63%
Archives of Foundry Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na ścieranie drewna sosnowego, typowanego, ze względu na korzystne parametry elektryczne, do zastosowania w budowie oprzyrządowania odlewniczego dla procesów suszenia i/lub utwardzania mas formierskich i rdzeniowych w polu mikrofalowym o częstotliwości f[...]
EN The paper presents the results of the abrasion resistance of pine wood, due to its favorable electrical characteristics, intended for use in the construction of foundry tooling used in a microwave field for drying and/or hardening of moulding and core sands with the electromagnetic waves frequency o[...]
17
51%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Metodą według NWPC 1.4.1.3./79 badano skuteczność zabezpieczenia przed sinizną drewna bielu sosny z drzew w wieku 30, 41, 61 i 97 lat, z użyciem jako wzorcowych preparatów chemicznych środków ochrony drewna ze składnikami aktywnymi: QAC, propiconazol, kwas borowy. Stosowano mieszaninę kultur grzybów[...]
EN The objective of this study was to recognise the effect of the age of Scots pine trees on the effectiveness of sapwood preservation against blue stain with chemical agents. The performed experiments were carried out on pinewood 30, 41, 61 and 97 years old derived from the fresh coniferous forest sit[...]
18
51%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Prezentowana praca obejmuje część wyników kompleksowych badań dotyczących sezonowych zmian koncentracji związków azotu i fosforu w powierzchniowej organicznej warstwie gleby w dwóch odmiennych ekosystemach leśnych. Dynamika związków azotu i fosforu była w znacznym stopniu kształtowana przez wilgotno[...]
EN In this paper there has been presented a part of complex examinations results referring to seasonal changes of the amounts of nitrogen and phosphorus in the upper organic levels of the two chosen forest ecosystems. The dynamics of nitrogen and phosphorus compounds were to a great extent affected by [...]
19
51%
Inżynieria Maszyn
2013 R. 18, z. 2 20--31
PL Do szacowania efektów energetycznych (moc skrawania, siła skrawania), w klasycznym podejściu, przy przecinaniu drewna piłami wykorzystuje się w obliczeniach opór właściwy skrawania, który w przypadku drewna jest funkcją wielu mniej lub bardziej istotnych czynników. Innym podejściem jest zastosowanie[...]
EN In the classical approach, energetic effects (cutting forces and cutting power) of wood sawing process are generally calculated on the basis of the specific cutting resistance, which is in the case of wood cutting the function of more or less important factors. The application of the model, which ba[...]
20
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 540--543, CD
PL Konstrukcjom, które przenoszą obciążenia dynamiczne i których odporność decyduje o życiu i bezpieczeństwie człowieka stawia się szczególne wymagania. Wymagania dotyczą zarówno sfery materiałowej jak i konstrukcyjnej. To z kolei zmusza do poszukiwania optymalnych metod obliczeniowych, z uwzględnienie[...]
EN For structures that carry dynamic loads, the requirements are imposed for safety reasons. The requirements apply to both materials and construction. This requires searching for optimal calculation methods, including geometric and physical nonlinearity, which are results from the construction of the [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last