Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pine needles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 12 1543-1552
PL Celem pracy było okreoelenie zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (Zn, Cu i Cr) oraz ich zawartooeci w szpilkach sosen z terenu aglomeracji krakowskiej. Stwierdzono duże zróżnicowanie zawartooeci poszczególnych metali oeladowych w analizowanym materiale glebowym i rooelinnym. Gleby zawierały: 12,[...]
EN The aim of the study was to determine soils pollution by heavy metals (Zn, Cu and Cr) and their content in pine needles taken from terrain of Krakow Agglomeration. It was found large changeability of individual trace metals content in analyzed plants and soils material. The metals content in soils a[...]
2
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Praca dotyczy zawartości azotu w szpilkach sosny (Pinus sylvestris L.) w zależności od zawartości tego składnika w glebie i odległości od Zakładów Azotowych „Puławy”, które emitują do atmosfery gazowe i pyłowe zanieczyszczenia azotowe. Badania wykazały istotne zależności pomiędzy zawartością azotu a[...]
EN The paper concerns nitrogen content in the needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) depending on the concentration of this element in the soil and on the distance from the Nitrogen Plant “Pulawy” S.A., which emits air nitrogen pollutions. The studies have shown a significant relationship between [...]
3
75%
Proceedings of ECOpole
2014 Vol. 8, No. 2 437--441
PL Celem badań było określenie wydajności olejków eterycznych w igliwiu sosnowym w 3 strefach korony drzew modelowych (dolnej, środkowej i górnej) dla 3 najmłodszych roczników igliwia (1-, 2- i 3-letniego). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wyraźny wzrost wydajności olejków eterycznych w kier[...]
EN The aim of the study was to determine the content of essential oils in pine needles in 3 canopy zones (lower, middle and upper) of model trees, for 3 youngest needle cohorts (1, 2 and 3 years old). The research revealed a clear increase in the content of essential oils from the lower through the mid[...]
4
63%
Chemia Analityczna
PL Związki lotne w igłach sosny Pinus densiflora S. oznaczano za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Do oznaczeń zastosowano nową metodę ekstrakcji - półłapkowanie na fazie stałej (SPTE) i Magie ChemisorberTM (MC). W metodzie SPTE użyto rurki tytanowej, której powi[...]
EN Volatile components of the needles from Pinus densiflora were studied by gas chromato-graphy-mass spectrometry (GC-MS) applying a new solid phase trapping extraction (SPTE) method and a Magic Chemisorber (MC). In SPTE, a titanium tube of the surface covered with poly dimethyls i loxane ([...]
5
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN The synergistic effect of ammonium polyphosphate (APP) and boric acid (BA) on the flame retardancy and thermal degradation of pine needles was investigated. Thermogravimetric analysis (TGA) showed that the presence of an ammonium polyphosphate and boric acid system increased the char residue and dec[...]
6
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badania składu chemicznego oraz zmienności struktury morfologicznej igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylestris L.) pozwalają ocenić stan zdrowotny drzew wzrastających w warunkach narażenia na emisję pyłów alkalicznych. Celem badań była analiza morfologiczna wosków epikutykularnych oraz zawartości mikro[...]
EN Studies on the chemical composition and variability of morphological structure of Scots pine (Pinus sylvestris L.) allow to assess the health state of trees growing in conditions of exposure to alkaline dust emission. The aim of the studies was the morphological analysis of the epicuticular waxes an[...]
7
51%
Chemia Analityczna
PL W niniejszej pracy opisano uproszczoną metodę chromatograficznego oznaczania związków kwasowych, wy-stepujących w tkankach roślinnych, w postaci ich pochodnych trime-tylosililowych. Próbki przygotowano na drodze dwuetapowej ekstrakcji materiału roślinnego stosując rozpuszczalniki niepolarne a następ[...]
EN In this paper, a simplified chromatographic procedure for the determination of acid compounds in plant tissues, in the form of trim ethyls ilyl derivatives, has been described. Sample preparation step was two-stage extraction of the plant material with non-polar and, subsequently, weekly polar solve[...]
8
51%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2015 Nr 3 111--117
PL Cel: Przeprowadzenie oceny wilgotności igieł sosny zwyczajnej, jednego z ważnych czynników zagrożenia pożarowego, na podstawie ich właściwości elektro-fizycznych, która umożliwi szybką diagnostykę zagrożenia pożarowego w lasach sosnowych; przeanalizowanie wpływu fizycznych i chemicznych właściwości [...]
EN Aim: To carry out an evaluation of pine needles moisture content, an important factor which contributes to fire hazards as a result of dielectric properties. Such an evaluation facilitates a speedy diagnosis of a fire hazard in pine forests An analysis was performed on the impact of physical and che[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last